Death Note (2017) - 80% dikobrazího manga stylu (horror / mystery)

Deth Note 2017

„Dej týnej­žro­vi dení­ček a je z něj Superman. Dej mu k tomu ješ­tě tuž­ku a je z něj bůh Kira..“ I tak by se dal popsat tenhle veli­ce zají­ma­vý tvůr­čí počin, kte­rý je kří­žen­cem Japonského Manga pří­bě­hu o jed­nom jis­tém nejme­no­va­ném (pšš­ššt..) zápis­ní­ku a dal­ším vol­ným pokra­čo­vá­ním „Ne(z)vratného osu­du“.

Stručně z děje:

Light Turner to nemá leh­ké. Venku zrov­na začí­ná pořád­ná bouř­ka, k nohám mu odkud­si spad­ne zápis­ník s jis­tým poe­tic­kým názvem „Death Note“, kte­rý rych­le hodí do škol­ní braš­ny a zdr­há se někam scho­vat. Light kama­rá­dů taky moc nemá, zato má dob­ré srd­ce a už po pár minu­tách děje se nacho­mýt­ne k šika­ně spo­lu­žá­ka, kte­ré­ho se zasta­ne. Tím si samo­zřej­mě vyslou­ží pořád­ný výprask, pro­to­že jak je dnes zvy­kem, tady se na žád­né - „prav­dy a lás­ky vždy zví­tě­zí“ - opět nehra­je.

Milý Světlíček se sice zasta­ne šika­no­va­né­ho, zasta­ne se i jed­né fajn hol­či­ny, ale ti mu to samo­zřej­mě nijak neo­pla­tí a pro­to­že nikde poblíž není Falco, ani to není Nekonečný pří­běh, ale bohu­žel suro­vě surre­a­lis­tic­ký pří­běh - dostá­vá tako­vou pec­ku přes hubu, že má na pár hodin vysta­rá­no a skon­čí s chla­dít­kem na svém báječ­ně vytu­ně­ném mono­klu hra­jí­cí­mi vše­mi barva­mi. Prostě zatím ryzí reál­ná kla­si­ka. Co tě nepá­lí, nehas, do niče­ho se neser, a tak dále. Jenže Lajtík hasil, co neměl a tak dostá­vá dva týd­ny po ško­le. Naštěstí to má jis­tá pra­cov­ni­ce na háku, aby tam tvrd­la s tímhle empa­tic­kým cvo­kem a Light zůstá­vá ve tří­dě po ško­le sám. No a vtom jej napad­ne, co že si to vlast­ně dal do braš­nič­ky za dení­ček..?

Deník je popsán pra­vi­dly. Lajtík pře­kva­pe­ně čte napří­klad to, že prej kaž­dý, jehož jmé­no napí­še dotyč­ný momen­tál­ní drži­tel dení­ku na strán­ku a vyba­ví si jeho tvář - tak ten zapsa­ný chudák hez­ky pochcí­pá něja­kou super smr­tí.. No jo, z pohá­dek jsme vyrost­li, že jo? Lajtík se tím sko­ro i skvě­le baví.. když vtom.. zhas­nou všu­de svět­la.. roz­le­tí se dóza se skle­něn­ka­mi a ty se mu kutá­le­jí k nohám.. v tom šeru uvi­dí něja­kou pra­po­div­nou posta­vu, co vypa­dá straš­li­vě tajem­ně tem­ně.. a považ­te.. tak posta­va na něj z té tmy udě­lá KUK svý­ma záři­vý­ma rudý­ma očka­ma, kte­ré v té tem­no­tě sví­tí, jak kon­co­vá svět­la kdeja­ké vytu­ně­né racho­ti­ny.

Více na Kritiky.cz
Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a ...
Chytrý mobil bez internetu? To je jako auto bez benzínu! Chcete koukat v chytrém mobilním telefonu na videa v HD kvalitě? Není problém, můžete jak př...
Marvel filmy jsou hloupý sračky! ...
GRAHAM RALPH - Zlín Film Festival 2014 ...
FOTO: Doktoři zašili ženě pod obličej balónky se slanou vodou! Neuvěříte, proč to udělali! Jennifer Hiles se narodila v Jižní Dakotě s malým mateřským znaménkem na nose. Doktoři rodi...

Zkrátka - Light se stal drži­te­lem jis­té­ho dení­ku a jako super bonus zís­kal mož­nost vidět i jis­té­ho démo­na. Jasně, že démo­na může vidět pou­ze drži­tel dení­ku. V našem pří­pa­dě Light. Taky to prv­ní setká­ní bylo dost crazy_komediální. Lajtík se lis­kal po papul­ce v domě­ní, že chr­ní a že je to jen sen, zatím­co démo­nek, co vypa­dal jako když huma­no­i­da pokří­ží­te s Ježkem Jožkou, Crittersem a dikob­ra­zem - zatím hez­ky papal jablíč­ko a vylo­že­ně se tím bavil.

Ovšem za chví­li pocho­pil i Lajtík, že oprav­du sta­čí napsat jmé­no něja­ké­ho zmet­ka, vymys­let mu k tomu smrt a ono se to fakt spl­ní.. A tím­to začí­ná oprav­do­vý pří­běh o tom, jak se z týnej­ž­ra stal bůh Kira. Tedy - on niko­ho neza­bi­je samo­zřej­mě - to se tak nějak sta­ne vždyc­ky samo, pro­to­že „zabít vás může klid­ně i blbá učeb­ni­ce mati­ky, jest­li to neví­te, váže­ní!“

Klady:

Fajnový thriller horůrek, kte­rý kom­bi­nu­je prv­ky Japonského Manga komik­so­vé­ho pří­bě­hu a prv­ky Nezvratného osu­du. Děj ply­ne sviž­ně, moc odde­cho­vých chvil tady nena­jde­te. Krásný pohled do duše oby­čej­né­ho polo­do­spě­lá­ka, kte­rý je napřed nad­še­ný z toho, že může svět zba­vit zla, ale postup­ně zjiš­ťu­je, že tahle „pra­vi­dla moštár­ny jmé­nem svět“ se neda­jí done­ko­neč­na obchá­zet. Příběh má i roman­tic­kou lin­ku, tako­vé to týnej­žrov­ské tele­cí lávsto­ry („Smím ti dát pusu?“ „Na to se pře­ce nemáš ptát..!“ - no jo, neby­li jsme kdy­si dáv­no jiní, že? Taky nám bylo náct..) a celé to gra­du­je doce­la zají­ma­vě pře­kom­bi­no­va­ným finá­le.

Více na Kritiky.cz
DVEŘE V PODLAZE Snímek Dveře v podlaze zkoumá tajemství lásky a její nejjasnější, nejobtížnější i nejt...
Tropics - Nocturnal Souls (2018) https://www.youtube.com/watch?v=q2MCbccuH7s Je krásná letní noc, krátce před půlnocí, a vy...
Projekt 100 - Brazil - O filmu Gilliam sepsal první verzi devadesátistránkového scénáře již na konci 70. let minulého stol...
Země zítřka - 40 % Špatná budoucnost nikoho neděsí! A to je špatné, velice špatné. S tím se musí něco uděl...
ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Raubíř Ralf TVAROVÁNÍ – Tvůrci filmu odlišili tři herní světy filmu zčásti také tím, že každému ...

Zápory:

Věřili bys­te, že hlav­ní­ho porad­ce pro pří­pad „záhad­ných vražd“ bude hrát dal­ší týnej­žr, navíc tako­vá chcíplin­ka v kapu­ci s šát­kem přes papu­lu, jak něja­ký „anar­cis­ta“? No vidí­te a je to tak.. Ovšem zřej­mě to odpo­ví­dá komi­xu (neče­tl jsem jej, neznám, tedy nevím..)

Trošku sem tam vypa­dá­vá dějo­vá logi­ka, kte­rá je pak rych­le vysvět­lo­vá­na v závě­ru fil­mu tak, aby to vypa­da­lo, že je to celé tako­vé „tajem­ně Losťácké“.

 • Celkové hod­no­ce­ní - 80%
 • Děj - sluš­ný - 75%
 • Vizuální strán­ka - 80% (oni ti Amíci fakt asi mají neo­me­ze­ný roz­po­čet
  na všec­ky ty tri­ky, nebo co.. Jinak to není mož­né!)
 • Herci - 80%
 • Napětí - 75%
 • Zvuk - 80%

A vůbec - kdy­bys­te čis­tě náho­dou našli jis­tý notý­sek a hned na to na vás juk­nul zpo­za rohu jis­tý dikobrazo-critterovský démo­nek, co je vysmá­tý jak lečo, hned mu dej­te jablíč­ko. Uvidíte, jak hez­ky to jablíč­ko spa­pá. Za vte­ři­nu vám pře­dá ohry­zek. A když už si bude­te chtít hrát v tom zápis­ní­ku na roma­no­pis­ce, urči­tě taky pře­mýš­lej­te a domýš­lej­te, pro­to­že jest­li tenhle film zkouk­ne­te, v závě­ru vám hned dojde, že nesta­čí jenom psát jmé­na. To pře­ce umí kaž­dý osel, no ne? „o)

Více na Kritiky.cz
Zlínské festivalové minuty - pondělí 28.5.2012 ...
Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně „Synku, řečníš již krásně, leč dosud blbosti.“ Autor, kterého si momentálně nejs...
#9 - Dr. Jekyll a pan Hyde Bylo by zvláštní, kdyby mezi výčtem 101 nejlepších hororů chyběl příběh dr. Jekylla a pa...
Petr Jarchovský SCÉNÁŘ Jak vlastně trilogie Zahradnictví vznikla? Z mého pohledu je to ta nejosobnější věc, na kter...
V úterý 6.března proběhla v Praze v policejní hospůdce Konvikt křest knihy Legendy kriminalistiky. Autorem knihy je Miroslav Vaňura a pojednává o skutečných případech porevoluční kriminalist...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider's Web15. listopadu 2018 Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider's Web Lisbeth Salander je zpět. Špičková hackerka, která při svém posledním dobrodružství odhalila celosvětovou konspiraci se svojí biologickou rodinou v čele, se dočkala třetího zpracování. Po […]
 • Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga - 55 %9. března 2017 Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga - 55 % Návštěva ostrova, o kterém lidstvo nemá dosud žádné informace, to může lákat dobrodružné povahy i vědce. Ostrov lebek je právě takovým místem, kam se vydává výprava vědců v čele s vládním […]
 • Stážista - 55 %11. října 2015 Stážista - 55 % Důchodce Ben Whittaker se v důchodu trochu nudí, a tak se rozhodne zúčastnit konkurzu na stážisty ve firmě, která se zabývá internetových obchodem. Firma je plná mladých lidí, kteří to […]
 • Nejhledanější muž na Blu-ray18. dubna 2015 Nejhledanější muž na Blu-ray Tak v krátkosti recenzuji Blu-ray filmu jednoho z posledních filmů Philipa Seymoura Hoffmana. Nejhledanější muž. Tento film prolétl kiny strašně rychle a ani pro digitální nosiče není […]
 • Papírová města15. prosince 2015 Papírová města Rok od úspěšného filmu Hvězdy nám nepřály, natočeného podle stejnojmenného románu Johna Greena se dočkala zfilmování i Papírová města, novela z roku 2008. U nás kniha vyšla v roce 2014. […]
 • Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB20. července 2015 Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB Pro Wycka Godfreye, producenta snímku Hvězdy nám nepřály, byla příležitost ujmout se další filmové adaptace Johna Greena neodolatelná. “Můj partner Marty Bowen a já jsme si Papírová města […]
 • Tenkrát v Hollywoodu20. března 2019 Tenkrát v Hollywoodu Dnes se objevil první trailer na 9. film Quentina Tarantina - Tenkrát v Hollywoodu. Je plný hereckých hvězd a bude mít premiéru 8. srpna 2019.
 • Rychle a zběsile 6 - 50%19. února 2016 Rychle a zběsile 6 - 50% Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […]
 • Aquaman - Recenze - 80%12. prosince 2018 Aquaman - Recenze - 80% Chlap co mluví s rybama....No tak trochu jo, ale rozhodně ještě mnohem víc. Aquaman je film inspirovaný komiksy DC a pojednává o Arthurovi Currym. Je nutno říct, že i zde (podobně jako u […]
 • Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin8. března 2017 Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin V úterý 7.3.2017 proběhla slavnostní premiéra filmu v kině Cinestar Smíchov v Praze a účasti VIP hostů. Nová verze příběhu o mohutné opici ukryté na tajemném ostrově se snaží nabídnout […]