Krampus: Táhni k čertu - 50 %

Kramp02

Nezlob, nebo tě odne­se Čert! V před­škol­ním věku může tako­vé upo­zor­ně­ní v době před Mikulášem vyvo­lat pád­né oba­vy. Jenže tako­vý Krampus, ten si může dojít i pro nezve­de­né ško­lá­ky nebo jejich rodi­če. Kdo si nece­ní poho­dy, je pro­tiv­ný nebo kdo otra­vu­je své oko­lí, ten se může stát pro Krampuse a jeho dru­ži­nu stra­ši­del dobrou kořis­tí. Nic pro­ti němu nepla­tí, nic ho neza­sta­ví a niče­ho se nebo­jí. Je to pří­še­ra, se kte­rou je mož­né zažít pěk­ně hor­ké horo­ro­vé chví­le. A to se prá­vě sta­lo dva­nác­ti­le­té­mu Maxovi. Tenhle kluk si tro­chu neví rady s tím, jak se mu rea­li­ta ple­te do před­stav a přá­ní. Nejhorší je, že ho plno pří­buz­ných štve tak, že by nej­ra­dě­ji vánoč­ní svát­ky zru­šil. A prá­vě tako­vé přá­ní vybur­cu­je tajem­né bytos­ti v čele s Krampusem a začne peklo.

Kramp01Jméno Krampus není u nás moc zná­mé, ale po zhléd­nu­tí fil­mu stej­né­ho jmé­na si ho kaž­dý snad­no před­sta­ví. Kam se na něj hra­be dob­rác­ký čes­ký Čert, ten roz­to­mi­lý roha­tec s umou­ně­ný­mi tvá­ře­mi a mas­kou, pod kte­rou se ukrý­vá člo­věk. V čes­kých pohád­kách nad čer­ty člo­věk vítě­zí a pro dospě­lé je to pohád­ko­vá bytost k zasmá­ní. Jenže s Krampusem je to jiné kafe. Tahle roha­tá antro­po­morf­ní figu­ra pat­ří k rakous­ké­mu a jiho­ně­mec­ké­mu folk­ló­ru. Objevuje se 5. pro­sin­ce, obvykle v dopro­vo­du sv. Mikuláše. Krampus má za úkol, stej­ně jako čes­ký Čert, potrestat zlo­bi­vé děti. Masky Krampusů jsou doko­na­lé a hro­zi­vé tak, že vzbu­zu­jí zvě­da­vost i odpor nejen u dětí, ale i u dospě­lých. V Rakousku pořá­da­jí někte­rá měs­ta prů­vo­dy Krampusů a nej­ví­ce se těch­to stra­ši­del­ných bytos­tí schá­zí tra­dič­ně ve Schladmingu. Letos si mohou divá­ci zajít na Krampuse do kina. Čeká je 98 minut ost­ré­ho vánoč­ní­ho koktej­lu s horo­ro­vým pře­vle­kem. Poklidnou před­vá­noč­ní poho­du sice nala­dí pís­nič­ky a vánoč­ní deko­ra­ce, ale náh­lá změ­na poča­sí dává tušit, že se bude konat něja­ká „čer­to­vi­na“.  A tak se také sta­ne. Max má hod­ně důvo­dů, proč být otrá­ve­ný, ale Krampus mu dá jas­ně naje­vo, co je pod­stat­né a čeho si má vážit. Takové malé pona­u­če­ní pro život se vždyc­ky hodí.

Kramp03Režisérem fil­mu je Michael Dougherty, kte­rý se podí­lel také na scé­ná­ři a jeho nala­dě­ní na tajem­nou a dra­ma­tic­kou notu najde­me i v jeho před­cho­zích scé­ná­řích (Helloweenská noc, X-man 2, Temná legen­da 3) i ve fil­mu Helloweenská noc. Je to milov­ník horo­rů a fan­ta­sy, kdy si může vymýš­let a vyvo­lá­vat v divá­cích strach. I ve fil­mu Krampus veli­ce cit­li­vě pra­cu­je s vytvá­ře­ním urči­té atmo­sfé­ry, tajem­né­ho napě­tí a výraz­ně dra­ma­tic­ké scé­ny. Příběh je vyprá­věn jed­no­du­še, situ­a­ce na sebe logic­ky nava­zu­jí a všech­no smě­řu­je k závě­ru, kte­rý při­ná­ší řeše­ní i urči­té tajem­ství. Nevím, jak se dět­ským her­cům hrá­lo, ale kaž­do­pád­ně si pořád­ně zakři­če­li. Pro dospě­lé her­ce při­ne­sl film pří­le­ži­tost lehce pře­hrá­vat. I když cel­ko­vě pře­va­žu­je ve fil­mu leh­ké napě­tí, jsou tu i scé­ny ladě­né výraz­ně kome­di­ál­ně a lze tak film zařa­dit mezi kome­di­ál­ní horo­ry.

Autorem kos­tý­mů je Bob Buck, kte­rý se jako výtvar­ník podí­lel na fil­mech o Hobitovi. Krampus má vše, jak má být. Chlupatou hla­vu zdo­bí vel­ké rohy, dupá­ní zajis­tí kopy­to a z hnus­né tla­my se krou­tí jazyk jako had. Ve fil­mu jsem oce­ni­la, jak se postup­ně kon­kre­ti­zu­je jeho vizu­ál­ní podo­ba. Jako pomoc­ní­ci vystu­pu­jí stra­ši­dla v růz­né for­mě jako per­ní­ko­vé posta­vič­ky, vede­né lout­ky nebo hra­né posta­vy.

Kramp02Film Krampus: Táhni k čer­tu má dob­ře nača­so­va­nou pre­mi­é­ru v čes­kých kinech na 10.12.2015. Napínavý pří­běh s vánoč­ní atmo­sfé­rou však není určen malým dětem, pro­to­že Krampus má blí­že k pohád­ko­vým netvo­rům než k čes­ké­mu poje­tí Čertů. Každopádně se auto­ro­vi poda­ři­lo vyu­žít tra­dič­ní tajem­nou posta­vu a naser­ví­ro­val ji v aktu­ál­ní před­vá­noč­ní atmo­sfé­ře jed­né rodi­ny s dět­mi.

Nedoporučuji film pro děti před­škol­ní­ho věku a cit­li­věj­ším ško­lá­kům do 10 let. Je to v pod­sta­tě pohád­ko­vý pří­běh, ale napí­na­vé scé­ny i tri­ko­vé efek­ty oce­ní divák, kte­rý se na horo­ro­vý pří­běh bude dívat s nad­hle­dem.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 %4. ledna 2013 Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 % Sparky je obětavý pejsek, který by pro svého lidského páníčka Viktora udělal cokoliv. Nejen že poslouchá a obětavě se snaží aportovat hozené předměty, ale dokáže po své smrti opět […]
  • Škatuláci - 50 %16. října 2014 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […]
  • Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%4. dubna 2015 Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30% Především asi nemá smysl, abyste chodili na film Rezistence, pokud jste neviděli loňskou Divergenci. Rezistence na ni totiž plynule navazuje (jde o adaptaci druhého dílu knižní trilogie), […]
  • Hitchcock - 40%20. ledna 2013 Hitchcock - 40% Film debutanta  Sachy Gervase Hitchcock je není až tak dobrý. Spíše by se, kdyby to bylo v Česku, dalo nazvat, že to je jenom televizní inscenace. Nejen, že se pouze o prostory […]
  • Rezistence - druhý díl volné trilogie12. května 2019 Rezistence - druhý díl volné trilogie Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se […]
  • Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana17. ledna 2019 Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana M. Night Shyamalan je jedním z těch mužů, kteří vystřílejí všechny nejlepší nápady hned v počátku svojí kariéry. V roce 1999 to byl jeden z nejnadějnějších režisérů, v současnosti jsou […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Copacabana30. května 2003 Copacabana Když člověk zestárne, pořád se může cítit mladý.Dokazuje to tento vydařený brazilský snímek. Záleží to samozřejmě na každém člověku, jaký prožil a jaký právě žije život. V tomhle případě […]