Všiváci [45%]

Vsivaci

Opět nastal jeden z těch vzác­ných momen­tů a pro­stor na tom­to blo­gu dostal sní­mek, kte­rý pochá­zí z tuzem­ské pro­duk­ce. Dnes totiž bude řeč o fil­mu Všiváci, kte­rý se natá­čel před dvě­ma lety a nyní se po něko­li­ka prů­ta­zích koneč­ně dostá­vá do čes­kých kin. Stojí ale tohle za vaši návště­vu nebo se žád­ný svě­ží vítr do zatuchlé­ho čes­ké­ho pro­sto­ru neko­ná?

Miki (Ondřej Vetchý) a Mikuláš (Jiří Langmajer) sice vyrůs­ta­li jako brat­ři, nicmé­ně díky jed­no­mu momen­tu v živo­tě se nyní nemo­hou vystát. Zatímco jeden vystu­do­val vyso­kou ško­lu a stal se z něj špič­ko­vý neu­ro­chi­rurg, dru­hý se stal vojá­kem a část své­ho živo­ta strá­vil na vojen­ských misích, napo­sle­dy v Afghánistánu, odkud se před něja­kou dobou vrá­til domů, ke svým dvě­ma dce­rám. Finanční pro­blémy jej ovšem nutí hle­dat způ­sob, jak zajis­tit Róze (Tereza Voříšková) pení­ze na vyso­ko­škol­ská stu­dia. To jej sve­de dohro­ma­dy s jeho býva­lým kole­gou s vojen­ské jed­not­ky Oldou (Ondřej Malý), se kte­rým při­pra­vu­jí akci, při kte­ré se zao­pat­ří na zby­tek živo­ta. Zatímco se však upí­ná k této mož­nos­ti jak vyře­šit všech­ny své pro­blémy, jeho život se začí­ná kom­pli­ko­vat a zane­dlou­ho jej osud sve­de dohro­ma­dy s jeho bra­t­rem.
To co ve vás Všiváci po shléd­nu­tí jsou pře­de­vším roz­pa­ky. Důvod? Zpracováním totiž tenhle tuzem­ský film vypa­dá doo­prav­dy dob­ře a doká­zal by sám sebe pro­dat jako béč­ko­vá pro­duk­ce svě­to­vé­ho for­má­tu. Tvlrci totiž apli­ku­jí zku­še­nos­ti štá­bu se zahra­nič­ní­mi vel­ko­pro­duk­ce­mi aVšiváci tak vypa­da­jí na čes­ké pomě­ry parád­ně (podob­ně jako nedáv­ný slo­ven­ský Kandidát). Problém ale je, že podob­ně jako slo­ven­ský sní­mek sto­jí a pada­jí na scé­ná­ři. A ten je tu trestu­hod­ně špat­ný. Příběh spo­le­há na spous­tu neprav­dě­po­dob­ných a nelo­gic­kých zvra­tů a cho­vá­ní postav, kte­ré jsou záro­veň do urči­té míry kari­ka­tu­ry samy sebe. To vše pod­tr­hu­jí nevy­rov­na­né herec­ké výko­ny vět­ši­ny hlav­ních postav a nesku­teč­ně otrav­ný Kryštof Hádek, kte­ré­mu se tuhle polo­hu neda­ří pro­dat, i přes­to, že to neu­stá­le zkou­ší přes Bobule, Signál a já nevím co ješ­tě.
Takže zatím­co seVšivákům daří pro­dat jak akci, tak atmos­fe­ric­ké obra­zy ze živo­ta Mikuláše, se zbyt­kem už to tak slav­né není. Filmová ilu­ze se díky frag­men­tár­nos­ti vytrá­cí a film tak fun­gu­je spí­še jako něko­lik samo­stat­ných sek­ven­cí, spí­še než jako jed­na celist­vá zku­še­nost. A něko­lik dob­rých nápa­dů neza­chrá­ní jinak ve všech ohle­dech prů­měr­nou a vykon­stru­o­va­nou sto­ry se vše­mi její­mi podiv­ný­mi zákru­ty ve tře­tím aktu fil­mu.
Ve výsled­ku je tahle čes­ká pro­duk­ce jas­ným uka­za­te­lem toho, že i u nás se dají točit sty­lo­vé podí­va­né, kte­ré mohou vypa­dat svě­to­vě, nicmé­ně sce­náris­tic­ky tak zbabra­ná, že málo­kdo ji bude chtít při­jít na jmé­no. Pořád se ovšem jed­ná o roz­hod­ně zají­ma­vý pokus, kte­rý je vždy lep­ší, než zby­teč­né lpě­ní na době minu­lé a pro­chá­ze­ní těch už něko­li­krát pro­ji­tých ces­ti­ček s tou­hou jít na jis­to­tu. Jen by se zkrát­ka hodi­lo příš­tě tro­chu víc prá­ce se scé­ná­řem.

 

 

Roman Kašparovský při­chá­zí koneč­ně se svým celo­ve­čer­ním debu­tem, kte­rý více než coko­liv jiné­ho, budí roz­pa­ky. Parádně nato­če­ná podí­va­ná, kte­rá svým vizu­á­lem str­čí do kapsy vět­ši­nu tuzem­ské pro­duk­ce, je ovšem taky nesku­teč­ně špat­ně napsa­ným pří­bě­hem plným kari­ka­tur a nelo­gič­nos­tí, kte­ré výsled­ný dojem z fil­mu srá­ží na hra­ni­ci prů­mě­ru. Nicméně ale­spoň ta sna­ha se cení. 

Více na Kritiky.cz
S11E01: The Woman Who Fell to Earth Titulky k prvnímu dílu 10. sezóny seriálu Dr. Who (Pán času)...
Ant-Man a Wasp - film o filmu - Tým spojuje síly ...
Farma SK – 8. série – 68. díl https://www.youtube.com/watch?v=_nPux0ayWrQ ...
Julie Issa (rozhovor) Měla jste nějakou předchozí hereckou zkušenost? Jak jste se k roli Pavlíny dostala?  Když m...
„THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM Film o legendárním zpěvákovi a hudebníkovi, sestávající ze záznamů posledních zkou...

Koktejl:

25% Světový vizu­ál
25% Pár zají­ma­vých nápa­dů
50% Špatný scé­nář

Převzato z blo­gu auto­ra.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Související příspěvky:

  • Padesátka - 35 %29. prosince 2015 Padesátka - 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
  • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY
  • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své […]
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […]
  • Ve stínu - Herecký koncert Ivana Trojana13. března 2019 Ve stínu - Herecký koncert Ivana Trojana Detektivní případ, který musí řešit kapitán Hakl, začíná pěkným vyloupením trezoru. Zdá se, že stačí zapátrat v policejní kartotéce, a lupič bude rychle dopaden. U židovského kasaře […]
  • Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince16. dubna 2015 Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince První polovinu natáčení nové celovečerní komedie Padesátka má za sebou režisér Vojta Kotek. Štáb a hlavní herecké tváře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní přesouvají […]
  • Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby […]