Jenseits der Stille (Za hranicí ticha) 1996

ticho

Německý sní­mek Za hra­ni­cí ticha je dílem zná­mé reži­sér­ky Caroline Link (kte­rá se asi nej­ví­ce pro­sla­vi­la fil­mem Nikde v Africe). Jedná se o vel­mi cit­li­vý film pojed­ná­va­jí­cí o lás­ce, o hud­bě a zejmé­na o vzta­hu „nor­mál­ních“ s nesly­ší­cí­mi.
Lara to nemá v živo­tě leh­ké, moc ji ve ško­le nejde čte­ní a na svůj věk (cca 9 let) má povin­nos­tí nad hla­vu. Se svý­mi rodi­či musí absol­vo­vat návště­vu ban­ky, být aktiv­ní při rodin­ných setká­ní se šir­ším pří­bu­zen­stvem a pomá­hat i při sle­do­vá­ní fil­mů, a to jen z toho důvo­du, že oba její rodi­če jsou nesly­ší­cí. Lara vyni­ka­jí­cím způ­so­bem ovlá­dá zna­ko­vou řeč a je tak pro své rodi­če urči­tým pev­ným spo­jo­va­cím vlák­nem se zvu­ko­vým svě­tem všu­de oko­lo.

Při sle­do­vá­ní fil­mu jsem si uvě­do­mil kolik obtí­ží, kte­ré by mě tře­ba hned ani nena­padly, mají v reál­ním živo­tě nesly­ší­cí lidé, sta­čí jen pomys­let na tele­fon­ní hovo­ry (sms jsou tepr­ve v plen­kách, film je z roku 1996), kdy si Lařini rodi­če musí poří­dit poměr­ně kom­pli­ko­va­ný stroj, kte­rý na jed­no­řád­ko­vém digi­tál­ním dis­ple­ji umož­ňu­je jakousi tex­to­vou komu­ni­ka­ci, pro­blé­mem je ale i samot­né zvo­ně­ní na dveř­ní zvo­nek, či jen zazvo­ně­ní tele­fo­nu, což se řeší obvykle tak, že zvuk je vázán na bli­ka­jí­cí svět­lo v míst­nos­ti, apod.
Film je v tom­to ohle­du vel­mi zají­ma­vou son­dou do živo­ta nesly­ší­cích lidí.

Určitým pro­ti­kla­dem ke svě­tu ticha je v tom­to fil­mu svět hud­by, což je záli­ba, kte­ré mála Lara vel­mi rych­le pro­pa­dá. Při hře na kla­ri­net pro­ká­že nespor­ný talent, čímž se dostá­vá do vel­mi zají­ma­vé situ­a­ce mož­né­ho odci­ze­ní od vlast­ní rodi­ny. Velmi sil­ným záži­tek je ale i samot­né hud­ba ve fil­mu, kte­rou slo­ži­la Niki Reiser (dvor­ní skla­da­tel­ka reži­sér­ky Link).

Film Za hra­ni­cí ticha byl mým dru­hým sezná­me­ním s tvor­bou Caroline Link (po Nikde v Africe) a už teď si jsem jist, že to nebu­de sezná­me­ní posled­ní. Jedná se o zdán­li­vě oby­čej­ný film o oby­čej­ných lidech, jejichž živo­ty ale divák pro­ží­vá nad­mí­ru neo­by­čej­ně :).

A to jsem si ješ­tě před něja­ký­mi 15 lety mys­lel, že v Německu dob­ré fil­my vzni­ka­jí spí­še výji­meč­ně ... :-).

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • n200902052011 Dav6. února 2009 Nepřítel před branami (Enemy at the Gates) 17. července roku 1942 začala jedna z největších bitev II. světové války. Bojovalo se o průmyslové město na Volze, tehdejší Stalingrad a velení obou armád - sovětské i německé - si byla […]
  • EDITH PIAF28. června 2007 EDITH PIAF Strhující film o drobné ženě s mocným hlasem, jejíž osud vás naplno zasáhne. Písně Edith Piaf zná snad téměř každý. Jaký byl však osud této ženy, jejíž hlas zní tak teskně a vášnivě? To […]
  • Pád Třetí říše - recenze8. srpna 2005 Pád Třetí říše - recenze Není moc vídané, aby se po celém světě tak vzrušeně hovořilo o německém filmu, aniž by to v jeho názvu někdo chtěl. Pád Třetí říše to však dokázal, a tak, ještě předtím než si budeme moci […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Megan Is Missing (2011)29. října 2014 Megan Is Missing (2011) Megan is missing patří mezi hororový subžánr "found footage" (zkráceně FF), jehož prvními odvážnými pionýry byly takové úctyhodné kousky jako třeba filmy Kanibalové nebo Záhada Blairwitch. […]
  • Perfektní den - 60 %18. prosince 2015 Perfektní den - 60 % Někdo prožívá adrenalinové chvíle jen tak pro svou radost a někdo je prožívá, když se snaží zajistit jiným lidem podmínky pro normální život. Schopnost zvládnout adrenalinové situace, […]
  • Gravitace | Gravity [90%]4. října 2013 Gravitace | Gravity [90%] Alfonso Cuarón je jedním z těch tvůrců, na kterého film se těšíte už jen z podstaty, že se jedná o film jedinečného tvůrce. Nejenom že má tento mexický režisér na svém účtě nejlepší z […]