Proč jsem nesnědl svého taťku - 35 %

Proc03

Taková otáz­ka mě při sle­do­vá­ní fran­couz­ské­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu nena­padla, ale nesta­či­la jsem se divit, co všech­no se dá do jed­no­ho fil­mo­vé­ho pří­bě­hu zamo­tat. Nejdříve jsem si muse­la zvyk­nout na opi­čí stro­mo­vý národ, kte­rý obdi­vu­je své­ho krá­le a věří intri­ku­jí­cí šaman­ce. Všichni vypa­da­jí jako opi­ce, ale sou­čas­ně mají tro­chu lid­ské rysy, lid­ské pova­hy a cho­va­jí se jako účast­ní­ci něja­ké taneč­ní pár­ty. Jejich vzhled, mimi­ka i dia­lo­gy nejsou pove­de­né a balan­cu­jí na hra­ně při­ja­tel­nos­ti. Když už jsem se smí­ři­la s vizu­ál­ní podo­bou hrdi­nů, tak se do pří­bě­hu zača­la míchat sna­ha o pou­čo­vá­ní. Chudinka Eduard se stá­vá hrdi­nou, sta­ré myš­le­ní nahra­zu­je nověj­ším a je toho ješ­tě mno­ho, co se sna­ží své­mu opi­čí­mu náro­du pře­dat. Naučí se také cho­dit, pozná­vá oheň i milu­jí­cí druž­ku Lucy. A taky nese­že­re své­ho tať­ku po jeho nešťast­ném úmrt­ní, ale scho­vá ho pod hro­ma­du kame­ní. To, že pře­ží­vá živel­né pohro­my, mi nějak do téhle nauč­né teo­rie neza­padlo.

Proc01Další kom­pli­ka­cí fil­mo­vé­ho pří­bě­hu je humor, kte­rý balan­cu­je mezi jed­no­du­chou situ­ač­ní komi­kou a své­ráz­ným slov­ním humo­rem, kte­ré­mu jsem nějak nepři­šla na chuť. Ale to může být moje chy­ba a mož­ná, že se nao­pak mno­ho divá­ků nasmě­je, až se budou za bři­cha popa­dat. Problém je, že film je určen divá­kům od šes­ti let výše. Naivnost a způ­sob vyprá­vě­ní tomu oprav­du odpo­ví­dá a je jen potře­ba, aby si divák pat­řič­ně sní­žil svou úro­veň chá­pá­ní a vní­má­ní.

Film nato­čil zná­mý fran­couz­ský herec Jamel Debbouze (Angel-A, Amélie z Montmartru) na námět kni­hy Evolution Man, kte­rou napsal v roce 1960 ang­lic­ký spi­so­va­tel Roy Lewis. Přípravě fil­mu se Debbouze věno­val něko­lik let a jis­tě se sna­žil spl­nit své před­sta­vy. Napsal scé­nář, namlu­vil hlav­ní­ho hrdi­nu Eduarda, a také film reží­ro­val. Docela chá­pu, že ho nadchla kniž­ní před­lo­ha a inspi­ro­val se tak pro její fil­mo­vou ver­zi. Dokážu si také před­sta­vit, že se celý pro­jekt jevil pro­du­cen­tům jako zají­ma­vý a zábav­ný. Kniha měla úspěch i film by mohl být také úspěš­ný!

Proc02Úmysl je jed­na věc, výsle­dek sna­že­ní a prá­ce tvůr­ců je věc dru­há. Co sne­se papír, to už na fil­mo­vém plát­ně vypa­dá jinak a nedo­ká­žu odhad­nout, jest­li si film zís­ká u divá­ků obli­bu. Pro dospě­lé­ho to může být dost trau­ma­ti­zu­jí­cí záži­tek, když má vstře­bat tako­vé množ­ství výtvar­né­ho i myš­len­ko­vé­ho „gulá­še“. Děti se nej­spíš budou bavit a film vez­mou jako dal­ší bláz­ni­vou zába­vu, kte­ré je nijak myš­len­ko­vě neza­tí­ží. A jest­li je hrdi­na Eduard oslo­ví svou tou­hou po živo­tě a nezdol­nou vůlí, pak je to jen dob­ře.

Film má čes­ký dabing a trvá 95 minut, což se dá pře­tr­pět. Formát 3D fil­mu nijak neu­blí­ží ani nepři­dá. V tom­to pří­pa­dě pla­tí, kde není pořád­ný pří­běh, tam tech­ni­ka nic neza­chrá­ní.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Proč jsem nesnědl svého taťku - INTERVIEW s Mélissou Theuriau, která ztvárnila LUCY16. listopadu 2015 Proč jsem nesnědl svého taťku - INTERVIEW s Mélissou Theuriau, která ztvárnila LUCY Jaký je podle vás největší rozdíl mezi knihou Roye Lewise a Jamelovou adaptací? Zdá se mi, že Jamel trochu transformoval Roy Lewisovu pesimistickou vizi. To, co chtěl vyjádřit jeho […]
  • Proč jsem nesnědl svého taťku - ROZHOVOR s Jamelem Debbouzem režisérem, scénáristou a představitelem role Edwarda16. listopadu 2015 Proč jsem nesnědl svého taťku - ROZHOVOR s Jamelem Debbouzem režisérem, scénáristou a představitelem role Edwarda Jak odstartovalo celé to dobrodružství? Nejprve jsem byl požádán, abych propůjčil svůj hlas projektu, který byl už dobře rozjetý. Přišel jsem se dvěma nebo třemi dialogy, které byly […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie10. září 2007 Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie Přiznávám, že jemnější humor Simpsonových je mi bližší než drsný, který nabízí South Park. Ne tak očividné, ale vtipné popkulturní narážky mě rozesmějí víc než divoký vodopád sprostých […]
  • Krvavá hostina - Feast11. března 2008 Krvavá hostina - Feast Název by napovídal, že film, který vás čeká, bude horor. Ale upřímně řečeno, jestli předpokládáte, že během sledování Krvavé hostiny budete zděšeně schoulení pod dekou a budete se nervózně […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Holky to chtěj taky 2 – stále blíže dospělosti21. října 2004 Holky to chtěj taky 2 – stále blíže dospělosti Jakoby snad život „po střední“ už ani nebyl zábavný. Alespoň takovým trendem se v poslední době ubírají studentské komedie, respektive jejich pokračování. Mohli jsme to pozorovat například […]
  • Temné lesy (Villmark) 20035. března 2012 Temné lesy (Villmark) 2003 Pamatuji se na film Ledová smrt od režiséra Uthauga, byl to první norský horor, který jsem měl tu čest vidět a už tehdy jsem byl docela spokojen. Jistě, chyby by se našly, v mnoho ohledech […]
  • Idioti (Idioterne 1998)20. června 2012 Idioti (Idioterne 1998) Film Idioti je snímkem, který režiséra Triera už nadobro proslavil (minimálně v mých očích). Jedná se pravděpodobně o vrcholné dílo manifestu Dogma 95 (upuštění od akčních scén, […]
  • Tenkrát v Americe na Blu-ray3. prosince 2014 Tenkrát v Americe na Blu-ray Tak píšu recenzi filmu, který není v kinech, ani to není novinka, která nešla do kin. Je to film, který byl natočen už před dlouhými třiceti lety. I takto staré filmy stojí za to vidět. […]