Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90%

Alžbětka AP2 foto zdroj ALZE 1

Rodinná fil­mo­vá pohád­ka Anděl Páně, kte­rá se těší vel­ké obli­bě tele­viz­ních divá­ků na vánoč­ní svát­ky, má nyní po  jede­nác­ti letech své pokra­čo­vá­ní, kte­ré se obje­ví v kině krát­ce před Vánoci, tedy přes­ně 1. Prosince.

Roztomilá nebeská pohád­ka o neroz­luč­né dvo­ji­ci dob­rác­ké­ho Anděla Petronela a věč­né­ho poku­ši­te­le Uriáše, kte­rý spo­lu u Nebeské brá­ny poslou­cha­jí hří­chy duší a vzá­jem­ně se u toho špač­ku­jí. Při jed­né ze svých hádek u stro­mu Poznání utrh­nou zaká­za­né jabl­ko, kte­ré se při jejich taha­ni­ci zaku­tá­lí na Zem. Rozhněvaný Bůh je tedy pro něj sešle, aby jabl­ko našli a tak se oct­nou v malém měs­teč­ku. Je zrov­na den Svatého Mikuláše a kole­do­vá­ní. Najít ono jabl­ko, není snad­né, zvláš­tě když jsou jim v patách faleš­ní koled­ní­ci, kte­rý nema­jí zrov­na dob­ré úmys­li, zvláš­tě když jim Petronel s Uriášem vle­zou do rajó­nu. Zlom nasta­ne, když pot­ka­jí malou Anežku, dce­ru chudé šva­dle­ny, kte­rá se Jablko chys­tá sníst….

čert Uriáš alias Jiří Dvořák, foto ALZE
Čert Uriáš ali­as Jiří Dvořák. Foto ALZE.

V hlav­ních rolích dob­ra a zla se opět obje­ví Anděl Petronel ( Ivan Trojan ) a čert Uriáš (Jiří Dvořák), Panna Marie (Klára Issová), Bůh (Jiří Bartoška), ale také nové posta­vy jako napří­klad šva­dlen­ka Magdalena (Vica Kerekes), její dce­ra Anežka (Anna Čtvrtníčková), maji­tel krej­čov­ství a vydři­duch (Bolek Polívka), pro­da­vač pár­ků (Vojtěch Dyk) Archanděl Michael (Michal Horáček), duše Voříšková (Jiřina Bohdalová)  či Svatá Lucie (Lucie Bílá) a dal­ší.

Režisér Jiří Strach oslo­vil před­ní­ho čes­ké­ho scé­náris­tu Marka Epsteina, aby napsal pokra­čo­vá­ní této pohád­ky a zce­la nový pří­běh. Cesta ale k fil­mo­vé­mu scé­ná­ři neby­la jed­no­du­chá, neboť scé­náris­ta ze začát­ku pokra­čo­vá­ní pohád­ky odmí­tal, pro­to­že je vel­ký nepří­tel „dvo­jek“. Poté ale při­šel za reži­sé­rem s nápa­dem, aby Bůh poslal Anděla s Čertem na Zem, ale bez pře­vle­ků, kte­ré byli v Anděl Páně, s odů­vod­ně­ním proč by nemoh­li vystu­po­vat sami za sebe, když je to obdo­bí Vánoc.

Více na Kritiky.cz
Koncert: Amaranthe, Powerwolf – Praha 2018 Letošní koncertní sezóna je v plném proudu. Před-předevčírem jsem vyrazil na koncert velmi ...
Norský dům - 75 % Na světě jsou lidé, kteří mají svůj domov, ale jsou i lidé, kteří jsou různými okolnostm...
Zvětšenina Chladně odtažité, komplikované podobenství o skutečnosti, jež nám neustále uniká; strhují...
Grinch (The Grinch) – Recenze – 60% Zelený chlupatý mrzout Grinch je hlavním hrdinou dětské knížky Jak Grinch ukradl Vánoce...
Disenchantment (Love’s Tender Rampage (S01E07)) Sedmý díl je konečně méně zábavný, než jsem čekal. Hlavní zápletkou je příběh Elfiho,...

Důležité v roz­ho­do­vá­ní byla také sehra­nost dvou hlav­ních postav, tedy Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka. „ Jejich che­mie tam stá­le je a je dokon­ce zra­lej­ší než před jede­nác­ti lety,“  řekl reži­sér Jiří Strach a dodal „ Jsem moc rád, že nejen Anděl Páně 2, ale vůbec moje prá­ce, při­ta­hu­je ty nej­lep­ší čes­ké her­ce.

Herečka se po dlouhé době objevila v pohádce, v roli švadlenky Magdaleny. Foto ALZE.
Herečka se po dlou­hé době obje­vi­la v pohád­ce a to v roli šva­dlen­ky Magdaleny. Foto ALZE

Dlouhé čeká­ní na sepsá­ní nové­ho scé­ná­ře se vypla­til. I když dru­hé pokra­čo­vá­ní bývá vel­ký risk, zvláš­tě když prv­ní film má vel­ký úspěch, a tak míra oče­ká­vá­ní pak bývá o to vět­ší, tak za sebe mohu říct, že se to poved­lo. Je obo­ha­cen o spous­tu vti­pů, tak nějak ze živo­ta, kte­ré dvo­ji­ci Dvořáka a Trojana jdou z pusy a jejich humor pros­tě sed­ne. Líbili se mi tri­ky Nebeské brá­ny, scho­dů do nebe a hlav­ně dob­ře vykres­le­ná pohád­ko­vá vánoč­ní atmo­sfé­ra, umoc­ně­ná hud­bou Ondřeje Gregora Brzobohatého.

Zajímavosti z natá­če­ní : Celkem bylo vytvo­ře­no 32 deko­ra­cí a tou nej­draž­ší deko­ra­cí bylo náměs­tí s tržiš­těm a obcho­dy v Ledči nad Sázavou. Vyráběl se spe­ci­ál­ně pár­kař­ský vozík, pro­duk­ce muse­la také sehnat šicí stro­je z kon­ce 19. sto­le­tí a na dosně­že­ní bylo potře­ba 260 vel­kých pyt­lů papí­ro­vé drti. Celkem se spo­tře­bo­va­lo 750 kg jablek a pou­ži­lo se přes 300 kos­tý­mů pro 298 kom­par­zis­tů.

 

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: