Magický hlas rebelky - 80 %

  •  
rebelka

Režisérka doku­men­tár­ních fil­mů Olga Sommerová se po nato­če­ní úspěš­né­ho sním­ku Věra 68 pus­ti­la v roce 2013 do dal­ší­ho natá­če­ní o výji­meč­né ženě, a to o Martě Kubišové. Ta je nejen zná­mou zpě­vač­kou, ale také hereč­kou a bojov­ni­cí za svo­bo­du.

I ten­to sní­mek, stej­ně jako Věra 68, je veli­ce kom­plex­ní doku­men­tár­ní film. Režisérka nechtě­la vytvo­řit dílo osla­vu­jí­cí zpě­vač­ku, ale sna­ži­la se o nato­če­ní doku­men­tu o ženě, kte­rá se díky své­mu zpě­vu sta­la zná­mou, poz­dě­ji ale pro­ná­sle­do­va­nou a sle­do­va­nou, aby se po 20ti letech zno­vu vrá­ti­la jako zpě­vač­ka s magic­kým hla­sem.

Hned na začát­ku ten­to magic­ký hlas oslo­ví vel­mi sil­ně divá­ka a po celý film pak tvo­ří hud­ba sil­nou para­le­lu k pří­bě­hu. Zpěvačka vzpo­mí­ná na svou rodi­nu, kte­rá pro ni vel­mi zna­me­na­la. Proto se ani v nej­těž­ší době, kdy nemoh­la zpí­vat a byla jí nabí­ze­na šan­ce emi­gra­ce, k tomu­to kro­ku neod­hod­la­la. Profesní kari­é­ra také neby­la úpl­ně pří­mo­ča­rá. Její pěvec­ký start začal při vystu­po­vá­ní s taneč­ní kape­lou a na odpo­led­ních čajích. Protože po ukon­če­ní gym­ná­zia nesmě­la stu­do­vat, zača­la pra­co­vat ve sklár­ně, odkud se po třech letech dosta­la do par­du­bic­ké­ho diva­dla. Z něj pak pře­šla do diva­dla Alfa v Plzni a poté již, po úspěš­ném kon­kur­zu, nastou­pi­la do Divadla Rokoko v Praze. Od této chví­le se pak začí­ná zpě­vač­ce dařit, ale díky poli­tic­ké situ­a­ci se její kari­é­ra rych­le změ­ní.

To, že se ve fil­mu vzá­jem­ně pro­po­ju­je vyprá­vě­ní ze sou­čas­nos­ti s dobo­vý­mi zázna­my, pova­žu­ji za dob­ré řeše­ní. Navíc to, že celý film dokres­lu­je hud­by z dané doby, ješ­tě při­dá­vá na síle. Vedle Kubišové pak vystu­pu­je i řada dal­ších uměl­ců, kte­ří se s ní v prů­bě­hu kari­é­ry setka­li. Patří mezi ně i Václav Neckář, Iva Janžurová, Václav Havel, Milan Hein, Fero Fenič, a dal­ší. Nejdůležitější posta­vou, se kte­rou se ve sním­ku setká­vá­me, je dce­ra Kateřina. Ta se totiž sta­la pro svou mat­ku nej­dů­le­ži­těj­ším člo­vě­kem v obdo­bí, kte­ré neby­lo pro zpě­vač­ku vůbec leh­ké a dodnes je pojí sil­né pou­to. Jejich spo­leč­né vzpo­mí­ná­ní vypo­ví­dá o hloub­ce jejich citu a i o tom, co je člo­věk scho­pen udě­lat pro své blíz­ké.

Režisérka se sna­ží uká­zat pří­běh ženy, kte­rá se sta­la zná­mou nejen díky své­mu pěvec­ké­mu umě­ní, ale i díky své­mu odpo­ru k obdo­bí nor­ma­li­za­ce v 70.letech minu­lé­ho sto­le­tí. Díky zvu­ko­vým a fil­mo­vým zázna­mům se může­me podí­vat na mla­dou a talen­to­va­nou zpě­vač­ku, jaké byly její začát­ky. Současně se ocit­ne­me v době, kte­rá pro někte­ré uměl­ce zna­me­na­la pro­fe­si­o­nál­ní vrchol, ale pro jiné nao­pak zákaz umě­lec­ké čin­nos­ti. Marta Kubišová pozna­la obě stra­ny. I přes zákaz umě­lec­ké čin­nos­ti si doká­za­la najít své mís­to a našla svůj smy­sl živo­ta. Její magic­ký hlas neztra­til na půso­bi­vos­ti a po roce 1989 se opět sta­la opět pro mno­ho lidí sym­bo­lem svo­bo­dy. V sou­čas­né době může své pěvec­ké umě­ní před­vést nejen na kon­cer­tech, ale i jako hereč­ka v diva­del­ních před­sta­ve­ních, kte­ré jako by jí byly šity na míru.

O tom, že film zau­jal veřej­nost, svěd­čí i to, že divá­ci oce­ni­li sní­mek na Mezinárodním fes­ti­va­lu v Karlových Varech.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Magický hlas rebelky (2014)7. srpna 2014 Magický hlas rebelky (2014) Marta Kubišová, hudební symbol let šedesátých (v Československu), několikanásobná zlatá slavice (z doby, kdy ta soutěž - jak pevně věřím - ještě měla nějakou vypovídací hodnotu) a […]
  • Magický hlas rebelky - fotky z novinářské konference21. července 2014 Magický hlas rebelky - fotky z novinářské konference Fotky ve větším rozlišení najdete na našem partnerském serveru 10Mpix.cz.
  • Magický hlas rebelky - video z novinářské konference23. července 2014 Magický hlas rebelky - video z novinářské konference
  • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […]
  • 25. ročník Febiofestu v novém kabátě1. února 2018 25. ročník Febiofestu v novém kabátě Pětadvacátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest bude slavnostně zahájen 15. března 2018 v pražském Obecním domě a v Praze bude probíhat až do 23. března. Následně na […]
  • Film Bába z ledu získal šest Českých lvů12. března 2018 Film Bába z ledu získal šest Českých lvů Film Bába z ledu, který byl od začátku velkým favoritem Českých lvů, proměnil svých patnáct nominací během slavnostního udělování filmových cen v pražském Rudolfinu na šest Českých […]
  • Herec Mark Gattis přijede na letošní Febiofest21. února 2018 Herec Mark Gattis přijede na letošní Febiofest Herec a komik Mark Gatiss, představitel bratra Sherlocka Holmese Mycrofta ze seriálu Sherlock, přijede do Prahy na první dny festivalu. V pátek 16. března představí na Febiofestu svůj […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Film Tři dny v Září je psychologickým příběh dvou odlišných žen21. března 2016 Film Tři dny v Září je psychologickým příběh dvou odlišných žen Film Tři dny v Září je první debut Makedonského režiséra Darijana Pejovskiho a vypráví  o dvou ženách. Prostitutce Marice a spořádané Janě, která jede na rodinnou chalupu na venkov, aby si […]
  • Rychle a zběsile 2 - 45%13. února 2016 Rychle a zběsile 2 - 45% První díl série Rychle a zběsile byl neoddiskutovatelným úspěchem. Studiu vydělal celosvětově přes 200 milionů dolarů, což bylo při pětinovém rozpočtu chápano jako povel k natočení dalších […]