7 dní hříchů - 70 %

SedmDni

Film byl inspi­ro­ván sku­teč­ný­mi udá­lost­mi, kte­ré se udá­ly v sed­mi pová­leč­ných dnech na Šumpersku roku 1945. Agnes, žena les­ní­ka Jana Olšana, ute­če z domu a neza­ne­chá po sobě žád­ný dopis. Jan se jí vydá hle­dat, pro­to­že život v lesích a na odleh­lých samo­tách se stá­vá nebez­peč­ným. Snaží se nalézt pomoc u Přikryla, kte­rý je jeho bra­tra­nec a po vál­ce se stal před­se­dou ONV( Okresní národ­ní výbor). Jenže před­se­da má na sta­ros­ti důle­ži­těj­ší úko­ly. Musí dohlí­žet na bez­pro­blé­mo­vé vystě­ho­vá­ní němec­kých oby­va­tel a do prázd­ných cha­lup se začí­na­jí stě­ho­vat noví osad­ní­ci. Národní gar­du a pořá­dek v kra­ji dělá se svou par­tou nohsle­dů Brachtl (Attila Mokos). Ten má své před­sta­vy o tom, jak má vypa­dat pořá­dek v kra­ji a jedi­ný, z koho má respekt, je rus­ký major Uvarov (Fjodor Bondarčuk). Ostatní oby­va­te­lé se buď bojí nebo s ním spo­lu­pra­cu­jí. I Brachtl má svůj zájem, proč zmi­ze­lou ženu najít. V této nepře­hled­né situ­a­ci má Agnes své důvo­dy, proč chce zmi­zet. Především má strach, pro­to­že má němec­ký původ a její bra­tr Jürgen (Jarek Hylebrant) bojo­val na fron­tě. Ale ona se bojí o svůj život z jiné­ho důvo­du. Nechtěně se dosta­la do situ­a­ce, se kte­rou by se dal­ší účast­ní­ci nechtě­li chlu­bit. A strach má také Jan. I on si postup­ně uvě­do­mu­je, že v kra­ji vlád­ne pra­vi­dlo sil­něj­ší­ho a dostá­vá se do pro­blé­mů. Hledá svou ženu a sou­čas­ně si musí chrá­nit i svůj život. Komu může věřit a kdo mu pomů­že?

Scénář fil­mu napsal Josef Urban (Habermannův mlýn) a opět se sna­žil zachy­tit kom­pli­ko­va­né lid­ské osu­dy z obdo­bí vál­ky a krát­ce po jejím kon­ci. Politická situ­a­ce a váleč­né trau­ma však není hlav­ním téma­tem pří­bě­hu. Lidské pova­hy se mohou pro­je­vo­vat v růz­ných situ­a­cích a konec vál­ky při­ne­sl i urči­té obdo­bí bez­vlá­dí. Vládl ten, kdo se doká­zal pro­sa­dit, kdo se v nové situ­a­ci doká­zal pohy­bo­vat a kdo doká­zal situ­a­ci vyu­žít pro sebe. Proto je v pří­bě­hu více rolí, kte­ré nabí­ze­jí šká­lu růz­ně pokrou­ce­ných cha­rak­te­rů. Jan a jeho žena Agnes jsou jako dva osa­mo­ce­ní naiv­ní dob­rá­ci, kte­ří dou­fa­jí, že se jim poda­ří v divo­ké době pře­žít. Příběh sice pro tuto dvo­ji­ci kon­čí dob­ře, ale pachuť té doby se nevy­tra­ti­la. Josef Urban napsal scé­nář pod­le sku­teč­né udá­los­ti na Šumpersku a v roce 2012 vyšla v nakla­da­tel­ství Fragment i kni­ha.

Režisérem fil­mu je Jiří Chlumský, kte­rý je zná­mý divác­ky úspěš­ný­mi TV seri­á­ly (Doktoři z Počátků, Kriminálka Anděl, Ošklivka Katka). Pro drs­ný pří­běh z hor­ských samot se sna­žil vybrat kva­lit­ní herec­ké obsa­ze­ní a maxi­mál­ně vyu­žil pro­stře­dí krás­né kra­ji­ny Jeseníků. Lesy a osa­mo­ce­né used­los­ti nechal pro­mě­nit z poe­tic­ké nála­dy v pro­stor plný napě­tí a nebez­pe­čí. Zřejmě pro­to se vět­ši­na akč­ních scén ode­hrá­vá prá­vě zde. Jenže vše­ho moc ško­dí a dlou­hé sek­ven­ce útě­ku Agnes jdou až na samou hra­ni­ci únos­nos­ti. Místo úkry­tu se lesy pro­mě­ní v nepře­hled­ný pro­stor, kde se ztrá­cí a v pod­sta­tě se nedo­sta­ne z dosa­hu svých pro­ná­sle­do­va­te­lů. Jednou z málo pocho­pi­tel­ných scén fil­mu pak je její uvěz­ně­ní v odlehlém sta­ve­ní. V jiných situ­a­cích se hned stří­lí a mor­du­je a najed­nou se zápor­ný hrdi­na Brachtl cho­vá s opa­tr­nos­tí. Koho se může bát, když ostat­ní se bojí jeho? Tato situ­a­ce však umož­ní pří­běh natáh­nout k šťast­né­mu setká­ní s Janem a ješ­tě uká­zat drs­né mra­vy míst­ních oby­va­tel, kte­ří vyu­ží­va­jí své posta­ve­ní pro rabo­vá­ní.

Ačkoliv je hlav­ní dějo­vá lin­ka věno­vá­na pře­de­vším Agnes a její­mu muži, kte­rý ji hle­dá, pro­sa­zu­jí se v pří­bě­hu i dal­ší výraz­né posta­vy, jejichž zájmy a osu­dy jsou vzá­jem­ně pro­vá­za­né. Kromě míst­ních oby­va­tel se v něko­li­ka krát­kých scé­nách také obje­ví rus­ký major, kte­ré­ho hra­je Fjodor Bondarčuk. Není žád­ným tajem­ství, že se pro toho­to zná­mé­ho her­ce a reži­sé­ra upra­vo­val ješ­tě scé­nář. Postava stro­hé­ho vojen­ské­ho důstoj­ní­ka přes­to vel­ký pro­stor ve fil­mu nedo­sta­la. Působí osa­mě­le, pro­to­že je to posta­va bez voj­ska. Přes veš­ke­rou sna­hu her­ce půso­bí rus­ký důstoj­ník jen jako sym­bol hie­rar­chie moci v osvo­bo­ze­ném úze­mí. K herec­kým výko­nům ostat­ních dra­ma­tic­kých postav nemám výhra­dy. Je vidět, že samot­né her­ce pří­běh zau­jal a své chví­le před kame­rou se sna­ži­li maxi­mál­ně vyu­žít. Jenže přes veš­ke­rou sna­hu tvůr­ců zůstal fil­mo­vý pří­běh na kra­ji sil­né­ho fil­mo­vé­ho zážit­ku. Možná je to jen můj dojem, ale ve fil­mu pře­va­žu­jí nega­tiv­ní posta­vy, nási­lí a nená­vist. A jestli­že tou pro­ti­vá­hou měl být vztah Jana a Agnes, pak závě­reč­ná scé­na na hřbi­to­vě mi při­šla až pří­liš skrom­ná.

Běh o záchra­nu živo­ta je pro­po­jen s rych­lým sle­dem zábě­rů, kte­ré půso­bí dob­ře v kon­tras­tu se zábě­ry do poklid­né kra­ji­ny. Napětí se však zvy­šu­je při pohle­du do vyra­bo­va­ných used­los­tí a s pří­cho­dem čle­nů Národních gard. Zajímavý námět je zpra­co­va­ný způ­so­bem, kte­rý chvil­ka­mi při­po­mí­ná styl akč­ních fil­mů. Proto může být film divác­ky při­taž­li­vý a své obdi­vo­va­te­le může najít i na fil­mo­vých fes­ti­va­lech. 

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Nový detektivní seriál na České televizi16. února 2018 Nový detektivní seriál na České televizi Ve čtvrtek 15.února proběhla novinářská projekce k novému detektivnímu seriálu Inspektor Max, který poběží od 21.února na České televizi. Na projekci přivítala novináře paní Tereza […]
  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 %12. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 % Připravit zajímavé představení s partou mladých lidí je docela dobrá záminka, jak rozehrát aktuální lidské příběhy v kulisách osvědčené divadelní hry nebo muzikálu. Jednak se tak připomene […]
  • Pojedeme k moři (2014)27. dubna 2014 Pojedeme k moři (2014) Jirka Mádl je typ člověka, o kterém byste řekli, že neumí do pěti počítat a on vás pak překvapí tím, jak zvládne používat integrály a derivovat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla […]
  • Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů4. července 2018 Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů Spravedlivě s ním v pekle zapisují lidské hříchy. Co se ale stane, když se čertí brko ztratí? Nový film režiséra Marka Najbrta se hrdě hlásí k tradici české filmové pohádky. Příběh Čertí […]
  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […]
  • Anděl Páně 2 - Z deníčku produkce2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Z deníčku produkce Pohádka Anděl Páně 2 je zasazena do zimního období, jemuž se vzhledem k charakteru letošní zimy muselo pomoci. Na dosněžení se spotřebovalo 260 velkých pytlů sněhu vyrobeného z papírové […]
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […]
  • Anděl Páně 2 - Jak to začalo - Marek řekl geniální větu: jeden den v roce to jde!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Jak to začalo - Marek řekl geniální větu: jeden den v roce to jde! „Chtěl jsem, když už se do toho pustíme, aby scénář byl neprůstřelný, a jestli nebude neprůstřelný, tak žádná dvojka prostě nebude,“ říká režisér Jiří Strach. Možná proto trvalo jedenáct […]
  • Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin15. listopadu 2018 Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin Pohádka režiséra Marka Najbrta  Čertí brko vstupuje do kin 29. listopadu. Pro režiséra to znamenalo první vstup do tohoto žánru po dramatických snímcích, komediích nebo seriálech. Do […]