V paprscích slunce je dokument ze současné Severní Koreje

156344 1267437789951091 3533484897008168864 n

Na finá­le Plzeň je zařa­zen do pro­gra­mu sní­mek s názvem V paprs­cích slun­ce. Ruský reži­sér a scé­náris­ta Vitalij Manskij ho nato­čil jako son­du ze živo­ta komu­nis­tic­ké­ho reži­mu, pro­to­že chtěl uká­zal svě­tu obrá­zek „šťast­né­ho lidu, kte­rý odda­ně milu­je své­ho vůd­ce.“ Možná by na tom neby­lo zase tak nic zají­ma­vé­ho, kdy­by se ovšem nejed­na­lo o Severní Koreju, ve kte­ré lidé žijí v neu­stá­lém stra­chu. Strachu být sami sebou a říkat to, co si oprav­du mys­lí. Přes přís­nou cen­zu­ru natá­če­ní, na kte­rou dohlí­žel pově­ře­ný dozor­ce a kte­rá měla být spí­še komu­nis­tic­kou pro­pa­gan­dou, se díky uta­je­ným zábě­rům poda­ři­lo pood­ha­lit někte­ré sku­teč­nos­ti o natá­če­né rodi­ně,  aniž by s nimi reži­sér osob­ně pro­mlu­vil jedi­né slo­vo, pro­to­že na mlu­ve­ní s cizin­ci nezís­kal povo­le­ní. Dokument kte­rý zís­kal již v loň­ském roce něko­lik oce­ně­ní je na letoš­ním 29.ročníku Finále Plzeň zařa­zen do sou­tě­že Nejlepší doku­ment.

Osmiletá Zin-mi se svojí kamarádkou po skládání Pionýrského slibu.
Osmiletá Zin-mi se svo­jí kama­rád­kou po sklá­dá­ní Pionýrského sli­bu.

Hlavní posta­vou doku­men­tu je osmi­le­tá seve­ro­ko­rej­ská dív­ka Zin - mi. S rodi­či byd­lí v moder­ním bytě, mamin­ka pra­cu­je ve výrob­ní lin­ce v Mlékárně a otec je inže­ný­rem v tex­til­ní továr­ně. Mlékárně se vel­mi daří a tex­til­ní továr­na spl­ni­la výrob­ní plán na 150%, nebo počkej­te na 200%. To zní lépe. Zin -mi navště­vu­je pres­tiž­ní ško­lu, kde se žáci učí a opa­ku­jí nau­če­né věty plné nená­vis­ti k „zahra­nič­ním oku­pan­tům. “ Součástí vlas­te­nec­ké výcho­vy je i poz­děj­ší před­náš­ka váleč­né­ho gene­rá­la, kte­rý se pyš­ní sestře­le­ním ame­ric­kých leta­del. To vše se točí něko­li­krát. Generál se ptá, co má žákům říkat a dozor­ce zase pou­ču­je žáky, jak mají na gene­rá­la rea­go­vat. Debatu zpes­t­řu­je pohled na jed­nu žáky­ni, kte­rou cen­zu­ro­va­ná a něko­li­krát natá­če­ná deba­ta una­vi­la nato­lik, že by nej­ra­dě­ji usnu­la, ale strach a dis­ci­plí­na výcho­vy jí to nedo­vo­lu­je. Komunistická pro­pa­gan­da je dale­ko důle­ži­těj­ší. Zin -mi se při­pra­vu­je na slo­že­ní Pionýrského sli­bu, aby moh­la v budouc­nu chrá­nit pro­ti zahra­nič­ním oku­pan­tům svo­jí rod­nou zemi a „Nejlepší komu­nis­tic­ký stát na svě­tě,“ jak nazý­vá Kim Ir - sen Severní Koreju a také se při­pra­vu­je na blí­ží­cí se stát­ní naro­ze­ni­no­vou osla­vu „milo­va­né­ho vůd­ce“, kte­rá je poza­dím fil­mu a uka­zu­je zábě­ry z oslav. Zin - mi, má povin­nos­tí hod­ně. Od škol­ní docház­ky, poli­tic­ké výu­ky, Pionýrského krouž­ku a bale­tu. Natáčení doku­men­tu, kte­rý je pro ni postu­pem času, tou neu­stá­lou kon­t­ro­lou nad kaž­dým slo­vem více nároč­ný. A tak původ­ní radost z natá­če­ní stří­dá pláč a úna­va, kte­rou na roz­díl od rodi­čů neu­mí mas­ko­vat.

Oslava k narozeninám Kim Ir - sena, účast povinná.
Oslava k naro­ze­ni­nám Kim Ir - sena, účast povin­ná.

Dokument se mi líbil, i když nevím jest­li je to správ­né slo­vo k fil­mu, ve kte­rém se spo­ko­je­ný život musí před­stí­rat. Trochu jsem ho srov­ná­va­la s doku­men­tem Vítejte v KLDR, kte­rou pro změ­nu nato­či­li Češi. Některé zábě­ry na malou Zin - mi, kte­rá je ješ­tě moc malá, aby pocho­pi­la v čem vyrůs­tá, ale přes­to je zemi odhod­la­ná věr­ně slou­žit, bylo dost smut­né a říka­la jsem si, že jedi­nou útě­chou pro lidi, je to že nepo­zna­li jinou zemi a nema­jí s čím to porov­nat a to je i vlast­ně výho­da „Velkého bra­t­ra“ kte­rý z 23 mili­o­ny lidí mani­pu­lu­je a  ostat­ní země jim popi­su­je jako nej­vět­ší nepřá­te­lé. Na dru­hou stra­nu to občas odleh­či­li zábě­ry z poku­su o nej­lep­ší ide­o­lo­gic­ký sní­mek, kte­ré­mu jsem se muse­la zasmát a dus­nou atmo­sfé­ru  tro­chu odleh­či­li  zábě­ry ze stát­ní naro­ze­ni­no­vé osla­vy Kim Ir - sena, kde lidé vystu­po­va­li v pes­t­rých národ­ních kro­jích. Obdivuji odhod­la­nost reži­sé­ra natá­čet v zemi, kde se nepo­ho­dl­ný hos­té běž­ně zaví­ra­jí do věze­ní a ris­ko­vá­ní při pře­vá­že­ní taj­ných mate­ri­á­lů i to, že ustál napa­de­ní, když Severní Koreja ozna­či­la necen­zu­ro­va­né zábě­ry za neprav­di­vé.

Utajený záběr současného Pchjongjangu.
Utajený záběr sou­čas­né­ho Pchjongjangu.

Hodnocení 80%

Více na Kritiky.cz
Karoline Herfurthová Karoline Herfurthová se narodila v Berlíně v roce 1984. V 15ti letech byla „objevena“ castin...
#10 - Zrůdy Jeden z nejkontroverznějších a nejodsuzovanějších filmů své doby. Snímek, který zakončil ...
Farma SK – 8. série – 6. díl (duel) ...
Babí léto ve znamení lokálních kuchařských show Pepeho zdravá kuchyně je nová kuchařská show televizní stanice TV Paprika, díky které milovn...
Simpsonovi: S30E07: Werking Mom České titulky pro 7. epizodu 30. sezóny...

režie : Vialij Manskij

scé­nář : Vitalij Manskij

kame­ra : Alexandra Ivanova

žánr : doku­ment, 106 minut

Rusko, Česko, Německo, Severní Korea, Lotyšsko

 

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Magický hlas rebelky (2014)7. srpna 2014 Magický hlas rebelky (2014) Marta Kubišová, hudební symbol let šedesátých (v Československu), několikanásobná zlatá slavice (z doby, kdy ta soutěž - jak pevně věřím - ještě měla nějakou vypovídací hodnotu) a […]
  • Belphégor: Fantom Louvru - So 14. 5. 2005 - ČT1 21:456. května 2005 Belphégor: Fantom Louvru - So 14. 5. 2005 - ČT1 21:45 Pokus Francouzů unudit nás k smrti…„Mumie útočí v Paříži“ podobným titulkem se honosí obal filmu Belphegor: Fantom Louvru. Ale dlouhá cesta do Francie se na ní asi hodně podepsala, protože […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Dayereh (2000)6. prosince 2011 Dayereh (2000) Do češtiny by název filmu snad šlo přeložit jako kruh, bylo by to tak správné a vzhledem k poselství filmu i logické. Příběh tohoto íránského filmu se soustředí na postavení žen v tamní […]
  • lodlogo10. května 2003 Loď duchů Různé historky o lodi bez posádky, kolují snad od počátku námořnictví, a tak je poměrně zvláštní, že se tohoto tématu dosud zhostilo tak málo filmařů. Tentokráte se ho ujal režisér Steve […]
  • Cesta ven (2014)25. března 2015 Cesta ven (2014) Za film "Cesta ven" jsem moc rád. Až se mi chce napsat něco ve smyslu, že konečně někdo natočil snímek, který reflektuje aktuální problémy současnosti a neřeší jakousi pohádkovou virtuální […]
  • In my father´s den – 85%18. května 2011 In my father´s den – 85% Co je to přátelství? Jak a mezi kým může vzniknout? Za jakých okolností vydrží? Do novozélandského zapadákova přijíždí po sedmnácti letech válečný reportér Paul, kvůli majetkovému […]
  • Král Artuš - Nuda, nuda, nuda!12. prosince 2004 Král Artuš - Nuda, nuda, nuda! Král Artuš ve službách římského impéria? Tak tohle lze opravdu jen stěží strávit.Snad nikoho neurazím a nedotknu se jeho citů, když řeknu, že tento film je absolutní pič…..! Poslední dobou […]
  • Hooligans - West Hame, my jsme s tebou...26. ledna 2006 Hooligans - West Hame, my jsme s tebou... No… není tomu dávno, co jsme se s kamarády rozhodli ušetřit za MHD a namísto pohodlné přepravy upřednostnit nevyzpytatelnou cestu napříč potemnělým městským lesem. Samo sebou, že došlo na […]
  • Andaluský pes (Un chien Andalou)3. dubna 2008 Andaluský pes (Un chien Andalou) Bylo nebylo… Noc. Muž brousí břitvu. Potom vyjde na balkon, kde chvíli pozoruje měsíc. Pak se vrátí zpět do pokoje, kde sedí žena. Vezme ji za hlavu a břitvou jí prořízne oko. Střih. […]