Teorie03


Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky

Teorie01Příběh stár­nou­cí­ho zvě­ro­lé­ka­ře Jana, kte­rý si najed­nou uvě­do­mí, že mu do živo­ta mlu­ví jeho žena víc, než si to vlast­ně pře­je, je pro duši i mysl nená­roč­nou podí­va­nou. Od počát­ku jsou roz­dě­le­ny posta­vy na dob­ré a špat­né, což se pro­je­ví hned při prv­ním kon­flik­tu. Jan se jako správ­ný hrdi­na sna­ží pro­sa­dit svůj názor při zajiš­tě­ní pohřbu své­ho tchá­na, pro­to­že babič­ka zka­zi­la dědeč­ko­vi celý život a navíc nechce spl­nit jeho posled­ní přá­ní. To je zce­la zásad­ní zjiš­tě­ní, kte­ré s pořád­ným chla­pem, mezi kte­ré se samo­zřej­mě Jan řadí, zaclou­má. A začnou se dít věci! Má vlast­ní před­sta­vu, jak tchá­no­vi spl­nit jeho přá­ní, a ješ­tě k tomu doká­že nalézt hlu­bo­ko v duši ukry­té sny. Najednou se totiž cítí jako tygr, kte­ré­ho žena pro­mě­ni­la na krá­lí­ka, což je nut­né ihned změ­nit. Je to obdi­vu­hod­né pro­zře­ní vzhle­dem k jeho věku a život­ním zku­še­nos­tem. A fin­tu, kte­rou se sna­ží z neu­stá­lé péče man­žel­ky vyma­nit, to jen tak někdo nevy­mys­lel. Škoda, že plán má své mou­chy a zave­de hrdi­nu na hra­ni­ci život­ní tragi­ko­me­die.   Stejně jako on, mudru­jí nad svým živo­tem i jeho dva zeťo­vé. Společně si hýč­ka­jí svá tajem­ství a vedou moud­ré řeči u řeky. Výsledek mudro­vá­ní je od počát­ku jas­ný a všich­ni jsou na kon­ci pří­bě­hu spo­ko­je­ní. Tedy, sko­ro všich­ni. A aby toho neby­lo málo, změ­ní se i jed­na z žen­ských hrdi­nek. To dce­ra Olina pro­zře stej­ně rych­le, jako její otec Jan. A je to správ­né a naděj­né. Změna může pro­spět kaž­dé­mu bez ohle­du na věk.

Teorie02Scénář fil­mu napsal reži­sér Radek Bajgar s Mirkou Zlatníkovou, se kte­rou vytvo­ři­li tvůr­čí dvo­ji­ci už při rea­li­za­ci tele­viz­ní­ho seri­á­lu Neviditelní. Seriál, kde si zahrál i Jiří Bartoška, běžel v tele­vi­zi v roce 2014. V Neviditelných došlo k pro­po­je­ním fik­tiv­ní­ho svě­ta se svě­tem reál­ným a jako bonus nazna­čo­val cosi v podo­bě poli­tic­ké sati­ry. Mnoho nápa­dů a myš­le­nek se kom­bi­no­va­lo s drs­ným a situ­ač­ním humo­rem. S Teorií tyg­ra je to podob­né. Jediný nápad hlav­ní­mu hrdi­no­vi sice sta­čí na celý film, ale myš­len­ky a moud­ra trou­sí hlav­ní hrdi­na z ruká­vu. Herci hra­jí s plnou váž­nos­tí, jako by šlo o otáz­ku živo­ta a smr­ti. Ale situ­a­ce, do kte­rých se hrdi­no­vé pří­bě­hu dostá­va­jí, jsou spíš komic­ké nebo ale­spoň úsměv­né. Žádné váž­né dra­ma se neko­ná. A to je vlast­ně pří­jem­né, pro­to­že je mož­né sle­do­vat sym­pa­tic­ké her­ce a vychut­ná­vat si jejich radost ze spo­leč­né hry. Film je zábav­ný svou uvol­ně­nou atmo­sfé­rou a občas i drob­ný­mi vtíp­ky, kte­ré je tře­ba brát s nad­hle­dem.

Teorie03Z herec­kých výko­nů se mi líbil Jakub Kohák v civil­ně zahra­né roli zetě Pepíka a Pavla Beretová v roli Alenky. Tatiana Vilhelmová si vystřih­la nepří­jem­nou Olgu i její rych­lou pro­mě­nu v usmě­va­vou man­žel­ku. Byla to tako­vá herec­ká zkrat­ka a víc se asi s tou­to rolí neda­lo udě­lat.  Sympatická Eliška Balzerová si uží­va­la roli ochra­ni­tel­ské man­žel­ky Olgy a poda­ři­lo se jí dodat posta­vě cha­rak­te­ris­ti­ku v drob­ných detai­lech.  Jiří Bartoška se v roli Jana před kame­rou vyhří­vá, jako dob­ře naje­de­ný a nače­sa­ný kocour. Nebo to měl být sli­bo­va­ný tygr z názvu fil­mu? Škoda, že se jeho hrdi­na neo­be­šel bez ciga­re­ty. Tahle cha­rak­te­ris­ti­ka vrá­ti­la posta­vu do fil­mů z minu­lé­ho sto­le­tí, kde se bez ciga­re­ty neo­be­šel žád­ný drs­ný hrdi­na.

Osobně se domní­vám, že se auto­rům poda­ři­lo nato­čit odde­cho­vý film, kte­rý zaujme divá­ky seni­o­ry a díky herec­ké­mu obsa­ze­ní mož­ná oslo­ví i něko­ho mlad­ší­ho.

Hodnotím 45 %

Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky
Ohodnoťte článek

Karolína Černá

Související příspěvky:

 • Jiří Bartoška9. května 2012 Jiří Bartoška Jiří Bartoška patří k nejvýznamnějším českým hereckým autoritám. Stojí za ním bohatá kariéra divadelní, filmová i televizní. Absolvent brněnské JAMU
 • ELIŠKA BALZEROVÁ31. března 2016 ELIŠKA BALZEROVÁ Narodila se ve Vsetíně. Lásku k divadlu v ní probudila její maminka, která byla nadšenou ochotnicí. Po absolvování herectví na brněnské konzervatoři a JAMU v Brně v roce 1971 nastoupila do […]
 • RADEK BAJGAR31. března 2016 RADEK BAJGAR Narozen v Kroměříži. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor všeobecná medicína), v oboru pracoval do roku 1989. Od 1990 působil jako novinář - reportér časopisu […]
 • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […]
 • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […]
 • Teorie tygra25. března 2016 Teorie tygra Podívejte se na galerii fotek vyfocených během novinářské konference z 23.2.2016.
 • Novinářská konference filmu Teorie tygra24. března 2016 Novinářská konference filmu Teorie tygra Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří […]
 • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
 • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
 • Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 %17. března 2014 Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 % Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […]

2 komentáře

 1. 24. ledna 2017

  […] Teorie tyg­ra nabí­zí moud­ra pro osla­be­né kocour­ky, 26.3.2016, Karolína Černá, kritiky.cz […]

 2. 10. září 2017

  […] Teorie tyg­ra nabí­zí moud­ra pro osla­be­né kocour­ky, 26.3.2016, Karolína Černá, kritiky.cz […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *