Joe - 75 %

31

Patnáctiletý chla­pec Garry (Tye Sheridan) má hod­ně tuhý koří­nek a nezlo­mí ho ani bití a nadáv­ky. Věčně opi­lá a apa­tic­ká mat­ka, němá sest­ra a věč­ně opi­lý otec Wade (Gary Poulter) mu nic v živo­tě neu­leh­ču­jí. Jenže Garry by chtěl žít jinak než jeho rodi­če. Asi by se mu to nepo­da­ři­lo, kdy­by se nese­tkal s Joem (Nicolas Cage), podiv­ným par­ťá­kem své­ráz­ných dře­vo­rub­ců. Joe je prch­li­vá pova­ha, kvů­li ní si už odse­děl něja­ký čas ve věze­ní. Teď se sna­ží sekat dob­ro­tu, vyhý­bá se kon­flik­tům a dává si pozor, jen aby se do věze­ní nemu­sel zno­vu vrá­tit. Zapadlé used­los­ti obklo­pe­né lesy, pro­stře­dí prostých lidí, odr­ba­ných kurev, malých obcho­dů a tem­ných barů vypa­dá na prv­ní pohled klid­ně. Přesto tu vege­tu­jí oso­by na hra­ně záko­na. Mezi ně pat­ří pro­vo­ka­tér a násil­ník Willie (Ronnie Gene Blevins) stej­ně jako Garyho otec Wade.  Joe a Garry mají mezi sebou věko­vý roz­díl, ale jejich život­ní zku­še­nos­ti a tou­ha zacho­vat si lid­skou důstoj­nost a drob­né lid­ské rados­ti je sbli­žu­jí. Jejich osu­dy se pro­tnou ve správ­nou chví­li. Pro Garryho je to zásad­ní zlom v jeho živo­tě. Pozná hod­no­tu přá­tel­ství, hod­nu vlast­ní a hod­no­tu svo­bod­né vol­by. Tu má také Joe a zvo­lí to, co pova­žu­je za nut­né i s vědo­mím, že se může vrá­tit zpět do věze­ní.

1Scénář fil­mu napsal Gary Hawkins na zákla­dě romá­nu Larryho Browna, kte­rý vyšel v roce 1990. Příběh osu­du mla­dé­ho chlap­ce a samo­tář­ské­ho dře­vo­rub­ce z pri­mi­tiv­ní­ho a napůl zapo­me­nu­té­ho kou­tu svě­ta na jihu USA má v sobě tra­gic­ké prv­ky i lid­skou tou­hu po tro­še štěs­tí v živo­tě. Sluncem pro­svět­le­né lesy i pus­tá a nehos­tin­ná mís­ta doká­zal kame­ra­man Tim Orr sní­mat poma­lou kame­rou a klid­né scé­ny se během krát­ké chví­le změ­ní v dra­ma.

Režisérem fil­mu je David Gordon Green, kte­rý má ve svých 39 letech na kon­tě něko­lik fil­mů (George Washington, Sněžní andě­lé, Spratci na zabi­tí atd.). Tentokrát si vybral námět, kte­rý zob­ra­zu­je lid­ské osu­dy v blí­že neu­r­če­né sou­čas­né době. Mikrosvět ome­ze­ných lidí, kte­ří sto­jí na hra­ni­ci šílen­ství nebo alko­ho­lem zatem­ně­nou mys­lí, může otra­vo­vat své oko­lí kde­ko­liv. Joe i Garry tenhle svět zna­jí a sna­ží se mu unik­nout. Je to těž­ké, bolí to a někdy jde i o život. V někte­rých scé­nách se reži­sér roz­ho­dl pone­chat zábě­ry hod­ně suro­vé. Je to pře­de­vším Wade, kte­rý v sobě nese kru­tou kom­bi­na­ci lsti­vé­ho kome­di­an­ta s nelí­tost­nou kru­tos­tí a jeho úsměv doslo­va odpu­zu­je. Odpor k této posta­vě postup­ně narůs­tá, až se sta­ne jeho smrt jedi­ným rozum­ným řeše­ním, jak se s tím­to ztě­les­ně­ným zlem vypo­řá­dat. Joe se nao­pak postup­ně pro­mě­ňu­je z odta­ži­té­ho morou­se v člo­vě­ka, kte­rý se sice pře­stá­vá kon­t­ro­lo­vat, ale začí­ná být cit­li­vý a zásad­ní pro­blémy začne řešit.

Hereckých hvězd se ve fil­mu mno­ho nevi­dí.  Nicolas Cage má roli Joea pod kon­t­ro­lou. Působí uza­vře­ně a doká­že se i pat­řič­ně nabu­dit. Jeho posta­va vyni­ká při setká­ní s mla­dič­kým  Sheridanem. Tento mla­dík (*1996) zís­kal za roli  Garryho oce­ně­ní jako nej­lep­ší mla­dý herec na jubi­lej­ním 70. Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách v roce 2013. Je to šikov­ný mla­dík s darem při­ro­ze­né­ho herec­tví.

Ve fil­mu však je ješ­tě jed­na výrazná herec­ká posta­va a tou je Gary Poulter, kte­rý si zahrál alko­ho­lic­ké­ho otce. V kině jsem si říka­la, že hra­je per­fekt­ně. Jen to jmé­no mi niko­ho nepři­po­mí­na­lo. Kde se tenhle talent z niče­ho nic vylou­pl? Pátrala jsem a o pár infor­ma­cí se podě­lím. Gary Poulter je tako­vý čer­ný kůň toho­to fil­mu. V mlá­dí tou­žil  být her­cem a v osm­de­sá­tých letech si  sku­teč­ně zahrál drob­né role v tele­viz­ních seri­á­lech. Ale alko­hol a dro­gy si vybra­ly svou daň. Přestala ho zají­mat prá­ce i rodi­na s dět­mi  a nový styl živo­ta ho dostal až mezi bez­do­mov­ce. Mezi těmi ho také našli agen­ti v uli­cích Austinu v Texasu.  Poulter  oprášil své herec­ké schop­nos­ti a film nato­čil. Při natá­če­ní  se cho­val zod­po­věd­ně a plnil si své úko­ly. Natočený film však už nevi­děl. V led­nu 2013 mu byla dia­gnos­ti­ko­vá­na rako­vi­na a léka­ři mu dáva­li jen pár měsí­ců živo­ta. Dne 19.února 2013 byl nale­zen Poulter mrt­vý v měl­ké vodě jeze­ra. Zatím, co všich­ni ostat­ní her­ci se do svých postav sna­ži­li vžít,  Poulter svou posta­vu sku­teč­ně žil a to je ve fil­mu znát.

2Jeff McIlwain a David Wingo slo­ži­li k fil­mu hud­bu, kte­rá cel­ko­vé atmo­sfé­ře výraz­ně pomá­há a dodá­vá napě­tí přes­ně dáv­ko­va­né.

Film mě zau­jal nejen téma­tem, ale kva­li­tou zpra­co­vá­ním, herec­ký­mi výko­ny hlav­ních hrdi­nů a cel­ko­vou atmo­sfé­rou. Jen  jsem byla v kon­ci fil­mu zkla­ma­ná, že zásad­ní pře­střel­ku necha­li ode­znít auto­ři fil­mu ve zpo­ma­le­ném tem­pu. Proč  ten „pis­tol­nic­ký“ styl? A ješ­tě jed­na nelo­gič­nost. Ocelový most vedl jed­nou přes řeku plnou vody a v jiné scé­ně byla pod mos­tem hlí­na s trá­vou. Asi to bylo jiné roč­ní obdo­bí, ale nějak mi to nese­dě­lo. Film je tro­chu drs­něj­ší­ho kalib­ru a dětem škol­ní­ho věku bych ho nedo­po­ru­či­la.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Nicolas Cage30. června 2014 Nicolas Cage Nicolas Cage, vlastním jménem Nicholas Kim Coppola (* 7. ledna 1964 Long Beach Kalifornie) je americký herec, režisér a producent, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní […]
  • 8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat11. října 2018 8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat Nicolas Cage a Joel Schumacher. Sama tahle kombinace může být pro někoho dostatečně vražedná. Natolik, že se na film ani nepodívá. Já mám Cage rád, takže v tomhle problém není. Režisér […]
  • Halloween - Recenze - 75%16. října 2018 Halloween - Recenze - 75% Když se řekne John Carpenter, tak si spousta lidí kromě filmu Věc vzpomene právě na Halloween. Ano ten pravý 40 let starý snímek, který na dalších spoustu let změnil žánr hororu. A John se […]
  • Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA18. května 2018 Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA             „Deadpool“ je komedie, ale je i o citech. Tajnou přísadou „Deadpoola“ jsou emoce. Je to chlápek, který schytal pár kopanců, padnul na kolena, život se s ním opravdu nemazlil, […]
  • Ready Player One: Hra Začíná (Ready Player One) - Recenze - 85%30. března 2018 Ready Player One: Hra Začíná (Ready Player One) - Recenze - 85% Píše se rok 2045 a obrovské množství lidí tráví svůj volný (ba i pracovní) čas ve virtuální realitě. Konkrétně ve světě OASIS, který vytvořil geniální, leč uzavřený "nerd" James Halliday […]
  • Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO18. května 2018 Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO             Stejně jako Deadpoola a Cablea vyvořil Rob Liefeld postavu Domino, která se objevila v New Mutants #98, v témže vydání, kde se poprvé objevil i Deadpool. „Během 10 stránek […]
  • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […]
  • Temné kouty (Dark Places) – Recenze – 60%22. června 2015 Temné kouty (Dark Places) – Recenze – 60% Hrdinkou dramatu/thrilleru/detektivky Temné kouty je Libby Day (Charlize Theron), která před třiceti lety zažila masakr své vlastní rodiny, za nějž byl odsouzen k doživotnímu vězení její […]
  • Deadpool 2 - COLOSSUS18. května 2018 Deadpool 2 - COLOSSUS             Colossuse během natáčení fyzicky ztvárnil Andre Tricoteux, hlas a tvář postavě dal Stefan Kapičić. „Colossus pochází z Ruska a je jedním z původních X-Men. Je vzdělaný, […]
  • Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE18. května 2018 Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobně jako název filmu. Později museli mít všichni při ruce seznam názvů k rozklíčování postav. Dokonce i pro […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *