Detektiv Down - 55 %


Detektiv Robert Bogerud (Svein Andre Hofsø) pro­vo­zu­je jed­no­člen­nou sou­kro­mou detek­tiv­ní kan­ce­lář, ale zatím se nikdy k žád­né­mu sku­teč­né­mu pří­pa­du nedo­stal. Má zaří­ze­nou kan­ce­lář, oblé­ká se detek­tiv ze star­ších fil­mů, ale nikdo si jeho služ­by dosud nevy­žá­dal. Kancelář umís­tě­ná v kli­ent­ském domě s názvem Beruška kaž­dé­ho odra­di­la a Robert si radě­ji dává schůz­ky ve vykři­če­né čtvr­ti. Jak sám říká, je to drs­né a víc to odpo­ví­dá jeho pro­fe­si. Jenže zákaz­ní­ci zmi­zí v oka­mži­ku, když si Robert sun­dá svůj klo­bouk a obje­ví se jeho důvě­ři­vá tvář. Nikdo nemá odva­hu svě­řit své pro­blémy mla­dí­ko­vi, kte­rý je posti­že­ný Downovým syn­dro­mem. Robert je smut­ný, ale stá­le si věří. Jeho trpě­li­vost se mu vypla­tí a koneč­ně při­chá­zí prv­ní sku­teč­ný pří­pad. Vlastně při­chá­zí Rita Stierneová (Liv Bernhoft Osa), kte­rá si žádá rych­lé vyře­še­ní záhad­né­ho zmi­ze­ní své­ho man­že­la. Downův syn­drom ji nepři­pa­dá nijak podiv­ný. Společně odje­dou do síd­la rodi­ny Stierneových a vyšet­řo­vá­ní může začít. Jako správ­ný detek­tiv se Robert nene­chá zasko­čit a zaha­ju­je luš­tě­ní záha­dy svou vlast­ní meto­dou vcí­tě­ní. Postupně se odkrý­va­jí skry­té vzta­hy mezi čle­ny rodi­ny a jedi­ně sta­rá a boha­tá babič­ka (Kari Simonsen) si detek­ti­va oblí­bí. Než se poda­ří záhad­né zmi­ze­ní roz­luš­tit, musí Robert pře­ko­nat pár hor­kých chvi­lek.

Norský reži­sér Bård Breien(Kurz nega­tiv­ní­ho myš­le­ní) napsal scé­nář fil­mu, ve kte­rém roze­hrá­vá pří­běh mla­dé­ho muže s Downovým syn­dro­mem. Tomu se vypl­ní sen o pro­fe­si detek­ti­va a spo­lu se svým otcem se mu poda­ří roz­lousk­nout zmi­ze­ní zná­mé osob­nos­ti. Kromě řeše­ní sku­teč­né­ho pří­pa­du se hlav­ní hrdi­na sna­ží zís­kat důvě­ru své­ho otce, kte­rý pra­cu­je u poli­cie a ve schop­nos­ti své­ho syna moc nevě­ří.  Downův syn­drom je pro něj, stej­ně jako pro mno­ho dal­ších lidí, spo­je­no s nepři­mě­ře­ným cho­vá­ní. Scénář je však zpra­co­ván tak, aby hlav­ní hrdi­na vystu­po­val jako člo­věk s vlast­ním názo­rem a pří­stu­pem k živo­tu. Jeho pova­ha je vstříc­ná a je to duše cit­li­vá. Řešení detek­tiv­ní záplet­ky umož­ňu­je roze­hrát situ­a­ce komic­ké i napí­na­vé, kde se pro­je­vu­je kon­trast mezi cho­vá­ním hlav­ní­ho hrdi­ny a oče­ká­vá­ním lidí v jeho oko­lí. Tím je také film zají­ma­vý a tím zís­ká nej­spíš si své obdi­vo­va­te­le.

Film je nato­čen bez vizu­ál­ních a počí­ta­čo­vých efek­tů v mír­ném tem­pu. Jako by se reži­sér sna­žil hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le zby­teč­ně neho­nit a stre­so­vat. Proto i v napí­na­vých scé­nách se nikdo neza­dý­chá a děj je mož­né sle­do­vat v kli­du a s nad­hle­dem. O co se ubra­lo na napě­tí, o to se při­da­lo v nad­sáz­ce. Scény jsou přes­ně roze­hra­né, důraz je na hlav­ní posta­vě a vel­kou roli sehrá­va­jí pro­myš­le­né dia­lo­gy nebo komen­tář hlav­ní­ho hrdi­ny. Osobně se mi líbi­ly scé­ny z vykři­če­né čtvr­ti, kde není pro­blém dostat skle­ni­ci tvr­dé­ho alko­ho­lu, ale cit­liv­ky u tyče vyža­du­jí ke své­mu „umě­ní“ obe­cen­stvo s odpo­ví­da­jí­cí ode­zvou.

Detektiva hra­je Svein Andre Hofsø, kte­rý je sice posti­že­ný Downovým syn­dro­mem, ale ve fil­mu půso­bí jako pla­chý rozum­bra­da se své­ráz­ným pohle­dem na svět. Jeho pro­jev je bez­pro­střed­ní a uká­že i své schop­nos­ti tan­čit. Ostatní her­ci pří­liš nepře­hrá­va­jí a v pod­sta­tě je pone­chán vel­ký pro­stor pro vyzně­ní hlav­ní posta­vy. Přepokládám, že to byl hlav­ní záměr reži­sé­ra.

Filmový pří­běh není nijak slo­ži­tý a do jis­té míry je hlav­ní role uzpů­so­be­ná mož­nos­tem her­ce hlav­ní posta­vy. Přesto se poda­ři­lo udr­žet jed­not­ný styl a dodat pří­bě­hu poe­ti­ku. A prá­vě to může zaujmout nároč­něj­ší­ho divá­ka, kte­rý ože­lí akč­ní scé­ny a hlu­bo­ko­my­sl­né úva­hy. Také je milé, když se něko­lik scén ode­hrá­vá v Praze.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Recenze Wolverine - 60 %25. července 2013 Recenze Wolverine - 60 % Wolverine (Hugh Jackman) je mutant, který se schovává před lidmi a světem v jeskyni v lese. Osud ale chtěl, aby své schopnosti ještě jednou použil. Nebo snad naposledy využil? Wolverinův […]
  • Blízko od sebe / August: Osage County - 75%10. února 2014 Blízko od sebe / August: Osage County - 75% Maryl Streep exceluje v roli vypočítavé mrchy. Věta jak stvořená pro kvalitní producentský záměr, jak nalákat, co největší množství potenciálních diváků. Však stačí kousavá a sobecká […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Zběsilý útěk - Running Scared19. února 2007 Zběsilý útěk - Running Scared Když v Hollywoodu hledají dokonalého představitele psychopatické Rusa (popřípadě nacisty), pak je první na seznamu Karel Roden. A stejná role mu připadla i v americkém thrilleru Zběsilý […]
  • Divočina a Cheryl, která se na dlouhé cestě našla5. března 2015 Divočina a Cheryl, která se na dlouhé cestě našla Když si Cheryl Strayedová rozvazuje tkaničku od pohorky, má už chůze po Pacifické dálkové trase plné zuby. Chce si především odpočinout. Jenže stačí trocha nepozornosti a k nejbližšímu […]
  • Recenze Princezna - 67 %10. června 2013 Recenze Princezna - 67 % Do psychiatrické kliniky v Kellokoski (Finsko) přiváží řidič novou pacientku, bývalou kabaretní tanečnici Annu Lappalainenovou (Katja Kukkola). Během přijetí na kliniku se představuje ne […]
  • Sunshine - Lidem zase teče do bot.17. října 2007 Sunshine - Lidem zase teče do bot. Lidstvo bylo narváno v zadku už nesčetněkrát a pokaždé se z něj vyškrábalo. Když se s naší Matičkou hodlal pomazlit jeden zbloudilý asteroid, NASA si rychle spočítala, kolik zbývá do […]
  • Maska zrcadla28. září 2006 Maska zrcadla - To tady každý nosí masku? - Samozřejmě.   Jak potom poznáš jestli jsi šťastná nebo smutná? - Mám přece tvář. - Abych řekl pravdu, bez masek mi vy lidé připadáte všichni […]
  • Jeho fotr, to je lotr! - recenze3. března 2005 Jeho fotr, to je lotr! - recenze Musím přiznat, že film Fotr je lotr (ano ten první) jsem viděl poprvé až v televizi v absolutní nevědomosti, o co jde. Díky tomu jsem byl příjemně překvapen, že se jedná o svěží komedii, v […]