Jako za starejch časů | Stand Up Guys [65%]

20436761.jpg r 640 600 b 1 D6D6D6 f jpg q x xxyxx

Je tro­chu ško­da, že slá­va a lesk někte­rých her­ců v sou­čas­né době upa­dá, ačko­liv stá­le mají co nabíd­nout. Jednou z tako­vých osob­nos­tí je i Al Pacino, člo­věk kte­rý se vryl nejed­no­mu fil­mo­vé­mu mani­a­ko­vi do pamě­ti hned něko­li­ka neza­po­me­nu­tel­ný­mi role­mi. V posled­ní době ovšem moc pro­sto­ru na plát­ně nemá. A když už k něče­mu tako­vé­mu dojde, vět­ši­nou je to béč­ko nebo sebe­mrs­kač­ské při­hrá­vá­ní vyčpě­lé­mu komi­ko­vi (ano mlu­vím teď o šíle­nos­ti jmé­nem Jack a Jill). Je tedy fajn, když se obje­ví ve sním­ku, kde má zase mož­nost ohro­mit sál napl­no svým cha­risma­tem. Zvláště když mu kry­jí záda Christopher Walken a Alan Arkin. Jak tahle roz­pus­ti­lá kome­die o mužích co ješ­tě roz­hod­ně nepat­ří do staré­ho žele­za dopadla?

Stamd Up Guys-20130129-88

Valentine je pro­puš­těn po 28 letech z věze­ní, kde skon­čil po jed­né nevy­da­ře­né akci. Za ni vzal veš­ke­rou vinu na sebe, nicmé­ně i to je někte­rým jeho býva­lým kole­gům málo. Při pře­střel­ce kte­rá se před jeho zatče­ním strh­la, totiž při­šel o život syn jed­no­ho z nich, mafi­á­na Claphandse. Ten pově­řil nej­lep­ší­ho pří­te­le uvěz­ně­né­ho Valentina, Douga, aby jej oka­mži­tě po pro­puš­tě­ní z věze­ní zabil, jinak si může chys­tat rakev i pro sebe. Val s podob­nou situ­a­cí při pro­puš­tě­ní z věze­ní počí­tá, a tak Dougovi ani jeho povin­nost nevy­čí­tá. Chce ale­spoň pro­žít svůj posled­ní den napl­no, než skon­čí jeho život úpl­ně. Ve spo­leč­nos­ti přá­tel. A tak se vydá­va­jí s Dougem do domo­va důchod­ců vysvo­bo­dit jejich spo­leč­né­ho pří­te­le Hirsche s cílem zažít ale­spoň posled­ní noc jako za sta­rých časů.

Stand Up Guys-20121114-48

Celá záplet­ka mož­ná může znít tro­chu jako lehce kri­mi­nál­ní vari­a­ce na Než si pro nás při­jde a v pod­sta­tě to je také to, co vlast­ně dosta­ne­te. Nesmíte sice někte­ré věci ve sním­ku moc řešit a snést solid­ní množ­ství pře­hna­ných herec­kých výko­nů, zejmé­na v dru­hé polo­vi­ně, nicmé­ně v polo­vi­ně sním­ku s nástu­pem posta­vy Alana Arkina na scé­nu jako by všech­no zača­lo zapa­dat do sebe, jak to mělo fun­go­vat již od začát­ku. ona nai­vi­ta a bez­o­hled­ná pří­mo­ča­rost se sice úpl­ně nevy­tra­tí, nicmé­ně váž­né momen­ty začnou oprav­du půso­bit, humor začne koneč­ně bavit a cel­ko­vě Jako za sta­rejch časů začne být sní­mek, kte­rý bys­te si mož­ná i v budouc­nu někdy zopa­ko­va­li.
Je to zejmé­na díky hra­vos­ti a při­ro­ze­něj­ší atmo­sfé­ře, s jakou par­dá­lo­vé ote­vřou dru­hou polo­vi­nu sním­ku. To co totiž po prv­ní polo­vi­ně vypa­da­lo na dal­ší hře­bí­ček do herec­ké rakve ústřed­ní dvo­ji­ce, se pře­houp­ne v pří­jem­nou oddychov­ku, kde sice her­ci dáva­jí znát svůj věk, ovšem s nad­hle­dem tuto pře­káž­ku obchá­ze­jí, citu­jí star­ší fil­my a dohro­ma­dy jed­no­du­še baví. Není to sice ona ulti­mát­ní důchod­cov­ská jíz­da jako za sta­rých časů, ve kte­rou mno­zí dou­fa­li, úpl­ná pro­hra to ale zda­le­ka také není. Co si bude­me poví­dat, hor­ší než nahrá­vat Sandlerovi na fekál­ní vtíp­ky to snad ani být nemů­že.

121549_ba

Jednoduše a pros­tě, Jako za sta­rejch časů je sluš­ná kome­die vyu­ží­va­jí­cí stej­né pre­mi­sy s kon­cem živo­ta jako kupří­kla­du zmí­ně­ný sní­mek Než si pro nás při­jde. První polo­vi­na by moh­la mno­hé odra­dit, stej­ně jako režij­ní nejis­to­ta Fishera Stevense, nicmé­ně v dru­hé polo­vi­ně je vše, ale­spoň čás­teč­ně zapo­me­nu­to. Je sice ško­da, že to hrdi­no­vé dopra­co­va­li sem, do kome­di­ál­ních béček, nicmé­ně pořád si radě­ji dám Walkena s Pacinem v něčem podob­ném, než dva­cet sním­ků s hvěz­dič­ka­mi typu Taylora Lautnera. Možná stár­nu, mož­ná to jen pros­tě mám rad­ši jako za sta­rejch časů.
Jako za sta­rejch časů páno­vé cha­risma­tem pod­la­mu­jí kole­na. Sice ne tak jako by se v ide­ál­ním pří­pa­dě dalo oče­ká­vat, nicmé­ně po mož­ná až tro­chu zby­teč­ně bíd­né prv­ní polo­vi­ně se chlap­ci s pří­cho­dem Arkina dosta­nou koneč­ně do obrá­tek a ser­ví­ru­jí oddychov­ku, ve kte­ré doka­zu­jí, že ačko­liv mož­ná mají o něja­kou tu vrás­ku a šedi­nu navíc, pořád je o co stát. Režijně to sice tro­chu hapru­je ale to pro ten­to­krát pomi­nu. Už jen pro­to, že sní­mek pro těch pár oprav­du upřím­ných momen­tů jed­no­du­še nemo­hu poslat do prů­mě­ru.

Hodnocení: 65%

Origináln člán­ku zde


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • 30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%]22. února 2013 30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%] Válečné filmy to mají u Američanů, kteří jsou už trochu přesyceni válkou, poněkud těžké. Čas od času se ale najde snímek, který je schopný tuto bariéru překonat a dostat se do širšího […]
  • Nevědomí | Oblivion [65%]20. dubna 2013 Nevědomí | Oblivion [65%] Joseph Kosinski vstoupil do filmového průmyslu před pár lety svým celovečerním debutem, pokračováním kultovního snímku Tron z roku 1982, digitálním velkofilmem TRON: Legacy. Pro mnohé, mě […]
  • Na dřeň | De Rouille et d'os [70%]22. března 2013 Na dřeň | De Rouille et d'os [70%] Francouzský režisér Jacques Audiard se k nám do kin naposledy podíval před více jak třemi lety se snímkem Prorok.Nyní se do kin dostává jeho loňský snímek Na dřeň, který mimojiné posbíral […]
  • Pařba na třetí | The Hangover Part III [55%]3. června 2013 Pařba na třetí | The Hangover Part III [55%] Todd Phillips před pár lety přivedl na svět dnes již kultovní komedii z prostředí rozluček se svobodou. Pařba ve Vegas z roku 2009 byl překvapivý hit, který se líbil jak kritikům tak […]
  • Pád Bílého domu | Olympus Has Fallen [75%]12. dubna 2013 Pád Bílého domu | Olympus Has Fallen [75%] Loni tu byly dvě sněhurky, tento rok si dáme zase pro změnu dvakrát útok na sídlo amerického prezidenta. Bílý dům se stane terčem útoku militantních skupin a to hned ve dvou akčních […]
  • Zlomené město | Broken City [55%]18. dubna 2013 Zlomené město | Broken City [55%] Thrillery naštěstí stále ještě nevyšly z módy a Mark Wahlberg i Russell Crowe jsou herecké hvězdy, které jednoduše dokáží přitáhnout diváky. Právě na tyto dvě věci se snaží spoléhat nový […]
  • Muž z oceli | Man of Steel [80%]21. června 2013 Muž z oceli | Man of Steel [80%] Nejikoničtější komiksový hrdina všech dob se vrací ve velkém stylu. Zatímco konkurence boduje a Batman si dává pauzu, nadchází čas na návrat největšího komiksového hrdiny, kterého zná jak […]
  • Lesní duch | Evil Dead [65%]5. dubna 2013 Lesní duch | Evil Dead [65%] Režisér Sam Raimi, ještě předtím než si začal hrát s pavoučím mužem a čarodějem ze země Oz, přivedl na svět sérii hororových titulů, které dodnes patří mezi klasiku. Na horory Lesní duch, […]
  • Gambit [50%]9. března 2013 Gambit [50%] Gambit je vskutku zajímavým snímkem. Taková napůl předělávka snímku z roku 1966, pluje už nějakou dobu mimo radar filmového fanouška, byť má zanedlouho premiéru v českých kinech. Snímek […]
  • Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) - 70 %31. července 2015 Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) - 70 % Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné. Jeho mateřská organizace, tajná vládní služba IMF (Impossible Mission Force), začíná mít problémy s plněním […]