Stawars01


Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba

Pro jis­to­tu pře­dem říkám, že nejsem a patr­ně ani nikdy nebu­du fanouš­kem Star Wars. Ačkoliv jsem z urči­té povin­nos­ti vidě­la všech­ny díly, ten­to pří­běh mi blíz­ký roz­hod­ně není, a pro­to bude moje recen­ze mož­ná pro něko­ho pří­liš kri­tic­ká. I díky tomu­to posto­ji jsem se na názor na Skrytou hroz­bu pta­la něko­li­ka lidí, kte­ří ke Star Wars nejsou tak skep­tič­tí nebo jsou dokon­ce jejich vel­ký­mi fan­dy. Více méně jejich odpo­vě­di zně­li stej­ně: Fuj Epizoda I, nej­hor­ší díl z celé ságy – což jen upev­ni­lo můj postoj k fil­mu.

Stawars01Staré fil­my Epizoda IV – Nová nedě­je, Epizoda V – Impérium vra­cí úderEpizoda VI – Navrat Jediho měly jis­té kouz­lo, kte­ré jejich divá­ci milo­va­li. Bohužel pro ně, tohle už ste­ré Star Wars nejsou. Vzpomínám si, že když šla v roce 1999 Epizoda I do kin, říka­lo se, že jí a dal­ší 2 díly George Lucas nemohl nato­čit s těmi před­cho­zí­mi, pro­to­že tech­ni­ka neby­la pro potřeb­né efek­ty dosta­teč­ně vyspě­lá. Ale je to oprav­du ten pra­vý důvod nebo se tím tvůr­ci jen sna­ží odů­vod­nit dal­ší tahá­ní peněz z lidí? Díky mega úspěš­nos­ti původ­ních třech fil­mů je dnes až sko­ro povin­nos­tí vidět i ty nové. Kdo nevi­děl něja­ký díl Star Wars, nej­spíš žije v jes­ky­ni.

Jenom když to vez­me­me postup­ně – Anakin je tu ješ­tě malý kluk, chla­pec, kte­rý svět vidí dět­ský­ma oči­ma, což je pod­le mého jen tah, jak při­lá­kat mlad­ší divá­ky a pro­dá­vat plas­to­vé svě­tel­né meče, mas­ky a LEGO Star Wars. Část pří­bě­hu je pou­ze pro mlad­ší divá­ky jako napří­klad trap­nost Jar Jara Binkse a vůbec komič­nost celé rasy Gunganů. Dokonce ani závo­dy s kluzá­ky, kte­ré jinak hod­no­tím jako nej­zda­ři­lej­ší scé­nu, nejsou nej­spíš smě­řo­vá­ny na rodi­če těch­to nad­še­ných dětí. Zároveň se ve fil­mu řeší veli­ce slo­ži­té (mož­ná až pří­liš) poli­tic­ké machi­na­ce, kte­rým mlad­ší divák nej­spíš nebu­de rozu­mět. Domnívám se, že ujas­ně­ní si cílo­vé sku­pi­ny je jed­nou z prv­ních věcí, kte­rou by měli tvůr­ci udě­lat, než začnou se scé­ná­řem nebo dokon­ce natá­če­ním. Snahou zavdě­čit se všem, se totiž nako­nec nezavdě­čí sko­ro niko­mu.

StarWars02Scénář je ostat­ně dal­ší sla­bi­nou fil­mu. Ačkoliv tu hra­je spous­ta vyni­ka­jí­cích her­ců jako Natalie Portman nebo Ewan McGregor, nema­jí vel­ký pro­stor k vyjá­d­ře­ní, pro­to­že dia­lo­gy jsou vel­mi plo­ché a jed­no­du­še uke­ca­né. Co ale má něja­ký nápad, jsou kos­týmy. Padmé Amidala je ve svých Japonskem inspi­ro­va­ných róbách okouz­lu­jí­cí a šaty pod­tr­hu­jí její veli­kost a domně­lou důle­ži­tost její­ho posta­ve­ní. Nejlepší mas­kou je Darth Maul, kte­ré­ho osob­ně pova­žu­ji za nej­po­da­ře­něj­ší a nejdě­si­věj­ší mas­ku celé ságy a to včet­ně jeho obou­stran­né zbra­ně, kte­rý posou­vá sym­bol svě­tel­né­ho meče o level výš. Když se řek­ne Sith, hned po Darth Vaderovi se mi vyba­ví prá­vě Darth Maul.

StarWars03Pokud jde o Star Wars, je nut­né zmí­nit také efek­ty. Ty jsou nad­ča­so­vé. Údajně je tri­ko­vě vytvo­řen až na výjim­ky celý film, což zna­me­ná, že je natá­če­ný hlav­ně před zele­ným plát­nem, na kte­ré se poz­dě­ji efek­ty pro­mít­nou. Což sice může vypa­dat feno­me­nál­ně, na dru­hou stra­nu je to dal­ší věc, kte­rá ubí­rá her­cům na kva­li­tě. On se asi vdý­chá­vá posta­vám život cel­kem těž­ko, když vše, co kolem sebe vidí­te je na jed­né stra­ně zele­ná a na dru­hé stra­ně štáb.

Pokud to mám shr­nout, bohu­žel si mys­lím, že Epizoda I – Skrytá hroz­ba má jed­no malé a jed­no vel­ké plus. Tím malým je Darth Maul, tím vel­kým to, že jde o kul­tov­ní Star Wars. Protože bez svě­tel­ných mečů by to byl vlast­ně doce­la neza­jí­ma­vý film pro neu­r­či­té­ho divá­ka, kte­rý má rád závo­dy na léta­jí­cích stro­jích. Naštěstí dal­ší epi­zo­dy při­nes­ly tro­chu víc a tuto je vlast­ně jde brát jako uve­de­ní do děje pro pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu.

Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.


Části seriálu: Star Wars

Karolína Hájková

Související příspěvky:

  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999.6. října 2018 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999. GALAKTICKOU REPUBLIKOU ZMÍTAJÍ NEPOKOJE. VZNIKLY SPORY OHLEDNĚ ZDANĚNÍ OBCHODNÍCH CEST K ODLEHLÝM HVĚZDNÝM SOUSTAVÁM. CHAMTIVÁ OBCHODNÍ FEDERACE DOUFÁ, ŽE ZÁLEŽITOST VYŘEŠÍ JEJÍ SMRTÍCÍ […]
  • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […]
  • Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera10. listopadu 2018 Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera Třetí epizoda (podle číslování v titulcích ep.VI.) je nejméně překvapivá ze všech dílů Star Wars. Zatímco první, extrémně nízkorozpočtová Nová naděje přinesla ve své době revoluční efekty […]
  • Star Wars II - Klony útočí13. října 2018 Star Wars II - Klony útočí Tak Obchodní federace byla zničena a Qui-Gon Jinn před deseti lety zemřel, z Padmé se stala senátorka, a objevují se separatisté, kterým vládne hrabě Dooku. A v tuto dobu přijíždí Padmé na […]
  • Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder - nejtemnější díl z heptalogie2. listopadu 2018 Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder - nejtemnější díl z heptalogie A už se na nás řítí další vypulírovaný díl Hvězdných válek. Je to epizoda, kterou měli podle vlastního vyjádření herci nejradši. Zjišťuji, že o mně se to tak jednoznačně říct nedá. Možná […]
  • Star Wars: Síla se probouzí - 100 %17. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí - 100 % Dobré ráno světe. Další film, který nikdo nedoufal, měl půlnoční premiéru. Ti, kteří si o půlnoci vystáli frontu, tak už vědí. Pro ty normálnější mám recenzi nejnovějších Hvězdných Válek – […]
  • Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo27. října 2018 Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo Hvězdné války mne poprvé uchvátily prostřednictvím ukázek v rakouské televizi, tehdy jednom z mála informačních zdrojů uprostřed dunící komunistické demagogie omílající tatáž slova - […]
  • Solo: Star Wars Story - O filmu1. června 2018 Solo: Star Wars Story - O filmu             V hledáčku kamery se ve filmu Solo: Star Wars Story, po celosvětovém hitu Rogue One: Star Wars Story z roku 2016 již druhém samostatném filmu společnosti Lucasfilm, ocitá Han […]
  • Recenze „Jack a obři“ - 65 %16. dubna 2013 Recenze „Jack a obři“ - 65 % Režisérem filmu je Bryan Singer (X-Men, Valkýra, Superman se vrací), který je znám i jako herec, produkční, producent a scénárista. Pod jeho taktovkou vznikl film, který řadím do kategorie […]
  • Star Wars: Síla se probouzí16. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí Co říct v prvním odstavci na sedmé Star Wars. Historie se bude opakovat.J.J. Abrams rebootnul Star Trek. Podařilo se mu to samé i se Star Wars.  Není to reboot, ale je to pokračování se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *