Mikrob a Gasoil - 60 %

  •  
Microb02

Čtrnáctiletý Daniel pro­ží­vá všed­ní dny doma i ve ško­le bez vel­ké­ho zájmu. Život ho neba­ví a běž­né legrác­ky spo­lu­žá­ků mu nepři­jdou nijak ducha­pl­né. Je tro­chu jiný než ostat­ní a svou pře­zdív­ku Mikrob nená­vi­dí. Změnu do živo­ta mu při­ne­se nový spo­lu­žák Théo, kte­rý si ví rady v kaž­dé situ­a­ci a půso­bí na svůj věk sebe­jis­tě a zku­še­ně. Jeho fan­ta­zie však nezná hra­nic a se svým kama­rá­dem si báječ­ně notu­jí. Citlivý Daniel má milu­jí­cí mat­ku i bra­t­ra, kte­rý ho má rád, přes­to se cítí odstr­če­ný a tou­ží po uzná­ní. Své schop­nos­ti a sebe­vě­do­mí nachá­zí až při dob­ro­druž­stvích se svým kama­rá­dem, kte­rý půso­bí jako vůd­ce a star­ší bra­tr. Théo však za vese­lou tvá­ří a neu­stá­lou ener­gií ukrý­vá pro­blémy v rodi­ně. On nemá záze­mí a tou­ží po uzná­ní stej­ně jako Daniel. Společně si spl­ní sen a posta­ví pojízd­ný dome­ček, ve kte­rém usku­teč­ní prázd­ni­no­vou ces­tu. Stavba netra­dič­ní­ho vozi­dla posí­lí přá­tel­ství obou kama­rá­dů, i když se výlet nevy­da­ří tak, jak by si přá­li.

Režisér Michel Gondry je talen­to­va­ný umě­lec, kte­rý má za sebou zku­še­nos­ti z natá­če­ní krát­kých fil­mů, video­kli­pů, reklam i hra­ných fil­mů. Proslavil se jako autor video­kli­pů svě­to­vých hudeb­ních hvězd. Pro film Mikrob a Gasoil si napsal scé­nář a zvo­lil vel­mi stříz­li­vý způ­sob natá­če­ní bez tri­ků a vel­kých zábě­rů. Příběh o krát­kém přá­tel­ství dvou čtr­nác­ti­le­tých klu­ků, kte­ří si hle­da­jí mís­to mezi vrs­tev­ní­ky i svě­tem dospě­lých, je nato­čen s leh­kos­tí a cit­li­vos­tí pro drob­né život­ní tra­ble. Režisér umí skvě­le balan­co­vat mezi doku­men­tár­ním pohle­dem kame­ry a detail­ní­mi zábě­ry mla­dých hrdi­nů, kte­ří jsou typo­vě odliš­ní, ale spo­leč­ně tvo­ří sehra­nou a zají­ma­vou dvo­ji­ci. Krátké obdo­bí spo­leč­né­ho přá­tel­ství je pro oba mla­dé hrdi­ny sice důle­ži­té, ale autor v závě­ru fil­mu pří­běh nechá­vá zvol­na doznít, bez vel­kých emo­cí a mora­li­zo­vá­ní. Přirozený pro­jev mla­dých her­ců dodá­vá pří­bě­hu dět­skou nai­vi­tu a zra­ni­tel­nost. V roli cit­li­vé­ho a výtvar­ně nada­né­ho Daniela se před­sta­vu­je Ange Dargent. Jeho pro­jev půso­bí  přes­ně v inten­cích hra­né posta­vy nejis­tě a neo­hra­ba­ně. Théophile Baquet  hra­je zku­še­né­ho Théa s nad­še­ním a leh­kým kome­di­ál­ním akcen­tem. Zvládá   scé­ny emoč­ně nároč­něj­ší  stej­ně lehce jako scé­ny akč­ní a plné ener­gie. Je to zají­ma­vý osm­nác­ti­le­tý  herec, kte­rý má sice už zku­še­nos­ti z natá­če­ní, ale doká­zal se své­mu méně zku­še­né­mu herec­ké­mu kole­go­vi při­způ­so­bit.

Microb01

Velice zají­ma­vou roli chá­pa­jí­cí a odpouš­tě­jí­cí mat­ky si zahrá­la Audrey Tautou, kte­rá není za éte­ric­kou tvá­ří s brý­le­mi k pozná­ní. Je to zvlášt­ní figur­ka s duší a důvě­ři­vos­tí dítě­te. Michel Gondry má asi pro tuto hereč­ku sla­bost a pone­chal jí více pro­sto­ru, než ostat­ním dospě­lým her­ců. Nejvíce času však autor fil­mu věno­val sesta­vo­vá­ní jez­dí­cí­ho domeč­ku z růz­ných čás­tí nale­ze­ných ve veteš­nic­tví. Jestli jsou mla­dí hrdi­no­vé hra­ví, pak ani autor fil­mu v sobě neza­přel záli­bu v drob­ných tech­nic­kých detai­lech, moto­rech a vyná­le­zech. Hravost a dět­sky naiv­ní opti­mis­mus se pro­lí­ná celým pří­bě­hem.

Film Mikrob a Gazoil je pří­jem­nou pozván­kou do prázd­ni­no­vé­ho obdo­bí, kdy je mož­né spřá­dat tajem­né plá­ny a plnit nespl­ně­né sny. Doporučuji těm, kdo už odrůs­ta­jí dět­ské­mu věku i těm, kdo si ješ­tě pama­tu­jí na své nespl­ně­né sny z obdo­bí dospí­vá­ní. Ale musím při­po­me­nout, že na fil­mu je znát muž­ský „ruko­pis“.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Hra o trůny – The Door (S06E05)24. května 2016 Hra o trůny – The Door (S06E05) Tak máme první spoilery ze seriálu. Sepsal jsem obsah posledního dílu seriálu Hra k Trůny, který šel v pondělí 23.5.2016 na HBO. Na zdi Sansa a Brien konfrontovali Malíčka a zeptali se, […]
  • Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code)10. června 2006 Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code) Tak a je to tady. Nejočekávanější film letošního roku se dostal na plátna kin a zaplnil tak sály spoustou lidí. Zajímá Vás co kolem něj vyvolává takový rozruch? O čem je, kolik stál, jak […]
  • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Hellboy - Rasputin vrací úder…30. května 2005 Hellboy - Rasputin vrací úder… Comicsový svět má hodně zajímavých, lepší slovo je netradičních, hrdinů. Bytosti, které čtou mysl, létají vzduchem, ovládají počasí nebo dokáží manipulovat s elektrickou energií, vlastně […]
  • Hollywood je místo práce i nesplněných snů2. září 2019 Hollywood je místo práce i nesplněných snů Tarantinův nový film Tenkrát v Hollywoodu dokáže přenést diváka do města filmového průmyslu šedesátých let lehce a bez zbytečných řečí. Je to živé město, kde jedni se snaží prostřednictvím […]
  • O koních a lidech (Hross í oss) 201318. září 2014 O koních a lidech (Hross í oss) 2013 Island je zvláštní země. Malý počet obyvatel a přitom takřka každý je tam nějaký umělec. Bůhví, čím to bude. Možná tou bezprostřední láskou ke koním.. Film O koních a lidech […]
  • S tváří anděla je možné poplést i režiséra filmu (50 %)28. dubna 2015 S tváří anděla je možné poplést i režiséra filmu (50 %) Bude rekonstrukce vraždy mladé britské studentky Meredith Kercher v italské Perugii lákavým námětem pro nový film a co všechno je možné o aktérech vraždy sdělit? Co se ukrývá za andělskou […]
  • Fotograf - 65 %13. ledna 2015 Fotograf - 65 % Fotograf Jan je obklopen ženami a není tak divu, že mu výrazně zasahují do života. Modelky potřebuje, protože fotografováním je Janova profese a posedlost. Kromě modelek však se o […]