Pojedeme k moři (2014)


Jirka Mádl je typ člo­vě­ka, o kte­rém bys­te řek­li, že neu­mí do pěti počí­tat a on vás pak pře­kva­pí tím, jak zvlád­ne pou­ží­vat inte­grá­ly a deri­vo­vat. To je potom šok... Pozitivní šok.
Mádla jsem měl poměr­ně dlou­ho zafi­xo­va­né­ho jako žánro­vé­ho her­ce v ne moc dob­rých fil­mech, naštěs­tí se z nich doká­zal vyma­nit, našel si (asi) vlast­ní ces­tu a rázem je z toho režij­ní debut jako hrom.
Mádlův film „Pojedeme k moři“ je důka­zem toho, že ke vzni­ku dob­ré­ho fil­mu není tře­ba bůhví­jak vel­ký roz­po­čet, plejá­da fil­mo­vých „hvězd“ a bul­vár­ních celebrit (zdra­vím pana Trošku). „Pojedeme k moři“ je v pod­sta­tě fil­mem, kte­rý by se dal ozna­čit za film rodin­ný, což už tro­chu vybí­zí k pejo­ra­tiv­ní­mu ozna­če­ní, ale v tom­to pří­pa­dě se není čeho bát. Věřím tomu, že film se může prak­tic­ky líbit růz­ným gene­ra­cím a má tak naběh­nu­to na sluš­ný divác­ký úspěch, pro­to­že cílí sku­teč­ně širo­ce. Navíc je i doce­la vtip­ný, a to tako­vým tím pří­jem­ným a nená­sil­ným způ­so­bem, což v našich fil­mech roz­hod­ně bohu­žel není samo­zřej­mos­tí (opět zdra­vím pana Trošku).
Příběh je v pod­sta­tě cel­kem jed­no­du­chý. Malý Tomáš (11 let), chce být fil­mo­vým reži­sé­rem, za vzor ma Formana, a v oka­mži­ku, kdy dosta­ne prv­ní foto­a­pa­rát Nikon (má ve fil­mu dob­rý pro­duct pla­ce­ment) se roz­hod­ne i nato­čit se svým kama­rá­dem Harisem prv­ní film, ve kte­rém hra­je on, Haris, táta (Vetchý), máma, babič­ka, apod. V duchu ama­ter­ské­ho fil­mu se také nesou úvod­ní titul­ky a leckte­ré divo­čej­ší stři­hy. Ne, nejed­ná se o něja­kou horo­ro­vou „found foo­tage“, film je v pod­sta­tě kome­dií, ale nevy­hý­bá se i dost váž­ným téma­tům, kte­ré zpra­co­vá­vá vel­mi rea­lis­tic­ky.
Je to až zará­že­jí­cí, jak málo sta­čí k tomu nato­čit sku­teč­ně kva­lit­ní sní­mek. Výmluvy mno­hých tvůr­ců na malý trh a níz­ké finan­ce tedy asi nebu­dou tím pra­vým... Od fil­mu „Největší z Čechů“ jsem se u čes­ké­ho díla v kině tak dob­ře neba­vil.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Probudím se včera – divákova noční můra (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […]
  • Lída Baarová – Recenze – 40%22. ledna 2016 Lída Baarová – Recenze – 40% Životopis o herečce Lídě Baarové režiséra Filipa Renče netřeba zdlouhavě představovat, protože má pomalu větší marketingovou propagaci než poslední Bond a je troufale nazýván […]
  • Na střeše - Z produkčního deníku7. února 2019 Na střeše - Z produkčního deníku Scény na střeše se točily v domě v centru Prahy, který má 7 pater + schody na střechu (8 nadzemních podlaží + střechu s další nástavbou se žebříkem) Na střechu bylo nutné dopravit […]
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […]
  • Na střeše - Herci a jejich role7. února 2019 Na střeše - Herci a jejich role Kde se vzala jména postav? Jména některých postav mají docela zajímavou historii. Pan Rypar se například jmenuje podle hudebního skladatele Reného Rypara, který složil hudbu k oběma […]
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 %17. srpna 2017 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 % I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […]
  • Představujeme film Život je život21. května 2015 Představujeme film Život je život Včera proběhla v pražském kině Lucerna novinářská projekce nové české komedie, která má výborné herecké obsazení  a jednu originální kulisu. Pro gangsterskou honičku si filmaři vybrali […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […]