Interstellar – Nolanova devátá symfonie

Interstellad

Na kine­ma­to­gra­fii je krás­né, že nás ješ­tě stá­le doká­že pře­kva­po­vat. I když pod­le upou­tá­vek čeká­te něco jako „Vesmírnou ody­seu“ kří­že­nou s „Gravigací“, „Vetřelcem“ a vět­ši­nou kata­stro­fic­kých fil­mů o záchra­ně svě­ta, nej­no­věj­ší film „Interstellar“ nako­nec pře­kva­pí ve všech ohle­dech, přes­to­že nijak neskrý­vá poctu dří­ve nato­če­ným sci-fi fil­mům.

Int1.jpg

Na kaž­dý fil­mo­vý počin Christophera Nolana se čeká jako na zázrak. Může za to oje­di­ně­lý, spek­ta­ku­lár­ní styl, s jakým ten­to ang­lic­ký gentle­man doká­že reží­ro­vat své fil­my, stej­ně jako zvlášt­ní scé­ná­ře, kte­ré si píše buď sám („Počátek“), pří­pad­ně se svým mlad­ším bra­t­rem Jonathanem („Memento“). Žádný z jeho fil­mů nezkla­mal, za oba zmí­ně­né fil­my byl nomi­no­ván na Oscara za scé­nář a batma­nov­ská tri­lo­gie si zís­ka­la tako­vou pří­zeň divá­ků, že je dnes Christopher Nolan reži­sé­rem s nej­vět­ším počtem fil­mů v nej­lep­ší stov­ce dle ser­ve­ru imdb.com, kde jich má rov­ných šest.

Int2.jpg

Interstellar je Nolanovým devá­tým celo­ve­čer­ním fil­mem a jed­ná se o mis­trov­ské dílo. V rám­ci herec­ké­ho obsa­ze­ní nepo­ne­chal nic náho­dě a tak býva­lé­ho pilo­ta Coopera, kte­rý se vydá zachra­ňo­vat lid­stvo, těž­ce zkou­še­né pra­cho­vý­mi bou­ře­mi a všu­dypří­tomnou rost­lin­nou sně­tí, hra­je Matthew McConaghey, drži­tel Oscara za film „Klub posled­ní nadě­je“. Jeho part­ner­ku na ces­tě k jiným gala­xi­ím dok­tor­ku Brandovou hra­je Anne Hathaway, rov­něž drži­tel­ka Oscara („Bídníci“), kte­rá si spo­lu­prá­ci s Nolanem vyzkou­še­la ve fil­mu „Temný rytíř povstal“. Není čas­té, aby se ve sci-fi sáze obje­vo­va­li her­ci zvuč­ných jmen, je to ovšem výraz­ným kla­dem pře­de­vším prv­ní polo­vi­ny fil­mu, kdy se Nolan nade­chu­je k dlou­hé­mu a vel­ké­mu finá­le.

Int3.jpg

Podobně, jako ve fil­mu „Počátek“ pak ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu nejen postup­ně zvy­šu­je tem­po děje. Zároveň odha­lu­je pra­vý důvod své sci-fi ságy, kte­rým je zce­la pozem­ské zjiš­tě­ní, že pokud si lid­stvo bude chtít pomo­ci, musí se spo­leh­nout na vlast­ní schop­nos­ti a ty nej­pev­něj­ší vzta­hy na svě­tě. Cooperovu dce­ru Murph hra­je Jessica Chastain („30 minut po půl­no­ci“), otce dok­tor­ky Brandové, pro­fe­so­ra Branda, ztě­les­nil Michael Caine, kte­rý hrál ve vět­ši­ně fil­mů Christophera Nolana.

Více na Kritiky.cz
Shingeki no Kyojin - 2. díl Toho dne: Pád Shiganshiny (2. část) Přeživší ze Shiganshiny se snaží dostat za zeď Rose, ...
Wilsonov - 55 % Fiktivní příběh z města na Dunaji, kde snaživý starosta Dangl připravuje připojení města...
Znělka 41. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU ...
Za nový žánr slovenského filmu se představilo road movie Stanko Film se natáčel čtyři roky, hráli v něm neherci mimo hlavní postavu v podání Petera Kočana...
Robinsonův ostrov 5.2.2018 ...

Int4.jpg

Na své­ho dob­ré­ho zná­mé­ho se Nolan spo­leh­nul i v pří­pa­dě auto­ra fil­mo­vé hud­by. Hans Zimmer ten­to­krát údaj­ně nevě­děl, k jaké­mu fil­mu sklá­dá hud­bu a tak slo­žil sym­fo­nic­kou hud­bu, ze kte­ré chví­le­mi mra­zí a chví­le­mi hla­dí. Divil bych se, kdy­by nebyl Hans Zimmer za svůj opus nomi­no­ván na Oscara.

Int5.jpg

Uveřejnit o fil­mu více infor­ma­cí by bylo pod­vo­dem na divá­ko­vi. Na film bylo před uve­de­ním uva­le­no znač­né infor­mač­ní embar­go a důvo­dem je zce­la jiné, pře­kva­pi­vé vyzně­ní, než, jaké vyplý­vá z důmy­sl­ně uvá­dě­ných upou­tá­vek, či kusých infor­ma­cí, kte­ré se dosta­ly na veřej­nost. Z mého pohle­du se jed­ná zatím o nej­lep­ší film toho­to roku. Velkolepý, krás­ný, důmy­sl­ně vysta­vě­ný, skvě­le zahra­ný a vel­mi pře­kva­pi­vý. Značné ambi­ce, kte­ré si Christopher Nolan před­se­vzal, byly z mého pohle­du napl­ně­ny a před­po­klá­dám, že kaž­dý, kdo má rád své děti, Nolanovy fil­my a jejich oso­bi­tý styl, bude odmě­něn zají­ma­vou podí­va­nou a stej­ně jako v pří­pa­dě fil­mu „Počátek“ bude ješ­tě hod­ně dlou­ho pře­mýš­let.

Moje hod­no­ce­ní: 95%

Autorův blog

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Interstellar (2014)2. prosince 2014 Interstellar (2014) Interstellar jsem viděl už před několika dny, tak si troufám tvrdit, že mi v hlavě dostatečně "zkontemploval". Tož, vzhůru do toho... Mám rád sci-fi filmy, myslím tím skutečné sci-fi […]
  • Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana29. září 2018 Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana Nolanův Interstellar patří mezi filmy, které neškodí vidět na velkém monitoru a televizi. Příběh je to jednoduchý, Země je na pokraji smrti, celou Zemi ohrožují prašné bouře. Vládnoucí […]
  • Interstellar na Blu-ray6. dubna 2015 Interstellar na Blu-ray Včera jsem recenzoval film. Dnes si čtete recenzi na Blu-ray. Je to pochvalné hodnocení. Kdyby byly veškeré filmy na digitálních nosičích v takové kvalitě, tak by se určitě prodávalo více […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý […]
  • Marťan (The Martian) – Recenze – 80%1. října 2015 Marťan (The Martian) – Recenze – 80% Po Marsu se prochází první lidská posádka astronautů a sbírá data a vzorky. Jejich misi však naruší písečná bouře, která je donutí planetu po pár dnech předčasně opustit. Navíc musejí […]
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 %8. června 2018 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 % Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […]
  • Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici...21. října 2018 Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici... ... (a ti jen tak o něčem nepějí chvalozpěvy), básní o něm diváci, básní o něm každý, kdo měl tu čest ho zhlédnout. I ke mně se tato vlna (respektive tsunami) nadšení dostala a tak byla má […]
  • Marťan (The Martian)23. února 2016 Marťan (The Martian) Tak na domácí nosiče jde znovu další film od slavného režiséra. Ridley Scott a jeho Marťan. Recenzi filmu už máme, a tak napíšu něco k Blu-ray. Mně se film líbil, samozřejmě z něho […]
  • Batman začíná - Batman Begins14. října 2018 Batman začíná - Batman Begins První dva filmy ve kterých se představil temný mstitel Batman dostal na starosti Tim Burton. Ten prezentoval vesmír, který nese výrazné stopy fascinující grotesknosti, kterou dokáže […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *