Krotitelé duchů - 60 %

Krot011

Erin Gilbertová je mla­dá žena, kte­rá učí na uni­ver­zi­tě v New Yorku fyzi­ku a je zce­la oddá­na vědě. Jednoho dne ji ale navští­ví Ed Mulgrave, kte­rý potře­bu­je ově­řit, zda v domě Aldridgeových je duch mla­dé dív­ky. Požádá tak Erin, aby to pro­vě­ři­la. Ta se ale chys­tá navští­vit kama­rá­du z dět­ství, Abby Yatesovou, aby si vyjas­ni­ly men­ší nedo­ro­zu­mě­ní. Setká se s ní v prá­ci a sezná­mí se s její kole­gy­ní, Jillian Holtzmanovou. Všechny se pak vyda­jí na vyře­še­ní záha­dy s dív­kou ve starém domě. Prozkoumávání domu pomo­cí jed­no­du­ché tech­ni­ky se zdá zpo­čát­ku zvlášt­ní, ale jejich setká­ní s duchem Gertrudy Aldridgeové je pak oprav­du pře­kva­pi­vé a potvr­zu­je, že ducho­vé exis­tu­jí. To se ale nevy­pla­tí Erin, kte­rá je vyho­ze­na z uni­ver­zit a je bez prá­ce. Vydává se za Abby a Jillian a dáva­jí se do prá­ce s duchy. Prvním spo­leč­ným pří­pa­dem je duch v met­ru, se kte­rým je sezná­mí své­rázná pra­cov­ni­ce met­ra, Patty Tolanová. Při spo­leč­ném chy­tá­ní ducha se spřá­te­lí a vytvo­ří sil­nou čtyř­ku, Krotitele duchů. A teď už jen zbý­vá zni­čit všech­ny ostat­ní duchy ve měs­tě.

Krot02Režisér Paul Feig, kte­rý nato­čil úspěš­né sním­ky Drsňačky a Ženy sobě, obdi­vo­val film Krotitelé duchů z roku 1984, a chtěl nato­čit dal­ší pokra­čo­vá­ní již před něko­li­ka lety.  Film by byl s původ­ní­mi her­ci, ale v roce 2014 zemřel herec Harold Ramis a fil­mo­vá spo­leč­nost muse­la začít hle­dat nové kome­di­ál­ní talen­ty pro ztvár­ně­ní hlav­ní čtve­ři­ce. V před­cho­zích kro­ti­te­lích vystu­po­va­li jako hlav­ní vědá­to­ři muži, a tak se Feig roz­ho­dl pro sou­čas­né hrdin­ky – ženy. Do role Abby obsa­dil Melissu McCarthy, Erin Gilbertovou zahrá­la Kristen Wiig, Jillian Holtzmanovou ztvár­ni­la Kate McKinnon a posled­ní ze čtve­ři­ce Patty Tolanovou zahrá­la Leslie Jones. Jako pátý člen sku­pi­ny byl při­jat Kevin, kte­ré­ho si zahrál Chris Hemsworth.

Krot03Scénář k fil­mu napsal Paul Feig spo­leč­ně s Katie Dippold. Jejich prv­ním fil­mem byla kome­die Drsňačky (2013), dal­ším film Špión (2015), Krotitelé duchů jsou jejich tře­tím spo­leč­ným dílem. Snažili se napsat scé­nář, po jehož nato­če­ní vznik­ne nová duchař­ská kome­die, a to se jim poda­ři­lo. Součástí fil­mu je kro­mě herec­kých výko­nů všech čtyř hlav­ních hrdi­nek hud­ba, kte­rou napsal Theodore Shapiro, kte­rý zís­kal Filmovou a hudeb­ní cenu BMI za film Starsky a Hutch (2004). Hudební pod­kres fil­mu tvo­ří upra­ve­ná hud­ba z před­cho­zích sním­ků o kro­ti­te­lích duchů, což navo­zu­je pro­po­je­ní všech „duchař­ských“ fil­mů, a dopl­ňu­je ji nová, akč­něj­ší hud­ba.  I když jsou herec­ké výko­ny vel­mi dob­ré, bez duchů a zbra­ní, kte­ré jsou vytvo­ře­ny hlav­ně díky vizu­ál­ním efek­tům, by film neměl to pra­vé grá­dy. Zajímavý je vznik pro­to­no­vých paprs­ků u zbra­ní kro­ti­te­lek, na jejichž kon­ce byly při­pev­ně­ny sví­tí­cí dio­dy a díky nim hereč­ky vidě­li malou čer­ve­nou teč­ku, kam přes­ně míří. Tvůrci se sna­ži­li vylep­šit i duchy. První duch, Gertruda, měla kos­tým s dio­da­mi, kte­rý sví­til a pak byl dále pro­sví­cen. Další duch v met­ru pak byl vytvo­řen díky oble­če­ní, kte­ré měl herec David Gruber Allen na sobě, a byl pose­tý dio­da­mi. Pak byl pře­ve­den do digi­tál­ní deko­ra­ce a v někte­rých situ­a­cích byl nahra­zen. Nejnáročnější scé­nu s duchy pak vypra­co­va­la spo­leč­nost Moving Picture Company pod vede­ním Davida Seagera a půso­bí vel­ko­le­pě a tajem­ně.

Film je ozna­čo­ván jako akč­ní kome­die, což vcel­ku odpo­ví­dá, ale má své men­ší chy­bič­ky. Příběh je jed­no­du­chý: boj s duchy, kte­ří se obje­vu­jí za pomo­ci nepří­te­le kro­ti­te­lek. Ty sice tvo­ří par­tu, ale nejis­kří to tam jako u před­cho­zích Krotitelů duchů. Ani vtip není tako­vý, jaký bych oče­ká­va­la. Film na mě půso­bí jako slab­ší odvar před­cho­zích Krotitelů duchů, ale i tak může být pro divá­ky zají­ma­vý a vhod­ný k let­ní­mu odre­a­go­vá­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Špión25. května 2015 Špión Susan Cooperová (Melissa McCarthy) je nenápadná kancelářská analytička CIA a opomíjená hrdinka, která stojí za nejnebezpečnějšími misemi CIA. Když ji ale její partner (Jude Law) […]
  • Špión15. listopadu 2015 Špión Tak už je i Špion na Blu-ray. Už jsme recenzi měli, tak si přečtěte závěr recenze: „Příběh akční komedie ze světa CIA, kde si zahrála roli skoro bondovské agentky herečka bujných tvarů, […]
  • Drsňačky - 95 %30. dubna 2015 Drsňačky - 95 % Bláznivou komedii Drsňačky režíroval Paul Feig, který také režíroval docela úspěšný film Ženy sobě. V hlavní roli ve filmu hraje Sandra Bullock jako Sarah Ashburn a po jejím boku Melissa […]
  • Vetřelec ³ - na Blu-ray10. dubna 2015 Vetřelec ³ - na Blu-ray Co byste asi čekali? Třetího Vetřelce. Nezklamu Vás. Třetí Vetřelec se  natočil v roce 1992. Má dvě verze. První šla v kinech v době premiéry a druhá je na DVD/Blu-ray. Každá má své klady […]
  • Recenze Drsňačky - 55 %25. července 2013 Recenze Drsňačky - 55 % V New Yorku probíhá policejní zátah a jako vždy při něm exceluje zvláštní agentka FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock). Je to totiž nejlepší policajtka. Je inteligentní, schopná a […]
  • Charlieho andílci - Cameron Diaz, Drew Barrymore a Lucy Liu jsou sexy agentky12. května 2019 Charlieho andílci - Cameron Diaz, Drew Barrymore a Lucy Liu jsou sexy agentky Hned na začátku bych rád řekl jednu věc, Charlieho andílci jsou jedním z nejzábavnějších filmů, které jsem v poslední době (lépe řečeno v období několika let) viděl, tedy jestliže se […]
  • Špión (Spy) – Recenze – 50%26. května 2015 Špión (Spy) – Recenze – 50% Během špionážní akce, v níž má být zadržena dcera překupníka zbraní hromadného ničení, je zastřelen tajný agent CIA Bradley (Jude Law). Protože protivník zná totožnosti i všech ostatních […]
  • Špión / Spy - 80%5. června 2015 Špión / Spy - 80% Název filmu zněl zprvu tajuplně, ale už po zhlédnutí filmové upoutávky jsme s holkami na film prostě musely jít. I když se film tváří zdánlivě jako akční bondovka, tohle od něj, ale […]
  • Špión - O PRODUKCI25. května 2015 Špión - O PRODUKCI Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je první den natáčení a herci i štáb se shromáždili v labyrintu vápencových jeskyní, které se táhnou asi 37 km pod pivovarem v Budě v Maďarsku. […]
  • Vetřelec 3 - I když bylo druhé pokračování hodně dobré, David Fincher ukázal, že i téhle sérii může trochu dojít dech.17. května 2019 Vetřelec 3 - I když bylo druhé pokračování hodně dobré, David Fincher ukázal, že i téhle sérii může trochu dojít dech. Čtyři scénáristé, to nikdy nevypadá úplně dobře, a u třetího „Vetřelce“ se to i skutečně potvrdilo. Navázat na rozjetou sérii bylo poměrně komplikované, především proto, že původní dva […]