Ben-Hur - 50%

Ben03

Ke kon­ci prázd­nin míří do kin dob­ro­druž­ně his­to­ric­ký film Ben-Hur od reži­sé­ra Timura Bekmambetova. Timur Bekmambetov  reží­ro­val zná­mé fil­my jako Noční hlíd­ka nebo Wanted, kte­rý se mimo­cho­dem natá­čel v Praze, bohu­žel se, ale vět­ši­nou jed­na­lo o fil­mo­vé pro­pa­dá­ky. Timur Bekmambetov tím­to fil­mem uká­zal úpl­ně jiné dějo­vé zamě­ře­ní než bychom od něj oče­ká­va­li. Film Ben-Hur z roku 1959 s Charletonem Hestonem zís­kal jede­náct Oscarů, uvi­dí­me, jest­li fil­mo­vá adap­ta­ce od Timura Bekmambetova divá­ky zaujme. Už od pre­mi­é­ry v Americe kolo­va­li zvěs­ti, že film Ben-Hur je opět reži­sé­ro­vým pro­pa­dá­kem, s tím ale až tak nesou­hla­sím, pro­to­že si film urči­tou část divá­ků zacho­vá. Ale teď už k hod­no­ce­ní.

Ben01

Herecké osa­ze­ní ve fil­mu Ben-Hur je doce­la hvězd­né, vidě­li jsme zná­mé tvá­ře v podo­bě hlav­ní­ho hrdi­ny Judaha Bena-Hura Jacka Hustona. Jeho nevlast­ní­ho bra­t­ra jmé­nem Messala si zahrál Toby Kebbell a nesmí­me také opo­me­nout Morgana Freemana jako Illderima. V dal­ším herec­kém osa­ze­ní si zahrá­li, napří­klad Rodrigo Santoro (Ježíš), Nazanin Boniadi (Esther, man­žel­ka Bena-Hura), Ayelet Zurer (mat­ka Bena-Hura), Moises Arias, Pilou Asbæk (Pilát Pontský), Sofia Black-D’Elia (sest­ra Bena-Hura) a dal­ší.

Filmový děj je dle kniž­ní před­lo­hy pod, kte­rou se pode­psal Lew Wallace a ode­hrá­vá se jak jinak než v Jeruzalémě v obdo­bí Ježíše Krista, kte­rý oku­pu­jí Římané. Židovský šlech­tic Ben-Hur se setká­vá se svým nevlast­ním bra­t­rem, kte­rý je po letech váže­ný pří­sluš­ník v řím­ské armá­dě. Messala obvi­ní Bena-Hura ze zra­dy a odsou­dí ho k doži­vot­ní služ­bě na gale­jích. A zby­tek rodi­ny odsou­dil k smr­ti, avšak nako­nec bylo vše úpl­ně jinak. To by neby­lo to pra­vé oře­cho­vé, kdy­by se Ben-Hur nevrá­til s cílem pomstít se své­mu nevlast­ní­mu bra­t­ro­vi a, že by dob­ro­druž­ství moh­lo začít?

Herecké výko­ny byly dob­ré, kaž­dá posta­va si ve fil­mu spl­ni­la to své.  Morgan Freeman půso­bil, prav­da tro­chu exo­tic­ky, ale při­dal ději troš­ku šmrnc. První tře­ti­na fil­mu byla lehce uta­ha­ná, nebýt scén z bitev­ní­ho pole, kde se vypra­co­vá­val Messala, asi by to nejed­no­ho divá­ka pěk­ně nudi­lo. Herecké posta­ve­ní Jacka Hustona se tro­chu plet­lo s Rodrigem Santorem, jeli­kož ve 3/3 fil­mu byli oba sko­ro stej­ně zarostlí a byli sko­ro k nero­ze­zná­ní, ale zřej­mě to byl záměr, pro­to­že poté se utr­pe­ní vymě­ni­lo a Ben-Hur podal číši s vodou Ježíšovi. To nej­lep­ší při­šlo až v posled­ních 20 minu­tách, kdy došlo k sou­bo­ji v závo­dech se čtyř­spře­žím. V těch­to momen­tech musím říct, že se zata­jo­val dech nejed­no­mu divá­ko­vi. Tyto scé­ny byly pro­myš­le­né do detai­lu a vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­né. Konec byl tro­chu zamo­ta­ný a s umís­tě­ním rodi­ny Bena-Hura do jaké­ho­si blá­zin­ce pro malo­moc­né a jejich poté super rych­lé zota­ve­ní z lep­ry, nemě­lo hla­vu ani patu, mys­lím, že tady konec oprav­du odflák­li a vůbec si na něm neda­li zále­žet.Ben02

Film byl shléd­nut ve 3D, ale bohu­žel s tím nic 3D nemě­lo spo­leč­né­ho. Na začát­ku fil­mu bylo vše sko­ro roz­ma­za­né a v dal­ším ději fil­mu neby­lo poznat roz­díl mezi 3D a 2D ver­zí. Film spí­še dopo­ru­ču­ji shléd­nout bez 3D, abys­te poté neby­li naštva­ní, že jste zby­teč­ně utra­ti­li více za líst­ky a to bez jaké­ho­ko­liv požit­ku. Tím, že byl film pro­pa­go­ván jako 3D se vůbec nepo­ve­dl a pro­to urči­tě zájem divá­ků bude men­ší, a kri­ti­ka je tady opráv­ně­ná, avšak děj mož­ná sto­jí za to shléd­nout, je to tako­vé malé let­ní oži­ve­ní od pohá­dek. Timur Bekmambetov s tím­to sním­kem opět tro­chu zkla­mal, a na Oscary ten­to film zřej­mě urči­tě nebu­de dosa­ho­vat. Ben-Hur je jen moder­ně nato­če­ným fil­mem oko­pí­ro­va­ným z roku 1959, kte­rý mu nemů­že v žád­ném ohle­du kon­ku­ro­vat. Tento film zaujme vel­mi malou část divá­ků, a to tu mlad­ší gene­ra­ci, kte­rá v těch­to fil­mech nero­ze­zná pat­řič­né kva­li­ty od zaběhlé­ho ori­gi­ná­lu.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Andělé a démoni (POP ART Steelbook)28. února 2016 Andělé a démoni (POP ART Steelbook) Co mělo by mělo pokračovat po úspěšném, relativně, filmu? Asi druhý díl, že. Dan Brown napsal pokračování. Nebudu řešit to, jestli byl první díl první nebo druhý, ale knižní verze Andělé a […]
  • Ghost in the Shell - 80 %29. března 2017 Ghost in the Shell - 80 % Co bychom měli čekat od sci-fi, které je v komiksové verzi kultovní? Asi taky kultovní film, že.   Ale to bychom měli mít opravdu zkušeného tvůrce. Nejlépe Ridleye Scota, Jamese Camerona, […]
  • Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60%2. března 2016 Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60% Nová komedie bratrů Ethana a Joela Coenových Ave, Caesar! skládá poctu americké kinematografii 50. let a zároveň si z této epochy mírně satiricky utahuje. Její těžiště spočívá v hemžení […]
  • Ghost in the Shell na Blu-ray15. září 2017 Ghost in the Shell na Blu-ray Chcete si užít hvězdu stříbrného plátna v dalším filmu? Od Zaříkavače koní herečka zdárně vyrostla, prošla skrz Iron Mana a Avengers a stává se z ní zkušená akční herečka. U filmu Luca […]
  • Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý […]
  • Loupež ve velkém stylu - 50 %24. dubna 2017 Loupež ve velkém stylu - 50 % Když mohou loupit mladí, tak to zvládnou i důchodci. To si myslí Joe, který už dávno není mladík, ale nápady a energie mu rozhodně nechybí. Také má pádné důvody, proč se do takového […]
  • Muž z oceli - 75%16. června 2013 Muž z oceli - 75% Po pět a třiceti letech se znovu vrací Superman. Pod tvůrčím dohledem Christophera Nolana a v režii Zacka Snydera. Film je to povedený, ale má několik ale, které sráží jeho kvalitu. Zack […]
  • MUŽ Z OCELI - Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak30. ledna 2014 MUŽ Z OCELI - Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak Recenze filmu na Blu-ray už není moc potřeba, film jsem zrecenzoval už 16. června, ale několik vět z recenze ocituji. „Záporák v hraný Michaele Shannonem je zvolen dobře, ale v rámci […]
  • Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50%2. listopadu 2018 Louskáček a čtyři říše (The Nutcracker and the Four Realms) – Recenze – 50% Viktoriánský Londýn roku 1879, Štědrý večer. Kláře (Mackenzie Foy) a jejím sourozencům předá jejich otec předčasně dárky, které jim plánovala dát k Vánocům jejich nedávno zesnulá matka. […]
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […]