Taxi 121 - 50 %

TaxiNahl

Matěj a Lucie jsou pár, kte­rý se zná něko­lik let a kaž­dým dnem si uží­va­jí své man­žel­ské štěs­tí. Oba jsou mla­dí, zdra­ví a plni plá­nů do budouc­nos­ti. Jejich hlav­ním cílem je nyní mít rodi­nu, což se ale bohu­žel zce­la neda­ří. Čas a ner­vo­zi­ta si tak poma­lu vybí­rá svou daň jak u Lucie, kte­rá začí­ná být nešťast­ná, tak i u Matěje, kte­rý se nao­pak upí­ná ke své prá­ci. Dělá totiž taxi­ká­ře, a to jak přes den, tak i v noci. Je to prá­ce jako kaž­dá jiná, má svá pozi­ti­va i nega­ti­va. Člověk se den­ně setká­vá s nový­mi lid­mi, na malou chví­li se stá­vá sou­čás­tí jejich živo­ta, aby v zápě­tí z něho ujel. Matěj si nepři­pouš­tí žád­ná rizi­ka ani nebez­pe­čí. To se ale změ­ní teh­dy, když se obje­ví člo­věk, kte­rý má spa­de­no na taxi­ká­ře, a zabí­jí je. Lucie má strach o man­že­la, ale ten si je jis­tý tím, že jemu se nic nemů­že stát. Ale jak už to bývá, prá­vě na něho jed­no­ho dne dojde.

Taxi01

Scénář k fil­mu napsa­li Dan Pánek a Jana Kůtková a inspi­ra­cí k jeho napsá­ní jim byly sku­teč­né udá­los­ti, kte­ré se sta­ly před pár lety v Praze. Jejich sna­hou ale neby­lo zachy­tit vraž­dy taxi­ká­řů, ale vytvo­ři­li pří­běh mla­dých lidí, na kte­ré má tato sku­teč­nost vel­ký vliv.

Režisérem sním­ku je opět Dan Pánek, pro kte­ré­ho je to prv­ní celo­ve­čer­ní fil­mo­vý sní­mek. Jeho sna­hou bylo nato­čit film, kte­rý bude vychá­zet z reá­lií, ale záro­veň se bude opí­rat o hlav­ní fil­mo­vou tro­ji­ci. Tu tvo­ří Matěj a Lucie, kte­ré dopl­ňu­je nezná­mý muž, kte­rý se pak změ­ní ve vra­ha taxi­ká­řů. Matěje si zahrál Filip Tomsa, pro kte­ré­ho byla rola pří­mo napsa­ná, a ztvár­nil ji vel­mi pře­svěd­či­vě. Jeho man­žel­ku Lucii hra­je Lenka Zahradnická, kte­rá mu je rov­no­cen­nou part­ner­kou a sou­čas­ně uka­zu­je širo­kou plejá­du svých žen­ských póz a nálad. Třetího „par­ťá­ka“, posled­ní­ho kli­en­ta, si zahrál Dušan Sitek. Jeho pře­chod od ne pří­liš milé­ho zákaz­ní­ka k drs­né­mu a nelí­tost­né­mu vra­ho­vi je pozvol­ný, ale v kri­zo­vých oka­mži­cích vel­mi přes­ný a výstiž­ný. Své posta­vě doká­že dát nejen nega­tiv­ní vlast­nos­ti, ale mís­ty se může i zdát, že je k poli­to­vá­ní, a že ho člo­věk vlast­ně úpl­ně chá­pe.

Taxi02

Cílem reži­sé­ra bylo nato­čit dra­ma­tic­ký až thrille­ro­vý sní­mek, což se mu z čás­ti poda­ři­lo. Film má prv­ky dra­ma­tu, ale na thriller to úpl­ně nevy­pa­dá. Zatímco v prv­ní čás­ti fil­mu nahlí­ží divák do poklid­né­ho živo­ta man­že­lů, ve dru­hé čás­ti už sle­du­je „boj“ o život obou hlav­ních pro­ta­go­nis­tů.  Škoda jen, že dra­ma­tic­ké scé­ny neby­ly sviž­něj­ší a víc tem­něj­ší. Naopak pozi­tiv­ní je, že se díky taxi­kář­ské pro­fe­si může divák podí­vat do růz­ných čás­tí Prahy a pozná­vat je, stej­ně tak jako růz­no­ro­dou plejá­du taxi­kář­ských kli­en­tů.  Z fil­mu zazní­vá i tro­chu pou­če­ní, např. člo­věk může mít něko­lik tvá­ří, i hod­ný člo­věk má svou tem­nou strán­ku, apod.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 4425. května 2015 Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44 Na tiskové konferenci, která předcházela předpremiérové projekci filmu Dítě 44 v neděli 24.5.2015 v Městské knihovně v Praze, odpovídal spisovatel na otázky zvědavých diváků. Kniha Dítě […]
  • Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup22. září 2018 Dítě číslo 44 - Stalinský systém měl k chápání lidské svobody a lidské důstojnosti vlastní přístup Lidé musí dělat to, co se od nich vyžaduje a musí říkat a myslet jen to, co je dovoleno a schváleno. V takové společnosti jsou jakékoliv pochybnosti a odlišnosti chování podezřelé a musí […]
  • Underworld: Krvavé války - 50 %7. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - 50 % První příběh smrtonošky Seleny vznikl v roce 2003 a koncem letošního roku se tato zkušená bojovnice z tajemného světa upírů a Lykanů (vlkodlaků) vrací do kin. Po celá staletí se vede […]
  • Marťan (The Martian)23. února 2016 Marťan (The Martian) Tak na domácí nosiče jde znovu další film od slavného režiséra. Ridley Scott a jeho Marťan. Recenzi filmu už máme, a tak napíšu něco k Blu-ray. Mně se film líbil, samozřejmě z něho […]
  • Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové19. dubna 2018 Tekutá smrt, která zaplavila Česko. Kauza Metanol v dvojdílném filmu Terezy Kopáčové V historii české kriminalistiky ten případ nemá obdoby. 49 mrtvých, přes sto trvale zdravotně postižených, 80 obviněných, tisíce stran soudních spisů. V září roku 2012 vypukla tzv. […]
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […]
  • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip […]
  • Anthropoid (2016)25. října 2016 Anthropoid (2016) Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […]
  • Mission: Impossible - Ghost Protocol15. února 2016 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […]
  • Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost.24. února 2019 Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost. Je pravdou, že sportovních snímků v ČR (potažmo v Československu) zrovna moc nevzniklo, zejména ty věnované atletice (fotbal je zastoupen celkem slušně) jsou do počtu asi jako ony pověstné […]