Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 %

Mus03

Připravit zají­ma­vé před­sta­ve­ní s par­tou mla­dých lidí je doce­la dob­rá zámin­ka, jak roze­hrát aktu­ál­ní lid­ské pří­běhy v kuli­sách osvěd­če­né diva­del­ní hry nebo muzi­ká­lu. Jednak se tak při­po­me­ne vybra­né umě­lec­ké dílo a sou­čas­ně máme urči­tou čin­nost pro sou­čas­né hrdi­ny. Vypadá to jed­no­du­še, ale výsle­dek je nejis­tý. Tak tro­chu nejis­tým výsled­kem je i film Muzikál aneb Cesty ke štěs­tí, kte­rý nato­či­la reži­sér­ka Slobodanka Radun.

Mus01Scénárista Václav S. Sadilek vyu­žil čes­ký fil­mo­vý muzi­kál Starci na chme­lu, kte­rý v roce 1964 nato­čil reži­sér Ladislav Rychman. V době uve­de­ní do kin i v násle­du­jí­cích dese­ti­le­tích měl ten­to film u divá­ků vel­ký ohlas. Příběh nebyl nijak slo­ži­tý, ale zau­ja­ly herec­ké výko­ny a pře­de­vším hud­ba auto­rů Jiřího Bažanta, Jiřího Maláska a Vlastimila Hály. Scénář nové­ho fil­mu sle­du­je žáky hudeb­ní kon­zer­va­to­ře při nacvi­čo­vá­ní muzi­ká­lu v rám­ci prázd­ni­no­vé­ho sou­stře­dě­ní. Jsou tu výraz­né indi­vi­du­a­li­ty a nená­pad­né „myš­ky“, kte­ré pod vede­ní dvou peda­go­gů nacvi­ču­jí cho­re­o­gra­fii jed­not­li­vých taneč­ních výstu­pů pro závě­reč­né vystou­pe­ní jejich stu­dia. Během zkou­še­ní se roz­ví­jí růz­né vzta­hy, kve­te lás­ka i žár­li­vost. Své sla­bé chvil­ky mají i uči­te­lé a stra­nou nezů­sta­ne ani jeden ze sou­se­dů z neda­le­ké ves­ni­ce. Ač se to zpo­čát­ku nezdá, pří­pra­va vystou­pe­ní všech­ny stme­lí a pří­běh kon­čí jako v čítan­ce z minu­lé­ho sto­le­tí.

Jestli někte­ří her­ci nepů­so­bí při­ro­ze­ně a jejich repli­ky jsou jako ze špat­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu, pak na tom má svůj podíl scé­nář. Text dělá pro­blémy i zku­še­ným her­cům, jako je Roman Vojtek (Pavel) nebo Vica Kerekes (Beáta). Schází víc slov a vět­ší důraz na vzá­jem­né jis­kře­ní. Podobné pro­blémy má i Vladimír Polívka (Filip) a Anna Fialová (Tereza). Postava Filipa je kon­flikt­ní, ale záro­veň s ním clou­ma­jí city. Proč ale tato vznět­li­vá posta­va nijak nere­a­gu­je, když není jeho lás­ka opě­to­vá­na? Naopak trap­ně pak půso­bí scé­na, kdy se Filip a Pavel navzá­jem před­há­ně­jí v omlou­vá­ní. Scénář pros­tě nena­bí­dl her­cům kva­lit­ní text a reži­sér­ka nena­šla způ­sob, jak jed­not­li­vé scé­ny s her­ci roze­hrát. Jako by se všich­ni spo­lé­ha­li na hudeb­ní a taneč­ní slož­ku fil­mu.

Mus02Hudba nemá chy­bu a je půso­bi­vá stej­ně jako před pade­sá­ti lety. Zaujal mě také Adam Mišík, kte­rý se sice se svým herec­tvím vnitř­ně asi musel poprat, ale jako zpě­vák se před­ve­dl v nevšed­ně cit­li­vém ladě­ní.  A není jeho vinou, že zpěv se míjel s taneč­ní kre­a­cí jeho zami­lo­va­né spo­lu­žač­ky.

Více na Kritiky.cz
Lehiyot Ita (Beauty and the Baker) 2013, tv seriál Před nějakým časem jsem se zde vypsal ze své lásky k izraelským seriálům. Je to lásk...
Creed 2 by mohl jít do kin už příští rok Boxerský snímek Creed zaznamenal mimořádný úspěch, jehož dovršením bylo ocenění Sylvestr...
Poslední samuraj - The Last Samurai - Kouzlo Japonska… V poslední době si nemůžeme na dostatek historických filmů stěžovat. Některé jsou skvělé...
Hradečák a Pražanda #002 ...
Varys – Hra o Trůny „Bouře přicházejí a odcházejí, velké ryby jí ty malé a já pořád pádluju.“ Vary...

Taneční výstu­py jsou díky cho­re­o­gra­fii Dany Morávkové pří­jem­ným pokou­ká­ním, pro­to­že v sobě mají hra­vost i potřeb­nou míru sou­hry. Nejvíce se mi líbi­lo taneč­ní vystou­pe­ní na dis­ko­té­ce, pro­to­že tady se tan­či­lo s rados­tí a patr­nou ener­gií.

Film by bez hud­by a taneč­ních výstu­pů byl neza­jí­ma­vý a na úrov­ni stu­dent­ské­ho fil­mu. S hud­bou a tan­cem je to podí­va­ná chví­le­mi jen na oko. Mně osob­ně to nesta­čí a stá­le si nejsem jis­tá, jest­li se poda­ří tím­to fil­mem pod­chy­tit zájem mla­dých divá­ků, kte­rým je film určen.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí11. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí Dnes proběhla novinářská projekce nového českého filmu, kde v příběhu ze školního soustředění žáků pražské konzervatoře zazní známé melodie z muzikálu Starci na chmelu. Příběh o […]
  • Natáčí se třetí řada seriálu První republika19. června 2018 Natáčí se třetí řada seriálu První republika Až do léta letošního roku se natáčí další řada oblíbeného seriálu První republika, jedná se o třináct dílů třetí řady. Za kamerou opět stojí Biser A. Arichtev a do hlavních rolí jsou […]
  • První republika19. června 2018 První republika Videa z natáčení 3. řady seriálu. https://youtu.be/VxilokEwNhc https://youtu.be/opVR2_fBKpI https://youtu.be/LcbcTLP_fZc https://youtu.be/QFfmJkpr_GY https://youtu.be/qbWUeqK-ZsM
  • První republika - Galerie fotek19. června 2018 První republika - Galerie fotek
  • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě […]
  • Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny22. ledna 2013 Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny Praha, 22.ledna 2013 – Donšajni – pod tímto názvem uvede Jiří Menzel 30.května do kin svou novou komedii Režisér Jiří Menzel se rozhodl vrátit k pracovnímu názvu svého nového filmu. […]
  • Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem24. srpna 2012 Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem Natáčení nového filmu Jiřího Menzela Sukničkáři se chýlí ke konci. Tvůrci filmu chtějí veřejně poděkovat obyvatelům Tábora za pomoc při natáčení. Nachystali pro ně promítání […]
  • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip […]
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […]
  • dabel14. května 2012 Líbáš jako ďábel - 65 % Tato věta padne ke konci filmu a není to v situaci nijak příjemné pro jednoho z hlavních hrdinů nového filmu režisérky a scénáristky Marie Poledňákové. Film je pokračováním divácky úspěšné […]