Pacifim Rim - 80%

PacificRim

Desátý film mexic­ké­ho reži­sé­ra Guillerma del Tora je vel­ko­roz­počto­vý. Nevím, zda­li se jeho roz­po­čet, kte­rý je kolem 180 000 000 dola­rů někdy vrá­tí, ale snad se pení­ze ale­spoň tro­chu vrá­tí na to, aby mohl reži­sér dovr­šit tri­lo­gii HellBoy.

Základní záplet­ka fil­mu je veli­ce jed­no­du­chá, jak říka­jí dis­tri­bu­to­ři: „Z moře se vyno­ří obrov­ské pří­še­ry Kaiju a pus­tí se do vál­ky s lid­stvem, kte­rá si vyžá­dá mili­ó­ny živo­tů a lid­stvo na roky zatí­ží. Pro boj s Kaiju byla vyvi­nu­ta spe­ci­ál­ní zbraň: masiv­ní robo­ti zva­ní Jaegers, kte­ří jsou simul­tán­ně ovlá­dá­ni dvě­ma pilo­ty, jejichž moz­ky jsou pro­po­je­ny neu­rál­ním mos­tem. Jenže i tihle robo­ti se tvá­ří v tvář nezni­či­tel­ným Kaiju zda­jí být téměř bez­moc­ní. Na pokra­ji poráž­ky nako­nec síly brá­ní­cí lid­stvo nema­jí jinou mož­nost než obrá­tit svo­ji nadě­ji smě­rem ke dvě­ma neče­ka­ným hrdi­nům: býva­lé­mu pilo­to­vi (Charlie Hunnam) a nezku­še­né­mu nováč­ko­vi (Rinko Kikuchi), kte­ří se dají dohro­ma­dy, aby spo­leč­ně řídi­li slav­né­ho, nicmé­ně záro­veň zjev­ně zasta­ra­lé­ho Jaegera. Společně budou čelit hro­zí­cí apo­ka­ly­p­se jako posled­ní nadě­je lid­stva.“

Tato veli­ce jed­no­du­chá pre­mi­sa je celý pří­bě­hem fil­mu. Scénaristovi Travisi Beachamovi urči­tě neda­lo moc času a tvůr­čí­ho myš­le­ní dodat tako­vé­mu jed­no­du­ché­mu pří­bě­hu mno­ho nových vlast­nos­tí. Každou z postav, kte­rá se obje­ví ve fil­mu, pozna­me­nal buď­to něja­kou úchyl­kou, nebo trau­ma­tem z dět­ství, kte­ré je veli­ce pozna­me­ná­vá.  Hlavní posta­va, kte­rou je řidič mohut­né­ho stro­je (Jaeger) díky tomu, že v rám­ci jed­né akce zemře­lo jeho jed­no­va­ječ­né dvoj­če, má veli­ce vel­ké trau­ma. Jeho budou­cí part­ner pro akci, japon­ská žena, zase má trau­ma z mlá­dí, kdy bylo vyvraž­dě­no měs­to vel­ký­mi Kaiju.

Nevím, zda­li to je tou­ha scé­náris­tů po akč­ních lidech s trau­ma­ty, ale už ani nevím, kdy byly v akci pou­ze nor­mál­ní lidi, kte­ré nema­jí těž­ká trau­ma­ta, kte­ré by s nor­mál­ní­mi lid­mi napros­to zatřás­li.

Když vez­me­me film jako celek, tak jeho hlav­ní pří­běh je pros­tě jed­no­du­chý.  S úvod­ní reka­pi­tu­la­cí his­to­rie boje pro­ti pří­še­rám z jiné dimen­ze napros­tou sou­hla­sím. Většina akč­ních fil­mů by mohl a mít tako­vou leh­kou sumář, co se sta­lo před tím, že se obje­ví hlav­ní pří­běh. V rám­ci nata­ho­vá­ní dél­ky fil­mu je mož­né i pou­žít něko­lik odbo­ček v pří­bě­hu, kte­ré nám vysvět­lí dal­ší sou­vis­los­ti. Je dob­ré pro scé­náris­tu, že i tyto odboč­ky mají smy­sl, a že díky nim, se dozví­me i věci, kte­ré umož­ní ukon­če­ní bojů.  Bez těch­to odbo­ček by se dal taky pří­běh snést, ale pří­běh by musel byl jed­no­duš­ší.

Guillermo del Toro si vysnil nové robo­ty, pří­še­ry z jiných dimen­zí. Je vidět, že veš­ke­rou vizu­ál­ní strán­ku všech robo­tů a „Godzillovských“ pro­tiv­ní­ků má výteč­ně vymyš­le­no od šroub­ku a od jed­not­li­vé buň­ky. Je ale ško­da, že kaž­dé vel­ké pení­ze film ničí. Režisér se totiž musel podří­dit leh­ké­mu dik­tá­tu stu­dia, aby mohl ten­to film nato­čit. A tak není film ani typic­ky G. del Torrovský, ale ani typic­ky ame­ric­ký main­stre­am, ve kte­rém se rubou v sobě robo­ti a pří­še­ry. A tak je veli­ce mož­né, že tato neza­řa­di­tel­nost fil­mu je důvo­dem níz­kých zis­ků.

Je ško­da, též, že akč­ní fil­mu už nema­jí nor­mál­ní hod­bu. Ramin Djawadi jako skla­da­tel vůbec nezní dob­ře. Občas mi to při­pa­da­lo jako pros­tě auto­ma­tic­ký výcuc hud­by z počí­ta­čo­vé­ho auto­ma­tu.  Kde jsou ty časy, kdy se moti­vy fil­mu lehce zapa­ma­to­va­li, aniž by u toho musel člo­věk pře­mýš­let. Možná, že to dobou, že ve fil­mu už sklá­da­jí pou­ze stro­je a ne lás­ka k hud­bě, kde si skla­da­tel najmul celý sym­fo­nic­ký orchestr a tím zahrál celý film.

Více na Kritiky.cz
Titulky k American Housewife S03E11 - The Things You Do Vítám vás po nekonečné pauze a pokračujeme v zábavě. Když se celá rodina semkne, aby vyře...
ZLÍNFEST - Rozhovor s Petrem Zvolánkem a Jakubem Hrycem 31. května 2018 ...
Žízeň po životě na Blu-ray Když tak přemýšlím, co tak Vám přinést za recenzi nového Blu-ray, tak jsem nakonec došel k...
Soukup se stal jediným Youtuberem v historii s vlastní televizní stanicí, komentují diskutéři zbrusu nový pořad šéfa Barrandova s názvem Moje zprávy Aneb kam se hrabe tolikrát vzpomínaný Vladimír Železný. Podle poměrně pečlivých propočt...
Tomáš Hudák o teroristoch ...

Ohodnoťte článek


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Prupurový vrch | Crimson Peak [60%]18. října 2015 Prupurový vrch | Crimson Peak [60%] Guillermo del Toro patří mezi nejvýraznější tvůrce současného Hollywoodu. I když se naposled podíval do kin s epickou řežbou Pacific Rim, jeho doménou jsou především temné fantasy a […]
  • n200905151003 625. května 2009 Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné […]
  • Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě.3. prosince 2018 Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě. „Blade 2“ není až tak špatným pokračováním, i když to říkám hlavně proto, že jej natočil můj oblíbenec Guillermo del Toro. Když se však člověk na film podívá kritickým okem, je to přece […]
  • Blade II31. července 2002 Blade II Drazí lidé, vítejte u nás v Praze a prosím, navštivte noční linku č. 52 a navštivte naší milou transfúzní stanici, kde můžete darovat svou cenou krev a další upíři mohou poklidnu žít a […]
  • Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film!5. dubna 2004 Návrat do Cold Mountain - Opravdu sqělý film! Bydlíte-li v Praze a jezdíte-li občas tramvají, možná jste si reklamy na tenhle film všimli. (Prokázaný výskyt na linkách 7, 9, 18, 22 a 24.) A nejspíš vás ničím zvláštním nezaujala. V […]
  • Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)26. září 2017 Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray) Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prvním plánovaným dílem z dlouhé sedmidílné série ze staré Anglie. No, po velkém neúspěchu se pokračovaní neuskuteční, […]
  • Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 %24. dubna 2018 Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 % Po dlouhém čekání se nám splnilo přání. Pokračování jednoho z nejlepších seriálů HBO nás dneska večer dostalo. Nový příběh, nový scénář a nové zápletky. Jak už asi víme, tak se výtvory […]
  • Černá listina / The Blacklist9. července 2018 Černá listina / The Blacklist Po čtyřech sezonách dávám plný počet. Proč? Protože původně se dobrá konspirátorská záležitost se zajímavými případy i ústřední linií vyšvihla díky perfektnímu stylu Raye „Reda“ […]
  • Tvář vody - 70 %13. února 2018 Tvář vody - 70 % Pohádkové příběhy mají svůj půvab a přitažlivost bez ohledu na věk.  A právě takový je film „Tvář vody“, kde zamilovaná dvojice musí prokázat nejen vzájemné porozumění a sílu svého vztahu, […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr5. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr Percy Jackson se necítí jako hrdina. Tento pololidský syn Poseidona – řeckého boha moře – jednou zachránil svět, ale teď si pomalu začíná myslet, že to možná byla jen velká klika. Náhodou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *