Anthropoid (2016)

Antro

Přiznám se, že his­to­ric­ké obdo­bí Protektorátu Čechy a Morava a jeho násled­ná podo­ba tzv. „regu­lo­va­né demo­kra­cie“ v letech 1945 - 48 pat­ří mezi ta his­to­ric­ká obdo­bí, kte­rá mě zají­ma­jí asi nej­ví­ce, což mimo jiné zna­me­ná, že k nim mám rela­tiv­ně dost načte­no (Padevětem počí­na­je a Peškem i Čvančarou kon­če) a jsem také vel­mi rád za jaká­ko­li fil­mo­vá či dra­ma­tic­ká díla z toho­to obdo­bí. Na Anthropoid Seana Ellise (reži­sé­ra fil­mu Metro Manila) jsem se tedy pocho­pi­tel­ně těšil.

O ope­ra­ci Anthropoid už bylo nato­če­no fil­mů hned něko­lik, ale s výjim­kou skvě­lé­ho Sequensova Atentátu z roku 1964 (dodnes pova­žu­ji už jen samot­ný vznik fil­mu v té době za tako­vý malý zázrak) se jed­ná o „solid­ní“ sláta­ni­ny. Z brit­ské­ho poči­nu Anthropoid jsem měl tedy poměr­ně logic­ké oba­vy. Ono se to našin­ci mož­ná ani tak nezdá, ale pově­do­mí o této diverz­ní akci z doby dru­hé svě­to­vé vál­ky je v zahra­ni­čí poměr­ně malé a šir­ší veřej­nost o tom tře­ba vůbec neví. Nebude film podá­ván pří­liš polo­pa­tic­ky se sna­hou zasáh­nout co nej­šir­ší okruh poten­ci­ál­ních divá­ků na úkor své věro­ho­do­sti?

Naštěstí ne.

Sean Ellis se o téma­tu sám dozvě­děl někdy oko­lo roku 2000, pří­běh jej fas­ci­no­val (před­sta­vu­ji si, že asi podob­ně jako auto­ra HHHH Bineta) a pře­kva­pi­lo jej, že mimo býva­lé Československo je znám asi jen hrst­ce fanouš­ků mili­ta­ry a věcí s tím sou­vi­se­jí­cích. Rozhodnutí něco podob­né­ho nato­čit padlo tedy někdy v té době. Během pat­nác­ti let Ellis shro­maž­ďo­val mate­ri­ál, piplal s Anthony Frewinem scé­nář a vůbec dělal tako­vé ty věci, kte­ré vedou k dlou­ho při­pra­vo­va­né­mu fil­mo­vé­mu pro­jek­tu. Čas to roz­hod­ně nebyl mar­ně strá­ve­ný, na sním­ku je totiž vidět, že tvůr­ci se v situ­a­ci ori­en­tu­jí a ví co a jak se sta­lo. Občas (mož­ná snad dokon­ce by šlo pou­žít výraz „rela­tiv­ně čas­to“) si pomá­ha­jí dra­ma­tic­ký­mi zkrat­ka­mi, slou­čí více postav do jed­né, apod., což může skal­ní fanouš­ky asi i naštvat, nicmé­ně můj pohled je tako­vý, že poku­sit se o maxi­mál­ně věro­hod­nou dra­ma­tic­kou rekon­struk­ci by zna­me­na­lo film natáh­nout na 5 hodin a prak­tic­ky jej pro neza­svě­ce­né totál­ně zne­pře­hled­nit. Ne, od toho jsou jiné plat­for­my (odbor­ná i popu­lár­ně nauč­ná lite­ra­tu­ra a fil­mo­vé doku­men­ty). Je to jako stě­žo­vat si na obra­zy S. Dalího, že nejsou moc rea­lis­tic­ké.

Ano, při­znám se, že někte­ré zkrat­ky a úpra­vy minu­los­ti mě tro­chu zasko­či­ly. Třeba úvod­ní scé­na s haj­ným je pod­le mě nato­če­ná vel­mi dob­ře, jen v his­to­rii nemá žád­nou opo­ru a může tak házet špí­nu na haj­né­ho Aloise Šmejkala (vál­ku pře­žil), kte­rý byl prv­ním důle­ži­tým kon­tak­tem para­šu­tis­tů. Filmově to ale fil­mo­vě fun­gu­je napros­to skvě­le a já ze scé­ny pří­mu čtu záměr auto­rů zpro­střed­ko­vat divá­kům para­no­id­ní atmo­sfé­ru roku 1941, kdy kaž­dý může být uda­vač a niko­mu není rad­no věřit.

Jinak je začá­tek lehce roz­pa­či­tý, pro čes­ké­ho divá­ka i mís­ty nechtě­ně vtip­ný (i kdy mož­ná i chtě­ně, např. pes jme­nu­jí­cí se Beneš doká­zal roze­smát celý kinosál), pro­to­že - jeli­kož je film brit­ský - se v něm hovo­ří ang­lic­ky (ok, občas němec­ky a tu a tam pro­blesk­ne čes­ké slův­ko), což pla­tí i pro čes­ký „ánsám­bl“ (Budař, Mihulová,...), kte­ří mají roz­to­mi­lý pří­zvuk. Bohužel onen roz­to­mi­lý pří­zvuk mají i brit­ští her­ci (asi sna­ha tvůr­ců o to poznat kdo je z jaké země), když tedy Kubiš (Jamie Dornan) tvr­dí, že je Moravy, tak si u toho málem ukous­ne jazyk. Legrace tam, kde by být nemě­la.
Ale to se také dá pře­žít a poměr­ně brzy si na to zvyk­nout.

Co mi ale vadi­lo z jazy­ko­vé­ho kout­ku asi nej­ví­ce, to bylo oslo­vo­vá­ní para­šu­tis­tů mezi sebou pří­jem­ní­mi (Opálko, pojď sem, Bublíku, ty pojď tam,....). To zně­lo dost div­ně a umě­le. Chápu, vojá­ci, ale stej­ně.
Ale i to se dá zvlád­nout a po chví­li to už vůbec neva­dí.
Sean Ellis totiž umí točit fil­my zatra­ce­ně dob­ře a na pří­pa­du váleč­né­ho Anthropoidu to jen opě­tov­ně doka­zu­je.

Výběr her­ců se také pove­dl. Dornan při­lá­kal vel­ké množ­ství fany­nek, kte­ré by o podob­nou téma­ti­ku asi jevi­ly zájem jen zce­la okra­jo­vě, Murphy (Gabčík) při­dal zku­še­né a kva­lit­ní herec­tví a na plát­ně je ze všech her­ců asi nej­vý­raz­něj­ší a trouf­nu si říci, že i nej­lep­ší. Trochu hor­ší to je s cha­rak­te­ry postav, kte­ré opět moc neko­re­spon­du­jí s rea­li­tou. Gabčík roz­hod­ně nebyl tako­vý „zasmu­ši­lý killer“, dobo­vé doku­men­ty jej cha­rak­te­ri­zu­jí jako vese­lé­ho člo­vě­ka, kte­ré­mu žád­ná zába­va neby­la cizí, ale kte­rý záro­veň doká­zal fun­g­vat takří­kaj­cí „bez ner­vů“. Přiznávám však, že Murphyho Gabčík se mi i navzdo­ry této odliš­nos­ti hod­ně líbil.

Fílm je v pod­sta­tě celý o Gabčíkovi s Kubišem. Nacisté samot­ní se zde obje­vu­jí jen okra­jo­vě a Heydrich jen v dobo­vém zábě­ru při úvo­du fil­mu a pak na nás jeho přís­ný pro­fil vykouk­ne až ve scé­ně aten­tá­tu. Někomu to mož­ná může vadit, nicmé­ně i to je jis­tě autor­ský záměr, kon­cen­t­ro­vat se jen na jed­nu stra­nu, akcen­to­vat emo­ce (což se daří, Murphy i Dornan spo­lu na plát­ně fun­gu­jí na jed­nič­ku) obou para­šu­tis­tů a podat pří­běh z jejich úhlu pohle­du.

A dál, co napsat dál?

Příběh je znám (v čes­ko­slo­ven­ském pro­stře­dí) hod­ně dob­ře, ale četl jsem něja­ké reak­ce zahra­nič­ních divá­ků, kte­ří jím byli pří­mo šoko­vá­ní (asi čeka­li něja­kou „holy­wůd­skou“ ces­tič­ku a šťast­ný konec). Ne, film roz­hod­ně není pate­tic­ký a nehra­je si na něja­kou osla­vu vál­ky a pře­hna­né­ho hrdin­stvů jako z mra­mo­ru. Postavy jsou civil­ní, mají strach, uží­va­jí si své­ho živo­ta dokud to jen jde, mají emo­ce. Patos tu nemá mís­to, i když jsem zasle­chl i názor, že zvo­lá­ní „my se nevzdá­me, jsme Češi“ (což je para­dox­ní, pro­to­že jej z kryp­ty kři­če­li tři Moravané a jeden Slovák) je přespří­liš blbé a ve scé­ná­ři být nemě­lo. Chyba láv­ky, ona věta je reál­ná (mini­mál­ně ji potvr­zu­jí dobo­vé zprá­vy, např. ta od praž­ských hasi­čů).

Velmi se mi líbi­lo, že ve fil­mu bylo dob­ře akcen­to­vá­na role čes­ko­slo­ven­ské­ho domá­cí­ho odbo­je, bez kte­ré­ho by úspěš­né vyko­ná­ní akce asi neby­lo mož­né. I zde je samo­zřej­mě výčet pod­po­ro­va­te­lů okrouhnut na rodi­nu Moravcových a Zelenku-Hajského (plus vel­mi potě­ší zmí­ně­ní nesku­teč­ně důle­ži­té úlo­hy Františka Šafaříka jako infor­má­to­ra z Hradu), ale dá se to pocho­pit, ply­nu­los­ti fil­mu a pocho­pe­ní situ­a­ce to nebrá­ní.

Film tak v mých očích dopa­dl vel­mi dob­ře, malé muš­ky se dají pře­hléd­nout a ode­hnat líným máv­nu­tím ruky. Rovněž dou­fám, že brzy se roz­ply­ne i mýtus o tom, kterak Češi za vál­ky pro­ti nác­kům nic nedě­la­li. Není to prav­da, v pomě­ru k počtu oby­va­tel země byly ty ztrá­ty obrov­ské a prá­vě za tzv. „heyd­ri­chi­á­dy“ dosáh­ly své­ho smut­né­ho vrcho­lu.

P. S. A vel­ký palec naho­ru za ozvu­če­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […]
  • Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost.24. února 2019 Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost. Je pravdou, že sportovních snímků v ČR (potažmo v Československu) zrovna moc nevzniklo, zejména ty věnované atletice (fotbal je zastoupen celkem slušně) jsou do počtu asi jako ony pověstné […]
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]
  • Underworld: Krvavé války - 50 %7. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - 50 % První příběh smrtonošky Seleny vznikl v roce 2003 a koncem letošního roku se tato zkušená bojovnice z tajemného světa upírů a Lykanů (vlkodlaků) vrací do kin. Po celá staletí se vede […]
  • Underworld: Krvavé války - O tvůrcích9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - O tvůrcích             KATE BECKINSALE (Selene) je výjimečně nadaná britská herečka, která prokázala, že je jednou z nejvšestrannějších a nejcharismatičtějších hereček současnosti.             […]
  • Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy.25. října 2018 Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy. Ve filmu „Zlatý podraz“  je zachycen osud mladého basketbalisty Františka, který trénuje  v průběhu  II. světové války pod vedením trenéra Valenty. Pro Františka je trenér velký životní […]
  • Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu             OBSAH              Ve filmu Underworld: Krvavé války, nejnovějším dílu úspěšné filmové série, je upíří smrtonoška Selene (Kate Beckinsale) nucena odrážet brutální útoky jak […]
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]
  • n200905151003 625. května 2009 Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné […]
  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […]