Gambit [50%]

gambit picture02

Gambit je vskut­ku zají­ma­vým sním­kem. Taková napůl pře­dě­láv­ka sním­ku z roku 1966, plu­je už něja­kou dobu mimo radar fil­mo­vé­ho fanouš­ka, byť má zane­dlou­ho pre­mi­é­ru v čes­kých kinech. Snímek kte­rý se hono­sí nejed­ním zvuč­ným jmé­nem v obsa­ze­ní a scé­ná­řem z pera brat­ří Coenů by si logic­ky zaslu­ho­val vět­ší pozor­nost. Proč tomu ale tak není, jsem se roz­ho­dl roz­vést na dal­ších řád­cích.

Harry Deane pra­cu­je pro boha­té­ho sbě­ra­te­le umě­ní Lionela Shahbandara. Práce ho baví, nicmé­ně jeho šéf už tolik ne. Arogantní a sebestřed­ný sbě­ra­tel dože­ne Harryho až k zos­no­vá­ní plá­nu. Spolu se svým zná­mým, padě­la­te­lem umě­ní, při­pra­ví past na své­ho zaměst­na­va­te­le. Na jejím kon­ci na něj a jeho kum­pá­ny čeká pohád­ko­vé jmě­ní. Vše má ovšem jeden háček. K tomu aby jeho plán fun­go­val, je tře­ba pře­svěd­čit ke spo­lu­prá­ci ame­ric­kou kov­boj­ku PJ Puznowskou. Zdánlivě bez­chyb­ný plán však nebu­de ani zda­le­ka tak jed­no­du­chý, jak si Harry před­sta­vu­je.

gambit09

Gambit se vás už od úvod­ních momen­tů sna­ží naver­bo­vat tvor­bou ilu­ze, že se jed­ná o sní­mek ne nepo­dob­ný kla­sic­ké­mu Růžovému pan­te­ro­vi s Peterem Sellersem, nicmé­ně není tomu ani zda­le­ka tak. Nemyslím tím teď jen úvod­ní ani­mo­va­nou sek­ven­ci, kte­rá toto srov­ná­ní pří­mo vyvo­lá­vá nejen nazna­ču­je. Spíše jde o sna­hu o žovi­ál­nost v kom­bi­na­ci s lou­pež­ným sním­kem, přes­ně­ji lou­pež­nou kome­dií. Přitom se ale sna­ží si udr­žet tvář něče­ho více než jen běž­né kome­die kte­rá se točí kolem hlav­ní­ho plá­nu a posta­vy nejsou ničím víc než jen figur­ka­mi na šachov­ni­ci.

Bohužel tady to jed­no­du­še nefun­gu­je. Nejde pros­tě jít jed­ním smě­rem ale pořád si nechá­vat vrát­ka ote­vře­ná smě­rem opač­ným. Od prv­ních momen­tů je totiž hlav­ním pro­blé­mem umě­lost, kte­rá jde jak z her­ců tak vůbec z celé­ho sním­ku cítit na míle dale­ko. Naštěstí tenhle objev při­chá­zí poměr­ně brzo, tak­že si divák nestí­há vytvá­řet ilu­ze a je vrh­nut rov­nou do jeze­ra pře­hrá­vá­ní a bez­cha­rak­ter­nos­ti. Někdo by to mohl obha­jo­vat, že záměr­ná pří­liš­ná expre­si­vi­ta byl tvůr­čí záměr, nicmé­ně blbost nelze omlu­vit dob­rý­mi úmys­ly. A přes­ně v momen­tě, kdy na hru při­stou­pí­te, sní­mek, napo­do­bu­jí­ce žábu uni­ka­jí­cí před lid­skou rukou, usko­čí stra­nou.

gambit04

V zápla­vě naiv­ně hloupých postav a moti­vů se totiž dá nalézt hned něko­lik svět­lých momen­tů, kte­ré sil­ně kon­tras­tu­jí se zbyt­kem fil­mu, kte­rý je takří­ka­jíc bez nápa­du. Kupříkladu asi­j­ští obchod­ní­ci vyu­ží­va­jí­cí nezna­lost jazy­ka ve svůj pro­spěch nejsou úpl­ně revo­luč­ním momen­tem, nicmé­ně zde fun­gu­jí téměř bez chy­by, stej­ně jako run­ning joke s ledem. Oproti tomu ame­ric­ký akcent Cameron Diaz je i v rám­ci kome­di­ál­ní­ho sním­ku něčím, přes co se bude hned něko­lik lidí dostá­vat jen těž­ko. Stanley Tucci se svým umě­lec­kým porad­cem půvo­dem z Německa je pak někde na půli ces­ty, neboť díky své­mu cha­risma je schop­ný utáh­nout i sebe­bl­běj­ší roli, kte­rou mu tvůr­ci napí­ší. Dalším pře­kva­pi­vě nepří­liš svět­lým momen­tem je hlav­ně ústřed­ní dvo­ji­ce Rickman x Frith, kdy jeden v porov­ná­ní se svý­mi ostat­ní­mi role­mi jede na úspor­ný režim, zatím­co čer­s­tvý drži­tel Oscara za Královu řeč jede ňou­mu bez nápa­du, kte­ré­ho jedi­ná dob­rá cha­rak­ter­ní vlast­nost je fakt, že z plát­na zmi­zí za nece­lou hodin­ku a půl.

A tak je to vlast­ně s celým fil­mem. Gambit se sna­ží být něčím víc, avšak k zemi jde už po prv­ním kole. Účast něko­li­ka hvězd toto utr­pe­ní dělá jen boles­ti­věj­ším. Asi jako kdy­by Rocky po hodi­ně a půl tré­no­vá­ní dostal knockout na jed­nu ránu. Gambit je kon­cen­t­ro­va­nou nudou a zby­teč­nos­tí, kte­rá veš­ke­ré sna­hy uto­pí v šedi prů­mě­ru. Snímek kte­rý bude prav­dě­po­dob­ně už navždy zapsán na tri­ku všech zúčast­ně­ných šedou bar­vou jako film, kte­rý ačko­liv někdy někdo nato­čil, nikdo vlast­ně neví proč. Po odcho­du z kina už totiž málo­kdo bude vědět, o čem vlast­ně byl.

gambit10

Tak takhle asi ne. Šedá myš hvězd­ným obsa­ze­ním? I to se stá­vá. Hloupá, naiv­ní a těž­ce neo­ri­gi­nál­ní sto­ry, kte­rá nemá moc co nabíd­nout a těch pár dob­rých momen­tů to jed­no­du­še nemá šan­ci zachrá­nit. Hvězdy pře­hrá­va­jí, nudí a otra­vu­jí, hned něko­lik věcí je na fac­ku jak děla­ných a zby­teč­nost a umě­lost sním­ku je až do nebe vola­jí­cí. Gambit je jed­no­hub­ka, kte­rou si podru­hé roz­hod­ně nedám.

Hodnocení: 50%

Originál člán­ku: zde

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Philomena - 75%9. března 2014 Philomena - 75% S filmy podle skutečné události nebo s těmi, které byly realitou ovlivněny se nám při letošních nominacích na Oscary, roztrhl pytel. Nicméně Velká Filmová Noc už je za námi a můžeme ze […]
  • Total Recall (2012) - 70 %11. srpna 2012 Total Recall (2012) - 70 % Vítejte v Recallu. Zase. Tentokrát bez Arnolda, Marsu a mutantů. Když sem se tehdy před lety dozvěděl, že se chystá remake Totalu Recall tentokrát bez Arnolda Schwarzeneggera, kroutil […]
  • 30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%]22. února 2013 30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%] Válečné filmy to mají u Američanů, kteří jsou už trochu přesyceni válkou, poněkud těžké. Čas od času se ale najde snímek, který je schopný tuto bariéru překonat a dostat se do širšího […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Gravitace | Gravity [90%]4. října 2013 Gravitace | Gravity [90%] Alfonso Cuarón je jedním z těch tvůrců, na kterého film se těšíte už jen z podstaty, že se jedná o film jedinečného tvůrce. Nejenom že má tento mexický režisér na svém účtě nejlepší z […]
  • Na dřeň | De Rouille et d'os [70%]22. března 2013 Na dřeň | De Rouille et d'os [70%] Francouzský režisér Jacques Audiard se k nám do kin naposledy podíval před více jak třemi lety se snímkem Prorok.Nyní se do kin dostává jeho loňský snímek Na dřeň, který mimojiné posbíral […]
  • Pád Bílého domu | Olympus Has Fallen [75%]12. dubna 2013 Pád Bílého domu | Olympus Has Fallen [75%] Loni tu byly dvě sněhurky, tento rok si dáme zase pro změnu dvakrát útok na sídlo amerického prezidenta. Bílý dům se stane terčem útoku militantních skupin a to hned ve dvou akčních […]
  • Jako za starejch časů | Stand Up Guys [65%]3. dubna 2013 Jako za starejch časů | Stand Up Guys [65%] Je trochu škoda, že sláva a lesk některých herců v současné době upadá, ačkoliv stále mají co nabídnout. Jednou z takových osobností je i Al Pacino, člověk který se vryl nejednomu […]
  • Pařba na třetí | The Hangover Part III [55%]3. června 2013 Pařba na třetí | The Hangover Part III [55%] Todd Phillips před pár lety přivedl na svět dnes již kultovní komedii z prostředí rozluček se svobodou. Pařba ve Vegas z roku 2009 byl překvapivý hit, který se líbil jak kritikům tak […]