Birdman – óda na filmovou radost

Birdman2

Tu a tam, jen vel­mi výji­meč­ně, se obje­ví film, kte­rý v nej­lep­ším slo­va smys­lu šoku­je svým nová­tor­stvím, pří­bě­hem, ztvár­ně­ním i herec­ký­mi výko­ny.  Birdman je přes­ně tako­vý film a tudíž není divu, že se stal „miláč­kem“ letoš­ních Oscarů, vyslou­žil si cel­kem devět nomi­na­cí a to byl ješ­tě v někte­rých kate­go­ri­ích neprá­vem opo­me­nut.

Žijeme v div­ném svě­tě. Kdysi bylo nut­né na sobě celý život tvr­dě pra­co­vat nebo vytvo­řit něco vel­ko­le­pé­ho, aby si vás svět vši­ml. Dnes sta­čí „vlézt“ do něja­ké „pochyb­né“ rea­li­ty show nebo na inter­ne­tu sdí­let vlast­ní holý zadek a máte o úspěch posta­rá­no. Stejně jed­no­du­ché je pak medi­ál­ně „zni­čit“ něčí dílo břit­kou nega­tiv­ní kri­ti­kou, či nebez­peč­ným odha­le­ním.

Birdman1.jpg

Alejandro Gonzáles Iňárritu je nesmír­ně vní­ma­vý mexic­ký reži­sér. Hned jeho prv­ní film„Amores Perros“ („Láska je kur­va“) osl­nil nejen svým břit­kým názvem, ale pře­de­vším sklad­bou a syro­vos­tí pří­bě­hu o mno­ha podo­bách lás­ky. Iňárritu se stal i v dal­ších fil­mech („21 gra­mů“, „Babel“„Biutiful“) syno­ny­mem oprav­do­vos­ti, s jakou se jen zříd­ka setká­vá­me v běž­né holly­wo­od­ské pro­duk­ci.

Více na Kritiky.cz
Muž na měsíci Andy Kaufman byl označován za nejnápaditějšího komika, mistra v provokování obecenstva, kter...
Scarlett Johansson Scarlett Johanssonová (*22. listopadu 1984) je americká herečka a zpěvačka. Známou se stala d...
Jeden kluk z milionu – Monika Woodová Stařenka ve věku 104 let, kluk se zálibou v Guinessových rekordech a otec muzikant se setkávaj...
Altaïr komiks – #027 ...
Jako nikdy - galerie fotek z Novinářské projekce ...
Birdman2.jpg

Ústřední posta­vou jeho nej­no­věj­ší­ho fil­mu „Birdman“ je Riggan (Michael Keaton). Bývalý „béč­ko­vý“ herec, zapsa­ný v pamě­ti divá­ků jako před­sta­vi­tel fil­mo­vé­ho, komik­so­vé­ho hrdi­ny Birdmana, jenž se sna­ží na Broadwayi insce­no­vat komor­ní, diva­del­ní hru. Birdman je jeho stí­nem, kte­rý se sna­ží insce­na­cí hry pře­kro­čit. Je stig­ma­tem, vnitř­ním hla­sem, jenž se jej sna­ží pře­svěd­čit o vlast­ní nedo­sta­teč­nos­ti.

Přes veš­ke­ré pochyb­nos­ti o vlast­ních schop­nos­tech Riggan do insce­na­ce anga­žu­je svou dce­ru Sam (Emma Stone) a nové­ho, ambi­ci­óz­ní­ho her­ce Mikea (Edward Norton). Chemie mezi obě­ma her­ci, stej­ně jako mezi Sam a Mikem jsou jed­nou z rovin pří­bě­hu, do něhož se her­ci vtě­li­li tak věro­hod­ně, že si všich­ni řek­li o nomi­na­ci na Oscara.

Birdman3.jpg

Není ovšem zda­le­ka jedi­nou rovi­nou. „Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance“ je jed­nou z nej­lep­ších paro­dií na super­hr­din­ské bloc­kbus­te­ry posled­ních let. Je nápa­di­tou kome­dií i sží­ra­vým dra­ma­tem. Skvělou stu­dií lidí, pra­cu­jí­cích v obrov­ském vypě­tí, kte­ří se obě­tu­jí v hon­bě za vlast­ním snem. Nejkontroverznějším fil­mem, jaký jsem kdy viděl. Je zají­ma­vým diva­dlem ve fil­mu a fil­mem o diva­dle.

Více na Kritiky.cz
OHNIVÝ OCEÁN Kovboj Frank T. Hopkins (VIGGO MORTENSEN) byl kdysi žijící legendou, ale dny jeho slávy jsou dá...
Inovace ...
Nové Město nad Metují zámek - Zámecké trhy s přehlídkou auto a moto veteránů (KHV Metuje) Během víkendové dovolené (22. 4.) ve městě Nové Město nad Metují jsme se zúčastnili akce...
Jak básníci neztrácejí naději Štěpánek i Kendy nám trochu zestárli, trochu zvážněli, ale pořád jsou to dobří kamarádi...
Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala třetím dílem a upřímně řečeno, šou znovu pobláznila...
Birdman4.jpg

Iňárritu napsal důmy­sl­ný scé­nář, v němž nechá­vá divá­ka při závě­reč­ných titul­cích napo­spas vlast­ním úva­hám, jak film skon­čil, pro­to­že se nabí­zí nejmé­ně tři růz­né inter­pre­ta­ce. Všechny tech­nic­ké aspek­ty fil­mu uko­čí­ro­val s obrov­ským nad­hle­dem. Kamera pro­ná­sle­du­je her­ce z obra­zu do obra­zu a dává fil­mu hek­tic­ký ryt­mus. Emmanuel Lubezki je na nej­lep­ší ces­tě obhá­jit loň­ské­ho Oscara za „Gravitaci“. Na dra­ma­tič­nos­ti při­dá­vá dosud neslý­cha­ný soun­d­track, posta­ve­ný pře­váž­ně pou­ze na bicích, za jehož mix a střih si mohou jeho tvůr­ci rov­něž odnést zla­tou soš­ku, ačko­liv autor soun­d­trac­ku Antonio Sanchez v nomi­na­cích nepo­cho­pi­tel­ně ostrou­hal.

Dlouho jsem nebyl z žád­né­ho fil­mu tak nad­še­ný. Podobně mě v posled­ních letech pře­kva­pil snad jenom „Umělec“. Iňárritu má vel­mi sluš­nou šan­ci zís­kat Oscara za scé­nář, ale smě­le může pošilhá­vat i po soš­kách za nej­lep­ší režii a film. Moc bych mu to za jeho ódu na fil­mo­vou radost přál. Vám pře­ji pří­jem­nou podí­va­nou, pro­to­že by byla chy­ba nechat si ten­to film ujít.

Moje hod­no­ce­ní: 100%

Blog auto­ra: Roman Potoczný na Blog.Idnes.cz

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Birdman29. února 2016 Birdman Tak dnes získal po roce znova Oscara. Nemyslím Leonarda, ale myslím režiséra (Alejandro González Iñárritu), který oscarový film vytvořil. REVENANT: Zmrtvýchvstání je oscarový film roku […]
  • Znamení - Mimozemšťané se zjeví na zeměkouli a chystají se udělat s lidmi krátký proces.13. března 2019 Znamení - Mimozemšťané se zjeví na zeměkouli a chystají se udělat s lidmi krátký proces. To už tu mnohokrát bylo, že? Ale ne v podání režiséra Vesnice a Šestého smyslu a novodobého mistra hororů M. Night Shyamalana. Přestože jsou Znamení trochu opomíjena, rozhodně bych je […]
  • Diktátor (2012)4. června 2012 Diktátor (2012) Zámožný herec, a bůhvíco ještě, pocházející z ortodoxní židovské rodiny - Sacha Baron Cohen - je zpět. Tentokráte se po svých inkarnací do těl Aliho G, Borata a homosexuální hvězdy Bruna […]
  • KING KONG25. ledna 2006 KING KONG Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […]
  • Iracionální muž (Irrational Man) - 55%27. července 2015 Iracionální muž (Irrational Man) - 55% Abe Lucas(Joaquin Phoenix) bere své povolání profesora filosofie jako běžnou rutinu a život ho nebaví. Není to ale žádná výjimka. Filosofové už po mnoho let hledají marně teorii, která by […]
  • Rezistence - druhý díl volné trilogie12. května 2019 Rezistence - druhý díl volné trilogie Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se […]
  • Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon8. ledna 2016 Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon Kdo natočí v současnosti film, při kterém štáb mrzne v teplotách -40 °C, neobsadí jedinou významnější ženskou roli, prosadí chronologické natáčení navyšující rozpočet o miliony dolarů a […]
  • The Amazing Spider-Man - 55%29. června 2012 The Amazing Spider-Man - 55% Nový film s mladým hrdinou se schopnostmi pavouka opět přitahuje do kin diváky. Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému […]
  • Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%4. dubna 2015 Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30% Především asi nemá smysl, abyste chodili na film Rezistence, pokud jste neviděli loňskou Divergenci. Rezistence na ni totiž plynule navazuje (jde o adaptaci druhého dílu knižní trilogie), […]
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba12. února 2016 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Pro jistotu předem říkám, že nejsem a patrně ani nikdy nebudu fanouškem Star Wars. Ačkoliv jsem z určité povinnosti viděla všechny díly, tento příběh mi blízký rozhodně není, a proto bude […]