Pravidla mlčení (The Company You Keep) - 60 %

PravidlaMlceni

Právník Jim Grant (Robert Redford) je vdo­vec a žije se svou dce­ru Isabel (Jackie Evancho) v poklid­ném ame­ric­kém měs­teč­ku. Jednoho dne se všech­no změ­ní. Jima navští­ví mla­dý novi­nář Ben Shepard (Shia LaBeouf) a kla­de mu otáz­ky, na kte­ré Jim nechce odpo­ví­dat. Otázky se týka­jí doby, se kte­rou nechce mít Jim už nic spo­leč­né­ho. Jenže minu­lost nejde vyma­zat a tak Jim vyhle­dá ukry­té faleš­né dokla­dy a odjíž­dí z domo­va. Jestliže se roz­hod­ne vydat se svou dce­ru Isabel na výlet, není roz­hod­ně to, z čeho bude mít radost. Je sice sta­rost­li­vý otec a žáda­ný práv­ník, ale jeho mlá­dí neby­lo zda­le­ka klid­né a po mno­ha let žil pod jinou iden­ti­tou. Jeho pra­vé jmé­no bylo Nick Sloan a byl čle­nem radi­kál­ní pro­ti­vá­leč­né sku­pi­ny Weather Underground, kte­rá spácha­la v šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí kro­mě něko­li­ka bom­bo­vých aten­tá­tů také lou­pež­né pře­pa­de­ní ban­ky, při němž zemřel stráž­ný. Když je po tři­ce­ti letech jed­na z akté­rek pře­pa­de­ní Sharon Solarzová (Susan Sarandonová) dopa­de­na FBI, dá se oče­ká­vat, že dojde i na dal­ší čle­ny sku­pi­ny. Jim nechce jen nečin­ně čekat na své zatče­ní a vydá­vá se hle­dat Mimi Lurierovou (Julie Christie), kte­rá se pře­pa­de­ní ban­ky také zúčast­ni­la. Stejně jako Jim zná prav­du o hle­da­ném střel­ci. Protože stá­le pla­tí pra­vi­dlo mlče­ní, bude takřka nemož­né dopát­rat, kdo při pře­pa­de­ní ban­ky sku­teč­ně stří­lel.

Zatčení Sharon Solarzové vzbu­dí pozor­nost i mezi novi­ná­ři, kte­ří hle­da­jí neu­stá­le nej­no­věj­ší infor­ma­ce a tou­ží po sen­zač­ním odha­le­ní. Mezi tako­vé nad­šen­ce pat­ří i mla­dý novi­nář Ben Shepard, kte­rý vidí jedi­neč­nou pří­le­ži­tost se pro­sla­vit. Jenže Jim Grant si s ním poví­dat nechce a osob­ní setká­ní se zatče­nou Sharon Solarzovou nic neob­jas­ní. Co spo­ju­je býva­lé čle­ny pro­ti­vá­leč­né sku­pi­ny a kde jsou hra­ni­ce jejich pra­vi­del mlče­ní?

Jestliže se Robert Redford do něja­ké­ho fil­mu pus­tí, pak za tím hle­dej­me urči­tou myš­len­ku nebo pozná­ní. V něko­li­ka fil­mech s Redford zahrál novi­ná­ře, kte­ří slo­ži­tě pát­ra­jí po prav­di­vých infor­ma­cích jako jsou fil­my Všichni pre­zi­den­to­vi muži nebo Tři dny kon­do­ra a čas­to si zahrál posta­vy, kte­ré jsou tajem­né a sou­čas­ně veli­ce cha­risma­tic­ké, např. Vzpomínky na Afriku, nebo Velký Gatsby. Redford hra­je rád posta­vy, kte­ré mají něja­kou his­to­rii a sta­ví se k živo­tu aktiv­ně. A v tom­to smys­lu byl scé­nář fil­mu Pravidla mlče­ní od Lema Dobbse pod­le kni­hy Neila Gordona odpo­ví­da­jí­cí výzvou.

Redford se roz­ho­dl film reží­ro­vat a sou­čas­ně si zahrál roli stár­nou­cí­ho Jima Granta. Propojení osob­ních zájmů a pro­blé­mů ve spo­leč­nos­ti je uká­zá­no nejen v jeho pří­bě­hu hlav­ní­ho hrdi­ny, ale svým způ­so­bem ovliv­ňu­je i mla­dé­ho novi­ná­ře Bena Sheparda. Je veli­ce sym­pa­tic­ké, že reži­sér pone­chal ve fil­mu obě­ma posta­vám takřka stej­ný pro­stor a je zají­ma­vé sle­do­vat, jak si s tím her­ci pora­di­li.

Více na Kritiky.cz
Soutěž o Steam klíče (RUINER & RUNNING WITH RIFLES & AER Memories of Old ) Klíče získá získá nejlepší "hláška" v bublině obrázku na facebooku. Trvání soutěže: ...
Solo: Star Wars Story - Recenze - 80% Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamži...
Kotě v botě „Malé kotě (mňau mňau), spalo v botě (mňau mňau), nehas, co tě (mňau mňau), nepá, nepá...
Vrána Kdysi lidé věřili, že když někdo zemře, vrána zanese jeho duši do země zemřelých. Ale ob...
NAUGHTY BEAR Panic in Paradise ...

Shia LaBeouf si novi­ná­ře Bena Sheparda zahrál s evi­dent­ní chu­tí a poda­ři­lo se mu vytvo­řit sym­pa­tic­kou posta­vu aktiv­ní­ho a ambi­ci­óz­ní­ho novi­ná­ře. Jeho vlez­lost a umí­ně­nost je v kom­bi­na­ci s ocho­tou naslou­chat doce­la při­ja­tel­ná. A to se mu ješ­tě poda­ří zapů­so­bit na mla­dou sleč­nu Rebeccu. Nejen Rebecca, ale také ostat­ní žen­ské posta­vy jsou ve fil­mu důle­ži­té. Zatčením Sharon Solarzové film začí­ná, hle­dá­ním Mimi Lurierové pří­běh pokra­ču­je a jejím roz­hod­nu­tím film kon­čí.

Režisér si do postav čle­nů býva­lých radi­ká­lů vybral stár­nou­cí herec­ké hvězdy, kte­ré doká­za­ly dát posta­vám i v krát­kých scé­nách důvě­ry­hod­nost s odleskem spo­le­če­né minu­los­ti. Ze všech her­ců však věkem domi­nu­je Robert Redford. Ale prá­vě jeho posta­va je zaba­le­na do „mlad­ší­ho oba­lu“. Jenže v tom­to pří­pa­du si mys­lím, že prá­vě posta­va Jima Granta si, vzhle­dem k její akti­vi­tě pod­le scé­ná­ře, žáda­la jiné­ho her­ce. Nebo změ­nit tro­chu scé­nář a nedě­lat z čás­ti fil­mu „běžec­ký závod seni­o­rů“.

Film je nato­čen sviž­ným tem­pem, ale neob­sa­hu­je drs­né scé­ny, stří­le­ní ani jiné for­my nási­lí. Hudební i vizu­ál­ní slož­ka fil­mu je vyvá­že­ná. Je to fil­mo­vá kla­si­ka bez zby­teč­ných expe­ri­men­tů a počí­ta­čo­vých tri­ků.

Tvůrci fil­mu nabí­zí zají­ma­vý pohled na oso­by, kte­ré si z mlá­dí nesou trva­lé „pro­kle­tí změ­ny iden­ti­ty“ a stá­lé­ho stra­chu z odha­le­ní. I přes skvě­lé herec­ké obsa­ze­ní a režij­ní osob­nost Roberta Redforda je film nená­roč­nou podí­va­nou s dob­rým kon­cem.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *