Fantastická čtyřka počtvrté

Fantastická čtyř­ka počtvr­té
Ohodnoťte člá­nek

Po více než půl sto­le­tí od vydá­ní komik­so­vé před­lo­hy při­chá­zí Fantastická čtyř­ka ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní počtvr­té a kdy­bychom znám­ko­va­li, tak to má rejža Josh Trank za čty­ři.

   „Před rokem jsem měl fan­tas­tic­kou ver­zi. A zís­ka­la by nad­še­né ohla­sy. Vy ji zřej­mě nikdy neu­vi­dí­te. To je bohu­žel rea­li­ta.“ Toto napsal 8. srp­na, den před ame­ric­kou pre­mi­é­rou, Trank na svůj Twitter. Bylo by zají­ma­vé mít ve stu­diu 20th Century Fox kame­ru a sle­do­vat reak­ce pro­du­cen­tů, ale stá­le by zůsta­la nezod­po­vě­ze­na otáz­ka: Proč si reži­sér sje­de film ješ­tě před uve­de­ním na plát­na kin? Otevírací víkend s obra­tem 30 mili­o­nů dola­rů je hlu­bo­ce pod oče­ká­vá­ním a zdvoj­ná­so­bit roz­po­čet 120 mili­o­nů nebu­de vůbec leh­ké.

fantastic-four-2015-images-dimension

  Po seque­lu Avengers a odde­cho­vém Ant-Manovi je Fantastická čtyř­ka již tře­tí letoš­ní mar­ve­lov­kou. S klid­ným svě­do­mím nut­no podotknout, že zpra­co­vá­ní nej­star­ší­ho mar­ve­lov­ské­ho komik­su je ve srov­ná­ní se dvě­ma před­chá­ze­jí­cí­mi bloc­kbus­te­ry ubo­hým chcí­páč­kem. A pro­ta­go­nis­té tomu roz­hod­ně nepři­dá­va­jí. Hlavní roli nata­ho­va­če Reeda mohl mít Jon Snow z Game of Thrones, mís­to toho si ji střih­lo herec­ké pole­no Miles Teller aka bube­ník z loň­ské­ho pře­kva­pe­ní Whiplash. Kate Mara se atrak­tiv­ní Sue Storm zhos­ti­la na výbor­nou, ale za Jessicu Albu z původ­ní­ho fil­mu je jen sla­bou náplas­tí, a když se snad jedi­ný schop­ný herec Jamie Bell pro­mě­ní v cgi-kamenné mon­strum, pozo­ru­je­me samé herec­ké anti-talenty. Na to jsme naštěs­tí z vět­ši­ny akč­ních bloc­kbus­te­rů zvyklí, jen­že to není ani začá­tek výčtu nega­tiv.

  Největším kame­nem úra­zu není skal­na­tý obr Thing, ale roz­jezd. Když se akč­ní film roz­bí­há dvě tře­ti­ny sto­pá­že, někde je chy­ba. Vyplnit nám scé­náris­té děj před gene­tic­kou pro­mě­nou čtyř­ky smys­lu­pl­nou podí­va­nou, dalo by se zívá­ní odpus­tit, jen­že to se bohu­žel neko­ná. Z cel­ko­vé hodin­ky a půl divák prv­ních 80 minut napůl usí­ná, závě­reč­ný sou­boj se odbu­de za pár oka­mži­ků a s ubo­hým zakon­če­ním se tvůr­ci lou­čí s výhle­dem na pokra­čo­vá­ní. Zda se seque­lu oprav­du za dva roky dočká­me by byl zají­ma­vý tip na sáz­ku, ale z kasov­ní­ho hle­dis­ka se do toho Foxákům prav­dě­po­dob­ně chtít nebu­de.

mara

  Pokud bychom srov­na­li původ­ní, zpac­ka­ný film z roku 2005 a rema­ke po dese­ti letech, jedi­né zlep­še­ní bychom našli ve vizu­á­lu. Speciální efek­ty jsou za tu deká­du zce­la jin­de, což se bohu­žel nedá říct o lid­ské strán­ce mezi tvůr­ci. Planeta Zero s vyda­ře­ným zápo­rá­kem Doomem je pro­to jedi­ná kou­ka­tel­ná část celé­ho sním­ku a zamhou­řit, spí­še plně zavřít jed­no oko, pro mno­ho divá­ků by se Fantastická čtyř­ka moh­la stát neu­ráž­li­vou jed­no­hub­kou po vzo­ru vtip­né­ho Ant-Mana. Pro sci-fi fan­dy budou ovšem tito pseudo-avengeři jen hoř­kým zkla­má­ním a Marvel si vyslou­žil vel­ký čer­ný vykřič­ník. Nesplnit ani mini­mál­ní, tole­rant­ní oče­ká­va­ní se v tako­vé­to míře čas­to nepo­ve­de.

  Co se s fil­mem za rok sta­lo, a proč neod­po­ví­dá Trankovým před­sta­vám, neví­me, ale na něko­ho se to hodit musí. Zatímco si budou tvůr­ci mezi sebou pře­ha­zo­vat meta­fo­ric­ký kámen viny, snad nám násle­du­jí­cí mar­ve­lov­ky Deadpool či oče­ká­va­ný Batman vs. Superman stu­dio před­ho­dí v tako­vé podo­bě, abychom po odcho­du z kina nemě­li jako Thing sto chu­tí roz­bít nej­bliž­ší zeď.

30 %

Tomáš Hegedüš

Související příspěvky:

  • Fantastická čtyřka5. dubna 2016 Fantastická čtyřka Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych zrecenzoval jeden z loňských neúspěšných filmů. Fantastická čtyřka je k tomu určená. Komiks, který má svojí slavnou historii, je konkurentem […]
  • S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení12. prosince 2003 S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení Člověk by řekl, že film, ve kterém se interpretují hlášky typu "kotouly se dělají ve snímcích Johna Woo, ne ve skutečnosti" a v němž jsou veškeré postupy řádně promyšleny a skrz naskrz […]
  • Divergence - 75%13. dubna 2016 Divergence - 75% Film byl natočen režisérem Neilem  Burgerem podle knižní předlohy Veronici Rothové. U autorky knih se jedná o trilogii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla taktéž natočena […]
  • Úsvit planety opic | Dawn of the Planet of the Apes [80%]28. července 2014 Úsvit planety opic | Dawn of the Planet of the Apes [80%] Z prequelu Planety opic se před třemi lety stal docela nečekaně jeden z nejvydařenějších blockbusterů toho léta. Je tak docela logické, že se od pokračování očekávalo přeci jen už trochu […]
  • Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 2013 Dlouho očekávaný film režiséra Larse von Triera (Idioti, Melancholia, apod.) zaobírající se ženskou sexualitou je poměrně chytře rozdělen na dvě části, díkybohu to ale není po vzoru […]
  • KING KONG25. ledna 2006 KING KONG Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […]
  • Rezistence (2015) - 80%14. dubna 2016 Rezistence (2015) - 80% Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se […]
  • Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%4. dubna 2015 Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30% Především asi nemá smysl, abyste chodili na film Rezistence, pokud jste neviděli loňskou Divergenci. Rezistence na ni totiž plynule navazuje (jde o adaptaci druhého dílu knižní trilogie), […]
  • Black Panther - 90 %14. února 2018 Black Panther - 90 % Před kolika lety začal Marvel produkovat filmy? Ani nepamatuji, je to prostě dost dobrá porodnice dobrých filmů. Předzvěstí  3. a 4. dílu Avengers je Black Panther. Kdysi dávno narazil do […]
  • Marťan (The Martian) – Recenze – 80%1. října 2015 Marťan (The Martian) – Recenze – 80% Po Marsu se prochází první lidská posádka astronautů a sbírá data a vzorky. Jejich misi však naruší písečná bouře, která je donutí planetu po pár dnech předčasně opustit. Navíc musejí […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *