RR03


Rychle a zběsile - 65%

Nyní už legen­dár­ní fil­mo­vá série Rychle a zbě­si­le při­nes­la svě­ta kine­ma­to­gra­fie kult uctí­vá­ní rych­lých aut, roz­pá­le­ných pne­u­ma­tik a vůně spá­le­né­ho ben­zi­nu. Přestože se ale prv­ní Rychle a zbě­si­le tvá­ří jako film pri­már­ně o autech, čtyř­ko­lá vozi­dla tu fun­gu­jí pou­ze jako pro­stře­dek k eska­la­ci vyprá­vě­ní a pomě­řo­vá­ní peni­sů jed­not­li­vých postav. Hlavně jde o pří­běh o vzta­hu dvou bláznů do aut a budo­vá­ní vzá­jem­né­ho respek­tu mezi dvě­ma čle­ny komu­ni­ty. Ten se fil­mu daří zob­ra­zo­vat někdy dob­ře, někdy s pořád­nou dáv­kou kýče.

RR01Hlavní lin­ka vede divá­ka skrz vyšet­řo­vá­ní Briana O‘Connora (Paul Walker), poli­cis­ty v přestro­je­ní. Jeho úko­lem je infil­tro­vat sku­pi­nu auto­mo­bi­lo­vých nad­šen­ců a ile­gál­ních závod­ní­ků a zjis­tit, kdo sto­jí za opa­ku­jí­cí­mi se lou­pe­že­mi cen­né­ho zbo­ží z jedou­cích kami­o­nů. Mezi něj a jeho prá­ci se ovšem při­ple­te roz­ví­je­jí­cí se přá­tel­ství s vůd­cem sku­pi­ny Dominicem Torretem (Vin Diesel) a mli­lost­ný romá­nek s Torretovou sestrou Miou (Jordana Brewster). Když se do toho při­ple­te gang asij­ských zlo­dě­jíč­ků, začne se situ­a­ce při­ost­řo­vat, až do poně­kud otu­pě­lé­ho kon­ce, kte­rý půso­bí uspě­cha­ně a vyzní­vá čás­teč­ně do ztra­ce­na.

Motivace jed­not­li­vých postav film před­klá­dá bez ladu a skla­du a čeká, že se s nimi divák jen tak zto­tož­ní Když se film vrtá v psy­cho­lo­gii plo­chých postav (plo­chých, s výjim­kou Marie Rodriguez), půso­bí jeho sna­ha  o cha­rak­te­ro­vou pitvu kýčo­vi­tě, až směš­ně. Jednoduchý pří­běh vyža­du­je jed­no­du­ché moti­va­ce postav a ty jsou tu hrubě načrt­nu­ty cel­kem dob­ře. Právě v ostřej­ších rysech však ztrá­ce­jí svou pře­svěd­čo­va­cí sílu.

Velký palec naho­ru zaslou­ží ale pohyb­li­vost kame­ry. Ve fil­mu s názvem Rychle a zbě­si­le se moc sta­tic­kých zábě­rů čekat nedá, ale kame­ra­man zde vyu­ží­vá pohyb­li­vost kame­ry parád­ně. Bez vět­ších zmat­ků se pře­sou­vá pro­sto­rem k poskyt­nu­tí vyprá­vě­cích infor­ma­cí a poskyt­nu­tím tro­chy toho umě­lec­ké­ho zážit­ku, kte­rý film vyta­hu­je z hlu­bin prů­měr­nos­ti.

RR02Nejumělečtějšími zábě­ry jsou ty zrych­le­né. Stylizace úpl­ně prv­ní­ho závo­du do sou­tě­že jed­not­li­vých auto­mo­bi­lo­vých svě­tů Paula Walkera a Vina Diesela vyu­ží­vá roz­ma­zá­ní barev a časo­vě skvě­le pou­ži­té­ho zoo­mu k vytvo­ře­ní poci­tu vyš­ší rych­los­ti a nalé­ha­vos­ti. Zrychlení času se ovšem nedo­tý­ká jen závod­ní čás­ti sním­ku. Přechody mezi dnem a nocí jsou zob­ra­ze­ny pomo­cí hlad­ké­ho pře­cho­du mezi den­ním svět­lem a tem­no­tou noci. I to dodá­vá Rychle a zbě­si­le na inten­zi­tě.

Ty nej­dů­le­ži­těj­ší zábě­ry fil­mu, když se jez­dí v autech, mají ovšem někdy pro­blémy s věro­hod­ným zob­ra­ze­ním rych­los­ti. Jak jsem již popsal v minu­lém odstav­ci, jeden ze závo­dů pou­ží­vá k navo­ze­ní vyš­ší rych­los­ti spe­ci­fic­ké sty­lis­tic­ké postu­py. Ostatní zob­ra­ze­ní rych­lých jízd ale vyu­ží­vá kon­venč­něj­ší styl sní­má­ní ruč­ní kame­rou, rych­lých stři­hů ke zkres­le­ní sku­teč­né rych­los­ti natá­če­ných vozi­de­lí. Někdy ovšem tyto postu­py tolik nefun­gu­jí a na obra­zov­ce je vidět, že auta, co sle­du­je­me, oprav­du tako­vou rych­los­tí neje­dou.

RR03Film jako celek půso­bí jako něco, co do nové­ho tisí­ci­le­tí při­táh­la v zubech kočka z deva­de­sá­tek. Chlapáci, uma­za­ní od moto­ro­vé­ho ole­je, se potká­va­jí s rajda­mi z před­ních stran pán­ských maga­zí­nů dru­hé ceno­vé úrov­ně. Hlučná auta pře­kři­ku­jí dia­lo­gy postav a vzdá­va­jí hold jed­no­du­ché deva­de­sát­ko­vé akci napří­klad ve sty­lu Nebezpečné rych­los­ti Série ryvhle a zbě­si­le vyšláp­la s prv­ním dílem, když ne s grá­cií, tak aspoň s drs­ňác­kým výra­zem a pří­sli­bem dal­ších dob­ro­druž­ství hlav­ní­ho hrdi­ny.

Rychle a zběsile - 65%
Ohodnoťte článek


Části seriálu: Rychle a zběsile

Patrik Pajer

Související příspěvky:

  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %2. března 2016 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […]
  • Rychle a zběsile 5 - 75%15. února 2016 Rychle a zběsile 5 - 75% Rychle a zběsile 5 je všeobecně nejlépe přijatým dílem série. Pro studio navíc znamenal ujištění, že v rukou drží zlatý důl. Pátý díl totiž vydělal celosvětově přes 626 milionů dolarů a […]
  • Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70%30. března 2015 Rychle a zběsile 7 (Fast & Furious 7) – Recenze – 70% Dom (Vin Diesel) a Brian (Paul Walker) zabili v Rychle a zběsile 6 zločince Owena Shawa a nyní se budou muset vypořádat s jeho o dost tužším, šílenějším a po pomstě prahnoucím starším […]
  • Rychle a zběsile 7 – Jedna poslední jízda: Výroba začíná1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 – Jedna poslední jízda: Výroba začíná Když skončilo natáčení Rychle a zběsile 6 a režisér Justin Lin ukončil svou čtyřdílnou cestu touto sérií, začali se producenti Moritz a Diesel spolu se scenáristou Morganem poohlížet po […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pocta našemu bratrovi: Oslava Paula Walkera1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pocta našemu bratrovi: Oslava Paula Walkera Během produkce Rychle a zběsile 7 zasáhla v listopadu 2013 tragédie a naše rodina ztratila milovaného otce, syna a bratra a svět ztratil skvělého přítele a kolegu – talentovaného […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu Počínaje impozantním zápasem mezi Domem a Hobbsem v Rychle a zběsile 5, souboje muž proti muži se staly součástí každé kapitoly. Mezi několik nezapomenutelných zápasů patří Hanův a Romanův […]
  • Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 71. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pád z nebe: Šílená auta v Rychle a zběsile 7 Ať už rychlá nebo zběsilá – když dojde na auta používaná v sérii Rychle a zběsile, je vzorec jednoduchý. Morgan se domnívá, že „auta jsou jako kovbojští koně nebo samurajské meče. Doplňují […]
  • Rychle a zběsile 6 - 50%19. února 2016 Rychle a zběsile 6 - 50% Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […]
  • Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu.1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu. Tato čtyři slova ilustrují samotnou podstatu ságy Rychle a zběsile, a to díky věrnému týmu filmových postav a partě herců, filmařů a filmového štábu, ze kterých se během sedmi dílů taková […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *