Steve Jobs - 60 %

St3

Když se Steve Jobs a geni­ál­ní pro­gra­má­tor Steve Wozniak dali do výro­by osob­ních počí­ta­čů, byly jejich vzta­hy kama­rád­ské a budouc­nost před nimi vypa­da­la růžo­vě. Počítače měly budouc­nost a Jobs to dob­ře věděl. Wozniak zase uměl před­sta­vy a nápa­dy pro­mě­nit ve sku­teč­nost. Jenže před­sta­vy o tom, jak mají fun­go­vat vzta­hy mezi lid­mi, měl kaž­dý jiné. Jobse nadchly počí­ta­čo­vé tech­no­lo­gie, byl ocho­ten jim podří­dit vše, a pro­to­že jeho před­sta­vi­vost ani ambi­ce nezna­ly mezí, stal se výraz­nou osob­nos­tí počí­ta­čo­vé­ho prů­mys­lu. Ale vzta­hy se spo­lu­pra­cov­ní­ky i vlast­ní rodi­nou nedo­ká­zal kori­go­vat. K vlast­ní dce­ři Lise při­znal otcov­ství až v době její­ho dospí­vá­ní. Dokonalý pro­pa­gá­tor a vizi­o­nář postrá­dal empa­tic­ké cítě­ní a schop­nost komu­ni­ko­vat, aniž by člo­vě­ka pro­ti sobě nepo­pu­dil. Osamělý genius si svou samo­tu vlast­ně vytvá­řel sám. Wozniak zůstal dál výbor­ným pro­gra­má­to­rem, ale pře­stal s Jobsem spo­lu­pra­co­vat, pro­to­že mu vadi­lo stej­ně jako mno­ha jiným spo­lu­pra­cov­ní­ků jeho cho­vá­ní i někte­ré názo­ry. Úspěchy v kon­tras­tu se své­ráz­ným cho­vá­ním Jobse budí zájem novi­ná­řů, lite­rá­tů i fil­mo­vých uměl­ců. Příběhy výraz­ných osob­nos­tí na fil­mo­vé plát­no pat­ří a zále­ží na tom, jak tako­vé umě­lec­ké ztvár­ně­ní doká­že divá­ky zaujmout.

St1Právě o umě­lec­ké ztvár­ně­ní slo­ži­té osob­nos­ti Steva Jobse se sna­ží reži­sér Danny Boyle, kte­rý už nato­čit napí­na­vé a divác­ky úspěš­né fil­my (Milionář z cha­tr­če, Pláž). Scénář k fil­mu napsal Aaron Sorkin, kte­rý je pode­psa­ný také pod scé­ná­řem fil­mu Moneyball, kde je hlav­ní posta­vou Billy Beane (Brad Pitt). Tento hráč base­ballu se stal veli­ce úspěš­ným a uzná­va­ným „spor­tov­ním manage­rem“. Úspěch se v Americe uzná­vá a scé­nář, herec v hlav­ní roli, i film byly nomi­no­vá­ny na Oskara. Podle mého sou­du, bylo zpra­co­vá­ní scé­ná­ře obtíž­né a kro­mě spor­tov­ní­ho pro­stře­dí se mno­ho scén toči­lo jako dis­ku­se v kan­ce­lá­ři nebo šat­ně. Sportovní pro­stře­dí však doda­lo fil­mu pat­řič­ný švih a dyna­mi­ku.

Scénář pro film Steve Jobs je z jiné­ho pro­stře­dí a napí­na­vou atmo­sfé­ru si může­me vychut­nat jen při sle­do­vá­ní veřej­ných pre­zen­ta­cí nové­ho počí­ta­čo­vé­ho pro­duk­tu nebo při hád­kách hlav­ní­ho hrdi­ny. Jobs domi­nu­je ve všech scé­nách a má k sobě kva­lit­ní pro­ti­hrá­če, kte­ří uka­zu­jí růz­né vari­an­ty vzta­hů i komu­ni­ka­ce. To je také hlav­ním téma­tem celé­ho fil­mu. Není to tedy osla­va osob­nos­ti počí­ta­čo­vé­ho prů­mys­lu, ale scé­náris­tův pohled na osob­nost Steva Jobse a jeho spo­lu­pra­cov­ní­ků, přá­tel, býva­lé part­ner­ky a dce­ry Lisy.

Když v roce 2013 nato­čil reži­sér Joshua Michael Stern film JOBS s Ashtonem Kutcherem v hlav­ní roli, mapo­val scé­nář hlav­ní život­ní mez­ní­ky slav­né osob­nos­ti. Scénář napsal Matt Whiteley a film měl vel­ké ambi­ce zachy­tit slo­ži­tou pova­hu hlav­ní­ho hrdi­ny i vývoj počí­ta­čo­vé­ho prů­mys­lu. Docela širo­ký záběr, ale výsle­dek pře­de­vším postrá­dal věro­hod­nost hlav­ní­ho hrdi­ny. Ashton Kutcher se sna­žil posta­vu ztvár­nit pomo­cí vněj­ších zna­ků. Chůze, ges­ta i způ­sob argu­men­ta­ce si nej­spíš nastu­do­val, ale jeho posta­va nemě­la žád­nou hloub­ku, a tak se film podo­bal spíš hra­né­mu doku­men­tu.

Více na Kritiky.cz
Dámský klub - O filmu "Ve společnosti, v Hollywoodu, existuje věková diskriminace, přesvědčení, že v určitém oka...
Casino Royale Na novou „Bondovku“ jsem se těšil. Ne, snad, že bych patřil ke skalním fanouškům agenta M...
Německá gramatika rychlostí blesku Hledáte knihu, ve které je shrnuto vše, co potřebujete pro běžnou komunikaci v němčině a ve...
Zlodějka knih - NOVÁ RODINA Se Sophií Nelisse v roli Liesel filmaři rychle uzavřeli dlouho diskutované možnosti hereckého ...
MUŽ Z OCELI - Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak Recenze filmu na Blu-ray už není moc potřeba, film jsem zrecenzoval už 16. června, ale několik...

St2Tentokrát se scé­náris­ta Aaron Sorkin sna­žil o zachy­ce­ní vnitř­ní­ho zau­je­tí hlav­ní posta­vy, jeho neschop­nost komu­ni­ko­vat a empa­tic­ky cítit. Vše zasa­dil do tří časo­vých obdo­bí, kdy se ode­hrá­ly veřej­né pre­zen­ta­ce počí­ta­čo­vých pro­duk­tů. Prezentace jsou jen rámec, kolem kte­rých krou­ží hád­ky i slov­ní pře­střel­ky hlav­ní­ho hrdi­ny s oko­lím. Je otáz­kou, zda se poda­ři­lo zachy­tit pra­vou pod­sta­tu Jobse a do jaké míry se fil­mo­vý scé­nář drží rea­li­ty a sku­teč­ných udá­los­tí. Každopádně musí­me brát film jako oso­bi­tou ver­zi samot­ných tvůr­ců včet­ně herec­kých výko­nů. Jestliže však uměl Jobs spo­jit umě­ní pre­zen­ta­ce a tech­no­lo­gie, pak se tvůr­cům fil­mu nepo­da­ři­lo tuhle jeho vlast­nost posta­vit pro­ti jeho nedo­stat­kům. Vyšel z toho opět pohled úzce zau­ja­tý.

Michael Fassbender dodá­vá své roli vše, co mu scé­nář dovo­lil. Je vnitř­ně zau­ja­tý pro věc, sebe­jis­tý při obchod­ním jed­ná­ní, ale v osob­ních setká­ní rea­gu­je necit­li­vě až agre­siv­ně. Jeho vnitř­ní nejis­to­ta a váhá­ní jsou hod­ně ukry­té, ale dají se odhad­nout. Tohle Fassbender umí a jeho posta­va nepů­so­bí vůbec plo­še. Ostatně to doka­zu­je i ve fil­mu Macbeth, kte­rý je v sou­čas­né době na pro­gra­mu kin. Herec doká­že dodat svým posta­vám také neza­mě­ni­tel­né cha­risma a vnitř­ní hloub­ku. Právě pro­to půso­bí věro­hod­ně­ji než Ashton Kutcher v před­cho­zí fil­mo­vé ver­zi. Oba her­ci jsou sice vrs­tev­ní­ci, ale kaž­dý zvo­lil k posta­vě jiný klíč. Fassbender se nesna­ží napo­do­bo­vat, ale ener­gii vyjá­d­řil nalé­ha­vos­tí a důsled­ným pro­sa­zo­vá­ním svých názo­rů.

Hlavní posta­va má ve fil­mu kva­lit­ní spo­lu­hrá­če a mezi nimi vyni­ká hereč­ka Kate Winslet  v roli Joanny Hoffmanové, mar­ke­tingo­vé šéf­ky a asi­s­tent­ky pro všech­no. Herečka je zná­má z fil­mu Titanik nebo z Předčítač . Je krás­ná, ale nebo­jí se změ­nit vzhled a být nesym­pa­tic­kou posta­vu. Tentokrát si nasa­di­la brý­le a vytvo­ři­la rov­no­cen­né­ho herec­ké­ho part­ne­ra. Se stej­ně vel­kým nasa­ze­ním a trpě­li­vos­ti zvlá­dá všech­ny slov­ní pře­střel­ky. Možná je až pří­liš chá­pa­vá, ale doká­že říkat prav­du do očí. Je snad ve fil­mu jedi­ná, kdo doká­že s Jobsem komu­ni­ko­vat, ačko­liv jí to sto­jí množ­ství ener­gie a ner­vů.

Více na Kritiky.cz
Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničen...
Hastrman - Slovo dramaturga Jana Gogoly st. Pro svůj debut si Ondřej Havelkou zvolil látku opravdu nelehkou, filmovou adaptaci románu Miloš...
DVEŘE V PODLAZE Snímek Dveře v podlaze zkoumá tajemství lásky a její nejjasnější, nejobtížnější i nejt...
Game of Thrones 7x04 - Arya Stark vs. Brienne Trocha spoilerů pro fanoušky zítřejší Hry o trůny....
Matrix II - plakát Nový Matrix ma taky nový plakát...

St3Bývalého kama­rá­da a spo­lu­pra­cov­ní­ka Steva Wozniaka si zahrál Seth Rogen, kte­rý je u divá­ků znám jako kome­di­ál­ní herec. Tentokrát má roli jiné­ho raže­ní. Nehraje žád­né­ho ušlápnu­té­ho pro­gra­má­to­ra, ale sebe­vě­do­mé­ho člo­vě­ka s vlast­ní­mi ambi­ce­mi a svou před­sta­vou, jak se mají věci dělat. Ve fil­mu půso­bí jako pro­ti­pól ambi­ci­óz­ní­ho Jobse.

Protože film zachy­cu­je tři časo­vá obdo­bí, vystří­da­ly se v roli Lisy tři před­sta­vi­tel­ky. Pětiletou Lisu hra­je Makenzie Moss, Ripley Sobo hra­je Lisu ve věku devět a Perla Haney-Jardine ztvár­ňu­je deva­te­nác­ti­le­tou. Každá z nich si uži­la své­ho odmí­ta­vé­ho tatín­ka. Malá Makenzie Moss  je pří­tom­na hád­kám rodi­čů, učí se ovlá­dat prv­ní počí­ta­če a je mile bez­pro­střed­ní.  Ripley Sobo své­ho otce pozor­ně sle­du­je a nesho­dy s mat­kou bere jako nor­mál­ní a Perla Haney-Jardine si zahrá­la dospí­va­jí­cí dce­ru, kte­rá dob­ře zná pro­blémy svých rodi­čů, ale své­ho otce potře­bu­je jako kaž­dé dospí­va­jí­cí dítě. Ve fil­mu je zachy­cen stá­le se mění­cí vztah hlav­ní­ho hrdi­ny k dce­ři, ale závě­reč­né usmí­ře­ní pat­ří spíš k fil­mo­vé pohád­ce. Je však prav­da, že usmí­ře­ní se kona­lo i v reál­ném živo­tě a pro Lisu to nej­spíš moh­lo být pohád­ko­vé řeše­ní.

Další osud hlav­ní­ho hrdi­ny po usmí­ře­ní s dce­rou a návra­tu do fir­my Apple už film nesle­du­je. To bude nej­spíš v dal­ší ver­zi a úko­lem pro dal­ší fil­mo­vé tvůr­ce. Film je zají­ma­vý, pokud divák zná ale­spoň základ­ní úda­je ze živo­to­pi­su hlav­ní­ho hrdi­ny. Potom se v ději neztra­tí a mož­ná pocho­pí i růz­né naráž­ky a doha­dy.

Více na Kritiky.cz
Revoluce - 19. 10. 2018 - Divadlo pod Palmovkou Teatr NO99, Tallinn, Estonsko, režie: Ene-Liis Semper a Tiit Ojasoo Vstupenky: goout.net/cs/listky...
Hellboy 8: Temnota vábí - 95 % Mike Mignola se znovu předvedl, ve spolupráci  se svým kolegou Duncanem Fegredo převedl další...
Duke Nukem oslavil dvacet let Před dvaceti lety, přesněji 29. ledna 1996 vyšla jedna z nejdůležitějších a také dosti kon...
Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art Robot a Kinoautomat. Dvě slova, kterými Češi obohatili slovník mnoha cizích jazyků. S prvním...
Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže Když před třemi lety přivedli producent Jerry Bruckheimer a režisér Gore Verbinski za pomoci ...

Na můj vkus je film tech­nic­ky dob­ře zvlád­nu­tý, je však pří­liš upo­ví­da­ný a úzce poja­tý. Dvojice Michael Fassbender a Kate Winslet spo­lu dob­ře ladí a před­vá­dí ve fil­mu kva­lit­ní herec­ký výkon.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Vetřelec: Covenant1. března 2017 Vetřelec: Covenant První trailer na pokračování Vetřelce. Celý trailer najdete na TraileryCesky.net.
  • Milionář z chatrče - Nevěříte? ... Pak budete muset.22. ledna 2009 Milionář z chatrče - Nevěříte? ... Pak budete muset. Jamala Malika, přehlíženého roznašeče čajů, dělí už jen jediná otázka od maximální výhry ve hře Chcete být milionářem. Publikum v sále zatajuje dech, diváci u obrazovek jakbysmet. Za […]
  • Shrek's Thrilling Tales - 60 %7. září 2012 Shrek's Thrilling Tales - 60 %   Další krátkometrážní film z produkce studia DreamWorks Animation SKG tentokrát o napínavých příbězích Shreka a jeho přátel. Jedná se o soubor tří animovaných povídek s prasátky, […]
  • Kill Bill vol. 2 - recenze24. dubna 2004 Kill Bill vol. 2 - recenze Recenze 2. dílu filmu Kill Bill Já vážně nevím jak začít, očekával jsem akční scény, s lepší choreografií, ale tento druhý díl, jak je známo u pokračování mě zklamal. Bylo tam na mě moc […]
  • Marťan (The Martian) – Recenze – 80%1. října 2015 Marťan (The Martian) – Recenze – 80% Po Marsu se prochází první lidská posádka astronautů a sbírá data a vzorky. Jejich misi však naruší písečná bouře, která je donutí planetu po pár dnech předčasně opustit. Navíc musejí […]
  • Hitchcock - 40%20. ledna 2013 Hitchcock - 40% Film debutanta  Sachy Gervase Hitchcock je není až tak dobrý. Spíše by se, kdyby to bylo v Česku, dalo nazvat, že to je jenom televizní inscenace. Nejen, že se pouze o prostory […]
  • Zelený sršeň (The Green Hornet)29. dubna 2012 Zelený sršeň (The Green Hornet) Přináším krátkou recenzi na první letošní film, který jsem zhlédla v kině :). The Green Hornet mě na rozdíl od mnoha jiných diváků nadchnul, jakožto jistý pokračovatel skvělého filmu […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *