Recenze Neřízené střely (Mine vaganti) - 70 %

Recenze Neřízené stře­ly (Mine vagan­ti) - 70 %
Ohodnoťte člá­nek

Tommaso (Riccardo Scamarcio) je mla­dý muž, kte­rý žije v Římě a při­jíž­dí na návště­vu ke své rodi­ně. Domů se vra­cí po del­ším čase, tak­že nikdo netu­ší, jak žije. Na jeho pří­jezd čeká celá rodi­na – mat­ka Stefania  (L.Savino), otec Vincenzo (E.Fantastichini), bra­tr Antonio (A.Preziosi), sest­ra Luciana (E.S.Ricci) s rodi­nou a babič­ka (I.Occhini), mat­ka otce. Je to tra­dič­ní jiho­i­tal­ská rodi­na, kte­rá žije svou pra­cí, výro­bou těs­to­vin, a půso­bí cel­kem nor­mál­ně. Proto se Tommaso odhod­lal po letech ke coming outu u slav­nost­ní veče­ře. Je při­pra­ven i na to, že ho rodi­na zavrh­ne. Bratr mu ale jeho plán pře­ka­zí a sám stá­vá se čer­nou ovcí rodi­ny. Tommaso se pak stá­vá jedi­ným „hod­ným“ synem pro své­ho otce. Začíná mu tak nová eta­pa živo­ta. Naštěstí mu pomá­há rodin­ná pří­tel­ky­ně Alba (N.Grimaudo) a poslé­ze i jeho přá­te­lé.

Na scé­ná­ři fil­mu se podí­lel Ivan Cotroneo ((Mé jmé­no je lás­ka) a Ferzan Özpetek (Hamám, Harém Suare), kte­rý je i reži­sé­rem fil­mu. Samotný pří­běh pak Özpetek zpra­co­val vel­mi hra­vě a nadleh­če­ně, ale záro­veň si neod­pus­tí kri­ti­ku pokry­tec­ké­ho cho­vá­ní a kon­venč­ních hod­not jihu Itálie. Tím, že pří­běh zasa­dil do malé­ho měs­teč­ka, kde o sobě všich­ni všech­no ví, uká­zal reži­sér na malo­měst­ské cho­vá­ní lidí. Kamery se ujal Maurizio Calvesi (Případ nevěr­né Kláry), kte­ré­mu se poda­ři­lo zachy­tit nejen krá­sy již­ní Itálie, ale hlav­ně „klid­né“ rodin­né situ­a­ce a jejich řeše­ní. Film dopl­ňu­je skvě­lá hud­ba skla­da­te­le Pasquale Catalano (Barneyho ver­ze), kte­rý byl za ten­to film nomi­no­ván na Evropskou fil­mo­vou cenu 2010.

Ve sním­ku exce­lu­je Ennio Fantastichini, jehož posta­va otce tra­dič­ní ital­ské rodi­ny půso­bí z dneš­ní­ho pohle­du spí­še komic­ky. Skvěle mu sekun­du­je Lunetta Savino, kte­rá se zhos­ti­la role moud­ré a trpě­li­vé man­žel­ky. Riccardo Scamarcio a Alessandro Preziosi hra­jí dva roz­díl­né bra­t­ry, ale ve srov­ná­ní s dal­ší­mi čle­ny rodi­ny a přá­te­li jsou jejich herec­ké výko­ny málo výraz­né.

Özpetek nato­čil film, kte­rý může­me nazvat jako nety­pic­ká ital­ská kome­die s prv­ky dra­ma­tu či roman­ti­ky. Nahlédneme do ital­ské rodi­ny, poko­chá­me se zábě­ry měs­teč­ka, ale hlav­ně nás roze­smě­je a pozi­tiv­ně nala­dí pří­běh o mla­dých lidech a jejich blíz­kých. Film není jenom o odliš­nos­ti jed­no­ho člo­vě­ka, ale uka­zu­je růz­no­ro­dost povah, cho­vá­ní a při­způ­so­bo­vá­ní v ital­ské rodi­ně a ve spo­leč­nos­ti.

Film dostal něko­lik oce­ně­ní: David di Donatello Awards - ved­lej­ší herec a hereč­ka (E.Fantastichini, I.Occhini), Tribeca Film Festival – zvlášt­ní uzná­ní poro­ty.

Emma Orphe

Související příspěvky:

  • John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)7. září 2017 John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller) Bylo, nebylo.. za devatero řekami a horami.. áále pendrek! Víte vy co? Když se vám jasně řekne, abyste nenasírali furt "Džonyho Strašáka" Wicka, tak se asi moc dobře ví, proč se vám to […]
  • John Wick hledá marně klid - 55 %22. února 2017 John Wick hledá marně klid - 55 % John Wick je zabiják na odpočinku, který by se nejraději zavřel ve svém domě a vzpomínal na mrtvou ženu. Přesto musel oprášit své zbraně a dát za vyučenou jedné partě lumpů. John to udělal […]
  • Till Eulenspiegel (Till Enšpígl) - 50 %15. listopadu 2013 Till Eulenspiegel (Till Enšpígl) - 50 % Už jako malé dítě Till Eulenspiegel provokuje lidi kolem sebe, ale do skutečných problémů se dostává v dospělosti. Poznávání lidí ho baví a dokáže se dostat z každé šlamastyky. V jedné […]
  • LFO - 55 %8. října 2014 LFO - 55 % Radioamatérský nadšenec Robert si ve své sklepní pracovně pohrává se zvuky a bere svůj koníček zcela vážně. Tak vážně, že ho nic jiného nezajímá a zkoumání zvukových frekvencí mu připadá […]
  • Deuce Bigalow: Dobrej striptér2. března 2006 Deuce Bigalow: Dobrej striptér Deuce Bigalow: Dobrej striptér jsou dva druhy filmů, ty, které se snaží apelovat na lidské city, mysl a ty, které si za nejvyšší cíl kladou pobavit. Deuce Bigalow: Dobrej striptér, již […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Letadla - 50 %18. srpna 2013 Letadla - 50 % Komu se alespoň trochu líbila užvaněná auta a výtvarné nápady ve filmech Auta, ten by si neměl nechat ujít příběh o malém, ale snaživém práškovacím letadle, které má snadno zapamatovatelné […]
  • 3 sezony v pekle8. prosince 2009 3 sezony v pekle Konečně se do kin dostal český film, ze kterého nečiší upachtěná snaha za každou cenu bavit nebo moralizovat. Příběh není nijak složitý a ani počet herců diváka nezahltí. Důležité je, že […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Líbánky - 60 % 20. srpna 2013 Líbánky - 60 % Je krásný slunečný den a po silnici mezi rybníky projíždí skupina svátečně vyzdobených aut. Poklidně míří ke kostelu, kde se má odehrát svatba Terezy a Radima. V kostele pak za přítomností […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *