Parádně Pokecal - 70%

vlcsnap 2014 08 06 08h44m40s174 e1408000284360

„Myslím, že je blbost si nepo­ke­cat, když si ten dru­hej chce poke­cat. Co mys­líš? Já si mys­lím, že bys neměl tolik chlastat.“ Podle mě nej­vý­stiž­něj­ší dia­log celé­ho debu­to­vé­ho sním­ku Tomáše Pavlíčka. Jde o jakousi gene­rač­ní výpo­věď, kte­rá se na roz­díl od rádo­by tvrďác­kých póz posou­vá do mno­hém krás­něj­ší kome­di­ál­ní polo­hy.

Hlavním hrdi­nou je tako­vý věč­ný smo­lař, lenoch, otlou­ká­nek Štěpán, kte­ré­mu se pros­tě neda­ří vůbec nic. Zkouší už něko­li­ká­tou vyso­kou ško­lu, ale žád­ná z nich nevy­šla, v lás­ce taky štěs­tí pří­liš nemá a jeho prá­ce… no o té ani nemluvě. Jednoduše řeče­no jeho život sto­jí za hov­no. Když mu zavo­lá tajem­ná dív­ka Marie a Štěpán cítí potře­bu si „poke­cat“. Postupná dra­ma­tic­ká výstav­ba nás zave­de až do Berlína (Když byl reži­sér dota­zo­ván, proč zvo­lil prá­vě tuto loka­ci, Pavlíček s širo­kým úsmě­vem a živel­nou ener­gií odpo­vě­děl „No pro­to­že pro mla­dý je Berlín cool, tam je to v poho­dě, se vrá­tíš a tady je samá dep­ka. Tam si dáš Matté a je to v kli­du, se pro­jdeš a to pros­tě best of.“ Parafrázováno pozn. red.).

vlcsnap-2014-08-06-08h44m40s174

Film sází na absur­di­tu dia­lo­gu, situ­a­cí nebo dokon­ce i postav. Nejvíce dis­ku­to­va­ná je zřej­mě posta­va Karla v podá­ní Václava Vydry, kte­rý se zde z pod­řad­ných Novarolí dostá­vá do seri­óz­ní­ho cha­rak­te­ru a svým nezpo­chyb­ni­tel­ným umem vytvá­ří jedi­neč­ný záži­tek. Ač se může zdát funk­ce téhle posta­vy napros­to neo­pod­stat­ně­ná, její moti­va­ce a myš­len­ka je doko­na­le pro­pra­co­va­ná. Celkově veš­ke­rá téma­ta, na kte­rá Pavlíček nará­ží v prů­bě­hu vyprá­vě­ní, jsou vel­mi dob­ře ucho­pe­ná. Abychom se vrá­ti­li k absur­di­tě, kte­rá je pod­le mého sou­du jed­ním z hlav­ních bodů jak chá­pat tenhle film. Kupříkladu dia­lo­gy, kte­ré na prv­ní pohled vypa­da­jí jako zma­te­né blá­bo­ly po dva­nác­tém pivu, mají svo­ji hloub­ku. Pavlíček i jako scé­náris­ta si hra­je se slo­víč­ka­ře­ním, dvoj­smys­ly, nesmys­ly a hloupost­mi (neu­stá­le opa­ko­vá­ní křest­ních jmen). Však je tře­ba si uvě­do­mit, že se nejed­ná o tvůr­čí dile­tant­ství, ale o scé­náris­tic­ký záměr.

vlcsnap-2014-08-06-08h46m08s44

Co se týče obra­zo­vé strán­ky a stav­bě zábě­rů, tak má film půso­bit „ama­tér­ským“ dojmem, pro­to se natá­če­lo na 16mm. Ovšem i přes tuto sna­hu a jas­nou kom­po­zi­ci vypa­da­jí někte­ré scé­ny dosti „prázd­ně“ a tak tro­chu vykra­de­ně.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • The Beach Bum – Recenze – 70%15. dubna 2019 The Beach Bum – Recenze – 70% Americký nezávislý režisér a tvůrce videoklipů Harmony Korine, jehož osobité a sem tam i kontroverzní filmy obvykle konzistentně dodržují určitou stylizovanou formu, leč pracují s velice […]
  • Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence9. února 2016 Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence .    „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném […]
  • Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - Recenze - 75%31. července 2019 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - Recenze - 75% Konečně máme v kinech pořádnou letní popcornovou zábavu, kterou nám přináší režisér David Leitch. Rovnou s klidem můžu prozradit, že tento spin-off Rychle a zběsile je zábava. Tedy pokud […]
  • Diana Amft14. března 2017 Diana Amft Diana Amft patří mezi nejpopulárnější herečky v Německu, která dosáhla i mezinárodního věhlasu. Narodila se 7. listopadu 1975 v Güterslohu v západním Německu. Mezi její charakteristický […]
  • Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet?2. října 2018 Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet? Tato publikace obsahuje 34 míst, kde se natáčely různé pohádky, filmy a komedie. Např. Tři oříšky pro Popelku, S tebou  mě baví svět, Princezna se zlatou hvězdou, S čerty nejsou žerty či […]
  • Muži v Černém: Globální hrozba - Recenze - 55%13. června 2019 Muži v Černém: Globální hrozba - Recenze - 55% "Emzáci" tu byli dávno před námi a budou dlouho po nás. Navíc jsme součástí něčeho mnohem většího než jsme my sami a planeta Země má pouze muže (a ženy) v černém a jejich nové […]
  • Shazam! – Recenze – 60%3. dubna 2019 Shazam! – Recenze – 60% Čtrnáctiletý Billy (Asher Angel) žije ve Philadelphii, kde si prošel řadou pěstounských rodin, ale ze všech dříve nebo později utekl. Nyní žije v domě manželského páru, který se kromě něj […]
  • Teroristka – Recenze – 50%2. dubna 2019 Teroristka – Recenze – 50% Marie (Iva Janžurová) je učitelka v důchodu, která žije na vesnici a tráví čas v chatařské oblasti u vážně nemocné bývalé kolegyně (Eva Holubová). Všechny chataře se kvůli pozemkům snaží […]
  • Zelená kniha (Green Book) – Recenze – 80%23. února 2019 Zelená kniha (Green Book) – Recenze – 80% Hlavním hrdinou na pět Oscarů nominovaného filmu Zelená kniha, odehrávajícího se v Americe v první polovině 60. let, je newyorský Američan s italskými kořeny Tony Vallelonga (Viggo […]
  • Jack Palance12. března 2017 Jack Palance Jméno Jack Palance je asi většině českých diváků neznámé, ale je to škoda, protože se jedná o velmi známého hollywoodského herce. Narodil se jako Volodymir Ivanovič Palahniuk 18. února […]