Nezlomný - 55 %

NezlomNahles

Louis Zamperini se jako mla­dý a naděj­ný atlet dosta­ne na Olympijské hry do Berlína. Jeho výkon sice není na medai­li, ale svým str­hu­jí­cím závě­reč­ným fini­šem zaujme divá­ky, i samot­né­ho Hitlera. Jenže vál­ka změ­ní mla­dé­mu spor­tov­ci plá­ny. Že se umí por­vat nejen se sou­pe­ři na atle­tic­kém ová­lu, musí doká­zat pří­mo v situ­a­cích, kdy mu jde o život. Při služ­bě u váleč­né­ho letec­tva není o nebez­peč­né chví­le nou­ze. Nejhorší situ­a­ce však nasta­ne, když se leta­dlo zří­tí do moře a z jede­nác­ti­člen­né posád­ky se poda­ří pád leta­dla pře­žít Louisovi, pilo­tu Russelul Allenu „Philu“ Phillipsovi a Francisi „Macu“ McNamarovi. Podmínky k živo­tu na záchran­ném člu­nu vyža­du­jí sil­nou vůli a pře­de­vším pev­né ner­vy. Zásoby jíd­la a vody brzy zmi­zí a tro­seč­ní­ci se musí spo­leh­nout na štěs­tí a svou šikov­nost. Po 33 dnech umí­rá „Mac“. Louis a „Phil“ mají štěs­tí, pro­to­že je 47. den najde japon­ská loď. Z vyčer­pa­ných tro­seč­ní­ků se stá­va­jí zajat­ci, kte­ří se po prv­ních týd­nech na samot­kách se, musí roze­jít a kon­čí v tábo­rech pro váleč­né zajat­ce. Přátelství a pomoc z dob, kdy plu­li na záchran­ném člu­nu, je pryč. Každý musí spo­lé­hat sám na sebe. Louis se dostá­vá do zaja­tec­ké­ho tábo­ra, kde velí kru­tý Mutsuhiro „Bird“ Watanabe. Předchozí spor­tov­ní kari­é­ra sice při­ná­ší Louisovi nepří­jem­nou „pozor­nost“ veli­te­le tábo­ra, ale sou­čas­ně se uka­zu­je, že mu tvr­dý spor­tov­ní tré­nink pomohl for­mo­vat vlast­nos­ti, kte­ré mu pomá­ha­jí pře­žít s tro­chou štěs­tí  i pod­mín­kách zaja­tec­ké­ho tábo­ra.

Nezlom1Životní pří­běh Louise Zamperiniho je nato­lik neu­vě­ři­tel­ný, že se pří­mo nabí­zí k umě­lec­ké­mu ztvár­ně­né. Není tedy nic div­né­ho, že pří­běh zpra­co­va­la v kni­ze Unbroken spi­so­va­tel­ka Laura Hillenbrandová. V kni­ze zachy­ti­la Louisův život od dět­ství a začát­ků tré­no­vá­ní s bra­t­rem, přes prv­ní spor­tov­ní úspě­chy, váleč­né útra­py až do kon­ce vál­ky a pová­leč­ný život. Kniha vyšla v roce 2010 a zís­ka­la řadu oce­ně­ní a to nej­spíš vypro­vo­ko­va­lo k čin­nos­ti i fil­ma­ře. Scénáristé Joel Coen, Ethan Coen, William Nicolson a Richard LaGravenes pak napsa­li pro fil­mo­vé zpra­co­vá­ní scé­nář z váleč­né­ho obdo­bí, kdy se hrdi­na něko­li­krát ve vzpo­mín­kách vra­cí do minu­los­ti. Hraný pří­běh dopl­ňu­je něko­lik doku­men­tár­ních zábě­rů. Režie fil­mu se uja­la Angelina Jolie, kte­rá je sice zná­má jako hereč­ka, ale v posled­ních letech se jí zalí­bi­la režie a pro­duk­ce.  Oobě tyto pro­fe­se vyu­ži­la i ve fil­mu Nezlomný. Silný pří­běh s hrdi­nou, kte­rý v době natá­če­ní byl v Americe žijí­cí legen­dou, sli­bo­val divác­ký zájem.

Nezlom2Film zachy­cu­je vel­mi dra­ma­tic­ké chví­le, kte­ré doká­zal hlav­ní hrdi­na pře­žít díky své vůli a schop­nos­ti mobi­li­zo­vat dušev­ní i fyzic­ké schop­nos­ti. Fyzicky nároč­nou roli ztvár­ňu­je Jack O’Connell, ang­lic­ký herec, kte­rý si zahrál vně­ko­li­ka brit­ských seri­á­lech, ale vel­ká fil­mo­vá pří­le­ži­tost při­šla až nyní. Role vyža­do­va­la spor­tov­ní tělo a kon­di­ci. Doba trá­pe­ní po ztros­ko­tá­ní na člu­nu byla drs­ná. Spolu s Jackem se stís­ně­ný člun vychut­na­li také her­ci Fin Wittrock (Mac) a Domhnall Gleeson (Phil). Všichni tři si uži­li blíz­kos­ti kame­ry a chvil­ka­mi to vypa­da­lo, že sku­teč­ně hra­jí. Horší už to je v zaja­tec­kých tábo­rech. Kulisy i vyba­ve­ní je jako v zaja­tec­kém tábo­ře, ale kame­ra klou­že jen po povrchu. Nic nepo­mů­že, že zabí­rá v detai­lu nevy­po­či­ta­tel­nou tvář veli­te­le tábo­ra, kte­ré­ho si zahrál Ishihara Takamasa, zná­mý fanouškům jako Miyavi, 33-letý japon­ský hudeb­ník. Ten dodal své posta­vě napě­tí a urči­tou dáv­ku tajem­nos­ti. Ke ško­dě fil­mu však při­spě­lo sla­bé herec­ké nasa­ze­ní her­ců ve ved­lej­ších rolích a stej­ně tak vlaž­ný je i výkon kom­par­zu. Nejvíce sty­li­zo­va­né a nud­né jsou scé­ny v tábo­ře, kde zajat­ci nosí uhlí. Tady se sice mas­ké­ři hod­ně napra­co­va­li, ale celek půso­bí kaší­ro­va­ně a nevě­ro­hod­ně.

 

Nezlom3Tvůrci fil­mu se sna­ži­li udě­lat maxi­mum pro to, aby Louis Zamperini vyzněl jako sil­ný hrdi­na.  To se, mys­lím poda­ři­lo. Ale jako celek nevy­vo­lá­vá film tak sil­né emo­ce, jak by si to sku­teč­ný Louis Zamperini zaslou­žil. Podobný pří­běh z váleč­né­ho zaje­tí byl v roce 2014 pře­ve­den na fil­mo­vé plát­no ve fil­mu Koleje osu­du. I tady se pří­běh opí­rá o sku­teč­né udá­los­ti a reál­né oso­by. Jenže v tom­to pří­pa­dě je kla­den důraz na hlav­ní posta­vu, kte­rá se sna­ží vypo­řá­dat s vlast­ní­mi vzpo­mín­ka­mi. Scénáristé dali vět­ší pro­stor pro her­ce, měni­lo se pro­stře­dí a pří­běh měl vývoj až do závě­reč­né­ho smí­ře­ní.

Scénář fil­mu Nezlomný se sou­stře­dil spí­še na vyprá­vě­ní pří­bě­hu, řadil za sebou dra­ma­tic­ké situ­a­ce a hlav­ní hrdi­na vychá­zí stá­le jako jas­ný hrdi­na. Přesto je dob­ře, že film vzni­kl.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • nerzl8. března 2015 Nezlomný - PŘED PRODUKCÍ Cesta k vykoupení: Stručná historie Louieho cesty   „Dotáhl jsem to takhle daleko a odmítl se vzdát, protože, a bylo tomu tak po celý můj život, jsem vždycky dokončil […]
  • nerzl8. března 2015 Nezlomný - Přes Torrance a Berlín Po skončení natáčení v Naoetsu se společnost přemístila do Camdenu, města nedaleko Sydney, kde se natáčely scény z Louieho mládí. Interiéry domova Zamperiniových byly točeny ve Fox Studios […]
  • nerzl8. března 2015 Nezlomný - O PRODUKCI Louie se setká s „Jolly“: Zrodilo se přátelství   „Svět, který jsme objevili, vás nemiluje tak, jako vás miluje vaše rodina.“ Louie Zamperini   Film „V zemi […]
  • nerzl8. března 2015 Nezlomný - Rukopis Rogera Deakinse Rukopisem kameramana Rogera Deakinse je bez diskuse dotčeno každé filmové dílo velkých režisérů, se kterými spolupracoval. Jeho úspěch je nezpochybnitelný a není žádný filmový žánr, který […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • U moře (By the Sea) – Recenze – 40 %19. listopadu 2015 U moře (By the Sea) – Recenze – 40 % Třetí režijní počin herečky Angeliny Jolie (podruhé podle vlastního scénáře) se odehrává na Maltě v 60. letech, mluví se v něm anglicky i francouzsky a vzdává se v něm pocta kinematografii […]
  • Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film.4. listopadu 2018 Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film. Á, vidím, že mi nevěříte. Dobrá, řeknu to tedy ještě jednou: Trója NENÍ historický film. A do třetice:Trója NENÍ historický film. Už je to lepší? Historický film by se měl snažit o věrnou […]
  • Noe - 50 %30. března 2014 Noe - 50 % Starostlivý otec Noe (Russell Crowe) se o svou rodinu umí postarat, a když je potřeba, dokáže ji ubránit i před nebezpečím. Mouše by neublížil, ale zlé lidí dokáže udolat bez ohledu na […]
  • Zloba - Královna černé magie - na Blu-ray21. listopadu 2014 Zloba - Královna černé magie - na Blu-ray Každý asi zná Šípkovou Růženku. Její příběh je velice klasický. V letošním roce napadlo producenty od Disneye natočit i příběh o jejím úhlavním nepříteli, zlé královně Zlobě. Pro […]
  • Macbeth - 75 %2. listopadu 2015 Macbeth - 75 % Popasovat se s vlastní ctižádostí a touze po moci není snadné. Dramatik William Shakespeare napsal v roce 1606 na toto téma hru, která byla inspirována historickou postavou skotského krále […]