Non-Stop [80%]

non stop02

Liam Neeson je pros­tě fra­jer. Uznávaný brit­ský herec byl v posled­ních letech pře­de­vším zno­vu obje­ven jako nový pro­to­typ akč­ní­ho hrdi­ny a mys­lím, že s tím nikdo nemá moc pro­blém. Charisma má ten­to herec na roz­dá­vá­ní a v akci ten­to jed­na­še­de­sá­ti­le­tý herec také nevy­pa­dá ani tro­chu směš­ně. Než se však obje­ví potře­tí v sérii 96 hodin, dostá­vá se do čes­kých kin dal­ší sní­mek, ve kte­rém si pro ránu nepů­jde dale­ko. V adre­na­li­no­vém thrille­ru Non-Stop spo­jil zno­vu síly s reži­sé­rem Jaumem Collet-Serrou, se kte­rým spo­lu­pra­co­val již před tře­mi lety na thrille­ru Neznámý. Stojí jejich sní­mek i ten­to­krát zato?   
Letecký mar­šál Bill Marks (Liam Neeson) není zrov­na tím typem člo­vě­ka, kte­rý si uží­vá živo­ta. Do jeho poli­cej­ní kari­é­ry zasáh­la rako­vi­na jeho dcer­ky a roz­vod s man­žel­kou, kte­rý vyvr­cho­lil v alko­ho­lis­mus a pro­puš­tě­ní ze služ­by. V sou­čas­né době se živí jako pra­cov­ník národ­ní bez­peč­nos­ti na palubě mezi­ná­rod­ních letů. Právě při jed­nom z nich, kte­rý smě­řu­je z Ameriky do Londýna, se mu na zabez­pe­če­nou lin­ku ozve nezná­mý vola­jí­cí, kte­rý žádá 150 mili­o­nů, jinak kaž­dých dva­cet minut na palubě leta­dla někdo zemře. Z počát­ku pla­ná hroz­ba se stá­vá noč­ní můrou všech ces­tu­jí­cích v momen­tě, kdy po dva­ce­ti minu­tách oprav­du umí­rá jeden z ces­tu­jí­cích a sám Marks na tom má vinu. Jenže odpo­čet pokra­ču­je a dal­ších dva­cet minut prá­vě začí­ná...
Musím se neskry­tě při­znat, že Non-Stop mi udě­lal radost. Jako téměř kaž­dý, jsem čekal loni při ozná­me­ní sním­ku jen dal­ší béč­ko­vou výpra­vu Liama Neesona do oblas­tí, kde se cha­risma a pra­xí ověn­če­né pěs­ti mísí do jed­no­ho divác­ky pří­vě­ti­vé­ho koktej­lu, kte­rý pří­bě­ho­vě nebu­de stát za moc ale hlav­ní hrdi­na to stej­ně nějak udr­ží a sko­pe dosta­teč­né množ­ství zápo­rá­ků do kulič­ky, že to niko­mu moc vlast­ně vadit nebu­de. A prá­vě tady jsem se mýlil. Non-Stop je totiž i přes béč­ko­vé zákla­dy prvotříd­ní atmos­fe­ric­ký adre­na­li­no­vý thriller, kte­rý vás nene­chá se zasta­vit ani na moment.
Prim tu hra­je pod­ma­ni­vá a prvotříd­ně pro­pra­co­va­ná tís­ni­vá atmo­sfé­ra letec­ké­ho spo­je z Ameriky do Velké Británie, kte­rá i přes leh­kou nai­vi­tu a men­ší neli­o­gič­nos­ti fun­gu­je bez­chyb­ně. Její dopad na divá­ka pak dokres­lu­je solid­ní vizu­ál­ní strán­ka a pře­de­vším doce­la eko­no­mic­ký ale o to více půso­bi­vý soun­d­track Johna Ottmana, kte­rý půso­bí jen ve chví­lích kdy je to potře­ba a není tím kla­sic­ky dlou­ho­tr­va­jí­cím hudeb­ním dopro­vo­dem kte­rý musí někdy nést hlu­chá mís­ta fil­mu. Tady zkrát­ka nemá­te na podob­né smýš­le­ní čas. Někdo na palubě je totiž vrah a film si s vámi hra­je tak, že jste ve výsled­ku podob­ně zma­te­ni, jako hlav­ní hrdi­na. A to je doce­la pří­jem­ná změ­na po všech těch před­ví­da­tel­ných thrille­rech posled­ních let.
I když totiž téma uneseného/zamobovaného/kdoví-jak-ohroženého letec­ké­ho spo­je je a pře­de­vším bylo už něko­li­krát pro­bí­ra­né ve fil­mo­vém pro­sto­ru, i tak půso­bí Non-Stop pře­kva­pi­vě sve­že a zábav­ně. Několik zná­mých a pově­do­mých tvá­ří navíc při­dá­vá jen na divác­ké nejis­to­tě, kdo je vlast­ně ten tero­ris­ta vyro­žu­jí­cí hlav­ní­mu hrdi­no­vi. Netvrdím, že tahle hra koč­ky s myší sed­ne všem divá­kům, nicmé­ně pokud máte rádi atmos­fe­rou hus­té thrille­ry, je více než mož­né, že bude­te výsled­kem pře­kva­pe­ni.
Jaume Collet-Serra, kte­rý po Neznámémdostal na letec­ký thriller 50 mili­o­nů, si zkrát­ka s roz­poč­tem vyhrál doce­la do sytos­ti. V kinech ode dneška star­tu­je jed­nen vel­mi solid­ní adre­na­li­no­vý thri­ler, kte­rý nejen že doká­že divá­ka držet na hra­ně sedač­ky vel­kou část času strá­ve­né­ho v kině, při­ha­zu­je ješ­tě něko­lik fajn nápa­dů a solid­ní obsa­ze­ní, kte­ré­mu napros­to po prá­vu opět vlád­ne Liam Neeson. Taková atmos­fe­ric­ká pec­ka tu už něja­kou dobu neby­la a díky not­né inspi­ra­ci v kla­si­kách žán­ru, nepů­so­bí nijak nuce­ně. Možná prá­vě díky tomu si nevy­dech­ne­te do kon­ce titul­ků.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%]3. března 2014 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%] Jako už tradičně každý rok v době před a krátce po udílení cen akademie, lépe známých pod názve Oscar, i letos se v rámci tohoto blogu pokusím zhodnotit co největší množství snímků, které […]
  • Noční běžec - film není jako laciná střílečka14. května 2019 Noční běžec - film není jako laciná střílečka Kamarádi Jimmy Conlon a Shawn Maguire už spolu leccos zažili a spojuje je bouřlivý život v podsvětí, kde si každý vybudoval svou pevnou pozici. Ale jak už to v přátelství bývá, jsou […]
  • Batman začíná - Batman Begins14. října 2018 Batman začíná - Batman Begins První dva filmy ve kterých se představil temný mstitel Batman dostal na starosti Tim Burton. Ten prezentoval vesmír, který nese výrazné stopy fascinující grotesknosti, kterou dokáže […]
  • Vykolejená | Trainwreck [45%]14. srpna 2015 Vykolejená | Trainwreck [45%] Judd Apatow patří minimálně v Americe mezi komediální komerční jistoty. Jeho komedie, ať již ty, na kterých se podílí scenáristicky, režijně nebo je produkuje, vydělávají a díky tomu mu […]
  • Pot a krev - 60 %6. srpna 2013 Pot a krev - 60 % Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mladý muž, který se živí jako trenér v posilovně v Miami na Floridě. Jeho den začíná a končí prací. Trénuje své klienty, ale také si najde čas na formování […]
  • Scary Movie-Děsnej biják2. února 2004 Scary Movie-Děsnej biják Tihle filmový teenageři jsou v poslední době totálně v prdeli.Zcela vytříbeným úkazem tohoto je páreček Bobby Prinze (Jon Abrahams) -Cindy Campbellová (Anna Faris).Ti se bezmezně milují a […]
  • Hacker na Blu-ray23. června 2015 Hacker na Blu-ray Před několika dny jsme vydali recenzi filmu Hacker. Něco krátkého napíšeme i o Blu-ray, které teď došlo do prodejen DVD a Blu-ray. Citace z recenze filmu:Záleží tedy více než jindy […]
  • Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku?23. září 2018 Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku? Dvanáct let. Tak dlouho byl John McClane na dovolené. Tak dlouho jsme čekali. Pravda, nečekali jsme všichni. Po prvních mediálních klapkách to zavánělo pořádným průserem a definitivním […]
  • Méďa 2 | Ted 2 [80%]7. července 2015 Méďa 2 | Ted 2 [80%] Komik a tvůrce Seth MacFarlane, známý především coby otec seriálů Family Guy a American Dad!, před třemi lety do kin přivedl svůj celovečerní hraný debut Méďa, který nejen že zaujal […]
  • Pořád jsem to já - 75 %9. dubna 2015 Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. Pohodová padesátnice zvládá kariéru i svou rodinu. Choroba, která […]