Královský víkend (Hyde Park on Hudson) - 65 %

KralovskyVikend

Píše se rok 1939 a ang­lic­ký krá­lov­ský pár při­jíž­dí do sou­kro­mé rezi­den­ce ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Franklina D. Roosevelta. Král Jiří VI. i krá­lov­na Elizabeth jsou plní oče­ká­vá­ní, čím je ame­rič­tí hos­ti­te­lé pře­kva­pí. Obdobná nejis­to­ta panu­je i v síd­le pre­zi­den­ta. Roosevelt je muž sebe­jis­tý a uzná­va­ný. Mezi jeho obdi­vo­va­te­le pat­ří jeho mat­ka, sekre­tář­ka i vzdá­le­ná sestře­ni­ce Daisy. Ta je pro pre­zi­den­ta něco jako „dív­ka pro roz­ptý­le­ní“ a jak se uká­že, není jedi­nou. Návštěva krá­lov­ské­ho páru je pří­le­ži­tost, kdy je Daisy uve­de­na mezi váže­né hos­ty a zúčast­ní se spo­leč­né­ho pik­ni­ku.

Prezident Roosevelt je muž zra­lé­ho věku, kte­rý má nejen zku­še­nos­ti s vel­kou poli­ti­kou, ale doká­že kolem sebe i v sou­kro­mí vytvo­řit atmo­sfé­ru, kte­rá mu nej­ví­ce vyho­vu­je. Když je potře­ba, zvlád­ne svou upo­ví­da­nou a milu­jí­cí mat­ku, stej­ně bra­vur­ně, jako svou eman­ci­po­va­nou ženy Eleonoru. Je to spo­le­čen­ský muž, kte­rý také při­ta­hu­je ženy. Na prv­ní pohled nepů­so­bí jako svůd­ník a ani jeho cho­vá­ní není vul­gár­ní. Přesto půso­bí ved­le krá­le Jiřího jako suve­rén a svě­ta­zna­lec. Jeho cho­ro­ba ho sice ome­zu­je, ale doká­že se svým han­di­ca­pem veli­ce dob­ře a plno­hod­not­ně žít. I nejis­té­ho krá­le, kte­rý se ve své roli krá­le necí­tí jis­tý a trá­pí se svou kok­ta­vos­tí, doká­že pre­zi­dent dob­ře nala­dit Věkový roz­díl a mož­ná i urči­té osob­ní sym­pa­tie vytvo­ří z obou význam­ných osob­nos­tí v závě­ru fil­mu sym­pa­tic­ké chla­pí­ky.

 

Film Královský víkend je cel­kem pří­jem­né fil­mo­vé díl­ko, kde má divák mož­nost nakouk­nout tak tro­chu pod poklič­ku živo­ta veřej­ně zná­mých osob­nos­tí. Ačkoliv pří­běh začí­ná a kon­čí vzpo­mí­ná­ním Daisy na její setká­ní s pre­zi­den­tem a postup­ným narůs­tá­ním jejich vzá­jem­né­ho vzta­hu, nabí­zí film dal­ší pohled na osob­nost Franklina D. Roosevelta. Zpočátku roman­tic­ký pří­běh Daisy a její­ho obdi­vo­va­né­ho milen­ce se postup­ně roz­růs­tá o pohled na dal­ší posta­vy včet­ně rodi­ny krá­lov­ské. Návštěva krá­lov­ské­ho páru posu­nu­je v dru­hé polo­vi­ně fil­mu v blí­že k his­to­ric­ké­mu pohle­du na setká­ní před­sta­vi­te­lů svě­to­vých vel­mo­cí i jejich žen­ských pro­tějš­ků. Jako pro­ti­hráč výraz­né posta­vy ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta vystu­pu­je postup­ně do popře­dí posta­va krá­le Jiřího VI., kte­rý se postup­ně zba­vu­je zábran a v závě­ru fil­mu půso­bí sebe­jis­tě a jako rov­no­cen­ný spo­lu­hráč.

Více na Kritiky.cz
Spy Kids 2 Teprve nedávno jsem se z dlouhé chvíle odhodlal jít na tohle Rodriguezovo dílko určené prvotn...
28 dní poté (28 days later...) Je pátek večer, za oknem se rozlévá šedivá temnota, jež všechno kolem halí do stínů. Do d...
Angry Birds ve filmu - Obsah/O filmu OBSAH              Animovaná komedie Angry Birds ve filmu nás zavede na ostrov, kde ...
Patrick Stewart Sir Patrick Hewes Stewart, OBE (* 13. července 1940 Mirfield, West Yorkshire, Spojené království...
Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a ...

KralovskyVikend

S posta­vou Krále Jiřího VI. se moh­li divá­ci setkat ve výbor­ném fil­mu Králova řeč, kte­rý byl uve­den do našich kin v roce 2011. Vzhledem k tomu, že se film Králova řeč sku­teč­ně pove­dl a výkon Colina Firtha v roli krá­le byl úžas­ný, vyzní­vá film Královský víkend pře­ci jen o pozná­ní hůř. A není to jen porov­ná­ním herec­kých výko­nů hlav­ních postav. Film Králova řeč je posta­ven na výbor­ném scé­ná­ři, kte­rý Královský víkend nemá. Především se scé­náris­ta Richard Nelson nedo­ká­zal roz­hod­nout, co je pro film důle­ži­těj­ší. Zda se má pre­zen­to­vat pří­běh jed­né z mile­nek Roosevelta nebo setká­ní dvou výraz­ných his­to­ric­kých postav a porov­ná­ní jejich cha­rak­te­ru a povah. Pro reži­sé­ra Rogera Michella, kte­rý se pro­sla­vil fil­mem Notting Hill, nezby­lo nic jiné­ho, než cel­kem neza­jí­ma­vý milost­ný romá­nek pre­zi­den­ta s Daisy, v podá­ní Laury Linney, pro­špi­ko­vat zábě­ry na kve­tou­cí lou­ky nebo na pro­hlí­že­ní alba zná­mek. Vše ply­ne tak poklid­ně, až se divák začne těšit na plá­no­va­nou návště­vu krá­lov­ské­ho páru. Jako by tato návště­va při­nes­la tro­chu oži­ve­ní nejen do fil­mu, ale také do samot­ných her­ců. Bill Murray v roli pre­zi­den­ta Franklina D. Roosevelta oži­je a stá­vá se roz­šaf­ným a zábav­ným spo­leč­ní­kem. Působivé jsou situ­a­ce, kde se uka­zu­je jeho ochr­nu­tí. Anglického krá­le Jiřího VI. si s chu­tí zahrál ang­lic­ký herec Samuel West, kte­ré­ho zna­jí tele­viz­ní divá­ci jako mla­dé­ho detek­ti­va v seri­á­lu Vraždy v Midsomeru. Výkon Samuela Westa nedo­sa­hu­je kva­li­tu výko­nu Colina Firtha z fil­mu Králova řeč, ale je to veli­ce sym­pa­tic­ký výkon.

Královský víkend se zby­teč­ně uto­pil v roman­ti­ce. Přesto je film zají­ma­vým pohle­dem na účast­ní­ky jed­né his­to­ric­ké udá­los­ti.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90%30. ledna 2018 Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90% Blízká budoucnost. Na Zemi zaútočili mimozemšťané a úspěšně obsadili celou Evropu (pokud jsem to správně pochopil, tak invaze začala v ČR, což je roztomilé). Hrozí, že začnou expandovat do […]
  • Železná lady – apolitická biografie konzervativní premiérky (60%)2. března 2012 Železná lady – apolitická biografie konzervativní premiérky (60%) Oscarem oceněná Maryl Streepová za vydatné pomoci rovněž oscarových maskérů exceluje v další životní roli, tentokrát britské konzervativní premiérky Margaret Thatcherové, která se jako […]
  • Kniha džunglí - 75 %28. dubna 2016 Kniha džunglí - 75 % Když se malý chlapec Mauglí snaží uniknout před černým panterem, vypadá jeho běh jako zoufalý pokus o záchranu života, ale ve skutečnosti  je to jen jedna z mnoha výchovných lekcí, které […]
  • Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana17. ledna 2019 Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana M. Night Shyamalan je jedním z těch mužů, kteří vystřílejí všechny nejlepší nápady hned v počátku svojí kariéry. V roce 1999 to byl jeden z nejnadějnějších režisérů, v současnosti jsou […]
  • Kniha džunglí – POSTAVY28. dubna 2016 Kniha džunglí – POSTAVY             MAUGLÍ (Neel Sethi) Mauglí je lidský chlapec, kterého od útlého dětství vychovávala smečka vlků. Když zajistí, že již není v džungli vítán, opustí svůj domov a vydá se na […]
  • Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30%3. června 2016 Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30% Pokračování předloňských Želv Ninja se nese ve velmi podobném duchu, jen s několika změnami, ve všech případech k horšímu: Jednička byla spotřební zábavou určenou zejména pro osmi […]
  • 30 minut po půlnoci (Zero Dark Thirty) - 65 %20. února 2013 30 minut po půlnoci (Zero Dark Thirty) - 65 % Dostat se na stopu teroristických vůdců je práce zoufale zdlouhavá a výsledek není nikdy jistý. Film 30 minut po půlnoci sleduje při práci agentku CIA Mayu (Jessica Chastain) od prvních […]
  • Sherlock Holmes [80%]18. ledna 2010 Sherlock Holmes [80%] Filmovým průmyslem nejčastěji recyklovaná literární postava se vrací zpátky na začátek svých dobrodružství. Britský guru kriminální satiry Guy Ritchie upouští od ztvárnění uhlazeného […]
  • blackdot1. února 2004 TRUMAN SHOW Už jste měli někdy pocit, že třebaže jste sami, někdo Vás pozoruje? Nemyslím teď nějakého jiného smrtelníka, ale vyšší, všudypřítomná bytost, jejíž sebemenší vrtoch může změnit tvář světa […]
  • Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :)14. srpna 2008 Temný rytíř - Multiplexová událost léta? Dejme tomu :) Je to už dávno (čtyři roky?), co mě poprvé napadla vize komiksového filmu, který by ve své podstatě nebyl komiksový. Zůstal by jen hrdina bojující proti zlu (zároveň však stále pouhý […]