Prach - 45 %

Prach01

Režisér Vít Zapletal si pro svůj absol­vent­ský film napsal scé­nář pro něko­lik her­ců a zvo­lil vel­mi cit­li­vou for­mu zpra­co­vá­ní. Zachycuje čle­ny jed­né rodi­ny, kte­rá je posta­ve­na do závaž­né život­ní situ­a­ce. Když dva brat­ři při­jíž­dí do rod­né­ho domu k rodi­čům, není jejich ces­ta plá­no­va­ná ani radost­ně oče­ká­va­ná. Mrtvice totiž upou­ta­la jejich otce na postel a jeho stav je vel­mi váž­ný. V domě se zahra­dou se mísí před­mě­ty i mís­ta plné vzpo­mí­nek. I když jeden život drží jen ten­ká nit dechu, sna­ží se ostat­ní odha­do­vat svou budouc­nost a sou­čas­ně plnit povin­nos­ti vyplý­va­jí­cí ze situ­a­ce. Postupně se ote­ví­ra­jí a pro­je­vu­jí vzta­hy, sta­ré křiv­dy i tou­hy vypo­řá­dat se s tvr­dou rea­li­tou. Jak nemoc zasáh­ne do živo­ta jed­not­li­vých čle­nů rodi­ny? Co mohou udě­lat pro sebe a pro své blíz­ké? To jsou otáz­ky, kte­ré si nekla­dou hrdi­no­vé fil­mu, ale kte­ré se nabí­ze­jí auto­ma­tic­ky při sle­do­vá­ní fil­mu. I když se někte­ré fil­mo­vé posta­vy musí poprat s vlast­ní­mi pro­blémy, děje se tak za zvlášt­ní­ho pokli­du a v mír­ném tem­pu. Dvojice bra­trů sice řeší své rodin­né pro­blémy, ale ty jsou jen lehce načrt­nu­té a schá­zí jejich pro­vá­za­nost. Film půso­bí pře­de­vším ladě­ním někte­rých scén. Starý dům a jeho inte­ri­ér odrá­ží dobu minu­lou, kde i zvuk gra­mo­fo­no­vé des­ky půso­bí dráž­di­vě. Dalším výraz­ným dra­ma­tic­kým pro­sto­rem je pří­ro­da. Život zví­řat i rost­lin fun­gu­jí bez ohle­du na lid­ské osu­dy a sta­ros­ti. Plyne čas i život, jen smrt při­chá­zí neče­ka­ně a poti­chu.

PRach02S malým počtem méně zná­mých her­ců a neher­ců se poda­ři­lo reži­sé­ro­vi vytvo­řit veli­ce cit­li­vé komor­ní dra­ma, kte­ré však nebu­rá­cí emo­ce­mi ani vel­ký­mi ges­ty. Scény na sebe nava­zu­jí poma­lým tem­pem a nabí­ze­jí dlou­hé zábě­ry na posta­vy, kte­ré v sobě nechá­va­jí dozní­vat emo­ce i myš­len­ky. Je to tro­chu hra na scho­vá­va­nou, kde je tře­ba domýš­let, co se asi uhníz­di­lo jed­not­li­vým posta­vám v hla­vě. Ale tahle hra nemá ambi­ce na výhru a snad­né řeše­ní. Každý si může před­sta­vo­vat pod­le svých zku­še­nos­tí a všech­no je tak tro­chu scho­va­né, nepo­sti­ži­tel­né. Je to zají­ma­vý způ­sob fil­mo­vé­ho vyprá­vě­ní, ale chví­le­mi až zavá­dě­jí­cí a samo­ú­čel­ně zdlou­ha­vý.

PRach03Dospělým her­cům se daří sta­teč­ně udr­žet poma­lé tem­po i míru vnitř­ní­ho zau­je­tí. Hrají mini­ma­lis­tic­ky a bez afek­tu.  Dětskou roli Dominika si s bez­pro­střed­nos­tí sobě vlast­ní zahrál Filip Truksa. Na prv­ní pohled je jeho herec­ký pro­jev vzhle­dem k ostat­ním výraz­něj­ší a v mír­ném afek­tu, ale odpo­ví­dá dět­ské­mu vní­má­ní nemo­ci i smr­ti. Zajímavou posta­vu civil­ně poja­té­ho kně­ze si zahrál Miroslav Babuský. Jeho dia­lo­gy s Radkem Valentou, kte­rý hra­je syna Libora, jsou vede­ny věc­ně, ale nepo­strá­da­jí cit pro lid­ské sla­bos­ti a sou­čas­nou rea­li­tu. Režisér dodal fil­mu duchov­ní roz­měr, ale nevnu­cu­je víru v Boha jako jedi­nou život­ní jis­to­tu, což je při­ja­tel­né i pro ate­is­ty.

Na vyzně­ní fil­mu má vel­ký podíl kame­ra­man Ondřej Belica a zvu­kař Jan Richtr. Zachycení atmo­sfé­ry ven­kov­ské­ho domu půso­bí syro­vě, ale věro­hod­ně, a odpo­ví­dá cel­ko­vé­mu ladě­ní vyprá­vě­né­ho pří­bě­hu. Film dává vel­ký pro­stor pro dozní­vá­ní navo­ze­ných před­stav a aso­ci­a­cí. Poklidné tem­po je chví­le­mi dove­de­né až za hra­ni­ci oče­ká­va­ní, ale má svůj význam a opod­stat­ně­ní.  Film byl uve­den již na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu Karlovy Vary 2015. Film může zaujmout cit­li­vé a vní­ma­vé duše. Premiéra 11.8.2016.

Více na Kritiky.cz
Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu ...
Febiofest 2016 Febiofest přivítá autora scénářů filmů Královna nebo Poslední skotský král Petera Morgan...
Ve čtvrtek 23.srpna se konala tisková konference k další sérii seriálu První republika, který se bude vysílat v České televizi od září letošního roku Na tiskové konferenci byli přítomni režisér Biser A. Arichtev, autor projektu a producent Filip...
Růžový panter Na Růžového pantera mě nepřilákala ani tak vidina dřívějších filmů s potřeštěným ins...
Top 8/2016 Přinášíme Vám nejčtenější články za srpen 2016....

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach22. července 2016 Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach V kině Béla měli dnes novináři možnost prožít spolu s hrdiny filmu Prach atmosféru rodinného setkání v blízkosti smrti. Subtilní rodinné drama se odlišuje od běžné současné filmové tvorby. […]
  • Prach24. července 2016 Prach Tisková konference filmu 21.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Kj7Cw7GCVbM
  • Originální film Prach režiséra Víta Zapletala vstupuje dnes do kin11. srpna 2016 Originální film Prach režiséra Víta Zapletala vstupuje dnes do kin Dva bratři, starší s manželkou, mladší s milenkou a malým dítětem, se potkávají na venkovské usedlosti poté, co jejich otce stihne mrtvice. Subtilní rodinné drama od debutujícího Víta […]
  • Michal Viewegh - Biomanžel7. března 2016 Michal Viewegh - Biomanžel Vieweghův román Biomanželka se stal úspěšným bestsellerem. Nejspíš proto jsme se dočkali jeho volného pokračování s názvem Biomanžel. Jde opět o knihu částečně biografickou, ve které je […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Skřítek13. dubna 2005 Skřítek Tomáš Vorel se nostalgicky vrací k Pražské pětce a vysílá „němou“ rodinku do boje s nástrahami světa. Groteska Skřítek je poněkud experimentálním počinem, ve kterém však experimentálnost […]