Vetřelci na Blu-ray

Vetrelci160

Když jsem minu­lý týden napsal A, tak urči­tě oče­ká­vá­te B a C a pří­pad­ně i D. Po prv­ní recen­zi z Vetřelčího kom­ple­tu se urči­tě celí tete­lí­te, až bude k pře­čte­ní recen­ze k fil­mu B. Tj. k Vetřelcům, kte­ré sedm let po prv­ním fil­mu nato­čil James Cameron.

Když byl prv­ní díl horo­rem, tak dru­hý díl se pova­žu­je za akč­ní film. Během fil­mu oče­ká­vá­te vše mož­né, Vetřelce, vej­ce a rodí­cí­ho Vetřelce z hru­di své­ho hos­ti­te­le. Vše v dru­hém díle najde­te. Ale před tím si musí­te pro­jít veš­ke­rým utr­pe­ním, co Ellen Ripleyová pro­ží­vá po jejím pro­bu­ze­ní z hiber­na­ce, kte­rá byla neplá­no­va­ně dlou­há a Ellen se pro­bu­di­la do nové doby s tíži­vý­mi vzpo­mín­ka­mi na pla­ne­tu, kde, se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky, obje­vi­la nezni­či­tel­nou bojo­vou rasu, kte­rou zni­či­la pou­ze za té pod­mín­ky, že zni­čí svo­jí loď a ces­tu­je pou­ze v úni­ko­vém modu­lu.

Ellen se oci­tá v nové době, a pro­ží­vá mno­ha utr­pe­ní, hlav­ně psy­chic­ké, pro­to­že lidé jsou nepo­u­či­tel­ní a zno­vu se vra­cí pla­ne­to­id  LV 426, kde vyrůs­ta­la kolo­nie lidí, kte­ří byli poslá­ni zapl­nit vesmír,  celé desít­ky let se jim nic nesta­lo.

Bohužel lidé jsou nepo­u­či­tel­ní. Postupně jsou zabi­ti a Vetřelci je pou­ží­va­jí jako inku­bá­to­ry. A Ellen se svo­jí armád­ní ochran­kou také na LV 426 dojde. Proběhne nejed­na bitva. Z lidí pře­ži­je posled­ní oby­va­tel­ka pla­ne­to­i­du, malá díven­ka Newt, voják Hicks  a samo­zřej­mě Ellen, na kte­rou čeká zno­va hiber­na­ce a ve tře­tím díle už její smrt, kte­rá je pro ni vysvo­bo­ze­ním.

Rozšířená ver­ze Vetřelcům Jamese Camerona při­ná­ší více než 20 minut nových zábě­rů a scén. Dozvíme se více o kolo­nii lidí, jak žila, než obje­vi­la vetřel­čí vajíč­ka. Potom něko­lik drob­nos­tí, než se usku­teč­ní finál­ní bitva. Vše je dopl­ně­no v rám­ci pří­bě­hu vel­mi dob­ře a postup­ným kro­kem postup­ně jde ke kon­ci fil­mu.

Vetřelci Jamese Camerona neza­přou. Akce je kla­sic­ká ter­mi­ná­tor­ská a lout­ka vetřel­čí krá­lov­ny pat­ří mezi skvos­ty 80. let. Je to jed­no z nej­lep­ších děl Stana Winstona.

Obraz fil­mu neza­pře ana­lo­go­vé stá­ří, kla­sic­ké ana­lo­go­vé tech­ni­ky, kdy nej­čas­těj­ším tri­kem byla zad­ní pro­jek­ce a pou­ži­tí mini­a­tur. 80. léta byla léty bez počí­ta­čů a tak se vždy divím, co všech­no šlo udě­lat pou­ze s umě­ním lou­tek a optic­kých tri­ků. Takové fil­my na Blu-ray mám rád. A chci také do kina, vidět ana­lo­go­vou kopii. Bez digi­tál­ních úprav a s kla­sic­kým fil­mo­vým vzhle­dem.

Zvuk je kva­lit­ní, THX cer­ti­fi­ka­ce jako u prv­ní­ho dílu u ori­gi­nál­ní sto­py dává kva­lit­ní fil­mo­vý poslech. Český dabing je z roku 1993, kdy byl vydán na VHS. Sigourney Weaver má svo­jí dvor­ní dabér­ku Dagmar Čárovou. A tím, že je to dabing 22 let sta­rý, tak i Soukup i Meduna zní mla­dě. Jiný dabing nee­xis­tu­je, byla by to ško­da, kdy­by se film nově pře­da­bo­val. Třetí díl má uni­kát­ní dabing. Janu Paulovou a tak to urči­tě neza­po­me­nu vzpo­me­nout do dal­ší recen­ze.

Vím, že si asi mys­lí­te, že jsem fanou­šek akč­ních fil­mů. Je to prav­da. Vetřelce ale musím vyzdvih­nout mezi fil­my, na kte­ré se nemá zapo­me­nout. Vetřelec a Terminátor pat­ří mezi fil­my, na kte­ré se nesmí šahat a nemě­li by se rema­ko­vat. Jsem váž­ně zvě­da­vý, jaký rebo­ot nás ten­to rok čeká.

Vetřelce na Blu-ray si urči­tě kup­te, nej­lé­pe kom­plet všech Vetřelců. Každý má něco do sebe. Pusťte si je o víken­du, postup­ně prv­ní díl po čtvr­tý. Spojení Vetřelce s Predátorem nepo­čí­tej­te, natož Promethea, pro­to­že to jsou už jenom fil­my, kte­ré měli navá­zat na úspěš­né fil­my. Já mám rad­ši jed­not­li­vá mon­stra s Ellen, s Dutchem a poli­cis­tou Mikem, kte­rý měl oprav­du vel­ké štěs­tí, že pře­žil.

Partner recen­ze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Objednete si Blu-ray, DVD nebo ve Vetřelci (Nostromo Space Doors - 35. výro­čí) kolek­ce.

Bitrate

Vetrelci

Screeny z Blu-ray


Ohodnoťte článek


Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec na Blu-ray (od 19.02.2015 v kinech)16. února 2015 Vetřelec na Blu-ray (od 19.02.2015 v kinech) Tento týden se vrací historie. Po 35 letech má v kinech premiéru film, který překonal hranice žánru a objevil jednu z nejvíce děsivých příšer a mimozemšťanů. V roce 1979 měl v kinech […]
  • Vetřelec III10. února 2015 Vetřelec III „ A co použijeme jako návnadu?“ Masakr na Acherone přežila jen Ripleyová, Newt, Dwayne Hicks a horní polovina androida Bishopa.Ale na lodu […]
  • vetrelec20. května 2012 Vetřelec „Je to dokonalý organismus, nezaťížený pocity, falešnou morálkou a podvědomím.Jeho dokonalosti se může vyrovnat jen jeho zrudnost.“ Budoucnost.nákladní remorkér 180 924 609 pluje tichým […]
  • Vetřelec6. února 2015 Vetřelec „Je to dokonalý organismus, nezaťížený pocity, falešnou morálkou a podvědomím.Jeho dokonalosti se může vyrovnat jen […]
  • n200905221013 AVP5. června 2009 Vetřelec vs. Predátor (AVP: Alien vs. Predator ) Expedice vedená pohádkově bohatým Charlesem Bishopem Weylandem zkoumá starodávnou pyramidu ukrytou pod krunýřem ledu v Antarktidě. Počáteční nadšení a vědecký zápal brzy vystřídají […]
  • vetrelec320. května 2012 Vetřelec III „ A co použijeme jako návnadu?“ Masakr na Acherone přežila jen Ripleyová, Newt, Dwayne Hicks a horní polovina androida Bishopa.Ale na lodu Sulaco vypupkne požár a kabiny se spícími […]
  • ALIEN RESURRECTION VETŘELEC: VZKŘÍŠENÍ12. ledna 2004 ALIEN RESURRECTION VETŘELEC: VZKŘÍŠENÍ Docela rád bych věděl, proč komunistická cenzurní mašinérie tenkrát na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let radostně uvedla do českých kin horror Vetřelec, zatímco Hvězdné války směly […]
  • Sigourney Weaver18. února 2015 Sigourney Weaver Sigourney Weaver (* 8. října 1949 New York), rodným jménem Susan Alexandra Weaver, je americká herečka. Narodila v New Yorku bývalému […]
  • Vetřelci (Aliens) – 100 %10. února 2015 Vetřelci (Aliens) – 100 % Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec.“ Jako malý dospívající […]
  • Sigourney Weaver28. ledna 2015 Sigourney Weaver Sigourney Weaver (* 8. října 1949 New York), rodným jménem Susan Alexandra Weaver, je americká herečka. Narodila v New Yorku bývalému prezidentovi televizní společnosti NBC Sylvesteru […]