Moderní doba (1936)

Ch. Chaplina zná svět jako slav­né­ho komi­ka němé éry. Troufám si tvr­dit, že stej­ně vehe­ment­ně jak jej dnes prak­tic­ky kaž­dý člo­věk zná, tak prak­tic­ky jen mini­mum lidí vidě­lo aspoň něko­lik jeho fil­mů. Chaplin totiž nebyl výhrad­ně hvězdou němé­ho plát­na, má na svém kon­tě i fil­my tzv. „mlu­ve­né“ a jed­ním z nich je i Moderní doba z roku 1936 (i když zde „jen“ zpí­vá). Ano, Chaplinova posta­va tulá­ka zůstá­vá jinak němá, ale ve svě­tě zvu­ko­vé­ho fil­mu se roz­hod­ně neztra­ti­la.
MD01
A dovo­lím si naru­šit ješ­tě jed­nu pod­le mě tro­chu ustá­le­nou před­sta­vu - ne všech­ny Chaplinovy fil­my jsou za všech okol­nos­tí vždy jen a pou­ze kome­di­e­mi. Pokud se na pří­běhy toho­to tulá­ka s buřin­kou a holí podí­vá­te peč­li­vě, tak zajis­té zjis­tí­te, že krom komič­na obsa­hu­jí i vel­kou dáv­ku sen­ti­men­tu, tou­hu po soci­ál­ní spra­ve­dl­nos­ti a cit­li­vost vůči osu­du běd­ných. Na jed­nu stra­nu se tak divák může smát Chaplinovým gagům (za ten nej­lep­ší ve fil­mu pova­žu­ji komu­nis­tic­kou demon­stra­ci, i když i geni­ál­ní jíz­da na koleč­ko­vých brus­lích v nákup­ních cen­t­ru moc neza­os­tá­vá), ale na dru­hou stra­nu si někdy u sle­do­vá­ní smut­ně povzdech­ne. Svět tulá­ka Charlieho není vždy vese­lým mís­tem.
MD2
Chaplinovy fil­my tedy vět­ši­nou nejsou prvo­plá­no­vou taš­ka­ři­cí. V Moderní době Chaplin zpra­co­vá­vá téma odci­ze­ní člo­vě­ka od vlast­ní prá­ce, vel­mi výstiž­ný je v tom­to ohle­du zejmé­na úvod fil­mu, kdy děl­ní­ci děla­jí „cosi“ na běží­cím pásu, ale pochy­bu­ji o tom, že vůbec chá­pou kom­plex­nost kon­krét­ní továr­ní výro­by. Jev tak typic­ký prá­vě pro moder­ní spo­leč­nost. Není pak vůbec div­né, když šéf spo­leč­nos­ti zkou­ší na zaměst­nan­ci (Chaplin) i stroj, kte­rý jej nakr­mí během prá­ce u pásu tak, aby děl­ník vůbec nemu­sel vyu­žít pau­zu na oběd a fir­ma by ušet­ři­la...
No jo, je to pak doce­la sví­zel s tím jíd­lem...
Výše jsem napsal, že ten­to film už není zce­la němý. Skutečně, i když posta­vy až na nepa­tr­né výjim­ky doo­prav­dy nemlu­ví, zvuk je tu uve­den jen teh­dy, když je vydán něja­ký pří­kaz skr­ze elek­tro­nic­ký pří­stroj, když hra­je hud­ba, nebo když se zpí­vá. Takhle se nám - pod­le mě snad vůbec popr­vé - na stří­br­ném plát­nu „roz­ho­vo­řil“ i sám Chaplin...
Ale jde mu to, že? 🙂
Ten text pocho­pi­tel­ně nedá­vá vůbec žád­ný smy­sl. 🙂
Filmovou part­ner­kou, se kte­rou se vzá­jem­ně na stří­dač­ku dostá­va­jí z růz­ných malé­rů, ve sním­ku Moderní doba byla pro Chaplina Paulette Goddard, kte­rá teh­dy byla i komi­ko­vou man­žel­kou. Nevydrželo jim to dlou­ho, ale Paulette si stih­la zahrát i ve slav­ném Chaplinově Diktátorovi. O něm ale zase někdy příš­tě.

 

Související příspěvky:

  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Equilibrium - recenze20. června 2003 Equilibrium - recenze Představte si, že se nemůžete radovat, nemáte se proč smát, nemáte co závidět, nemůžete milovat, nemůžete nenávidět. Život bez sporů a válek, život bez svobody. Je to ještě vůbec život? […]
  • Bídníci (2012) - 80 %21. prosince 2012 Bídníci (2012) - 80 % Recenze na nový muzikál Les Misérables je na světě. Jaké je novodobé zpracování románu od Viktora Huga v podání oscarového tvůrce Královi řeči Toma Hoppera, který projekt režíroval s […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Ona - 65 % 27. dubna 2014 Ona - 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva"14. dubna 2013 Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva" Antoine Fuqua se musel definitivně zbláznit. Tvůrce vynikajícího filmu "Training Day" a obstojných akčňáků "Odstřelovač" nebo historického "Král Artur", natočil bezduchou akční agitku "Pád […]
  • Cypher3. dubna 2005 Cypher Představte si že žijete ve světě, který tak úplně není takový jaký se vám zdál. Představte si že vás firma najme jako tajného agenta. Představte si že nic okolo vás není pravda.Pokud […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *