Graf


JASMÍNINY SLZY - Blu-ray

Je tomu už více než půl roku, kdy šel posled­ní film Woodyho Allena do kin. Samozřejmostí bylo v této době i napsá­ní recen­ze k pre­mi­é­ře fil­mu v kinech. Filmové recen­ze se zhos­ti­la naše redak­tor­ka Karolína Černá. Zopakujte si tedy recen­zi v něko­li­ka cita­cích:

Scénář si napsal Woody Allen sám, tak jak to ostat­ně udě­lal u vět­ši­ny svých fil­mů. Ženy jsou pro něj inspi­ra­cí, o tom není pochyb. Příběh Jasmine a Ginger není pří­liš kom­pli­ko­va­ný a je hod­ně blíz­ko rea­li­tě. Allen osvěd­čil svou výbor­nou zna­lost žen, kte­ré se pohy­bu­jí ve svě­tě bohat­ství a sou­čas­ně se dostá­va­jí stá­le více mimo reál­ný svět.  Vztah k penězům, vztah k part­ne­rům, roze­znat svět snů od rea­li­ty a pře­de­vším umět si pora­dit v kri­tic­kých situ­a­cích a je to, co obě sest­ry odli­šu­je. Nejsou to jen zku­še­nos­ti a štěs­tí, ale jejich schop­nost pře­ko­ná­vat pro­blémy a umě­ní pou­čit se ze svých chyb.  Už to není jen pří­běh jed­né ženy a jejích pro­blé­mů, ale ukáz­ka dvo­jí­ho život­ní­ho pří­stu­pu.

Svět prak­tic­ké Ginger je nao­pak nedo­ko­na­lý, je tu prá­ce, málo peněz a muži, kte­ří pijí pivo a kou­ka­jí se na tele­vi­zi. Vypadá to tak oby­čej­ně, že to Jasmine nesná­ší.  Její názor však sest­ra Ginger nechá­pe. Co pro­ti její­mu nápad­ní­ku může někdo mít. “Je sexy a nekra­de“, říká na jeho obha­jo­bu. Je to krát­ké a výstiž­né.

Celá recen­ze je zde.

Teď tro­cha k Blu-ray. Je veli­kou ško­dou, že digi­tál­ní nosič obsa­hu­je pou­ze film, žád­né bonu­sy. Za ceny nece­lých 500Kč tedy dosta­ne­me to, co šlo v kině. Samozřejmostí je čes­ký dabing, kde je pou­ži­to zave­de­ných hla­sů, tj. Simona Postlerová pro hlav­ní posta­vu Jasmine hra­nou Cate Blanchett. Další her­ci v tom­to fil­mu nejsou až tak zná­mí, a tak není vel­kou ško­dou, že nejsou dabo­vá­ni ihned tím nej­za­ve­de­něj­ší­mi dabé­ry. Alec Baldwina mlu­ví Zdeněk Mahdal a samo­zřej­mos­tí je účast dabin­go­vé­ho cha­me­le­ó­na (mimo­zemš­ťa­na Alzáka) Bohdana Tůmy.

V obra­zu je krás­ně vidět ana­lo­go­vý zdroj fil­mu, a tak jsem veli­ce rád, že má film i na blu-ray fil­mo­vé zrno. Jde to k pro­spě­chu celé­ho sním­ku. Je to radost pohle­dět, když víme, že Woody Allen stá­le natá­čí na kame­ru se sta­rým fil­mem. I když při­znej­me, že film pro­šel něko­li­ka barev­ný­mi korek­ce­mi, kte­ré obraz zabar­vi­lo do zla­ta­vě žlu­té. Vše vidí­te ve scre­e­nech z fil­mu.

Pro fanouš­ky Woddyho Allena je tedy film nut­nos­tí i za cenu kolem 500 Kč. Je ale ško­da, že je blu-ray bez žád­ných bonu­sů, a tak si ho urči­tě  více lidi kou­pí, když se cena tro­cha sní­ží.

Bitrate

Graf

 

Screeny z blu-ray

Rozlišení 1920x1080 v PNG

Za půj­če­ní toho­to Blu-ray děku­je­me spo­leč­nos­ti Music Stall s.r.o.

Zboží může­te pří­mo kou­pit na FILMGAME.CZ.

JASMÍNINY SLZY - Blu-ray
Ohodnoťte článek

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Jasmíniny slzy (Blue Jasmine) - 67 % 28. července 2013 Jasmíniny slzy (Blue Jasmine) - 67 % Elegantní dáma Jasmine (Cate Blanchett), která přilétá ke své nevlastní sestře Ginger (Sally Hawkins) do San Franciska, chce začít nový život. Už v letadle však musí její spolucestující […]
  • Café society - 50 %19. září 2016 Café society - 50 % Nemohu si pomoci, ale mladíček Bobby Dorman mě ničím nezaujal a celkem nechápu, jak se tento nejistý a váhavý mladíček mohl stát majitelem prosperujícího podniku v New Yorku. Jeho rodiče […]
  • Kolo zázraků - 70 %22. prosince 2017 Kolo zázraků - 70 % Tento nejnovější film Woodyho Allena se odehrává v 50. letech 20. století v zábavním parku na Comey Islandu. Do kulis pestrobarevných atrakcí spolu s přeplněnou pláží zasadil Allen […]
  • Mission: Impossible - Fallout - 75 %1. srpna 2018 Mission: Impossible - Fallout - 75 % Do kin se v horkých letních dnech dostává nový akční film s Tomem Cruisem v hlavní roli, Mission: Impossible – Fallout. Jako agent Ethan Hunt se opět, tentokrát již pošesté, vydává […]
  • Sedm statečných - 50 %23. září 2016 Sedm statečných - 50 % Slavný příběh, kterak sedmičlenná skupinka nájemných bojovníků chrání vesnici před zlými padouchy, má už dvě výborné verze. Jaká je ta současná?  Pod scénářem letošní filmové verze jsou […]
  • Špión15. listopadu 2015 Špión Tak už je i Špion na Blu-ray. Už jsme recenzi měli, tak si přečtěte závěr recenze: „Příběh akční komedie ze světa CIA, kde si zahrála roli skoro bondovské agentky herečka bujných tvarů, […]
  • Escobar (Loving Pablo) - Recenze - 75%26. června 2018 Escobar (Loving Pablo) - Recenze - 75% A máme tu životopisný AAA snímek o kolumbijském kokainovém králi. Tím svého času nebyl nikdo jiný, než proslulý zločinec a narkobaron Pablo Escobar Gaviria. Akorát po všech těch krvácích a […]
  • Tajný život mazlíčků - 55 %9. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - 55 % Max je ten nejšťastnější pes na světě. Žije se svojí paničkou Katie v malém bytě v New Yorku, oba si skvěle rozumí a užívají si. Tenhle skvělý život ale skončí vždy ráno, kdy Katie odchází […]
  • BlacKkKlansman – Recenze – 70%15. srpna 2018 BlacKkKlansman – Recenze – 70% Začátek 70. let, středoamerický stát Colorado. Do služeb policie se dává mladý černoch Ron Stallworth (John David Washington, syn Denzela Washingtona), který se z potupné práce v kartotéce […]
  • Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka)24. ledna 2013 Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka) Odkud se vzala Vaše touha točit filmy? To je touha, která se se mnou táhne již od dětství. Vždy jsem ráda tvořila příběhy a mám ráda, když osloví i mě. Moje záliba ve fikci pramení […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *