Legendy zločinu – rozdvojený Hardy jako gangsterské duo

Legend 2015

Tom Hardy se stá­vá stá­le popu­lár­něj­ším her­cem, což vyeska­lo­va­lo v jeho dvoj­ro­li v nej­no­věj­ším sním­ku Legendy zlo­či­nu.

    Ve fil­mu se roz­dvo­ju­je do dvoj­čat Kraynových, dvou gan­gs­te­rů, kte­ří v 50. a 60. letech minu­lé­ho sto­le­tí ovlá­da­li lon­dýn­ské pod­svě­tí. Na Reggiem toho tolik zají­ma­vé­ho neby­lo, zato Ronnald prav­dě­po­dob­ně trpěl para­no­id­ní schi­zofre­nií a pre­zen­to­val se jako bis­e­xu­ál, přes­to­že ve fil­mu je vykres­len jako homose­xu­ál. V jejich noč­ních klu­bech sedá­va­li pro­mi­nent­ní bohá­či i uměl­ci včet­ně Franka Sinatry ved­le padou­chů, zatím­co brat­ři pro­vá­dě­li lou­pe­že, úno­sy a zaklá­dá­ní požá­rů. Později se sta­li díky inkri­mi­no­va­ným foto­gra­fi­ím celebri­ta­mi a až jejich fatál­ní selhá­ní zna­me­na­lo dopad kla­dív­ka sym­bo­li­zu­jí­cí doži­vot­ní věze­ní.

    Jakkoli byl život těch­to dvou býva­lých boxe­rů zají­ma­vý, Helgelandovi se poten­ci­ál při pře­vo­du na plát­no kam­si vypa­řil. Film si udr­žu­je vyso­kou kva­li­tu prá­vě díky Hardymu, těž­ko si před­sta­vit něko­ho jiné­ho v této dvoj­ro­li. A když máte Hardyho ve sním­ku dva­krát, pro­pa­dák to roz­hod­ně nebu­de. Vždyť ve Velké Británii se stal nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem pro dospě­lé, trum­fl i Boylův Trainspotting.

maxresdefault1

    Jenže omáč­ka kolem Hardyho se nepo­ved­la. Další pro­ta­go­nis­té se sna­ží a nic kon­krét­ní­ho jim vytknout nejde, jen­že jejich výběr je žalost­ný a šedo­myš­ko­vé tvá­ře bez vět­ší špet­ky cha­rizma­tu se ved­le Hardyho do pamě­ti oprav­du nevry­jí. Pojmutí pří­bě­hu rezo­nu­je mezi sna­hou vykres­lit kom­pli­ko­va­ný vztah bra­trů, jejich milost­né živo­ty i gan­gs­ter­skou dráhu a tro­cha od vše­ho dělá ze sním­ku apa­tic­kou podí­va­nou. Což je napros­tým para­do­xem k nezří­ze­né­mu živo­tu Krayových, upřed­nost­nit jed­nu lin­ku moh­la to být řád­ná podí­va­ná. I soun­d­track, kte­rý má být oži­vu­jí­cí vzpru­hou (v tom­to námě­tu dvoj­ná­sob), je jen leh­ké vybrn­ká­vá­ní na kyta­ru a v melan­cho­lic­kém tem­pu hra­je k živel­né­mu pří­bě­hu spí­še anta­go­nic­kou roli.

Ticho před bouří

    Film plně pat­ří Hardymu, kte­rý zce­la zasti­ňu­je všech­ny a všech­no ostat­ní. Volba dopadla na úrod­nou půdu i z toho důvo­du, že si už stři­hl roli šíle­né­ho zlo­čin­ce Bronsona ve stej­no­jmen­ném sním­ku. Ten se s Krayovými ve věze­ní oprav­du potkal a Hardy si tak krás­ně dopl­ňu­je troj­ku zná­mých brit­ských padou­chů. I v Bronsonovi str­há­vá veš­ke­rou pozor­nost na sebe, ale obě díla jsou v krás­ném pro­ti­kla­du. Zatímco roli šíle­né­ho Bronsona si plně uží­vá a s náva­ly vzte­ku po sobě maže výka­ly a běhá nahý drtí­ce vše, co mu sto­jí v ces­tě, v Legendách zlo­či­nu se mír­ní. Pochopitelně vyra­zí pár poříz­kům zuby a napor­cu­je nejed­no­ho zrád­ce, ale je vidět, že si spí­še uží­vá ztvár­ně­ní růz­no­ro­dých povah dvoj­čat. A kdo zná Hardyho tak ví, že čas­to je jeho zdr­cu­jí­cí pohled před výbu­chem agre­se mno­ho­krát hrůz­něj­ší, než úde­ry samot­né. I když pocí­tit bychom to asi nikdo nechtě­li.

    I přes všech­ny zápo­ry a výtky dělá Tom Hardy Legendám zlo­či­nu i sobě parád­ní vizit­ku a sám sebe tím­to výko­nem posou­vá dál po zář­né drá­ze jed­no­ho z nej­u­zná­va­něj­ších her­ců sou­čas­nos­ti. Toto dílo si tedy roz­hod­ně může při­psat mezi své vyda­ře­né kous­ky a jako komor­ní jed­no­hub­ka, na kte­rou si nesmí­te vyvi­nout vel­ká oče­ká­vá­ní, fun­gu­je přes­ně tak, jak má. Oddechovka, kte­rá roze­smě­je i vydě­sí, roze­smut­ní a uchlá­cho­lí.

70 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Black Mass: Špinavá hra – umrlec Johnny Depp17. prosince 2018 Black Mass: Špinavá hra – umrlec Johnny Depp Boston, 70. léta minulého století. Gangster Whitey Bulger ovládá bostonské podsvětí. Ještě nedávno byl šedomyškový padouch, kterého nikdo neznal. Jak se dostal na vrchol?    Gansgterkami […]
  • Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon8. ledna 2016 Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon Kdo natočí v současnosti film, při kterém štáb mrzne v teplotách -40 °C, neobsadí jedinou významnější ženskou roli, prosadí chronologické natáčení navyšující rozpočet o miliony dolarů a […]
  • Sicario: Nájemný vrah - deprese se stoprocentní zárukou22. února 2019 Sicario: Nájemný vrah - deprese se stoprocentní zárukou Za hranice vlastní země, za meze vlastních ideálů, na pokraji smrti a morálky. Depresivní těžkopádný film, který skopne diváka do nejhlubší deprese.      Americko-mexická hranice, kde […]
  • Lovec: Zimní válka | The Huntsman Winter's War [35%]26. dubna 2016 Lovec: Zimní válka | The Huntsman Winter's War [35%] Abych byl upřímný, před čtyřmi lety, kdy do kin dorazila Sněhurka a lovec, jsem byl poměrně nadšený. V záplavě remakeů a různých modernizací klasických látek tahle vypadala příliš absurdně […]
  • 28 dní poté30. července 2003 28 dní poté Danny Boyle je zpátky! Zároveň s tímto tvrzením se však nabízí otázka, zdali zrovna já mám oprávnění tohle tvrdit. Adaptace Pláže Alexe Garlanda, přestože byla kritiky převážně rozcupována […]
  • Philomena - 75%9. března 2014 Philomena - 75% S filmy podle skutečné události nebo s těmi, které byly realitou ovlivněny se nám při letošních nominacích na Oscary, roztrhl pytel. Nicméně Velká Filmová Noc už je za námi a můžeme ze […]
  • n200804191006 Matka25. dubna 2008 Ti druzí (The Others) Režisér španělského původu Alejandro Amenábar se do širšího povědomí diváků zapsal filmem Abre los ojos, 1997 (Otevři oči). Film se zalíbil Tomu Cruisovi, jenž neváhal a koupil práva na […]
  • Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence9. února 2016 Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence .    „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném […]
  • Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club - 80%5. února 2014 Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club - 80% Aneb jak extrémně homofóbií rodeo jezdec přechytračil smrt. Pěkná pohádka s hezky se vyjímajícím titulem, který by mohl vypadat jako nostalgicky uplakaná podívaná na to, jak jeden nechutně […]
  • Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor) – Recenze – 80%30. dubna 2019 Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor) – Recenze – 80% Německý režisér a scenárista Florian Henckel von Donnersmarck získal v roce 2007 za svůj celovečerní debut s názvem Životy těch druhých Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film. O tři […]