Most přes řeku Kwai

Qwail 055

Když recen­zu­ji film sta­rý více než půl sto­le­tí, tak je to vždy to jeden z nej­těž­ších úko­lů, co znám. Málokdo ten film zná, je o něm málo infor­ma­cí a hlav­ně v moder­ní době se člo­věk dosta­ne k němu jenom při výji­meč­ně pří­le­ži­tos­ti, jako je úmr­tí reži­sé­ra, her­ců, pří­pad­ně něja­ká osla­va dal­ší­ho výro­čí.

V kinech film už nelze vidět, a tak musí sta­čit úpl­ně jenom zpra­co­vá­ní na Blu-ray, jak­ko­liv kva­lit­ní.

Děj se ode­hrá­vá v roce 1943, kdy je do japon­ské­ho tábo­ra upro­střed džun­gle odve­de­no něko­lik hrdých brit­ských zajat­ců. Přestože jsou už zni­če­ni ces­tou, tak opro­ti svým nepřá­te­lům, kte­ří je věz­ní, mají svo­jí kla­sic­kou hrdost, pod kte­rou nekles­nou.

S názvem fil­mu při­ná­ší pokra­čo­vá­ní brit­ské hrdos­ti, kte­ré mís­to, aby byli pou­ze pasiv­ní, tak si vybu­du­jí tako­vou pozi­ci, že posta­ví most, kte­rý ke kon­ci je tou nej­vět­ší otáz­kou, zbou­rat doko­na­lé brit­ské dílo v Japonsku, nebo nechat most, kte­rý si posta­vi­li věz­ni, aby nemys­le­li na své útra­py. Finále fil­mu nechám na Vás, abys­te se na něj sobo­tu nebo nedě­li v tele­vi­zi podí­va­li.

Režiséra toho­to fil­mu zná­me jako reži­sé­ra slav­ných fil­mů, jako je tře­ba Lawrence z Arábie (recen­ze Blu-ray bude), Doktora Živago a dal­ších slav­ných fil­mů. Most přes řeku Kwai pat­ří mezi jeho nej­slav­něj­ší sním­ky. Do fil­mu i dostal hvězdy 50. Let minu­lé­ho sto­le­tí, mezi nimi vyni­ká Alec Guinness, sbě­ra­tel nomi­na­cí Oscarů (5) a Zlatých Globů (3). Za film ceny zís­kal a potvr­dil si tím hvězd­né jmé­no.  Ostatní her­ci mu zdár­ně pomá­ha­jí, aby film byl správ­ně pocho­pen.

Musím vyzdvih­nout i dabing. V kinech snad ani film nešel, a tak nee­xis­tu­je žád­ná ver­ze, kte­rá by byla z dob nato­če­ní fil­mu. Dabing je až z roku 2010, kde se ho ujal Jiří Kodeš, slav­ný to dabin­go­vý reži­sér, kte­rý zvlá­dá bez pro­blé­mů Poirota, Panství Downton i Zoufalé man­žel­ky.

V sobo­tu a v nedě­li prav­dě­po­dob­ně uvi­dí­te v tele­vi­zi star­ší dabing z roku 1995, kde hlav­ní posta­vy dabu­jí Alois Švehlík a Ladislav Frej. Dám si pozor, až to budou dávat, a zku­sím nějak porov­nat oba dva dabin­gy. Na Blu-ray Vás čeka­jí jiní her­ci. V čele Janem Šťastným a Jiřím Plachým. Tuším, že výsle­dek v dabin­gu bude pro Blu-ray vítěz­ný. Ale pro­za­tím jenom tím, že porov­nám tvů­ce obou dabin­gu. Přeci Petr Putna (2010) je jeden z nej­lep­ších fil­mo­vých pře­kla­da­te­lů, než Jiří Janda (1995), kte­rý ten­to film pro­du­ko­val pod Petrem Janem Svobodou.

Více na Kritiky.cz
Ve čtvrtek 5.února v 18.30 hodin byl slavnostně zahájen v kině Lucerna Festival bulharských filmů. Festival zahájilo hudebním vystoupením smyčcového kvarteta, jehož melodie se linuly velkým s...
Pavla Bečková - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Jak se Vám natáčely Babovřesky se Zdeňkem Troškou? Zdeněk Troška je výjimečný člověk...
RECENZE – Den, kdy se to stalo Autorka: Nuala EllwoodPřeklad: Michael HavlenNakladatelství: DominoRok vydání v ČR: 2019Počet ...
Shingeki no Kyojin 1. díl Pro vás za 2000 let: Pád Shiganshiny (1. část) Ocitáme se v okrajové oblasti Shiganshina za z...
Po strništi bos Podívejte se na záznam dnešní novinářské konference. ...

Trocha zkri­ti­zu­ji obraz dis­ku, je prav­da, že se oče­ká­vá vel­mi kva­lit­ní. Ale při­znej­me to, na fil­mu je znát, že je sta­rý více než ½ sto­le­tí. Určitě si s tím digi­tál­ní kou­zel­ní­ci vyhrá­li, ale oče­ká­vej­te kla­sic­ký fil­mo­vý vjem. Zrnění fil­mů, občas něja­ké vylep­še­ní, dle zdro­jo­vých ana­lo­go­vých dat, i občas hor­ší kva­li­tu obra­zu, jak fil­mo­vý pás stár­nul. Ale to co je důle­ži­té, vše je bez pro­blé­mů na fil­mu vidět, na den­ních scé­nách je vidět nesne­si­tel­né hor­ko, kdy kaž­dý pohyb je úmor­ný, a z postav je vidět kaž­dá pot­ní kap­ka. V noci zas vidí­te kaž­dý stín, nic se neslé­vá do tma­vých nevý­raz­ných ploch, kte­ré kri­ti­zu­jí všich­ni fanouš­ci. Asi by se měli od ame­ric­kých dis­tri­bu­to­rů někte­ří čeští restau­rá­to­ři učit, urči­tě víte, kam nará­žím, že vypa­dá film o dost kva­lit­ně­ji, než někte­rá čes­ká restau­ro­va­ná Blu-ray.

Já bych ten­to film dopo­ru­čil. Patří mezi kle­no­ty a to, že byla 2. svě­to­vá vál­ka, nemě­lo by se zapo­me­nout, neby­la jenom v Evropě, ale byla i v Asii, kde byla ješ­tě hrůz­něj­ší a nebez­peč­něj­ší, pro­to­že asij­ská pří­ro­da a oso­by v ní byd­lí­cí jsou jiné kul­tu­ry, kte­rá je s tou Evropskou pou­ze v někte­rých čás­tech spo­leč­ná.

Podívejte se na tele­viz­ní vysí­lá­ní o víken­du. Máte na to dvě šan­ce, pokud to nestih­ne­te, tak si v kli­du Blu-ray Most přes řeku Kwai kup­te a pusť­te si jej na svých tele­vi­zích. Čeká Vás fil­mo­vý kle­not, kte­rý není pro moder­ní fanouš­ky, jež jsou odcho­va­ní počí­ta­čem a mobi­ly. Je to ty, kte­ří si chtě­jí vychut­nat fil­mař­ské umě­ní tvůr­ců a her­ců, kte­ří už bohu­žel nejsou mezi námi. Jejich fil­my jsou ale tak kva­lit­ní, že se na ně urči­tě neza­po­me­ne a budou se moci na ně fanouš­ci dívat pořád, a když budou jaké­ko­liv osla­vy týka­jí­cí se Války, umě­ní … fes­ti­va­ly, tak jej urči­tě uvi­dí­te v kinech. Asi ne už na starém ana­lo­go­vém fil­mu, ale na Blu-ray, kte­ré si samo­zřej­mě zaslou­ží pus­tit ve fil­mo­vých sálech a neje­nom na digi­tál­ní tele­vi­zi.

Více na Kritiky.cz
Šimonovy pracovní listy 12 - dopravní výchova Recenze pracovního sešitu, který je zaměřený na upevňování znalostí z oblasti dopravní...
13 hodin: Tajní vojáci z Benghází | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi [75%] Michael Bay si vypěstoval pověst krále explozí v Hollywoodu. Není se moc čemu divit, stačí s...
11 památných filmových momentů Osobně moc nemám v lásce různé žebříčky "5 nejlepších filmů všech dob", či "10 v...
Lenka Rožnovská – Horsenky – Hříbatko Mia Snívali ste niekedy o vlastnom koníkovi? Dankin najväčší sen je mať koníka. A jedného marc...
Troška Nepraktické Švandy      V pražských Malešicích padla v úterý v 9 hodin první filmová klapka snímku Dokto...

Partner recenze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Krásnou ple­cho­vou ver­zi si může­te i zakou­pit v inter­ne­to­vém obcho­dě Film4U.cz za pří­jem­ných 429 Kč.

Bitrate

BRIDGE_RIVER_KWAI-00001-bitrate-10s

Více na Kritiky.cz
Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objev...
Juan José Campanella Po absolvování NYU film School, odstartoval Juan Campanella svou kariéru v Americe. Pracoval na t...
Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné Přehřívání motoru dnes už možná není tak častým problémem jako v dobách starých ško...
Bunkr smrti (Outpost) Psí vojáci, R-Point, Shock Waves – tak se dá ve zkratce charakterizovat nový britský film, o ...
Farma SK – 8. série – 33. díl ...

Screeny z Blu-ray

 

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Most přes řeku Kwai26. dubna 2016 Most přes řeku Kwai Pro fanoušky českého dabingu jsem připravil video s porovnáním dvou existujících dabingu. https://www.youtube.com/watch?v=FTNahEVT8FE 1.DABING: ( Nova, DVD, ČT, Markíza ) V českém […]
  • Lawrence z Arábie24. července 2016 Lawrence z Arábie To co David Lean natočil v roce 1957 bylo dokonalé. Pár let na to si sehnal na natočení filmu ještě větší hvězdy a natočil ještě větší umění. Tentokrát z Arábie a z pouště. Film z roku […]
  • Žízeň po životě na Blu-ray14. března 2015 Žízeň po životě na Blu-ray Když tak přemýšlím, co tak Vám přinést za recenzi nového Blu-ray, tak jsem nakonec došel k názoru, že určitě máte dost všech aktuálních novinek v kinech a neuškodí připomenout nějaký film […]
  • Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo27. října 2018 Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje - jako to před 41 lety začalo Hvězdné války mne poprvé uchvátily prostřednictvím ukázek v rakouské televizi, tehdy jednom z mála informačních zdrojů uprostřed dunící komunistické demagogie omílající tatáž slova - […]
  • Sunset Boulevard (1950)13. února 2013 Sunset Boulevard (1950) Jsou filmy, které nestárnou a režisér Billy Wilder jich má na kontě hned několik... Lehce cynicky humornou formou vypráví Joe Gillis (William Holden) příběh příčiny své smrti v tom […]
  • Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera10. listopadu 2018 Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho - poslední film Darth Vadera Třetí epizoda (podle číslování v titulcích ep.VI.) je nejméně překvapivá ze všech dílů Star Wars. Zatímco první, extrémně nízkorozpočtová Nová naděje přinesla ve své době revoluční efekty […]
  • Projekt 100 uvádí Sunset Blvd. 6. února 2013 Projekt 100 uvádí Sunset Blvd. V rámci Projektu 100 bude do českých kin 24. ledna uveden největší hollywoodský příběh všech dob Sunset Blvd. legendárního režiséra Billyho Wildera z roku 1950. Slavnostní projekce se koná […]
  • Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder - nejtemnější díl z heptalogie2. listopadu 2018 Star Wars: Epizoda V - Impérium vrací úder - nejtemnější díl z heptalogie A už se na nás řítí další vypulírovaný díl Hvězdných válek. Je to epizoda, kterou měli podle vlastního vyjádření herci nejradši. Zjišťuji, že o mně se to tak jednoznačně říct nedá. Možná […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]