Machete zabíjí | Machete Kills [35%]

machete kills picture01

Film, kte­rý sám o sobě je zalo­že­ný na faleš­ném trai­le­ru, kte­rý paro­du­je ty nej­pře­pá­le­něj­ší akč­ní výpla­chy minu­lých dese­ti­le­tí a kte­rý byl nale­pen na dvoj­pro­gram podob­ně ladě­ných fil­mů, byl před lety doce­la úspěch. Ztrácíte se? Řeč je pře­ce o Machete. Akční jed­no­hub­ka v režii člo­vě­ka na slo­vo povo­la­né­ho, Roberta Rodrigueze, vyvo­la­la před tře­mi lety v kinech cel­kem poprask. Snímek se i přes nebo mož­ná prá­vě díky svo­jí absurd­nos­ti cel­kem líbil a díky níz­kým roz­počtům, za kte­ré Rodriguez natá­čí, se dob­ro­druž­ství Dannyho Treja jako ulti­mát­ní­ho mexic­ké­ho badass zabi­já­ka zapla­ti­lo. A tak při­chá­zí jed­no ze sli­bo­va­ných pokra­čo­vá­ní. Machete opět vytáh­ne svo­ji mače­tu a bude por­co­vat. 

Machete hlá­sí návrat. Jeho klid­něj­ší život totiž moc dlou­ho nevy­dr­žel. Zadržení zko­rum­po­va­ných armád­ních pří­sluš­ní­ků nedo­padlo pod­le před­stav a jeho part­ner­ka zapla­ti­la živo­tem. Machete však nemá čas na to pří­liš dlou­ho smut­nit. Povolává si ho k sobě sám Americký pre­zi­dent, kte­rý pro něj má důle­ži­tý úkol. V mexi­ku totiž pře­bý­vá nebez­peč­ný tero­ris­ta, kte­rý má nuk­le­ár­ní hla­vi­ci namí­ře­nou na Washington a má v úmys­lu jí co nejdří­ve odpá­lit a zni­čit tak tisí­cov­ky lid­ských živo­tů. Jak ale brzy Machete zjiš­ťu­je, ten sku­teč­ný zlo­či­nec sto­jí­cí za celým plá­nem je někdo úpl­ně jiný...
Jednička Machete byla poměr­ně zábav­nou pře­pá­le­nou jed­no­hub­kou, kte­rá poba­vi­la, zejmé­na pro­to, že si pros­tě na nic moc nehrá­la a ser­ví­ro­va­la jed­nu absurd­ní chu­ťov­ku za dru­hou. Zkrátka sní­mek, kte­rý v těch­to vodách popu­lár­ní pro­duk­ce nemá moc co dělat. Potíž je ovšem v tom, že Rodriguez to zkou­ší podru­hé, ovšem s typic­kou Hollywoodskou mate­ma­ti­kou.
Machete zabí­jí je tak vět­ším, hla­si­těj­ším, krva­věj­ším a dá se říci že i hvězd­ně­ji našla­pa­něj­ším pokra­čo­vá­ním, kte­ré však bohu­žel ztrá­cí to kouz­lo, kte­rým jed­nič­ka zau­ja­la. Snaží se totiž být ve všech ohle­dech lep­ší, což však kon­čí dale­ko pře­pá­le­něj­ším sním­kem kte­rý ztrá­cí i ten zby­tek vku­su a soudrž­nos­ti co tato znač­ka měla. A tak i když je v detai­lu Machete zabí­jí dale­ko lep­ší než prv­ní dob­ro­druž­ství nej­vět­ší­ho mexic­ké­ho zabi­já­ka, v hro­ma­dě to tak jako napo­pr­vé jed­no­du­še nefun­gu­je, půso­bí to mož­ná až pří­liš nesoudrž­ne a čas­to to pře­kra­ču­je za hra­ni­ci dob­ré­ho vku­su nato­lik, že to pře­stá­vá být zába­va. A to i přes­to, že se ve sním­ku obje­vu­je Mel Gibson jako poměr­ně hod­ně solid­ní zápo­rák a Charlie Sheen, par­don tedy Carlos Estevez, jako badass ame­ric­ký pre­zi­dent.
Druhé dob­ro­druž­ství toho­to mexi­ká­na navíc trpí fak­tem, že se sna­ží vypa­dat tak laci­ně jako jed­nič­ka, avšak to pros­tě něja­kým způ­so­bem nefun­gu­je tak­též. Všechny ty naráž­ky, drob­né úkro­ky a odka­zy jak na běží­cím páse, ať už audi­o­vi­zu­ál­ní nebo ve for­mě dia­lo­gu, pak vyzní­va­jí úpl­ně na prázd­no. A to je setsa­kra­ment­ská ško­da.
Machete zabí­jí je tak doce­la zkla­má­ním. Po obstoj­né jed­nič­ce při­chá­zí pokra­čo­vá­ní, kte­ré pohl­til jeho vlast­ní stín. Nafouklá jed­no­hub­ka kte­rá se dosta­la pří­liš blíz­ko ke slun­ci a její kří­d­la se pro­mě­ni­la v popel a poho­ře­la tak zaslou­že­ně i v kinech. Bylo by zají­ma­vé sle­do­vat, jak moc by se Robert Rodriguez nechal unést při vesmír­ném drob­ro­druž­ství se svě­tel­ný­mi mače­ta­mi, nicmé­ně to už je jiná pís­nič­ka. Pokud se tak vylo­že­ně nenu­dí­te nebo nepo­tře­bu­je­te vidět solid­ní zástup hvězd kte­ré při­jdou pro­ho­dit dva tři ště­ky před­tím, než se odkli­dí za dopro­vo­du hek­to­li­t­rů digi­tál­ní krve, dopo­ru­ču­ji večer­ní zába­vu pohle­dat tro­chu někde jin­de. Tady to i přes účast někte­rých špič­ko­vě absurd­ních postav pros­tě nejde.
Originál člán­ku ZDE.

Ohodnoťte článek


|

Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Související příspěvky:

  • Predátoři - 30 % Atmosféra | 20 % Důstojný pokračovatel v odkazu | 40 % Predátoři | 10 % Robert Rodriguez5. října 2018 Predátoři - 30 % Atmosféra | 20 % Důstojný pokračovatel v odkazu | 40 % Predátoři | 10 % Robert Rodriguez Třetí návrat predátorů, tentokráte pod producentskou taktovkou Roberta Rodrigueze, který před nějakou řádkou let pracoval i na produkci původní nerealizované trojky, vás zavede na planetu […]
  • Predátoři [80%]16. července 2010 Predátoři [80%] Pod podstatným jménem Predátor si dnes, vedle krvelačných dokumentů na Discovery, většina z nás představí především slavnou filmovou sci-fi sérii čítající dva samostatné díly a dva […]
  • Alita: Battle Angel8. února 2019 Alita: Battle Angel Krátký dokument o tom, jak počítačoví odbornící z Wety oživili hlavní postavu z filmu Alita: Battle Angel. https://youtu.be/hOMuRopLgxg
  • Sin City - Město hříchu25. prosince 2005 Sin City - Město hříchu Robert Rodriguez si docela zavařil, když k režii přizval autora comicsové předlohy Sin City Franka Millera (kromě něj si ještě komandování herců zkusil Quentin Tarantino). Filmové odbory z […]
  • Expendables: Postradatelní 3 - 55 %15. srpna 2014 Expendables: Postradatelní 3 - 55 % Tým složený z elitních žoldáků je opět v plné práci. Nejprve se vydávají osvobodit bývalého parťáka Surgeona, který je na cestě do vězení, což se jim také podaří. Po odvedení této práce má […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Osm hrozných - 85 %7. ledna 2016 Osm hrozných - 85 % Nebyl by to Quentin Tarantino, kdyby nedal do svého nového filmu pořádnou dávku drsného humoru a nepotrápil diváky dlouhými dialogy. A nic na tom nemění fakt, že vše je pečlivě zabaleno […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *