Underworld: Krvavé války - 50 %

U1

První pří­běh smr­to­noš­ky Seleny vzni­kl v roce 2003 a kon­cem letoš­ní­ho roku se tato zku­še­ná bojov­ni­ce z tajem­né­ho svě­ta upí­rů a Lykanů (vlkodla­ků) vra­cí do kin. Po celá sta­le­tí se vede nepře­tr­ži­tá vál­ka mezi Lykany a Upíry, kde hra­je Selena důle­ži­tou roli. Je to samo­tář­ská bojov­ni­ce, kte­ré má nepřá­te­le v obou tábo­rech a přá­tel jen poskrov­nu. Oba dva dru­hy jsou však ome­ze­ny sla­bi­na­mi, upí­ři nemo­hou vstou­pit na slu­neč­ní svět­lo a Lykani jsou aler­gič­tí vůči stří­b­ru, a toho obě sku­pi­ny vyu­ží­va­jí při vzá­jem­ných bojích. I Selena má svá sla­bá mís­ta, ale osud sto­jí na její stra­ně a je stá­le při­pra­ve­na bojo­vat za upí­ry i za obra­nu své tajem­né dce­ry. Války mezi Lykany a upí­ry budou jis­tě i v budouc­nos­ti plné krve, kte­rá je pro všech­ny zdro­jem ener­gie. Někdy sta­čí jen pár kapek, jin­dy se jí musí načer­pat víc, ale vždy je krev stře­dem zájmu i zdro­jem kon­flik­tů. V boji uží­va­jí obě zne­svá­ře­né růz­né bojo­vé tech­ni­ky i zbra­ně. Pistole ovlá­da­jí všich­ni stej­ně dob­ře jako meče, dýky nebo vše, co se může hodit k zabí­je­ní. Bojové scé­ny jsou tak veli­ce pes­t­ré s množ­stvím neče­ka­ných změn a efek­tů. Boje se vedou v his­to­ric­kém síd­le zám­ku i v neu­tě­še­ných prů­mys­lo­vých halách nebo v tem­ných tune­lech. A vůbec nej­lep­ším mís­tem pro vyři­zo­vá­ní účtů je noč­ní Praha, kde se film Underworld: Krvavé vál­ky na pod­zim roku 2015 natá­čel.

Americká kame­ra­man­ka a fil­mo­vá reži­sér­ka Anna J. Foerster byla oslo­ve­na sku­pi­nou pro­du­cen­tů, kte­ří se podí­le­li na pro­duk­ci před­cho­zích fil­mů (David Kern, Gary Lucchesi, Tom Rosenberg, Len Wiseman, Richard S. Wright), a nabíd­ce nešlo odo­lat. Určité zku­še­nos­ti z natá­če­ní akč­ních fil­mů už měla a hereč­ka Kate Beckinsale se necha­la do hlav­ní role pro dal­ší pokra­čo­vá­ní pře­mlu­vit. Proč nepo­kra­čo­vat v tom, co si stá­le nachá­zí vděč­né obdi­vo­va­te­le.

Na scé­ná­ři pra­co­val Cory Goodman a vychá­zel z před­cho­zích pří­bě­hů. Jednání hlav­ní hrdin­ky je komen­to­vá­no tak, aby kaž­dé­mu byly jas­né základ­ní sou­vis­los­ti a vzta­hy. Je sym­pa­tic­ké, že posta­va Seleny půso­bí jako klad­ná hrdin­ka, kte­rá se přes bojov­nou tvr­dost doká­že obá­vat o osud své­ho dítě­te. Velký pro­stor dosta­ly bojo­vé scé­ny a digi­tál­ní tri­ky, kte­ré však nejsou vždy pove­de­né. Kdo však při­vře obě oči a nechá se uná­šet pohád­ko­vým ladě­ním děje, ten může být spo­ko­jen. Zlé posta­vy jsou výraz­ně zápor­né a pozná se to nejen jed­ná­ním, ale také vizá­ží.  To však nezna­me­ná, že by se ve fil­mu tvá­řil někdo dob­rác­ky, to ani náho­dou. Ponurá atmo­sfé­ra pře­vlá­dá tak, jak si to upír­ská téma­ti­ka žádá. Kameraman Karl Walter Lindenlaub dodr­žel tra­di­ci série Underworld a pou­ží­val monochro­ma­tic­kou barev­nou pale­tu tlu­me­ných barev. Střídání tem­pa, rych­lé stři­hy a tri­ky pak dodá­va­jí ději tem­po a napě­tí.

Více na Kritiky.cz
Když promluví... Čtyři dohody Hej, jsi starý, hloupý a k ničemu! Dodnes mám v hlavě slova ze Čtyř dohod, kde něco podobn...
Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesv...
Migrant osahával desetiletou dívku. Nevolejte policii, nemá to smysl, tvrdil ředitel koupaliště naštvané matce Vídeň – Dvaačtyřicetiletý Syřan byl obviněn z sexuálního obtěžování desetileté d...
Zombik – 16 ...
Divadlo: Krysař (2018) Po loňské návštěvě tak trochu nestandartního muzikálu Tajemství od Daniela Landy a jeho m...

Z herec­kých výko­nů sto­jí v popře­dí Kate Beckinsale, jejíž hrdin­ka je neu­stá­le stře­dem pozor­nos­ti kamer. Výrazně zápor­nou posta­vu smy­sl­né Semiry ztvár­ni­la Lara Pulver, kte­rá zaujme výraz­nou vizá­ží i kos­tý­mem. Mužské posta­vy tro­chy splý­va­jí. Vůdce Lykanů, Mariuse, hra­je Tobias Menzies, a budou­cí­ho vlád­ce upí­rů, Davida, hra­je Theo James. Kromě sou­bo­jů a zacho­vá­ní trva­le váž­ných tvá­ří však her­ci nemu­se­li nic dal­ší­ho před­vá­dět. Roli člen­ky upí­ří rady se v tichos­ti mih­ne hereč­ka Zuzana Stivínová a v drob­ných rolič­kách si zahrá­li také Češi. České zastou­pe­ní je uve­de­no i v tech­nic­kém záze­mí a výtvar­ní­kem fil­mu je Ondřej Nekvasil, kte­rý pomohl dotvo­řit inte­ri­é­ry zám­ků pře­mě­nit v pro­sto­ry vhod­né pro upí­ry.

Přes tem­né ladě­ní fil­mu jsou někte­ré zábě­ry milým pohla­ze­ním po duši. To je v momen­tech, kdy se děj ode­hrá­vá v růz­ných mís­tech České repub­li­ky. Kromě Prahy se scé­ny natá­če­ly na zám­ku Hluboká, Kačina a na hra­dě Lipnici. Když už nic jiné­ho, pak by mohl film slou­žit jako moti­va­ce k výle­tům.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Underworld: Krvavé vál­ky
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu             OBSAH              Ve filmu Underworld: Krvavé války, nejnovějším dílu úspěšné filmové série, je upíří smrtonoška Selene (Kate Beckinsale) nucena odrážet brutální útoky jak […]
  • Underworld: Krvavé války - O tvůrcích9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - O tvůrcích             KATE BECKINSALE (Selene) je výjimečně nadaná britská herečka, která prokázala, že je jednou z nejvšestrannějších a nejcharismatičtějších hereček současnosti.             […]
  • Underworld: Krvavé války - Návštěva natáčení, Barrandovská studia, Praha, Česká republika9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - Návštěva natáčení, Barrandovská studia, Praha, Česká republika             Herečka Kate Beckinsale ve společnosti Bradleyho Jamese přechází po tréninkové místnosti, vybudované v jednom z rozhlehlých ateliérů Barrandovských studií. V jeho interiéru se […]
  • Anthropoid (2016)25. října 2016 Anthropoid (2016) Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […]
  • Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 4425. května 2015 Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44 Na tiskové konferenci, která předcházela předpremiérové projekci filmu Dítě 44 v neděli 24.5.2015 v Městské knihovně v Praze, odpovídal spisovatel na otázky zvědavých diváků. Kniha Dítě […]
  • Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup22. září 2018 Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup Lidé musí dělat to, co se od nich vyžaduje a musí říkat a myslet jen to, co je dovoleno a schváleno. V takové společnosti jsou jakékoliv pochybnosti a odlišnosti chování podezřelé a musí […]
  • Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 %3. srpna 2017 Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 % Je rok 1989 a v Evropě právě probíhá studená válka, kde na jedné straně stojí Sovětský svaz a jeho satelitní státy, na straně druhé Spojené státy americké a jejich spojenci. Toto období […]
  • Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90%30. ledna 2018 Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90% Blízká budoucnost. Na Zemi zaútočili mimozemšťané a úspěšně obsadili celou Evropu (pokud jsem to správně pochopil, tak invaze začala v ČR, což je roztomilé). Hrozí, že začnou expandovat do […]
  • Taxi 121 - 50 %2. září 2016 Taxi 121 - 50 % Matěj a Lucie jsou pár, který se zná několik let a každým dnem si užívají své manželské štěstí. Oba jsou mladí, zdraví a plni plánů do budoucnosti. Jejich hlavním cílem je nyní mít rodinu, […]
  • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […]