Pasažéři - 90 %

Pasažéři - 90 %
Ohodnoťte člá­nek

Chcete vidět posled­ní sci-fi film v tom­to roce? Tak honem do kina. Pasažéři je dra­ma o tom, jak se vesmír­ná loď porou­chá a pro­bu­dí z hiber­na­ce jed­no­ho tech­ni­ka. Ze svě­ta hiber­na­ce se dosta­ne i spi­so­va­tel­ka a jeden člen posád­ky.

Je to drama/lehká kome­die o tom, jak lze spo­lu žijí tři lidé, kte­ří mají své zvy­ky, zlo­zvy­ky a kaž­dý z nich má jinou pova­hu a jiné zdra­ví. Ne kaž­dý z této tro­ji­ce doži­je kon­ce fil­mu, ale ostat­ní se  zaslou­ží o záchra­nu všech ostat­ních tisí­ců lidí v hiber­na­ci, kte­ří čeka­jí na svůj cíl ces­ty, pla­ne­tu, kde zalo­ží novou kolo­nii.

Režisér Morten Tyldum pat­ří mezi nově obje­ve­né reži­sé­ry. Jeho slá­va zača­la až v jeho 40 letech. Natočil 5 fil­mů ve svém rod­ném Norsku, až před pěti lety se vrh­nul do Ameriky. Jeho posled­ní film pro Norsko byl  Lovci hlav (2011). A v Americe nato­čil až Kód Enigmy s prv­ní hvězdou pod jeho vede­ním - Benedicta Cumberbatcha.

Pasažéři jsou jeho dru­hým fil­mem, do kte­ré­ho dostal ješ­tě vět­ší hvězdy. Po X-menech a zís­ká­ním Oscara je letoš­ní žen­skou hvězdou fil­mo­vé­ho plát­na  Jennifer Lawrence. Po Strážcích gala­la­xie a 4. Jurském par­ku je dru­hou hlav­ní hvězdou  Chris Pratt. Zdárně jim sekun­du­jí zku­še­ní mata­do­ři Laurence Fishburne a Michael Sheen. A obje­ví se na krát­ký štěk i Andy Garcia. To je oprav­du vše z obsa­ze­ní fil­mu.

Zbytek z roz­počtu se věno­va­lo na to, aby tvůr­ci vytvo­ři­li reál­nou loď. Což se jim poda­ři­lo. Každý bit vyge­ne­ro­va­ný z počí­ta­čů je vel­mi dob­ře vyu­žit. Podařilo se vel­mi dob­ře spo­jit počí­ta­če s her­ci, a tak se jed­ná o jeden z fil­mů roku.

Scénář je sice tro­cha jed­no­du­ší, bez žád­ných slo­ži­tých záple­tek, ale je vel­mi pove­de­ný, kaž­dou chví­li si člo­věk uží­vá hlav­ních postav, vztah mezi dvo­ji­cí Chrise Prattem a Jennifer Lawrence je dob­ře roz­vr­žen na roman­tic­ké vlně. V prv­ní dvou tře­ti­nách si vzta­hu obou her­ců uži­je­te dosy­ta. A v posled­ní čás­ti a ve finá­le celé­ho sním­ku si uži­je­te i dob­rých akč­ních sek­ven­cí a sebe­obě­to­vá­ní (jak je to správ­né v ame­ric­kém vel­ko fil­mu).

Jako z mála letoš­ních fil­mů se mi líbi­la i hud­ba. Thomas Newman slo­žil pove­de­né sklad­by, kte­ré se hodí přes­ně do sci-fi fil­mu. Příběhu lodě a její posád­ky. Přesně odha­dl vzá­jem­né vzta­hy a prázd­no­tu hlav­ních postav.

Je dob­ře, že film Pasažéři nešel do kin spo­lu se Star Wars. Má šan­ci uká­zat, že v porov­ná­ní se něko­li­ka díl­nou sérií, je vel­mi pove­de­ný. Poslední díl ze Star Wars se nepo­ve­dl, mno­hem lep­ším fil­mem jsou Pasažéři. Mají lep­ší vykres­le­ní postav, lep­ší pří­běh a hlav­ně je to cel­kem lep­ší film.

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Pasažéři - Obsah/O filmu30. prosince 2016 Pasažéři - Obsah/O filmu OBSAH              Jennifer Lawrence (Aurora) a Chris Pratt (Jim) jsou hlavními představiteli napínavého akčního thrilleru o dvou členech posádky kosmické lodi na 120 let dlouhé cestě k […]
  • Pasažéři - O TVŮRCÍCH30. prosince 2016 Pasažéři - O TVŮRCÍCH             JENNIFER LAWRENCE (Aurora) je talentovaná herečka s působivým projevem a nepopiratelnou dávkou energie a držitelka Oscara, která je jednou z nejnadanějších hereček v současném […]
  • Pasažéři21. prosince 2016 Pasažéři První dojem z filmu. V prosinci jsem viděl dva sci-fi filmy, Star Wars jsem dal velmi slabé ohodnocení. Druhý Sci-film jsou Pasažéři. Příběh o dvou přeživších, který obývají velkou loď na […]
  • Jurský Svět: Zánik Říše (Jurassic World: Fallen Kingdom) - Recenze - 50%20. června 2018 Jurský Svět: Zánik Říše (Jurassic World: Fallen Kingdom) - Recenze - 50% To, že "nás" v prvním Jurském Světě dinosauři porazili a lidé prchli ještě neznamená konec. Ano opět se vracíme na Isla Nublar, místo skvělé prehistorické zábavy, do Jurského Světa. Nyní […]
  • Rudá Volavka (Red Sparrow) - Recenze - 55%6. března 2018 Rudá Volavka (Red Sparrow) - Recenze - 55% Nový snímek, s Jennifer Lawrence v hlavní roli, nás bere do prostředí špiónů a tajných agentů. V podstatě tak sází na pořád vděčné téma Ruské a Americké kontrašpionáže a nekončící hrozbu […]
  • Sedm statečných - 50 %23. září 2016 Sedm statečných - 50 % Slavný příběh, kterak sedmičlenná skupinka nájemných bojovníků chrání vesnici před zlými padouchy, má už dvě výborné verze. Jaká je ta současná?  Pod scénářem letošní filmové verze jsou […]
  • Království nebeské - recenze26. května 2005 Království nebeské - recenze Po rozvláčné Troje, katastrofickém Králi Artušovi a rozporuplně přijatém Alexanderovi, přichází do kin další epický snímek, Království Nebeské režiséra Ridleyho Scotta. Nakopne opět žánr […]
  • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […]
  • Kód Enigmy / The imitation game - perfektní jednohubka24. února 2015 Kód Enigmy / The imitation game - perfektní jednohubka Benedict Cumberbatch už mnohokrát potvrdil, že je jako herec neuvěřitelně adaptabilní. Zahrál Sherlocka, zahrál si Stephena Hawkinga a namluvil jednoho pořádného draka. A má nějakou kliku […]
  • Jurský svět (Jurassic World) - 90 %10. června 2015 Jurský svět (Jurassic World) - 90 % Tak znovu se vrací do kin klasiky. Po Robocopovi a Barban Conanovi se vrátil i Jurský Park. Očekávání veliké, bude to úspěšný film nebo bude patřit mezi remaky a rebooty, které v porovnání […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *