Indiana Jones na Blu-ray

Indiana Jones na Blu-ray
Ohodnoťte člá­nek

Všechny čty­ři díly jsou na moder­ním nosi­či digi­tál­ně vyčiš­tě­ny a při­ná­ší doko­na­lý obraz všech sním­ků. Na někte­rých jsou sice vidět zuby času, ale je to pou­ze v mini­mech pří­pa­dů. Originální zvuk je per­fekt­ní a je sly­šet kaž­dé švih­nu­tí biče.

Bohužel pro čes­ký dabing není zvo­le­na nej­lep­ší vari­an­ta. V čes­kém dabin­gu oče­ká­vej­te ver­zi VHS. To zna­me­ná, že v prv­ních třech dílech se hlav­ní hlas hlav­ní posta­vy mění. První díl: Ladislav Frej, dru­hý: Ladislav Županič a tře­tí: Jiří Štěpnička. Zvuk je půvo­dem ana­lo­go­vý, a tak je z něho sly­šet kla­sic­ký šum tech­no­lo­gie.

Pro čtvr­tý díl je naštěs­tí pou­ze jedi­ná čes­ká ver­ze, a tak je nej­lep­ší. Pro prv­ní díl bohu­žel při vzni­ku dabin­gu je pře­klad veli­ce nepřes­ný a poplat­ný době vzni­ku. A tak jsou někte­ré věci z ori­gi­ná­lu vyne­chá­ny a veli­ce pozmě­ně­ny, je tedy veli­ce fanouš­ky kri­ti­zo­ván. Je ško­da, že se nepo­da­ři­lo na blu-ray sehnat dabing, kte­rý vzni­kl pro tele­vi­zi, kdy všech­ny prv­ní dily dabu­je Jiří Štěpnička a ve všech třech dílech je pone­cha­ná všech­na ter­mi­no­lo­giě ame­ric­ké ver­ze a žád­né infor­ma­ce nejsou skry­ty.

Bonusový pátý disk ke kaž­dé­mu fil­mu při­ná­ší doko­na­lé infor­ma­ce o vzni­ku kaž­dé­ho fil­mu. Jak se točil, ces­to­vá­ní, tri­ky a dal­ší infor­ma­ce, kte­ré sta­čí k dopl­ně­ní infor­ma­cí o tom, jak celá tetra­lo­gie vzni­ka­la. Většina bonu­sů je pře­vza­ta z nosi­čů DVD, kte­ré vyšli před něko­li­ka lety, ale něko­lik bonu­sů je i v HD roz­li­še­ní, pro­to­že se nato­či­li prá­vě k nové­mu vydá­ní.

Přes něko­lik zápo­rů, jako je hlav­ně dabing, dopo­ru­ču­ji kou­pit si celý kom­plet, člo­věk se dozví mno­ho infor­ma­cí v bonusech, a pokud si nepus­tí čes­ké zně­ní, tak si i pochut­ná na zvu­ku původ­ní­ho ori­gi­ná­lu.

Recenzi jsem sepsal pro StudentPoint.cz

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy17. června 2003 Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy V roce 1981 Steven Spielberg a George Lucas spolu natočili film o jednom archelogovi, který zachrání zem před Nacisty a ten film se jmenoval Indiána Jones a dobyvatelé ztracené archy a […]
  • Dobyvatelé ztracené archy (Indiana Jones) - Jak to vlastně začalo10. července 2018 Dobyvatelé ztracené archy (Indiana Jones) - Jak to vlastně začalo Když George Lucas natočil v roce 1977 Hvězdné Války, tak se rozhodl i jeho kamarád Steven Spielberg, že natočí akční dobrodružný film pro celou rodinu. Tím byl v roce 1981 Indiana Jones a […]
  • Indiana Jones a Chrám zkázy (ten nejtemnější díl)11. července 2018 Indiana Jones a Chrám zkázy (ten nejtemnější díl) V roce 1984 se natočilo pokračování. Scénář na rozdíl od první dílu, kdy příběh sepsal Lawrence Kasdan, napsal George Lucas. Je to vidět v názvu klubu, kde se odehrává úvod celého snímku, […]
  • Indiana Jones a Poslední křížová výprava (ten nejúspěšnější)11. července 2018 Indiana Jones a Poslední křížová výprava (ten nejúspěšnější) V době, kdy v Československu vrcholil rok 1989, tak v Americe natočil Steven Spielberg třetí díl Indiana Jonese. Je situován dva roky po prvním dílu. Znovu Indiana Jones pokračuje v boji […]
  • Indiana Jones 5 je ohlášen na rok 201916. března 2016 Indiana Jones 5 je ohlášen na rok 2019 Už od loňského roku se v moři internetu objevovali zvěsti o novém dobrodruštví slavného archeologa Indiana Jonese. Nyní jsou zvěsti oficiálně potvrzeny, nový Indiana Jones nás čeká v roce […]
  • Indiana Jones a království křišťálové lebky27. května 2008 Indiana Jones a království křišťálové lebky Jako každým rokem, tak i tento rok je okurková sezona pro novináře, že se nic neděje, ligový fotbal není, extraligový hokej není, jenom ty filmové prázdninové trháky jsou vždy slavné. Před […]
  • Blade Runner 2049 - 95 %4. října 2017 Blade Runner 2049 - 95 % Asi jsem fanda sci-fi, že se mi možná nepříjemná budoucnost líbí. Blade Runner ze začátku 80. let považuji za dost dobrý film, který nám ukazuje možnou budoucnost. Nedám na něj dopustit. […]
  • Indiana Jones a Království křišťálové lebky (ten s nejvíce CGI)29. července 2018 Indiana Jones a Království křišťálové lebky (ten s nejvíce CGI) Po dlouhých devatenácti letech se znovu vrátil Indiana Jones. Tentokrát do 50. let a protivníci mu nejsou Nacisté, ale Sověti. Hlavní rekvizita filmu není historický artefakt, který je […]
  • Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %)4. září 2016 Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %) Tak režisérovi je skoro 70. Po delší době natočil pohádku pro děti. Roald Dahl napsal mnoho dětských knížek a jednu z nich si  Steven Spielberg vybral. Tou se stal Obr Dobr, který sice má […]
  • Ready Player One: Hra Začíná (Ready Player One) - Recenze - 85%30. března 2018 Ready Player One: Hra Začíná (Ready Player One) - Recenze - 85% Píše se rok 2045 a obrovské množství lidí tráví svůj volný (ba i pracovní) čas ve virtuální realitě. Konkrétně ve světě OASIS, který vytvořil geniální, leč uzavřený "nerd" James Halliday […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *