NZ


Nový život (Nya människan) 2007

Co si bude­me poví­dat, chu­dí a nevzdě­la­ní lidé nema­jí růz­né zábra­ny a „zábra­ny“ ve svém ani­mál­ním roz­mno­žo­vá­ní. Jaká to hrůza, pomys­lí si psy­chi­atr pan dok­tor Berg (mimo­cho­dem nej­vět­ší magor ve fil­mu). To bude konec našich hod­not a civi­li­za­ce, je potře­ba tomu zabrá­nit! Od slov ke skut­kům. Ženy (zejmé­na mla­dé dív­ky) z chudých rodin se do nové spo­leč­nos­ti „sluš­ných Švédů“ moc neho­dí. Jsou na ně asi tro­chu „nepři­způ­so­bi­vé“. Je potře­ba je tedy jak­si, ehm...internovat (v zájmu huma­ni­ty!)). Tato inter­na­ce plná domá­cích pra­cí a přís­né­ho reži­mu na poko­jích přecpa­ných až běda má i svůj konec. Děvčata mohou být pro­puš­tě­na, pokud pod­stou­pí tako­vý drob­ný lékař­ský zákrok, po kte­rém nebu­dou už mít mož­nost rodit děti (a zaple­ve­lo­vat tak spo­leč­nost sluš­ných lidí). Podobně se naklá­da­lo i s men­tál­ně retar­do­va­ný­mi.
Hlavní hrdin­ka Gertruda řeší podob­ný pro­blém. Zůstat v „domo­vě pro mla­dé ženy“, nebo jít ven, ale bez mož­nos­ti mít „nor­mál­ní“ rodi­nu. Situace se ješ­tě více kom­pli­ku­je když ona hrdin­ka potká mla­dí­ka jmé­nem Axel... Tolik k pří­bě­hu. Snímek Nový život není tím fil­mem, kte­rý by fas­ci­no­val dějo­vý­mi zvra­ty, či něčím podob­ným. Spíše se pod­le mého názo­ru jed­ná o film, kte­rým se tvůr­ci (reži­sér Klaus Harö a scé­náris­ta Kjell Sundstedt) vyrov­ná­va­jí s dost pro­ble­ma­tic­kou minu­los­tí (neje­nom) své země (podob­né akce euge­ni­ky pro­bí­ha­ly i ve Švýcarsku).
Možná je to otáz­ka vyspě­los­ti švéd­ské spo­leč­nos­ti, že doká­že o tako­vých zále­ži­tos­tech mlu­vit, při­znat je a záro­veň nepři­chá­zet s trap­ný­mi apo­gi­e­mi typu, „tako­vá byla doba, apod.“. Koneckonců i u nás máme s euge­ni­kou svou osob­ní zku­še­nost, není to zase tak dáv­no, kdy stát ste­ri­li­zo­val rom­ské ženy... Ještě smut­něj­ší je (a to nepla­tí jen pro ČR), že ve spo­leč­nos­ti exis­tu­je nema­lé pro­cen­to těch, kte­rým se po onom „doko­na­lém svě­tě“ plném „čis­tých“ lidí doce­la stýská a tako­vou men­ší selek­ci v popu­la­ci by asi jen uví­ta­li...
Asi bych měl napsat i něco k fil­mu samot­né­mu. Ten sám o sobě ale není zase až tak zají­ma­vý (čis­tě po fil­mo­vé strán­ce), zají­ma­vým jej činí jeho posel­ství. To ale roz­hod­ně není málo.

Nový život (Nya människan) 2007
Ohodnoťte článek

Libor Hejl

Související příspěvky:

  • Muži, kteří nenávidí ženy (The girl with Dragon Tatto) - 68 %31. prosince 2011 Muži, kteří nenávidí ženy (The girl with Dragon Tatto) - 68 % Režisér David Fincher vsadil na námět z knihy Stiega Larssona a udělal dobře. Knížku vydalo nakladatelství Host s fotografiií hlavních filmových hrdinů na obálce. Kniha má přes 500 […]
  • Let´s Dance 2 - Step Up 2: The Streets21. května 2008 Let´s Dance 2 - Step Up 2: The Streets Někdy mi přijde až k smíchu, co někteří lidé od určitého žánru očekávají. Nechápu, kdo může vyrazit do kina s tím, že od tanečního filmu dostane hlubokomyslné myšlenky a originální pointu. […]
  • Bitevní loď - Battleship 20%23. dubna 2012 Bitevní loď - Battleship 20% Nový Transformeři? No nevím, prostě se svět zbláznil a filmoví producenti vymysleli další ždímání peněz filmových fanoušků. Hlavně Američanů, kteří mají svojí hrdost a jsou šťastní, když […]
  • Pán prstenů : Návrat krále aneb vše je u konce20. ledna 2004 Pán prstenů : Návrat krále aneb vše je u konce Mánie Pána prstenů v plném proudu co Vy na to?? Aneb můj celkový dojem...Poslední díl trilogie je opětovně mistrovsky zpracována, o proti předchozím dílům s minimálními změnami. Což […]
  • Purpurové řeky 223. dubna 2005 Purpurové řeky 2 I když Purpurové řeky odborná kritika většinou strhala a nebyly nijak zvlášť úspěšné, stejně se do kin dostala i dvojka. Naschvál jsem použil výraz „odborná kritika“, protože jistě najdete […]
  • Magický hlas rebelky (2014)7. srpna 2014 Magický hlas rebelky (2014) Marta Kubišová, hudební symbol let šedesátých (v Československu), několikanásobná zlatá slavice (z doby, kdy ta soutěž - jak pevně věřím - ještě měla nějakou vypovídací hodnotu) a […]
  • Simpsonovi ve filmu - Spider-vepř rulez!11. srpna 2007 Simpsonovi ve filmu - Spider-vepř rulez! Psát recenzi na filmové Simpsony je „tak trochu“ hašením požáru hrnkem vody. Můžete si jich přečíst desítky a pokaždé se dostaví stejný ortel. Pro potencionální zájemce je zřejmě […]
  • Spy Kids 25. března 2003 Spy Kids 2 Teprve nedávno jsem se z dlouhé chvíle odhodlal jít na tohle Rodriguezovo dílko určené prvotně pro dětské publikum a věřte, nelitoval jsem. Když jsem byl malý, chtěl jsem být, asi jako […]
  • 812231. května 2012 Konec srpna v hotelu Ozon (1966) Film, o kterém jsem se na těchto stránkách už zmiňoval. Do jisté míry se jedná o ojedinělý zjev v československé kinematografii, na nějž vzdáleně navazuje snad pouze Poslední přesun. […]
  • KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)18. června 2008 KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE) Pokud jste viděli filmy od tvůrce MR. BEANA, tak tento film Vás zaručeně pobaví ještě víc. Je to velmi známá komedie v řadách teenagerů, ale nejen mezi nimi. Komedie KLUB SRÁČŮ je pro […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *