Nevědomí (2013) - 80%

OblivionCruise

Zdá se, že se v mém oblí­be­ném žán­ru vědec­ké fan­tas­ti­ky začí­ná blýs­kat na lep­ší časy. V nej­bliž­ší době nás čeká hned něko­lik zají­ma­vých fil­mů a již prv­ní z nich „Nevědomí“ („Oblivion“) mě vel­mi pří­jem­ně pře­kva­pil.

Nepotřebuji žád­ný spe­ci­ál­ní důvod, abych šel do kina na sci-fi, pro­to­že mě ten­to žánr vždyc­ky bavil. Nicméně musím při­znat, že Tom Cruise v hlav­ní roli může být tako­vým důvo­dem pro spous­tu divá­ků a pře­de­vším diva­ček. V mém pří­pa­dě zača­la bli­kat varov­ná kon­t­rol­ka, jeli­kož jeho posled­ní film „Jack Reacher“ vzbu­dil mír­né roz­pa­ky a nazna­čil, že by měl stár­nou­cí lamač dív­čích srd­cí začít někte­ré typy rolí odmí­tat.

Oblivion1.jpg

„Nevědomí“ je ovšem zce­la jiný šálek kávy. Tom Cruise před­vá­dí solid­ní herec­kou „one man show“, ve sty­lu, jaký zná­me z fil­mů „Válka svě­tů“ nebo „Minority report“ a ani na chví­li nene­chá divá­ka na pochy­bách, že je doko­na­lý pro­fe­si­o­nál, kte­rý ke kaž­dé roli při­stu­pu­je s maxi­mál­ním nasa­ze­ním.

Ačkoliv lze fil­mu vyčíst něko­lik drob­ných logic­kých i fak­tic­kých lap­su­sů, nic zásad­ní­ho ve fil­mu neskří­pe a přes mno­ho zají­ma­vých dějo­vých zvra­tů si zacho­vá­vá čitel­nou linii, na kte­rou se vel­mi pří­jem­ně dívá. Režisér Joseph Kosinski na sebe upo­zor­nil již fil­mem „Tron: Legacy“, kdy vzkří­sil z mrtvých legen­dár­ní cyber­pun­ko­vý film „Tron“ způ­so­bem, kte­rý byl při­ja­tel­ný a sou­do­bý. Jeho vize budouc­nos­ti je i ten­to­krát tak vizu­ál­ně při­taž­li­vá, že i kdy­by se ve fil­mu nic nedě­lo, a spíš opak je prav­dou, dalo by se mu to odpus­tit. Možná pro­to, že měl kame­ru ve fil­mu na sta­ros­ti Claudio Miranda, kte­rý se význam­ně pode­psal i pod vizu­ál­ně bez­chyb­ný „Pí a jeho život“.

Oblivion2.jpg

Hudební dopro­vod za vizu­á­lem nijak nepo­kul­há­vá a při­po­mí­ná pře­vrat­ný soun­d­track k fil­mu „Sunshine“, kte­rý evo­ku­je i podob­ný závěr fil­mu. Divil bych se, kdy­bychom už o chláp­ko­vi s pseu­do­ny­mem M.8.3. nikdy nesly­še­li, pro­to­že vytvo­řil zatím jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších soun­d­trac­ků toho­to roku.

Všichni her­ci ve ved­lej­ších rolích, jeli­kož o té hlav­ní zde nemů­že být pochyb, zvlá­da­jí své par­ty bez zavá­há­ní. Ačkoliv hlav­ní žen­ská herec­ká hvězda fil­mu Olga Kurylenko (Julia) je zná­má svým „sní­že­ným pra­hem styd­li­vos­ti“, ve fil­mu se neob­je­ví v žád­né samo­ú­čel­né, chou­los­ti­vé scé­ně a roz­hod­ně neslou­ží ději pou­ze jako deko­ra­ce k potě­še muž­ské­ho oka.

Oblivion3.jpg

Morgan Freeman po vel­mi dlou­hé době nedě­lá pou­ze krát­ko­do­bou šta­fáž a je uhran­či­vě pře­svěd­či­vým vůd­cem odbo­je. Partnerka Toma Cruise (mecha­nik čís­lo 49 Jack) Andrea Riseborough (Victoria) je nebes­ky éte­ric­ká a jejich spo­leč­ná bazé­no­vá scé­na má všech­ny atri­bu­ty pro to, aby se nesma­za­tel­ně zapsa­la do his­to­rie fil­mu.

„Nevědomí“ k doko­na­los­ti schá­zí jen málo. Především neo­plý­vá původ­ní­mi nápa­dy. Jakkoliv svět budouc­nos­ti divá­ka upou­tá, vyu­ží­vá léta­jí­cí dro­ny ve sty­lu „Hvězdných válek“, bojo­vé scé­ny a pro­pri­e­ty jako v posled­ním „Terminátorovi“ a finál­ní scé­nu, jak vystři­že­nou ze „Dne nezá­vis­los­ti“.  Zatímco jsem u řady fil­mů hoře­ko­val nad 3D for­má­tem, tomu­to fil­mu by výraz­ně pro­spěl. A nako­nec i přes Cruisovu pro­fe­si­o­na­li­tu a for­mu se nemo­hu zba­vit dojmu, že s jiným, mla­dým a ne tolik okou­ka­ným her­cem, by mohl film dosáh­nout kul­tov­ní­ho roz­mě­ru, zatím­co tak­to je to „jen dal­ší skvě­lý film s Tomem Cruisem v hlav­ní roli“.

Mám rád, když film baví a uná­ší nás od kaž­do­den­ních povin­nos­tí do ima­gi­nár­ní­ho svě­ta snů, fan­ta­zie nebo budouc­nos­ti. Filmu „Nevědomí“ se to nad oče­ká­vá­ní dob­ře poved­lo.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nevědomí Oblivion - 50%18. dubna 2013 Nevědomí Oblivion - 50% Tom Cruise se vrhnul do Sci-fi. Je jeden z posledních živých členů na zemi v novém filmu režiséra TRON: Legacy 3D - Josepha Kosinski. Jako jeden z mála filmů, který je vynikající do […]
  • Nevědomí | Oblivion [65%]20. dubna 2013 Nevědomí | Oblivion [65%] Joseph Kosinski vstoupil do filmového průmyslu před pár lety svým celovečerním debutem, pokračováním kultovního snímku Tron z roku 1982, digitálním velkofilmem TRON: Legacy. Pro mnohé, mě […]
  • Hvězdná pěchota22. ledna 2005 Hvězdná pěchota Kvalitní sci-fi od samotného Roberta A. Heinleina – to se musí vidět. Tento film vznikl už hodně, hodně dávno. Přesto se k němu pořád rád vracím. Naposledy jsem jej viděl asi před dvěma […]
  • PlayAllspoluprace13. března 2009 Recenze: Valkýra Film je o německých důstojnících v čele s Tomem Cruisem, který hodlají spáchat atentát na Adolfa Hitlera. V poslední době spíše neblaze proslulý scientolog Tom Cruise se vrací do pozice […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Cesta kolem světa za 80 dní - recenze27. ledna 2005 Cesta kolem světa za 80 dní - recenze Báječná dobrodružství, veselé příhody a neuvěřitelná nebezpečí čekají na mezinárodní hvězdné obsazení… Již první věta z obsahu, který hlásá distributor, je k smíchu. Báječná dobrodružství? […]
  • Pařížská blbka - 60%24. srpna 2015 Pařížská blbka - 60% Svižně natočená francouzská komedie, která může člověka jen překvapit. Jak už samotný název filmu napovídá, o žádný napínavý film se složitou zápletkou se nejedná. Hlavní postavou filmu je […]
  • Hitchcock - 40%20. ledna 2013 Hitchcock - 40% Film debutanta  Sachy Gervase Hitchcock je není až tak dobrý. Spíše by se, kdyby to bylo v Česku, dalo nazvat, že to je jenom televizní inscenace. Nejen, že se pouze o prostory […]
  • Stále spolu (2014)1. června 2015 Stále spolu (2014) Rodina Mlčochova není rozhodně běžnou českou rodinkou. Stačí se jen podívat na počet jejích členů... Dokumentaristka Eva Tomanová se rozhodla natočit snímek o svérazné rodině, která […]