Bláznivá dovolená (Vacation) – Recenze – 10%

Bl%C3%A1zniv%C3%A1 dovolen%C3%A1 recenze

Bláznivá dovo­le­ná je pokra­čo­vá­ním stej­no­jmen­né kome­die z roku 1983, v níž se teh­dy Chevy Chase v roli své­ráz­né hla­vy rodi­ny Griswoldových roz­ho­dl vzít svou man­žel­ku a dvě děti na road trip přes polo­vi­nu USA do zábav­ní­ho par­ku Walley World. Z poho­do­vé­ho výle­tu se však sta­la pro­cház­ka očist­cem, během níž muse­la rodin­ka namís­to stme­lo­vá­ní a odpo­čin­ku pře­ko­ná­vat řadu pře­ká­žek a řešit vše­mož­né štra­páce. Film to nebyl bůhví­jak skvě­lý (někte­ré jeho poz­děj­ší seque­ly byly lep­ší), ale dalo se na něj kou­kat.

Toto pokra­čo­vá­ní se ode­hrá­vá 32 let po udá­los­tech z jed­nič­ky a liší se hlav­ně v tom, že se na něj kou­kat nedá, a to ješ­tě v tom lep­ším pří­pa­dě. V hor­ším pří­pa­dě je dost prac­né ho pře­žít a mís­ty je jeho sle­do­vá­ní dokon­ce vylo­že­ně bolest­né a agre­siv­ně nepří­jem­né.
Bláznivá dovolená (Vacation) – Recenze
Zdroj fotek: warnerbros.cz
Stojí za ním dvo­ji­ce debu­tu­jí­cích reži­sé­rů, leč záro­veň zku­še­ných sce­náris­tů (oba díly Šéfů na zabi­tí, Zataženo, občas tra­ka­ře 2). Těžko říct, jak film vzni­kal, nicmé­ně jeho režie i pří­běh (potaž­mo scé­nář) jsou pří­mo z pekel. Zápletka je v pod­sta­tě iden­tic­ká jako v jed­nič­ce, při­čemž hlav­ním hrdi­nou je ten­to­krát již dospě­lý Rusty Griswold (v jed­nič­ce malý kluk), jenž už má svou vlast­ní rodi­nu, kte­rou se roz­hod­ne po vzo­ru své­ho otce vzít na ten samý auto­mo­bi­lo­vý výlet do toho samé­ho zábav­ní­ho par­ku. Natočené je to nud­ně a líně, děj je nená­pa­di­tý a odby­tý, vti­py jsou nepo­da­ře­né a trap­né a jedi­né, co je na celém tom prů­se­ru ale­spoň tro­chu zábav­né, je korej­ská GPS navi­ga­ce (kte­rá je rasis­tic­ká).
Zatímco původ­ní Bláznivá dovo­le­ná byla oprav­du de fac­to rodin­ná a neškod­ná, tak ten­to sní­mek je mlá­de­ži nepří­stup­ný. Jeho tvůr­ci v něm totiž pořád­ně při­tla­či­li na pilu, co se týče všech mož­ných vul­ga­rit, sexu­ál­ních nará­žek a nechut­nos­tí, jež jsou v mno­ha pří­pa­dech znač­ně samo­ú­čel­né, pře­hna­né, za hra­ni­cí jaké­ho­ko­li vku­su (a to vydr­žím hod­ně) a hlav­ně jsou takřka anti-vtipné. Celkem sympto­ma­tic­ké jsou pro Bláznivou dovo­le­nou úvod­ní titul­ky, v nichž jsou divá­kům naser­ví­ro­vá­na v plné krá­se např. sou­lo­ží­cí pra­sa­ta nebo zvra­ce­ní na hor­ské drá­ze ješ­tě před­tím, než začne samot­ný film.
Děj, orá­mo­va­ný kla­sic­kou road-movie, je pak sle­pen­cem růz­ných více či méně absurd­ních epi­zo­dek, kte­ré se hrdi­nům fil­mu při­ho­dí. Ty se vět­ši­nou neod­ví­je­jí od nepříz­ně osu­du nebo nešťast­ných náhod, nýbrž od toho, že se někte­rá z postav zacho­vá jako totál­ní imbe­cil, načež skon­čí oba­le­ná od hla­vy až k patě výkaly/zvratky/kravími vnitř­nost­mi. Vtipné to není. Kromě toho:
 • Hlavní hrdi­na (Ed Helms) je nej­vět­ší idi­ot pod slun­cem. Důvody, proč tomu tak je, vyjme­no­vá­vat nebu­du. Jsou jich stov­ky.
 • Jeho star­ší syn je cit­li­vý tee­nager s rov­nát­ky, co s děv­ča­ty komu­ni­ku­je tím způ­so­bem, že jim nej­pr­ve nabíd­ne rim job a vzá­pě­tí na to se nezmů­že ani na obje­tí na roz­lou­če­nou.
 • Jeho mlad­ší syn toho star­ší­ho dost ošk­li­vě šika­nu­je, ale rodi­če ho málo­kdy okřik­nou (spíš ho v tom pod­po­ru­jí). Náhodně vykři­ku­je spros­tá slo­va a cho­vá se jako lid­ská zrů­da.
 • Jeho žena (Christina Applegate) ve fil­mu nekon­t­ro­lo­va­tel­ně zvra­cí a maže si hov­na po obli­če­ji a poku­ku­je po Chrisu Hemsworthovi, jenž je ve fil­mu jen pro­to, aby se vyta­ho­val dél­kou své­ho peni­su (kte­rý navíc není jeho).
Bláznivá dovolená (Vacation) – Recenze
Žádná z postav (ani z ved­lej­ších) není ani na chví­li v jakém­ko­li ohle­du sym­pa­tic­ká (kro­mě dvou epi­zod­ních sexy sle­čen, z nichž jed­na je ovšem pod záko­nem a dru­hou sme­te po dese­ti vte­ři­nách kami­on). Je dost těž­ké fan­dit hrdi­nům a věřit jejich emo­ci­o­nál­ním dile­ma­tům, když tyto pří­mo nava­zu­jí na scé­ny, v nichž se dotyč­ní cho­va­li jako nesvé­práv­ní mago­ři. To, jak si auto­ři fil­mu před­sta­vu­jí roman­ti­ku, zábav­ní par­ky nebo otcovsko-synovské vzta­hy je zce­la mimo jakou­ko­li rea­li­tu (byť kome­di­ál­ně sty­li­zo­va­nou) a je to spíš k plá­či než k smí­chu.
Nefungují dokon­ce ani slov­ní gagy – chy­bí jim poin­ty, her­ci je nedo­ká­ží pat­řič­ně pro­dat, a pro­to­že nema­jí pořád­ně co hrát, tak se jen bez­rad­ně potá­cí v nedo­ta­že­ném, nesmy­sl­ně vysta­vě­ném a hloupém scé­ná­ři, pří­pad­ně v žalost­né kome­di­ál­ní impro­vi­za­ci. Fuj.
Blog auto­ra: http://www.filmspot.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Ant-Man - Obsah / O filmu14. července 2015 Ant-Man - Obsah / O filmu OBSAH  Filmový svět společnosti Marvel se opět rozrůstá a snímkem Ant-Man nám poprvé na filmových plátnech představuje zakládajícího člena týmu Avengers, mravenčího muže […]
 • Ant-Man - 90 %14. července 2015 Ant-Man - 90 % Po dlouhých odkladech. Po skoro desíti letech, 8, začíná fáze 3 filmech Marvelu. Druhý největší filmový pokus, po Strážcích Galaxie, je Ant-Man. Patří do vesmíru Avengers. Je kolegou […]
 • Ant-Man - O tvůrcích14. července 2015 Ant-Man - O tvůrcích PAUL RUDD (Scott Lang / Ant-Man, scénář) se před nedávnem objevil po boku Willa Ferrella, Steve Carella a Davida Koechnera ve filmu Adama McKaye Zprávař 2: Legenda pokračuje […]
 • Ant-Man - screeny z traileru13. dubna 2015 Ant-Man - screeny z traileru
 • Rezistence - druhý díl volné trilogie12. května 2019 Rezistence - druhý díl volné trilogie Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se […]
 • Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%4. dubna 2015 Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30% Především asi nemá smysl, abyste chodili na film Rezistence, pokud jste neviděli loňskou Divergenci. Rezistence na ni totiž plynule navazuje (jde o adaptaci druhého dílu knižní trilogie), […]
 • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […]
 • Pátá vlna - 45 %11. dubna 2016 Pátá vlna - 45 % Když se šestnáctiletá Cassie Sullivan snaží získat potraviny na opuštěné benzínové pumpě, tuší, že jí nepozornost může stát život. Ztratila už oba rodiče a snaží se najít svého bratra […]
 • The Amazing Spider-Man - 55%29. června 2012 The Amazing Spider-Man - 55% Nový film s mladým hrdinou se schopnostmi pavouka opět přitahuje do kin diváky. Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému […]
 • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]