Pad3


Padesátka - 35 %

Magická čís­lov­ka, kte­rá může způ­so­bit parád­ní život­ní kotr­mel­ce.  Jak jinak si vysvět­lit fakt, že se scé­náris­ta Petr Kolečko nechal tím­to čís­lem zlá­kat a napsal diva­del­ní hru. A svě­te div se, bláz­ni­vá kome­die si zís­ka­la pří­z­niv­ce a násled­ně vzni­kl i fil­mo­vý scé­nář. Ve A Studiu Rubín měla hra pre­mi­é­ru v břez­nu 2014 a film vtr­hl do kin 24.12.2015. Z diva­del­ních prken Rubínu vykro­čil reži­sér Vojtěch Kotek a par­ta her­ců do hor, kde se míst­ní nad­šen­ci smí­cha­jí s dal­ší­mi závod­ní­ky a vyrá­ží na pověst­ný lyžař­ský závod Padesátku. Někdo závo­dí jako o život, jiný se jen veze a dal­ší se díva­jí a hlav­ně si pak uží­va­jí večer v hor­ských cha­tách. Tak to bylo a tak to je. Osudy hora­lů i návštěv­ní­ků hor se pro­mí­cha­jí na hod­ně sil­ný alko­ho­lic­ký koktejl, ze kte­ré­ho může být jed­no­mu zle a dru­hý se bude cítit báječ­ně.

Pad1Petr Kolečko je zku­še­ný scé­náris­ta, kte­rý se sil­ně zapsal do tele­viz­ní his­to­rie seri­á­lem Okresní pře­bor (2010). V násle­du­jí­cích letech si tele­viz­ní divá­ci uží­va­li jeho humor a zají­ma­vé hrdi­ny v seri­á­lech Obchoďák (2012), Vinaři (2014) a Čtvrtá hvězda (2014). Další a dal­ší hrdi­no­vé se líh­nou na papí­ře ješ­tě dří­ve, než si Kolečko sed­ne na žid­li. Rychlost si však vybí­rá daň a ten­to­krát to odnes­la Padesátka. Drsné fór­ky a své­rázná „horal­ská“ mlu­va může být zábav­ná v diva­dle, kde mohou her­ci při­dá­vat nebo ubí­rat pod­le reak­ce divá­ků. Filmové scé­ny však mají ode­zvu až v kině a to je pro tvůr­ce hod­ně poz­dě. Jisté je, že zamo­ta­ný pří­běh o nena­pl­ně­ných snech a napl­ně­ných pří­le­ži­tos­tech si kostr­ba­tě kles­tí ces­tu k divá­ko­vi v zales­ně­né kra­ji­ně a nijak nápa­di­té scé­ny pros­tě nevy­zní. Ano, sna­ha o vtip za kaž­dou cenu, ta je citel­ná. Herci se sna­ži­li vypoin­to­vat i to, co není vůbec směš­né. Vše půso­bí kostr­ba­tě a nesou­ro­dě.

Pad2Režisér Vojtěch Kotek se obklo­pil her­ci, kte­ří hra­jí v diva­del­ní hře. V drob­ných rolích se však uká­že mno­ho zná­mých tvá­ří, kte­ré jsou vidět jen na malou chví­li a někte­ří zvlád­nou celou jed­no­du­chou větu. Scénář jim neu­mož­ňu­je něco hrát a reži­sér je nene­chal posta­vy roze­hrát. Nejspíš si jen udě­la­li čár­ku do diá­ře za ode­hra­ný film. Tím mám na mys­li Hanu Vagnerovou, Matěje Rupperta, Pavlu Tomicovou a dal­ší. Na dru­hou stra­nu chá­pu, že chtě­li pomo­ci při tvor­bě nové­ho fil­mu začí­na­jí­cí­ho fil­mo­vé­ho reži­sé­ra. V tom pří­pa­dě to bylo dob­ré ges­to, ale reži­sér jejich inven­ci a schop­nos­ti ani nevy­u­žil.

 A je tu opět ten zatra­ce­ný scé­nář. Padesátka je napsa­ná jako jeden pří­běh ze seri­á­lu, kde něco před­chá­ze­lo a dal­ší díly budou násle­do­vat. Proto jsou nej­spíš posta­vy jen lehce načrt­nu­té a nepo­mo­hou ani dlou­hé vysvět­lu­jí­cí mono­lo­gy hora­la Pavky. Toho s ver­vou sobě vlast­ní hra­je Ondřej Pavelka. Stejně podiv­nou a prav­di­vou posta­vu hra­je Jiří Schmitzer. Jeho mys­li­vec Kunz jako by vypa­dl z pohád­ky a horo­ru sou­čas­ně. Z žen­ských postav sou­pe­ří o pří­zeň divá­ků Vilma Cibulková v roli trh­lé mat­ky Hilské a Tareza Voříšková v její mlad­ší ver­zi. Obě hereč­ky zvlád­nou něko­lik komic­kých scén, ale nejde o paro­die. Ty si nao­pak uží­va­jí Marek Taclík a Jakub Prachař. Jejich dia­lo­gy jsou občas zábav­né a občas  sil­ně trap­né. Ale pozor, žer­ty stra­nou, prá­vě z těch­to dia­lo­gů se mohou zro­dit nové vtip­né hláš­ky. Záleží na divá­cích, zda je film oslo­ví a čím zaujme.

Pad3Každopádně nelze upřít tvůr­cům sna­hu o “pekel­nou řachan­du“ a hodit na fil­mo­vé plát­no něco neotře­lé­ho. Krátké fla­shbac­ky do roku 1977 při­ná­ší vese­lé retro, kte­ré pří­běh obra­zo­vě dokres­lu­jí a nabí­ze­jí výraz­něj­ší a drs­něj­ší humor.

Padesátka se tvá­ří jako kome­di­ál­ní dra­ma, kte­ré balan­cu­je chví­le­mi na hra­ni­ci trap­nos­ti a bláz­ni­vé kome­die. Vzhledem k tomu, že dělat humor je veli­ce těž­ké, hod­no­tím klad­ně odva­hu tvůr­ců. Doufám však, že si příš­tě dá Petr Kolečko s tvor­bou scé­ná­ře vět­ší prá­ci a mís­to zby­teč­ných kom­bi­na­cí a pro­ple­ten­ců zapra­cu­je na posta­vách a roze­pí­še pocti­vě scé­ny. Hercům se bude hrát urči­tě lépe, a když jim někdo dá pro­stor na vyzně­ní fóru, pak by mohl vznik­nout doce­la zábav­ný film.

Padesátka - 35 %
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

Karolína Černá

Související příspěvky:

  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
  • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY
  • Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince16. dubna 2015 Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince První polovinu natáčení nové celovečerní komedie Padesátka má za sebou režisér Vojta Kotek. Štáb a hlavní herecké tváře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní přesouvají […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Tmavomodrý svět2. ledna 2003 Tmavomodrý svět Český film s tmavomodrým odstínem Po pěti letech odmlky jsou tady a v plné síle...  Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době […]
  • Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka25. února 2015 Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka Vojta Kotek začne jako režisér natáčet celovečerní komedii Padesátka podle scénáře Petra Kolečka. Film se odehrává v zimě na horách a jeho děj se točí okolo lidí ze zasněžených hřebenů, […]
  • Probudím se včera – divákova noční můra (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […]
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […]
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]
  • Bohéma21. prosince 2016 Bohéma Záznam s tiskové konference 20.12.2016. https://youtu.be/bhpXXca4C6k

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *