Baahubali 2: The Conclusion - 80 %

V tom­to dob­ro­druž­ném muzi­ká­lu se nám naský­tá pohled do pomě­rů uvnitř indic­ké krá­lov­ské rodi­ny. Nevlastní brat­ři vycho­vá­va­ní stej­nou mat­kou, jeden je dob­rý, dru­hý je zlý a krá­lov­na mat­ka musí roz­hod­nout, kte­rý z nich zís­ká trůn. Nakonec se jeden sta­ne krá­lem a dru­hý man­že­lem milo­va­né ženy. Který z nich bude šťast­něj­ší?

Převážná část pří­bě­hu je vyprá­vě­ním otro­ka Kattappy. Ten v prv­ním dílu Baahubali: The Begining (2015, S. S. Rajamouli) najde ztra­ce­né­ho syna své­ho milo­va­né­ho panov­ní­ka Amarendry Baahubaliho, Mahendru, kte­rý vyrůs­tal ve vzdá­le­né ves­ni­ci a nevě­děl nic o svém půvo­du. Kattappa vyprá­ví nale­ze­né­mu násle­dov­ní­ko­vi trů­nu o dět­ství, mlá­dí i dospě­los­ti jeho otce a strý­ce. O jejich sou­bo­jích o moc, o osud­né lás­ce, o intri­kách, nási­lí i vraž­dách.

Na fil­mu pra­co­va­la slav­ná dvo­ji­ce indic­ké­ho muzi­ká­lu, reži­sér S. S. Rajamouli a hudeb­ní skla­da­tel M. M. Keeravaani (Eega, Yamadonga). Jelikož je film záro­veň muzi­ká­lem, je hud­ba vel­mi důle­ži­tá. A poved­la se na jed­nič­ku.

Buďto měl reži­sér vel­mi šťast­nou ruku při výbě­ru her­ců, nebo je Indie pře­pl­ně­ná talen­ty. Jinak si nedo­ká­žu vysvět­lit, že kaž­dá posta­va, od hlav­ní­ho hrdi­ny, přes ty, co řek­ly jed­nu větu, až po tu nej­ve­d­lej­ší roli byla napros­to skvě­lá.

V roli Amarendry Baahubaliho i jeho syna Mahendry Baahubaliho může­me vidět Prabhase, kte­rý obě svo­je posta­vy obda­řil úžas­ným cha­risma­tem. Herečka Anushka Shetty je nád­her­ná žena a role prin­cez­ny Devaseny pro ni byla jako stvo­ře­ná. Svůdná, tvr­do­hla­vá a neo­hro­že­ná bojov­ni­ce urči­tě nepo­mo­ta­la hla­vu jen hlav­ní­mu hrdi­no­vi. Stejná hereč­ka ztvár­ňu­je díky skvě­lé prá­ci mas­ké­rů i Devasenu o 25 let star­ší, kte­rá sice při­šla o svou krá­su, niko­li však o svou hrdost a dušev­ní sílu. Baahubaliho rodi­nu dopl­ňu­je Ramya Krishna jako krá­lov­na mat­ka Sivagami, Nasser jako její man­žel Bijjaladeva a Rana Daggubati jako jejich syn a Baahubaliho nevlast­ní bra­tr Bhallaladeva. V roli Kattappy exce­lu­je Sathya Raj.

V mých očích sní­mek oplý­vá spí­še pozi­ti­vy: skvě­lé herec­ké výko­ny, úchvat­ná hud­ba, krás­ný smut­ný pří­běh, slzič­ky byly, doko­na­le dota­že­né bojo­vé scé­ny, rozkoš­ně sla­dě­né kos­týmy a vyve­de­né kuli­sy a pro­stře­dí. Trošku jsem měla co dělat s extrém­ní dél­kou fil­mu, ale sta­či­lo ho roz­dě­lit do něko­li­ka veče­rů. A lehce na záva­du byla pate­tič­nost někte­rých čás­tí. Amarendra Baahubali byl náro­dem tak opě­vo­va­ný, až to hez­ké neby­lo. Stejně tak jeho vztah s nevlast­ní mat­kou byl až pří­liš idy­lic­ký. A nako­nec – jeho fyzic­ká síla byla až pří­liš nad­při­ro­ze­ná. Jenom teď sama nevím, jest­li spíš nehle­dám, co fil­mu vytknout, abych nemu­se­la dát plný počet bodů.

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Láska bez bariér - 55 %26. června 2018 Láska bez bariér - 55 % Když úspěšný podnikatel Jocelyn popisuje svému lékaři a kamarádovi Maxovi své setkání se zajímavou houslistkou Florence, nemá představu, jak dalece tohle setkání ovlivní jeho život. Jako […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • Masaryk - 60 %2. března 2017 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […]
  • Most přes řeku Kwai22. dubna 2016 Most přes řeku Kwai Když recenzuji film starý více než půl století, tak je to vždy to jeden z nejtěžších úkolů, co znám. Málokdo ten film zná, je o něm málo informací a hlavně v moderní době se člověk dostane […]
  • Prach - 45 %1. srpna 2016 Prach - 45 % Režisér Vít Zapletal si pro svůj absolventský film napsal scénář pro několik herců a zvolil velmi citlivou formu zpracování. Zachycuje členy jedné rodiny, která je postavena do závažné […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *