Babovřesky (2013) - 5%

Baby big

Zdeněk Troška pat­ří mezi sedm fil­mař­ských divů svě­ta. Těžko bych teď vyjme­no­val zbý­va­jí­cích šest, ale že tam pat­ří zrov­na ten­to pseudo-filmař, vím zce­la jis­tě. Nikdo totiž nedo­ká­že dlou­ho­do­bě točit napros­tý fil­mo­vý odpad a záro­veň jej spo­jit se solid­ní divác­kou návštěv­nos­tí. Přitom tomu tak vůbec nemu­se­lo být, jeli­kož nelze tvr­dit, že by Zdeněk Troška nebyl nada­ný fil­mař.

Na počát­ku své kari­é­ry v roce 1983 nato­čil hned dvo­ji­ci zají­ma­vých fil­mů. Zatímco „Bota jmé­nem Melichar“ pat­ří dodnes mezi téměř kul­tov­ní čes­ké „dět­ské“ fil­my a zce­la tak vybo­ču­je z celé jeho tvor­by, „Slunce, seno a jaho­dy“, před­sta­vu­jí bez­po­chy­by zají­ma­vou a vtip­nou son­du do živo­ta na čes­ké ves­ni­ci, živo­ta za soci­a­lis­mu a našich, mnoh­dy pro­s­to­du­chých duší. Ovšem pokud by zůsta­ly osa­mo­ce­né a sám Troška je nede­val­vo­val fak­tem, že se roz­ho­dl už po celý zby­tek živo­ta točit podob­ně „vtip­né“ fil­my.

Baby1.jpg

Tedy s jedi­nou výjim­kou. To, když v roce 1987 nato­čil fil­mo­vou pohád­ku „O prin­cezně Jasněnce a léta­jí­cím šev­ci“, kte­rou poklá­dám, mož­ná i díky jis­tým osob­ním vzpo­mín­kám, za jed­nu z nej­lep­ších novo­do­bých pohá­dek. Totéž, bohu­žel, nelze říci o celé řadě dal­ších pohá­dek, kte­ré nato­čil dle stej­né prvot­ní šab­lo­ny s pekel­ně zlý­mi pohád­ko­vý­mi posta­va­mi a „roz­to­mi­lý­mi čer­tí­ky“, za mno­hé lze jme­no­vat série „Princezna ze mlej­na“ nebo „Z pek­la štěs­tí“.

Zvláštní kapi­to­lu v jeho tvor­bě pak tvo­ří troj­ka „Kameňáků“, kdy se roz­ho­dl zfil­mo­vat leti­té vti­py a anekdo­ty. Stupidní námět, kte­rý by se neho­dil ani na tele­viz­ní obra­zov­ky v nedě­li večer, kdy si chce člo­věk dách­nout před začí­na­jí­cím pra­cov­ním týd­nem, měl v kinech kupo­di­vu neče­ka­ný divác­ký ohlas. Cosi to hovo­ří o nás samých a tak se nelze divit, že po roz­pa­či­tém při­je­tí „Doktora od jeze­ra hro­chů“, se Zdeněk Troška roz­ho­dl „ješ­tě jed­nou“ vstou­pit do téže řeky a vznik­ly „Babovřesky“.

Více na Kritiky.cz
Jan Hřebejk se vrací mezi vyšetřovatele Jan Hřebejk se vrací mezi vyšetřovatele. S Martinem Stránským a Janem Zadražilem hledá Mís...
Nic proti ničemu – recenze - 20 % Kdo má rád videoprojekce přátel z třídních srazů a v každém amatérském videu nachází n...
Stáje Zlatá hvězda - Ztraceny v bouřce - zamiluje si Sarah koně stejně jako Poppy? Poppy byla nadšená - důvod byl vcelku prostý. Její kamarádka Sarah se uvolila k tomu, že se s...
#1875: Pochmurný kraj 2: Zrcadlení - 60 % Pochmurný kraj 2: Zrcadlení (Harrow County 2: Twice Told)Vydalo nakladatelství Comics Centru...
Jiří Pomeje Připomeňme si herce Jiří Pomejeho v jeho v první roli - v pohádce S čerty nejsou žerty....

Tentokrát neče­kej­te zbě­si­lou zápla­vu zná­mých vti­pů. Zdeněk Troška vaří i jako scé­náris­ta, z vody, na zákla­dě něko­li­ka základ­ních a vel­mi jed­no­du­chých dějo­vých linií. Samozřejmě se zby­teč­né fóry dosta­ví, stej­ně jako sto let sta­ré parafrá­ze hlá­šek typu „Babovřesky, hříš­ná ves“. Většinu fil­mu však tvo­ří odka­zy k sérii „Slunce, seno, …“, kte­ré mají být „Babovřesky“ čtvr­tým „dílem“ série.

Baby2.jpg

Opět se tak setká­me s veleb­níč­kem, ten­to­krá­te v těle mla­dé­ho novi­ce Lukáše Langmajera a drba­jí­cí­mi, pomlou­va­jí­cí­mi a jed roz­sé­va­jí­cí­mi bába­mi v čele s Janou Synkovou, kte­rá si „nehy­nou­cí popu­la­ri­tu“ zís­ka­la v „podob­ně vtip­né“ sérii „Byl jed­nou jeden pol­da“. Báby cupi­ta­jí po návsi, stej­ně jako dal­ší fil­mo­vé posta­vy a vět­ši­nou hlou­pě a zce­la zby­teč­ně žva­ní, což zabe­re val­nou vět­ši­nu fil­mu. Ve zbý­va­jí­cí čás­ti se jed­ná o dědic­tví po nej­star­ší oby­va­tel­ce obce, kte­rá zemře se slo­vy „ty vole, je po mně“ a milost­ný romá­nek mla­dé­ho dědi­ce (Jan Dolanský) a fará­řo­vy sest­ry (Lucie Vondráčková).

Herecké výko­ny jsou tra­gic­ké. Jiří Kikinčuk zvlá­dá roli sta­ros­ty obce s mno­hem men­ší grá­cií a vti­pem, než kdy­si „Kléma“ Zounar star­ší a Veronika Žilková se, bohu­žel, znač­ně vzdá­li­la kome­di­ál­ní­mu talen­tu a nad­hle­du, kte­rým se pre­zen­to­va­la kdy­si v „Tele Tele“. V hlav­ní herec­ké dvo­ji­ci je uvě­ři­tel­ný a talen­tem pohla­ze­ný sym­paťák Jan Dolanský. Lucie Vondráčková by se, dle mého názo­ru, měla držet pou­ze a jen zpě­vu, pro­to­že stří­dá­ní milých a pře­kva­pe­ných výra­zů, dopl­ně­ných úsměvy a stá­le ješ­tě obstoj­nou posta­vou, je pře­ci jen poně­kud málo na hlav­ní herec­kou úlo­hu. Účelovou roli Lucie Bílé snad ani nemá smy­sl váž­ně zmi­ňo­vat.

Více na Kritiky.cz
Zombik – 62 ...
Biografie Cate Blanchett Catherine Elise Blanchett se narodila 14. května 1969 v Jessie McPherson nemocnici v Melbourne jako...
Filmové seky - No co... stane se :) - část 2. Můj otec s oblibou říká, že má-li vůbec nějakou chybu, pak je to právě bezchybnost. Samoz...
Vánoce na TV Nova Vánoční svátky na TV Nova přinesou mnoho oblíbených českých i zahraničních pohádek, film...
Soutěž o knihu Dobr Obr - výherce Vyhlašujeme vítěze zářijové soutěže....

Karel Vágner hud­bou rov­něž navá­zal na sérii „Slunce, seno … „ a tak je, až na mno­hem niž­ší „level“ nové­ho fil­mu, návaz­nost na zná­mou sérii po celou dobu „hma­ta­tel­ná„.

Baby3.jpg

Divil jsem se obrov­ské návštěvě, jeli­kož kino bylo plné, což jsem už dlou­hou dobu neza­žil ani u zvuč­ných zámoř­ských bloc­kbas­te­rů. Marně hádám, odkud se rekru­tu­jí obdi­vo­va­te­lé Troškových fil­mů? Sám mám moc rád gro­tes­ky, zbož­ňu­ji fran­couz­ské situ­ač­ní kla­si­ky Luise De Funése nebo Pierra Richarda a vůbec nepo­hrd­nu ani fil­my s Terencem HillemBudem Spencerem v hlav­ní roli. Přesto jsem se u fil­mu „Babovřesky“ neba­vil ani vte­ři­nu a kdy­bych měl sečíst metráž, kdy jsem se pou­smál nebo se zájmem díval, nepře­kro­či­la by pět minut z více, než dvou­ho­di­no­vé­ho „díla“.

To je sku­teč­ně tolik divá­ků, kte­ří se s chu­tí zasmě­jí vlast­ní znač­ně pře­hna­né blbos­ti, těles­ným i psy­chic­kým posti­že­ním a koši­la­té­mu humo­ru na úrov­ní páté tří­dy základ­ní ško­ly, kdy se za vtip­né poklá­dá nakopnu­tí něko­ho do roz­kro­ku, drže­ní žen­ských ňader nebo kanad­ské fór­ky? Pevně věřím, že niko­liv a že Zdeněk Troška koneč­ně pocho­pí, že chce-li s fil­mem uspět, bude se muset vrá­tit ke koře­nům své tvor­by v čase při­bliž­ně tři­cet let nazpá­tek.

Více na Kritiky.cz
Rozhovor s Bolkem Polívkou (Šerif) - k filmu Auta - Cars ...
Méďa 2 - Design a lokace V první komedii vytvořili filmaři svět, do kterého postavili mluvícího medvídka. Do Bostonu ...
Tatér z Osvětimi - Dosud nevyřčený příběh z tábora smrti Lale je žid a kvůli tomu je poslán do koncentračního tábora Osvětim. Krátce po příjezdu se...
Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová Slovenská herečka Zuzana Kronerová pochází z herecké rodiny. Má za sebou desítky filmových ...
Vlasy - O FILMU Miloš Forman měl se svým spolupracovníkem scenáristou Jeanem­-Claudem Carrièrem už od roku 1...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • 294673 113. května 2012 Piráti - 80% Tak znova se dostávám k recenzi. Tentokrát dětského filmu Piráti. Je to film z tvůrčí dílny studila Aardman, která ve spojení se Sony Pictures Animationv vytvořit 3D film. Už jsem se teďka […]
  • Avengers: Endgame - Recenze - 100%30. dubna 2019 Avengers: Endgame - Recenze - 100% Jde se do finále! 11 let a 22 filmů to trvalo, než jsme došli na konec. Thanos těsně před koncem vyhrál velikou bitvu, ale tým Avengers se chystá na poslední odpor a vítězství ve válce. […]
  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Incendies (Požáry) 201013. února 2012 Incendies (Požáry) 2010 Snímek Požáry režiséra Villeneuvea patří mezi ty filmy, po jejichž shlédnutí ještě chvílí nevěřícně zíráte na mizející titulky. I po skončení ve vás něco zůstane, nutí klást otázky a vůbec […]
  • Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive - 70%17. března 2014 Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive - 70% Film, který nese v originále název Only lovers left Alive by mohl neinformovaný divák očekávat krásné romantické melodrama, které by se odehrávalo u nějakého nádherně azurového jezera, […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Tři bratři - 68 %14. srpna 2014 Tři bratři - 68 % Kdysi dávno žili na statku otec, matka a jejich tři synové: nejstarší Jan, prostřední Pepa a nejmladší Matěj. Jako malí kluci si rádi hráli a dělali různé skopičiny, ale postupně vyrostli […]
  • Dopis na rozloučenou: oblý bílý kamínek znamená štěstí.10. dubna 2015 Dopis na rozloučenou: oblý bílý kamínek znamená štěstí. Těm, které máme rády, najdeme kamínek a darujeme jim ho. Oblý pak znamená, že život bude šťastný. Velký a hranatý, znamená život plný hořkosti, nástrah a nepředvídaných změn. Průvodce, v […]