Joe - 75 %

Joe - 75 %
Ohodnoťte člá­nek

Patnáctiletý chla­pec Garry (Tye Sheridan) má hod­ně tuhý koří­nek a nezlo­mí ho ani bití a nadáv­ky. Věčně opi­lá a apa­tic­ká mat­ka, němá sest­ra a věč­ně opi­lý otec Wade (Gary Poulter) mu nic v živo­tě neu­leh­ču­jí. Jenže Garry by chtěl žít jinak než jeho rodi­če. Asi by se mu to nepo­da­ři­lo, kdy­by se nese­tkal s Joem (Nicolas Cage), podiv­ným par­ťá­kem své­ráz­ných dře­vo­rub­ců. Joe je prch­li­vá pova­ha, kvů­li ní si už odse­děl něja­ký čas ve věze­ní. Teď se sna­ží sekat dob­ro­tu, vyhý­bá se kon­flik­tům a dává si pozor, jen aby se do věze­ní nemu­sel zno­vu vrá­tit. Zapadlé used­los­ti obklo­pe­né lesy, pro­stře­dí prostých lidí, odr­ba­ných kurev, malých obcho­dů a tem­ných barů vypa­dá na prv­ní pohled klid­ně. Přesto tu vege­tu­jí oso­by na hra­ně záko­na. Mezi ně pat­ří pro­vo­ka­tér a násil­ník Willie (Ronnie Gene Blevins) stej­ně jako Garyho otec Wade.  Joe a Garry mají mezi sebou věko­vý roz­díl, ale jejich život­ní zku­še­nos­ti a tou­ha zacho­vat si lid­skou důstoj­nost a drob­né lid­ské rados­ti je sbli­žu­jí. Jejich osu­dy se pro­tnou ve správ­nou chví­li. Pro Garryho je to zásad­ní zlom v jeho živo­tě. Pozná hod­no­tu přá­tel­ství, hod­nu vlast­ní a hod­no­tu svo­bod­né vol­by. Tu má také Joe a zvo­lí to, co pova­žu­je za nut­né i s vědo­mím, že se může vrá­tit zpět do věze­ní.

1Scénář fil­mu napsal Gary Hawkins na zákla­dě romá­nu Larryho Browna, kte­rý vyšel v roce 1990. Příběh osu­du mla­dé­ho chlap­ce a samo­tář­ské­ho dře­vo­rub­ce z pri­mi­tiv­ní­ho a napůl zapo­me­nu­té­ho kou­tu svě­ta na jihu USA má v sobě tra­gic­ké prv­ky i lid­skou tou­hu po tro­še štěs­tí v živo­tě. Sluncem pro­svět­le­né lesy i pus­tá a nehos­tin­ná mís­ta doká­zal kame­ra­man Tim Orr sní­mat poma­lou kame­rou a klid­né scé­ny se během krát­ké chví­le změ­ní v dra­ma.

Režisérem fil­mu je David Gordon Green, kte­rý má ve svých 39 letech na kon­tě něko­lik fil­mů (George Washington, Sněžní andě­lé, Spratci na zabi­tí atd.). Tentokrát si vybral námět, kte­rý zob­ra­zu­je lid­ské osu­dy v blí­že neu­r­če­né sou­čas­né době. Mikrosvět ome­ze­ných lidí, kte­ří sto­jí na hra­ni­ci šílen­ství nebo alko­ho­lem zatem­ně­nou mys­lí, může otra­vo­vat své oko­lí kde­ko­liv. Joe i Garry tenhle svět zna­jí a sna­ží se mu unik­nout. Je to těž­ké, bolí to a někdy jde i o život. V někte­rých scé­nách se reži­sér roz­ho­dl pone­chat zábě­ry hod­ně suro­vé. Je to pře­de­vším Wade, kte­rý v sobě nese kru­tou kom­bi­na­ci lsti­vé­ho kome­di­an­ta s nelí­tost­nou kru­tos­tí a jeho úsměv doslo­va odpu­zu­je. Odpor k této posta­vě postup­ně narůs­tá, až se sta­ne jeho smrt jedi­ným rozum­ným řeše­ním, jak se s tím­to ztě­les­ně­ným zlem vypo­řá­dat. Joe se nao­pak postup­ně pro­mě­ňu­je z odta­ži­té­ho morou­se v člo­vě­ka, kte­rý se sice pře­stá­vá kon­t­ro­lo­vat, ale začí­ná být cit­li­vý a zásad­ní pro­blémy začne řešit.

Hereckých hvězd se ve fil­mu mno­ho nevi­dí.  Nicolas Cage má roli Joea pod kon­t­ro­lou. Působí uza­vře­ně a doká­že se i pat­řič­ně nabu­dit. Jeho posta­va vyni­ká při setká­ní s mla­dič­kým  Sheridanem. Tento mla­dík (*1996) zís­kal za roli  Garryho oce­ně­ní jako nej­lep­ší mla­dý herec na jubi­lej­ním 70. Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách v roce 2013. Je to šikov­ný mla­dík s darem při­ro­ze­né­ho herec­tví.

Ve fil­mu však je ješ­tě jed­na výrazná herec­ká posta­va a tou je Gary Poulter, kte­rý si zahrál alko­ho­lic­ké­ho otce. V kině jsem si říka­la, že hra­je per­fekt­ně. Jen to jmé­no mi niko­ho nepři­po­mí­na­lo. Kde se tenhle talent z niče­ho nic vylou­pl? Pátrala jsem a o pár infor­ma­cí se podě­lím. Gary Poulter je tako­vý čer­ný kůň toho­to fil­mu. V mlá­dí tou­žil  být her­cem a v osm­de­sá­tých letech si  sku­teč­ně zahrál drob­né role v tele­viz­ních seri­á­lech. Ale alko­hol a dro­gy si vybra­ly svou daň. Přestala ho zají­mat prá­ce i rodi­na s dět­mi  a nový styl živo­ta ho dostal až mezi bez­do­mov­ce. Mezi těmi ho také našli agen­ti v uli­cích Austinu v Texasu.  Poulter  oprášil své herec­ké schop­nos­ti a film nato­čil. Při natá­če­ní  se cho­val zod­po­věd­ně a plnil si své úko­ly. Natočený film však už nevi­děl. V led­nu 2013 mu byla dia­gnos­ti­ko­vá­na rako­vi­na a léka­ři mu dáva­li jen pár měsí­ců živo­ta. Dne 19.února 2013 byl nale­zen Poulter mrt­vý v měl­ké vodě jeze­ra. Zatím, co všich­ni ostat­ní her­ci se do svých postav sna­ži­li vžít,  Poulter svou posta­vu sku­teč­ně žil a to je ve fil­mu znát.

2Jeff McIlwain a David Wingo slo­ži­li k fil­mu hud­bu, kte­rá cel­ko­vé atmo­sfé­ře výraz­ně pomá­há a dodá­vá napě­tí přes­ně dáv­ko­va­né.

Film mě zau­jal nejen téma­tem, ale kva­li­tou zpra­co­vá­ním, herec­ký­mi výko­ny hlav­ních hrdi­nů a cel­ko­vou atmo­sfé­rou. Jen  jsem byla v kon­ci fil­mu zkla­ma­ná, že zásad­ní pře­střel­ku necha­li ode­znít auto­ři fil­mu ve zpo­ma­le­ném tem­pu. Proč  ten „pis­tol­nic­ký“ styl? A ješ­tě jed­na nelo­gič­nost. Ocelový most vedl jed­nou přes řeku plnou vody a v jiné scé­ně byla pod mos­tem hlí­na s trá­vou. Asi to bylo jiné roč­ní obdo­bí, ale nějak mi to nese­dě­lo. Film je tro­chu drs­něj­ší­ho kalib­ru a dětem škol­ní­ho věku bych ho nedo­po­ru­či­la.

Karolína Černá

Související příspěvky:

  • Nicolas Cage30. června 2014 Nicolas Cage Nicolas Cage, vlastním jménem Nicholas Kim Coppola (* 7. ledna 1964 Long Beach Kalifornie) je americký herec, režisér a producent, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní […]
  • THE ROCK - SKÁLA6. října 2003 THE ROCK - SKÁLA Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […]
  • Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA18. května 2018 Deadpool 2 - TLUKOUCÍ SRDCE – TAJNÁ PŘÍSADA             „Deadpool“ je komedie, ale je i o citech. Tajnou přísadou „Deadpoola“ jsou emoce. Je to chlápek, který schytal pár kopanců, padnul na kolena, život se s ním opravdu nemazlil, […]
  • Ready Player One: Hra Začíná (Ready Player One) - Recenze - 85%30. března 2018 Ready Player One: Hra Začíná (Ready Player One) - Recenze - 85% Píše se rok 2045 a obrovské množství lidí tráví svůj volný (ba i pracovní) čas ve virtuální realitě. Konkrétně ve světě OASIS, který vytvořil geniální, leč uzavřený "nerd" James Halliday […]
  • Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO18. května 2018 Deadpool 2 - ZAZIE BEETZ coby DOMINO             Stejně jako Deadpoola a Cablea vyvořil Rob Liefeld postavu Domino, která se objevila v New Mutants #98, v témže vydání, kde se poprvé objevil i Deadpool. „Během 10 stránek […]
  • Temné kouty (Dark Places) – Recenze – 60%22. června 2015 Temné kouty (Dark Places) – Recenze – 60% Hrdinkou dramatu/thrilleru/detektivky Temné kouty je Libby Day (Charlize Theron), která před třiceti lety zažila masakr své vlastní rodiny, za nějž byl odsouzen k doživotnímu vězení její […]
  • Deadpool 2 - COLOSSUS18. května 2018 Deadpool 2 - COLOSSUS             Colossuse během natáčení fyzicky ztvárnil Andre Tricoteux, hlas a tvář postavě dal Stefan Kapičić. „Colossus pochází z Ruska a je jedním z původních X-Men. Je vzdělaný, […]
  • Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE18. května 2018 Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobně jako název filmu. Později museli mít všichni při ruce seznam názvů k rozklíčování postav. Dokonce i pro […]
  • X-Men: Apokalypsa - 85 %17. května 2016 X-Men: Apokalypsa - 85 % Po roce a dne :-)  Spíše po dvou, jde znovu do kin o X-menech. X-Men: Apokalypsa nám přináší toho „nejsilnějšího“ mutanta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kterém byl považován za […]
  • Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER18. května 2018 Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER             Karan Soni je zpátky jako řidič taxíku Dopinder. „Mám tu postavu rád. Vyrůstal jsem v Indii a pro mě je Dopinder spojení několika různých lidí, které jsem znal. Komické je, že […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *